Главная Обратная связь

Дисциплины:


Тема 3. Класична школа політичної економії 

Історичні умови виникнення і загальна характеристика класичної школи політичної економії. У.Петті - основоположник класичної політичної економії у Англії. Теорія цінності. Заробітна плата. Земельна рента і ціна землі.

Особливості економічного розвитку Франції XVII - XVIII ст. і їх відображення в поглядах П.Буагільбера. Критика меркантилізму та захист сільського господарства. Теорії цінності, багатства, грошей.

Фізіократи - представники класичної політичної економії у Франції другої половини XVIII ст. Ф.Кене і Ж.Тюрго. Розвиток фізіократами економічної теорії П.Буагільбера. Фізіократи про еквівалентний обмін. Вчення фізіократів про чистий продукт, продуктивну і непродуктивну працю. Аналіз капіталу. Визначення класової структури суспільства. Проблема відтворення суспільного продукту. ‘”Економічна таблиця” Ф.Кене. Радикальні буржуазні реформи А.Тюрго.

Економічне вчення А.Сміта. А.Сміт - економіст мануфактурного періоду. Вчення про розподіл праці. Теорія цінності. Вчення про доходи: заробітну плату, прибуток, земельну ренту. Визначення капіталу. Проблема відтворення. Вчення про продуктивну і непродуктивну працю.

Економічне вчення Д.Рікардо. Д.Рікардо - економіст епохи промислового перевороту. Теорія цінності. Трактування капіталу. Вчення про прибуток, заробітну плату. Теорія земельної ренти. Гроші. Проблема відтворення й реалізації.


Література

 

1. Агапова И.И. Курс лекций. История зкономической мысли. - М.: 1998. С. 24-52

2. Аникин А.В. Юность науки. Жизнь и идеи мыслителей-экономистов до Маркса.-М.: 1985. С. 50-92, 121-127. 131-238.

3. Баликоев В.З. Общая экономическая теория. Учебное пособие. -Новосибирск. 1996. С. 49-51.

4. Бартенев С.А. Экономические теории и школы (история и современность).- М.:БЕК, 1996. С. 5-25.

5. Блауг М. Экономическая мысль в ретроспективе. - М.: 1994. С. 21-25, 33-61

6. Історія економічних учень. Підручник / За ред. Корнійчук Л.Я., Татаренко Н.О., Поручник А.М та ін.- К.:КНЕУ, 1999. С. 55-88.

7. История экономических учений: Учеб. пособие / Под ред. В. Автономова, О. Ананьина, Н. Макашевой.- М.: ИНФРА-М. 2004. С. 42-74.

8. Кенэ Ф. Избранные экономические произведения.- М.: Соцэкгиз. 1960.

9. Костюк В.Н. История зкономических учений. Курс лекций. - М.: 1998. С.26-35, 38-50

10. Майбурд Е.М. Введение в историю экономической мысли. - М.: 1996. С. 155-180, 202-216.

11. Мандевил Б. Басня о пчелах. М.: Мысль. 1974.

12. Мешко І.М. Історія економічних вчень: основні течії західноєвропейської та американської економічної думки. - К.: Вища школа. 1994. С. 8-23

13. Негиши Т. История экономической теории. Учебник. Пер. с англ. / Подред. Любимова Л.Л., Автомонова В.С.-М.: 1995. С. 93-129, 131-167

14. Петти У. Экономические и статистические работы. - М.: Соцэкгиз. 1960.

15. Петти У. Трактат о налогах и сборах // Антология экономической классики: Петти, Смит, Рикардо.- М.: Эконов. 1993.

16. Рикардо Д. Сочинения. - М.: Соцэкгиз. 1961

17. Смит А. Исследование о природе и причинах богатства народов. - М.: Соцэкгиз. 1962

18. Сурин А.И. История зкономики и экономических учений. - М.: Финансы и статистика. 1998. С. 17-23, 27-37, 42-51.

19. Титова Н.Е. История экономических учений: Курс лекций.- М.:ВЛАДОС. 1997. С.32-58.

20. Ядгаров Я.С. История экономических учений. Учебник. - М.: ИНФРА-М, 1997. С. 32-68, 70-77.

 

Питання і контрольні завдання до теми № 3

 

21. У чому полягають особливості трактовки категорії “вартість” у У. Петті?

22. Яким чином У. Петті визначав ціну землі?

23. Якими є основні ознаки вчення фізіократів?

24. У чому полягає зміст вчення Ф. Кене про “чистий продукт”?

25. Як в економічній системі фізіократів трактується “продуктивна” і “непродуктивна” праця?

