Главная Обратная связь

Дисциплины:


Тема 6. Економічні вченняЗахідноєвропейських соціалістів-утопістів.

 

Теоретичні джерела західноєвропейського утопічного соціалізму. Т. Мор. Т. Кампанелла. Ж. Мореллі (ХVІ – ХVІІ ст.)

Історичні умови і загальна характеристика.виникнення утопічного соціалізму в Західній Європі (початок XIX ст.)

Концепція А.Сен-Сімона, його критика капіталізму. Проект нової індустріальної системи .

Історична концепція Ш.Фур’є як критика капіталізму. Вчення про асоціацію.

Особливості англійського утопічного соціалізму. Практична діяльність Р.Оуена. Р.Оуен про перетворення суспільства. Проект “трудових грошей “ і “справедливого обміну “.

Література

 

1. Аникин А.В. Юность науки. Жизнь и идеи мыслителей-экономистов до Маркса.-М.: 1985. С. 341 – 373.

2. Всемирная история экономической мысли. - М.: 1987, С. 153-320.

3. История экономических учений: Учеб. пособие / Под ред. В. Автономова, О. Ананьина, Н. Макашевой. М.: ИНФРА –М, 2004. С. 106-109.


4. История экономических учений. /Под ред. Жамина А. В., Василевского Е.Г. Т.1.-М.:МГУ. 1979. С. 145-183.

5. История экономических учений. Учебник./ Рындина М.Н., Василевский Е.Г.- М.: Высшая школа. 1983. С. 98-136.

6. Історія економічних учень. Підручник. / За ред. Корнійчук Л.Я., Татаренко Н.О., Поручник А.М. та ін. - К.: КНЕУ, 1999. С. 158 – 174.

7. Майбурд Е.М. Введение в историю экономической мысли. - М .: 1996. С. 244-269.

8. Негиши Т. История экономических учений. Учебник. - М.: 1995. С. 174-183.

9. Утопический социализм: Хрестоматия / Общ. ред. А. И. Володина.- М.: Политиздат, 1982.- 512 с.

10. Энгельс Ф. Анти-Дюринг. Отд. третий. Гл. І . - Маркс. К. Энгельс Ф. Соч. 2-е изд. Т.20.

Питання і контрольні завдання до теми № 6

 

1. У чому полягає сутність соціалістичної ідеї і де виявлені її джерела?

2. У чому полягає розмежування основних постулатів соціалізму і класичної школи?

3. З якої роботи і якого автору виникло поняття “утопічний” соціалізм?

4. Що є спільного в уявленях про майбутнє суспільство представників, які започаткували утопічні ідеї?

5. Хто з представників утопічного соціалізму спробував практично впровадити свої ідеї?

6. Які формації історичного розвитку суспільства виділяє Сен-Сімон?

7. На які класи Сен-Сімон розділяє капіталістичне суспільство?

8. Якими рисами Сен-Сімон характеризує модель майбутньої індустріальної системи?

9. Який принцип розподілу запропонував Сен-Сімон?

10. Які шляхи переходу до індустріальної системи Сен-Сімон вважає доцільними?

11. Що було характерним для Сен-Сімона у ставленні до приватної власності?

12. Які стадії розвитку суспільства виділив Фур’є?13. Що є первинною господарською одиницею в моделі майбутнього ладу Фур’є?

14. Який принцип розподілу продукту пропонує Фур’є?

15. Чому модель майбутнього ладу суспільства Фур’є можна охарактеризувати як анархічну?

16. Які ідеї Фур’є щодо праці можна вважати такими, які випередили час?

17. В чому суть філантропічного експерименту, проведеного Оуеном?

18. Чим закінчився експеримент Оуена і чому так сталося?

19. Які основні недоліки капіталістичного суспільства виділяє Оуен?

20. Хто з трьох представників утопічного соціалізму (Сен-Сімон, Фур’є, Оуен) взагалі не визнавав можливості існування приватної власності в майбутньому суспільстві?

21. Як можна прокоментувати вислів: “Якщо вам двадцять років і ви не соціаліст, то у вас немає серця. Якщо вам понад сорок років і ви соціаліст, то у вас немає розуму”?

 

ТЕСТИ ДО ТЕМИ 6

1. У кого з представників раннього утопізму модель ідеального суспільства є найбільш деспотичною:

а) Мор;

б) Кампанелла;

в) Мореллі;

г) Вінстенлі.

 

2. Який з наступних творів належить Т. Кампанелла:

а) “Місто Сонце;

б) “Кодекс природи”

в) “Філософія, що заснована на відчуттях”;

г) “Конституція”

д) “Закон свободи”.

