Главная Обратная связь

Дисциплины:


Тема 1. Предмет і завдання курсуМІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

 

 

 

ІСТОРІЯ ЕКОНОМІЧНИХ ВЧЕНЬ

 

Методичні рекомендації щодо вивчення курсу

Для економічних спеціальностей всії форм навчання

 

Затверджено на засіданні кафедри

Економічної теорії

Протокол №

 

 

 

Донецьк 2006

 

Рудченко Т.І.

Історія економічних вчень: Методичні рекомендації щодо вивчення курсу для економічних спеціальностей всіх форм навчання.- Донецьк: ДонДУЕТ, 2006.- с.

 

Методичні матеріали містять програму курсу “Історія економічних вчень”, що відповідає змісту та логічній послідовності нормативної програми дисципліни, включають комплекс навчально-методичного забезпечення, який є необхідним для поглибленого вивчення курсу. По кожній темі наведені теоретичні питання для самостійної підготовки та практичні завдання у формі тестів, а також перелік пропонованої літератури.

 

 

ЗМІСТ

Стор.

 

 

Вступ...............................................................…………………………………………4

Тема І. Предмет і завдання курсу...........................................................…………… 5

Тема 2. Економічна думка стародавнього світу та середньовіччя.

Меркантилізм...................................................................................……….. 7

Тема 3. Класична школа політичної економії..........................................……… 12

Тема 4. Еволюція класичної політичної економії в першій половині XIX ст.

Завершення класичної традиції.................................................…………… 20

Тема 5. Критичний напрям політичної економії. Формування соціалістичних ідей............................................................................………………………... 25

Тема 6. Економічні вчення західноєвропейських соціалістів-утопістів....…….. .. .30

Тема 7. Виникнення і розвиток марксистської економічної теорії............…….…. 34

Тема 8. Виникнення альтернативної школи політичної економії. Німецька

національна політекономія .....................................................................…. 40

Тема 9. Маржиналізм. Становлення неокласичної традиції в економічній

теорії.....................................................................................................……… 45

Тема 10. Економічна думка в Україні (XIX - початок XX ст.)..................……….. 53

Теми 11. Кейнсіанство та його особливості у різних країнах.....................………. 56

Тема 12. Еволюція неокласичних ідей. Неолібералізм..............................………… 63Тема 13. Інституціоналізм.................................................................……………….. . 69


 

 

 

 

ВСТУП

 

Отримання Україною статусу країни з ринковою економікою вимагає поширених знань про витоки й розвиток теорій ринкової економіки, врахування досвіду людства по формуванню ефективної економіки.

Історія економічних вчень є самостійною економічною дисципліною, що досліджує і аналізує виникнення і розвиток економічних ідей і теорій, які формували економічну науку як систему знань.

Курс історії економічних вчень безпосередньо примикає до курсу економічної теорії (політичної економії), логічно доповнює його. Простеживши історичний розвиток економічних ідей, з’ясувавши, як і за яких умов розвивалась економічна наука, можна досконаліше зрозуміти і засвоїти положення курсу економічної теорії, осягнути генезис економічних законів та категорій, зробити порівняльний аналіз їх тлумачень.

Оволодіння курсом дозволяє опанувати основні напрямки розвитку економічних шкіл у сучасних умовах, сприяє накопиченню і систематизації економічних знань із наступним їх застосуванням у вирішенні народногосподарських проблем в період становлення ринкової економіки, спонукає до формування масштабного, реалістичного і креативного економічного мислення.

Головна мета видання матеріалів – надати методичну допомогу студентам у процесі вивчення дисципліни, а саме:

Ø Надати загальне уявлення про структуру курсу та зміст конкретних тем.

Ø Визначити основні теоретичні питання і тести, що сприяють засвоєнню матеріалу курсу.

Ø Зорієнтувати організацію самостійної роботи студентів з використанням основної і додаткової літератури.

Для успішного вивчення курсу історії економічних вчень студенти повинні на підставі основної і додаткової літератури засвоїти нормативну програму теми, знайти відповіді на контрольні питання до відповідної теми, а також знайти вірні відповіді на тестові запитання.

 

Метою курсу є поглиблене вивчення і творче переосмислення етапів і напрямів розвитку економічної думки, систематизація економічних знань

 

Завдання курсу полягають у наступному:

· поглиблення знань з економічної теорії;

· формування уявлень про закономірність і тенденції розвитку економічної думки;

· аналіз наукового внеску окремих шкіл і напрямів в економічну теорію;

· розгорнута характеристика сучасних економічних концепцій.

 

Значення і роль історії економічних вчень - оволодіння культурою економічного мислення, розуміння його альтернативності для творчого сприйняття й використання політичної економії , розвитку економічної науки в цілому.

 


 

Тема 1. Предмет і завдання курсу

 

Предмет історії економічних вчень - дослідження виникнення і розвитку економічних ідей, течій, напрямків і формування економічної науки як системи знань.

Історія політичної економії - основний розділ історії економічних вчень.