26. Які проблеми аналізуються в “Економічній таблиці” Ф. Кене?

27. У чому особливості фізіократичних поглядів Ж. Тюрго?

28. У чому розбіжності класового розподілу суспільства у поглядах Платона. Кене, Тюрго?

29. На яких методологічних засадах базується система економічних уявлень А. Сміта?

30. Проаналізуйте ставлення А. Сміта до меркантилізму та фізіократизму.

31. Яку роль у вченні А. Сміта відіграє розподіл праці?

32. За яким принципом А. Сміт розділяє первинні і вторинні доходи?

33. Як А. Сміт розуміє продуктивну і непродуктивну працю?

34. У чому полягає суть “парадоксу Сміта”?

35. Яким чином А. Сміт визначає вартість товару?

36. У чому розбіжності трактовок вартості у А. Сміта і Д. Рікардо?

37. Як треба розуміти сутність “економічної людини” в теоріі А. Сміта?

38. Що розуміє А. Сміт, коли говорить про “невидиму руку”?

39. Розкрийте зміст “догми Сміта”.

40. Яким чином Д. Рікардо визначає вартість товару?

41. У чому полягає “закон падіння норми прибутку” в теорії Рікардо?

42. Чому теорія Рікардо здобула назву “ системи розбрату між класами”?

43. Яким є механізм створення земельної ренти в теорії Д. Рікардо?

44. Що уявляють собою концепції “абсолютних” і “порівняльних” переваг в теоріях Сміта і Рікардо?

 

ТЕСТИ ДО ТЕМИ 3

 

 

1. Зародження класичної школи політичної економії пов’язують із:

а) школою фізіократів;

б) меркантильною доктриною;

в) вченням А. Сміта;

г) працями П.Буагільбера;

д) працями У.Петті.

 

2. Предметом аналізу класичної школи політичної економії є:

а) сфера обігу;

б) сфера виробництва;

в) одночасно сфера обігу і сфера виробництва;

г) жодне з наведеного.

 

3. Який переважний метод економічного аналізу використовувала класична школа політекономії?

а) емпіричний метод;

б) каузальний метод;

в) функціональний метод;

г) економічний експеримент.

 

4. Класична школа політекономії розглядала гроші як:

а) найважливіший чинник економічного зростання;

б) штучний винахід людей;

в) технічний засіб або річ, що полегшує обмін;

г) всі речі, що можуть виконувати функції грошей.

 

5. У. Петті та П. Буагільбер - засновники теорії, яка визначає вартість:

а) витратами праці ( трудова теорія);

б) витратами виробництва ( теорія витрат);

в) корисністю ( теорія граничної корисності);

г) попитом і пропозицією ( теорія попиту і пропозиції).

 

6. Найбільш близько до розуміння ціни землі (як суми річних рент за 21 рік ) підійшов:

а) Ж. Тюрго; г) У. Петті;

б) Ф. Кене; д) Т. Мен;

в) П. Буагільбер; є) Ж.Кольбер.

 

7. У.Петті вважав джерелом багатства:

а) прибуток від зовнішньої торгівлі;

б) тільки працю;

в) видобуток коштовних металів;

г) землю й працю;

д) тільки землю.

 

8. П.Буагільбер розглядав вартість (цінність):

а) у грошовій формі;

б) не розглядав цю категорію у своїх працях;

в) у натуральній формі;

г) у віртуальній формі.

 

9. Засновником економічної статистики (політичної арифметики) вважають:

а) Ж. Тюрго; г) У. Петті;

б) Ф. Кене; д) Т. Мена;

в) П. Буагільбера; є) Ж. Кольбера.

 

10. Які з наведених поглядів належать П. Буагільберу?

а) гроші є причиною порушення справедливого обміну;

б) гроші- це рушійна сила розвитку економіки;

в) посилена увага приділяється споживчій вартості;

г) посилена увага приділяється міновій вартості;

д) прихильник розвитку сільського господарства;

є) прихильник розвитку промисловості;

ж) вираз інтересів дрібної буржуазії;

з) вираз інтересів промислової буржуазії.

 

11. П.Буагільбер основою багатства вважав:

а) працю в промисловості;

б) працю в сільському господарстві:

в) працю в торгівлі;

г) працю в транспортній галузі.

 

12. Хто є автором відомого висловлення: “Праця є батько й активний початок багатства, а земля - його мати”?

а) Ф.Кене; г) У.Пєтті;

б) А. Монкретьєн; д) П.Буагільбер;

в) А. Сміт; є) Ж. Тюрго.