 

3. Що з переліченого є спільним для моделей ідеального суспільства ранніх утопістів:

а) суспільна власність;

б) приватна власність;

в) зрівняльний розподіл;

г) розподіл за потребами;

д) обов’язковість праці;

є) ганебність праці для вільних громадян.

 

4. Принцип розподілу: “від кожного - по здібності, кожній здібності - по її справам “ вперше сформулював:

а) Мор;

б) Маркс;

в) Сен-Сімон;

г) Кампанелла;

д) Платон;

є) Фур’є.

 

5. В яких країнах виникли ідеї утопічного соціалізму на початку ХІХ ст.?

а) Німеччина;

б) Італія;

в) Франція;

г) Англія;

д) США.

 

6. Для Сен-Сімона характерним було використання насамперед:

а) діалектичного методу;

б) історичного методу;

в) функціонального методу;

г) каузального методу.

 

7. Яким, на думку Сен-Сімона, буде ідеальний лад суспільства?

а) капіталізм;

б) соціалізм;

в) комунізм;

г) індустріалізм.

 

8. Які анатагоністичні класи виділяє Сен-Сімон у капіталістичному суспільстві?

а) індустріали і власники;

б) капіталісти і пролетаріат;

в) землевласники і промисловці;

г) бідні і багаті.

 

9. Яке майбутнє чекає приватну власність у моделі Сен-Сімона?

а) приватна власність буде знищена;

б) приватна власність трансформується в колективну;

в) основою економічного устрою буде приватна власність;

г) основою економічного устрою буде державна власність.

 

10. Які з тверджень є вірними для вчення Сен-Сімону?

а) Економічною формою нового суспільства стане асоціація.

б) Справедливим є тільки зрівняльний розподіл.

в) Капіталістичне суспільство є проміжною стадією між феодалізмом та індустріалізмом.

г) Шлях переходу до нового суспільства через революцію.

 

11. Що з переліченого Сен-Сімон вважав рушійною силою розвитку суспільства?

а) розподіл праці;

б) просвіту;

в) прагнення до прибутку;

г) прагнення до влади.

 

12. Який метод дослідження переважно використовується у вченні Фур’є?

а) історичний метод;

б) каузальний метод;

в) функціональний метод;

г) економічний експеримент.

 

13. Економічні погляди Фур’є характеризуються тим, що, на його думку, в досконалому суспільстві:

а) не повинно бути приватної власності:

б) уся власність повинна перейти державі;

в) приватна власність повинна бути удосконалена;

г) не повинно бути тільки великої власності на засоби виробництва.

 

 

14. Що з переліченого є специфічним і оригінальним у вченні Фур’є?

а) капіталізм є природним і вічним станом розвитку суспільства;

б) заклик повернутися до натурального господарства;

в) виділення змішаних періодів у стадіях розвитку людського суспільства;

г) детальний опис майбутнього комуністичного суспільства.

 

15. Джерело всіх пороків капіталістичного суспільства Фур’є вбачає в:

а) землеробстві;

б) великій промисловості;

в) торгівлі;

г) розвитку науки;

д) дрібному виробництві.

 

16. Головною структурною одиницею майбутнього суспільного ладу в моделі Фур’є визначена:

а) резервація;

б) колонія;

в) фаланга;

г) кібуц.

 

17. Який принцип розподілу суспільного продукту пропонує Фур’є:

а) згідно потребам;

б) зрівняльний розподіл.

в) згідно трудовому внеску;

г) згідно внеску капіталу, праці і таланту;

 

18. Де пропонує взяти кошти для створення первинних осередків Фур’є?

а) їх повинні дати капіталісти;

б) їх повинна виділити держава з бюджету;

в) їх повинні накопичити робочі;

г) їх треба здобути через війни з іншими країнами.

 

19. Хто з перелічених представників утопічного соціалізму спробував здійснити соціально-економічні перетворення на практиці?

а) Сен-Сімон;

б) Фур’є;

в) Оуен;

г) Мор.

 

20. Що, на думку, Оуена лежить в основі суперечностей капіталізму:

а) існування суспільної власності на засоби виробництва;

б) існування приватної власності;

в) капіталістична торгівля;

г) існування колективної праці.

 

21. Що з переліченого було впроваджено в ході експерименту Оуена?

а) збільшення тривалості робочого дня;

б) введення системи штрафів;

в) застосування елементів самоуправління;

г) поліпшення умов праці і побуту для робочих.

 

22. Яке з тверджень є вірним?

а) Утопізм Оуена полягав у тому, що його ідеї взагалі нездійсненні;

б) Експеримент Оуена був продовжений реальною побудовою соціалізму;

в) Філантропічна спрямованість експерименту Оуена насправді обернулась побудовою деспотичного суспільства;

г) Утопізм Оуена полягав у тому, що він намагався прискорити втілення своїх ідей.

 

 

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...