Загальні методи наукового пізнання та специфічні методи історії економічних вчень.Методи формальної логіки. Методи діалектичної логіки. Історичний (хронологічний) і логічний підходи щодо аналізу економічних теорій. Мотиваційний (классовий) підхід. Терріторіальний (у певних країнах) підхід.

Періодизація курсу.

Завдання курсу.

Значення і роль історії економічних вчень для розуміння й розвитку сучасної економічної теорії

 

Література

 

1. Аникин А.В. Юность науки. Жизнь и идеи мыслителей-экономистов до Маркса. – М. 1985. С. 5-18, 26-33.

2. Баликоев В.З. Общая экономическая теория. Учебное пособие.- Новосибирск. 1996. С. 16-32.

3. Блауг М. Экономическая мысль в ретроспективе. М.: ЛТД “ Дело”. І994.С. І-3.

4. Історія економічних учень: Підручник / За ред. Корнійчук Л. Я., Татаренко Н.О., Поручник А.М. та ін. - К.: КНЕУ. 1999. С. 3-13

5. Костюк В.Н. История экономических учений. Курс лекций. - М: 1998. С.7-10

6. Майбурд Е.М. Введение в историю экономической мысли. - М.: 1996. С. 17-36

7. Мешко І.М. Історія економічних вчень: основні течії західноєвропейської та американської економічної думки. - К.: Вища школа. 1994. С.3-7.

8. Негиши Т. История экономической теории. Учебник. Пер. с англ. /Под ред. Любимова Л.Л., Автомонова В.С. - М.: 1995. С.3-7

9. Шишкин А. Ф. Экономическая теория. Учебник. Т.1 -М.: 1996

10. Ядгаров Я.С. История зкономических учений. Учебник.- М. І997. С. 9-15.


Питання і контрольні завдання до теми 1

 

1. Що є предметом курсу історії економічних вчень? У чому полягає специфіка курсу?

2. Охарактеризуйте основні методи дослідження економічних процесів і явищ.

3. Розкрийте зміст діалектичного методу дослідження економічних

процесів і явищ.

4. У чому має прояв значення й обмеженість формально-логічних методів дослідження?

5. Як співвідносяться історичний та логічний методи дослідження?

6. Які функції виконує історія економічних вчень як наука?

7. Чи є можливим існування практичної функції у теоретичної науки?

8. Яке значення має курс “Історія економічних вчень” у формуванні нового економічного мислення?

9. У чому полягають основні причини недостатньої ефективності теоретичних розробок радянської економічної науки?

10. Охарактеризуйте основні шляхи вдосконалення вітчизняної економічної науки.


ТЕСТИ ДО ТЕМИ 1

 

1. Предметом курсу “ Історія економічних вчень” є:

а) історія розвитку суспільно-економічних формацій;

б) практика функціонування економіки в різних країнах;

в) виникнення, розвиток і зміст економічних теорій, їх використання в практиці господарювання;

г) економічна політика держав із різним суспільним ладом.

 

2. Якщо економічні узагальнення грунтуються на фактах, то такий метод аналізу є:

а) описовим;

б) гіпотетичним;

в) дедуктивним;

г) індуктивним.

 

3. Наукове припущення, яке висувається для пояснення якогось явища, що потребує перевірки на практиці й теоретичного обгрунтування для того, щоб стати достовірною теорією - це:

а) кореляція;

б) гіпотеза;

в) дедукція;

г) закон.

 

4. Процес фокусування тільки на найбільш важливих чинниках для пояснення феномену або явища має назву:

а) абстракція;

б) контрольований експеримент;

в) раціональний вибір;

г) маржинальний аналіз.

 

5. Яке із тверджень не є істинним стосовно економічної моделі?

а) Модель виходить із декількох реалістичних припущень.

б) Модель будується на основі абстракції.

в) На основі моделі можливо дати уявлення майбутнього.

г) Модель корисна тільки тоді, коли її змінні параметри піддаються прямому вимірюванню

 

6. Часом у суспільстві зростає настороженість до економістів, їм приписуються усі складнощі та провали в економіці. Це пояснюється тим, що:

а) їх теорії та аналіз надмірно ускладнені;

б) вони керуються, в першу чергу, своїми професійними інтересами;

в) вони не звертають уваги на політичні витрати своїх рекомендацій, що руйнує досягнутий раніше консенсус різних політичних сил;

г) усі попередні відповіді вірні.

 

7. Які з наступних тверджень є вірними?

а) Якщо практика свідчить про невірність висновку, що випливає з економічного аналізу, то обгрунтованість теоретичного підходу, який використований в ньому, також піддається сумніву.

б) Для того, щоб теорія мала практичне застосування, вона повинна мати підтвердження в кожному конкретному випадку.

в) Якщо економісти однаково трактують принципи економіки, то вони обов’язково одностайні також й у своїх політичних оцінках.

 

8. Яка з нижче перерахованих задач є основною для економічної системи?

а) Визначити технічні умови виробництва,

б) Ліквідувати інфляцію і безробіття.

в) Встановити справедливий суспільний лад.

г) Скоординувати дії окремих економічних суб’єктів.

 

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...