 

13. Відношення до грошей, як до «загального кату, що проголосив війну всьому роду людському», присутнє у вченні:

а) У. Петті;

б) П. Буагільбера;

в) Ф. Кене;

г) Ж. Тюрго.

 

14. Категорію «гроші» У. Петті розглядає як прихильник:

а) номіналістичної теорії грошей;

б) металевої теорії грошей;

в) кількісної теорії грошей.

 

15. Що з перерахованого відносять ло школи фізіократів?

а) ідеї протекціонізму, активного державного втручання в господарське життя;

б) чистий продукт виникає в галузях матеріального виробництва;

в) додаткова цінність виникає тільки в землеробстві;

г) ідеї природного порядку та економічного лібералізму;

 

16. Згідно з запропонованою Ф. Кене класифікацією, фермери належать до:

а) продуктивного класу;

б) класу землевласників;

в) безплідного класу;

г) пролетаріату.

 

17. Згідно вченню Ф. Кене про «чистий продукт» останній створюється в:

а) торгівлі;

б) сільському господарстві;

в) промисловості;

г) будівництві.

 

18. Ж. Тюрго єдиним джерелом будь-якого багатства вважає працю:

а) торгівця;

б) землеробця;

в) ремісника;

г) купця.

 

19. Перша економічна макромодель була розроблена:

а) У. Петті; г) А. Монкретьєном;

б) Т. Меном; д) Ж. Тюрго;

в) П. Буагільбером; є) Ф. Кене.

 

20. Вперше сформулював закон спадаючої родючості землі:

а) Ф. Кене; г) Ж. Тюрго;

б) У. Петті; д) Т. Мен;

в) П. Буагільбер; є) Ж. Кольбер.

 

21. У якій праці та ким вперше показано, як сукупний річний дохід, що створений у сільському господарстві, розподілюється між основними класами:

а) Ж. Тюрго. «Міркування про створення та розподіл багатства»;

б) Ф. Кене. « Економічна таблиця»;

в) У. Петті. « Політична арифметика»;

г) А. Монкретьєн. « Трактат політичної економії»;

 

22. Хто ввів знамениту фразу: “laissez faire, laissez passer”

а) Ф.Кене;

б) В. де Гурне;

в) Ж. Тюрго;

г) А. Сміт

д) А.Монкретьєн;


є) У. Петті.

 

23. Першим автором теорії відтворювання і першим, хто спробував розділити капітал на основний та оборотний, а працю - на продуктивну і непродуктивну, став:

а) А. Сміт; г) Ф. Кене;

б) Ж. Тюрго; д) У. Петті;

в) А. Монкретьєн; є) П. Буагільбер.

 

24. Яке з тверджень є вірним?

а) Тюрго аналізує формування мінової пропорції і вважає цінність величиною відносною.

б) Тюрго займається пошуком того, що лежить в основі “справедливої ціни”, шукає абсолютну міру цінності.

 

25. Дослідження економіки як єдиного, цілісного організму з необхідністю дотримання певних пропорцій уперше подано в працях:

а) Сміта; г) Рікардо;

б) Тюрго; д) Петті;

в) Кене; є) Буагільбера.

 

26. Яка з трактовок походження грошей належить А.Ж.Тюрго?

а) Гроші - результат угоди між людьми.

б) Гроші - один із товарів, що по своїй природі став загальною монетою.

в) Гроші - це те, що використовується як гроші.

 

27. Яку з функцій грошей аналізував А.Сміт:

а) міру вартості,

б) засіб накопичення,

в) засіб платежу,

г) засіб обігу,

д) світові гроші.

 

28. Що з переліченого лежить в основі методології А. Сміта?

а) всі економічні процеси і явища розглядаються з точки зору окремого індивида;

б) основою багатства нації виступає не товарна, а грошова маса;

в) дія стихійних законів конкуренції забезпечує стабільність ринкового господарства;

г) ефективне функціонування ринку можливе лише за умови його регулювання з боку держави.

 

29. Яке з наведених тверджень є вірним?

а) Сміт вважав, що поведінка підприємців і споживачів у ринковій економіці визначається альтруїстичними мотивами.

б) Сміт вважав, що поведінка підприємців і споживачів у ринковій економіці визначається егоїстичними мотивами.

в) Під «невидимою рукою» Сміт розумів таке керівництво з боку держави, що суспільство його не відчуває.

 

30. Які з тверджень є вірними стосовно вчення Сміта?

а) Сміт критикував меркантилістів за те, що багатство вони ототожнювали з грошима.

б) Сміт, як і фізіократи, відстоював принцип економічного лібералізму.

в) Сміт, як і фізіократи, вважає продуктивною тільки працю у сільському господарстві.

 

31. Сміт вчення про розподіл праці:

а) відносить тільки до шпилькової мануфактури;

б) відносить до будь-якої мануфактури;

в) вважає універсальним для всього суспільства.

 

32. Які частини капіталу виділяє А. Сміт?

а) первісні та щорічні аванси;

б) постійний і змінний;

в) основний і оборотний;

г) реальний і фіктивний.

 

33. Згідно методологічній концепції Сміта приватний інтерес:

а) ототожнюється із суспільним інтересом;

б) є первинним по відношенню до суспільного інтересу;

в) є вторинним по відношенню до суспільного інтересу.

 

34. Під «невидимою рукою» Сміт розуміє:

а) абсолютне невтручання держави у господарське життя суспільства;

б) механізм господарювання, який обумовлений Божественним провидінням;

в) ринкову економіку, яка не підпорядкована єдиному задуму, але розвивається за об’єктивними законами,

г) необхідність для індивіда підпорядковувати особисті інтереси суспільним.

 

35. Сміт вважав, що у розвиненій ринковій економіці вартість товарів обумовлена:

а) витратами праці;

б) витратами праці і капіталу;

в) сумою доходів;

г) корисністю.

 

36. Сміт вважав продуктивною працю:

а) у сільському господарстві;

б) у будь-якій галузі матеріального виробництва;

в) у нематеріальному виробництві;

г) тільки у торгівлі.

 

37. В теорії Сміта головним фактором зростання багатства нації є:

а) збільшення кількості золота і срібла в країні;

б) підвищення продуктивності праці;

в) переважний розвиток великої торгівлі;

г) зростання продукту нематеріального виробництва.

 

38. Що є вірним для теорії Сміта?

а) інтереси окремих осіб постійно вступають у протиріччя з інтересами суспільства;

б) прагнення до отримання прибутку і вільна торгівля оцінюються як діяльнясть, що є вигідною всьому суспільству;

в) економічна людина наділена егоїзмом і прагне до збагачення.

 

39. До характеристик промислового перевороту слід віднести:

а) перехід від ручної праці до мануфактури;

б) перехід від мануфактури до індустріального виробництва;

в) низькі темпи економічного розвитку;

г) виникнення протистояння між промисловцями і землевласниками.

 

40. Головною задачею політичної економії Рікардо вважав:

а) визначення джерела багатства;

б) дослідження розподілу праці як основи економії праці;

в) дослідження законів розподілу національного доходу між основними класами суспільства;

г) докорінну перебудову суспільства на соціалістичних засадах.

 

41. Які з тверджень є вірними стосовно вчення Рікардо?

а) дослідження відносної вартості товарів, яка визначається співвідношенням трудових витрат;

б) пошук абсолютної величини вартості ( субстанції вартості);

в) прибуток і рента є обернено залежними;

г) прибуток і заробітна плата є обернено залежними.

 

42. При визначенні вартості Рікардо дотримується:

а) трудової теорії;

б) теорії витрат;

в) теорії корисності;

г) теорії попиту і пропозиції.

 

43. Категорію «рента» Рікардо трактує як:

а) середній прибуток фермера;

б) граничний прибуток промисловця;

в) надлишок вартості над середнім прибутком, який створюється за рахунок різної якості земельних ділянок.

 

44. Теорія Рікардо містить дослідження й аналіз ренти:

а) диференціальної;

б) абсолютної;

в) монопольної.

 

45. Терія порівняльних переваг Рікардо має відношення до:

а) внутрішньої торгівлі;

б) міжнародної торгівлі;

в) переваг споживачів при виборі товарів;

г) майнового розшарування суспільства.

 

46. Рікардо вважає, що тенденцію норми прибутку до падіння породжують:

а) зростання цін на продукти харчування внаслідок дії «закону спадної родючості грунту»;

б) падіння заробітної плати;

в) зростання заробітної плати;

г) падіння темпів народонаселення;

д) зростання темпів народонаселення.

 

47. Які з тверджень є вірними стосовно вчення Рікардо?

а) Критика теорії Мальтуса про закони народонаселення.

б) Держава повинна регулювати заробітну плату, приймати закони про допомогу бідним.

в) Прибуток і рента знаходяться у зворотній залежності.

г) Заробітна плата повинна утимуватись в межах прожиткового мінімуму .

 

48. Економічне вчення Д. Рікардо виражало інтереси:

а) дрібної буржуазії;

б) великих землевласників (лендлордів);

в) великої промислової буржуазії;

г) робочих і селян.


 

 

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...