Главная Обратная связь

Дисциплины:


Тема 7. Виникнення й розвитокМарксистської економічної теорії.

Історичні умови зародження і початок формування марксистської політичної економії в 40- 50 рр. XIX ст.

Розробка К.Марксом і Ф.Енгельсом економічної теорії капіталізму. Методологія дослідження. Структура й основні проблеми І, II й ІІІ томів “Капіталу” К.Маркса. Розвиток трудової теорії вартості. Теорія подвійного характеру праці. Теорія додаткової вартості. Перетворені форми додаткової вартості. Теорія грошей і капіталу. Теорія ренти. Теорія відтворення. Теорія циклічності економічного розвитку капіталізму.

Теоретичні проблеми IV тому “Капіталу”.

Питання економічної теорії у працях К.Маркса і Ф.Енгельса 70- 90-х років.

Розвиток В.І.Леніним марксистської політичної економії.

Марксизм і сучасність.


Література

 

1. Агапова И.И. История экономической мысли. Курс лекций. - М.:1998. С. 7І-83.

2. Багатурия Г.А., Выгодский В.С. Экономическое наследие Карла Маркса. – М.: Мысль. 1976.

3. Баликоев В.З. Общая экономическая теория. Учебное пособие. -Новосибирск.: 1996. С.51-53.

4. История экономических учений: Учеб. пособие / Под ред. В. Автономова, О. Ананьина, Н. Макашевой. М.: ИНФРА –М, 2004. С. 110 -136.

5. Історія економічних вчень: Підручник. /Корнійчук Л. Я., Татаренко Н. О., Поручник А. М. та ін. - К.: КНЕУ. 1999. С.175-215..

6. Костюк В.Н. История экономических учений. Курс лекций. - М.: 1998. С.71-81.

7. Ленин В.И. Три источника и три составные части марксизма. - Ленин В.И. Полн. Собр. Соч. Т.23.

8. Майбурд Е.М. Введение в историю экономической мысли - М: 1996. С. 216-223, 248-253, 271-309.

9. Маркс К. Капитал Т.1- 4. - Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд. Т.23 -26-Ч.I-II.

10. Маркс К. К критике политической экономии. - Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд. Т.2. С.13

11. Мешко І.М. Історія економічних вчень: основні течії західноєвропейської та американської економічної думки. - К.: 1994. С. 43-56.

12. Негиши Т. История экономической теории. Учебник. /Под ред. Любимова Л.Л., Автомонова В.С. - М.: 1995. С.226-279.

13. Сурин А.И. История экономики и экономической мысли. - М.: 1998. С.71-81.

14. Титова Н.Е. История экономических учений: Курс лекций.- М.: ВЛАДОС. 1997. С. 85-90.

15. Шишкин А.Ф. Экономическая теория. Учебник. Т І.-М.: 1996. С.41-45.

16. Экономическая теория. Хрестоматия. /Под ред. Борисова Е.Ф.- М.: Высшая школа. 1995. С.28-51.

17. Ядгаров Я.С. История экономических учений. Учебник. - М.: 1997. С. 98-113.

 

Питання і контрольні завдання до теми № 7

 

1. Охарактеризуйте джерела соціально-економічних досліджень марксизму.

2. Чи випадково саме в Німеччині з’явилась фундаментальна теорія, яка обгрунтовувала можливість і необхідність руху до соціалізму?3. Які спільні роботи мали К. Маркс і Ф. Енгельс? Що за питання в них розглядаються?

4. Що уявляє “принцип матеріалістичного розуміння історії” в теорії Маркса і Енгельса?

5. Що розуміє Маркс під базисом і надбудовою?

6. У чому полягає “формаційний” підхід до аналізу історичного розвитку в теорії марксизму?

7. Який принцип розподілу буде панувати в умовах комунізму згідно марксистській теорії? Чому цей принцип нездійсненний з точки зору “економікс”?

8. У чому специфіка поглядів Маркса в теорії класів суспільства?

9. У чому суть теорії Маркса про подвійний характер праці?

10. Чим Маркс визначає субстанцію вартості?

11. Яким чином Маркс вирішив протиріччя, яке виникало в теорії трудової вартості Сміта-Рікардо при обміні між працею і капіталом?

12. Які властивості товару “робоча сила” виділив Маркс?

13. У чому полягає механізм виникнення додаткової вартості в теорії Маркса?

14. Що розуміє Маркс під абсолютною і відносною додатковою вартістю?

15. Яке значення в теоріі Маркса має розподіл капітала на постійний та змінний?

16. Що таке в теорії Маркса органічна будова капіталу і яким чином її зміна відбивається на нормі прибутку?

17. У чому полягає зміст “суперечності” між І і ІІІ томами “Капіталу”? Чи була ця суперечність вирішена?

18. Як формулює Маркс “закон капіталістичного нагромадження”?

19. На які підрозділи Маркс розділив суспільний капітал?

20. Які антагоністичні протиріччя, на думку Маркса, імманентно властиві капіталістичному суспільству?

21. Як марксизм ставиться до доктрини “економічного лібералізму”?

22. Яким чином в теорії Маркса відбувається перетворення вартості в ціну виробництва?

23. Що розумів Маркс під абсолютною рентою?

24. Яку політичну економію Маркс називає “вульгарною” і чому?

25. Яким питанням присвячений IV том “Капіталу”?

26. У чому полягає критика Марксом положення Лассаля про “неурізаний продукт”?

27. Як Ф. Енгельс трактує політичну економію і вузькому і широкому сенсах?

28. Які основні ідеї містяться у роботі В.І. Леніна “Імперіалізм як вища стадія капіталізму?

29. Чому Ленін вважав, що державно-монополістичний капіталізм є матеріальною передумовою соціалізму?

30. У чому розбіжності і специфіка ортодоксального і ревізіоністського напрямків у марксизмі?

31. Які висновки марксової теорії щодо розвитку капіталізму не підтвердилися історією?

 

 

ТЕСТИ ДО ТЕМИ 7

 

1. Що з переліченого відносять до ідейних джерел марксизма?

а) німецьку класичну філософію;

б) протиріччя в розвитку капіталізму;

в) христянську релігію;

г) англійську класичну політекономію;

д) утопічний соціалізм.

 

2. Маркс вважав предметом політичної економії:

а) дослідження людських відносин і поведінки;

б) дослідження природи і причин створення багатства;

в) дослідження виробничих відносин;

г) дослідження законів розподілу багатства.

 

3. Визначте спільні роботи Маркса і Енгельса:

а) «Капітал»;

б) «Святе сімейство»;

в) «Анті-Дюринг»;

г) «Німецька ідеологія»;

д) «Маніфест Комуністичної партії»,

 

4. Які з перелічених положень є орігінальними для теорії марксизму?

а) ідея базису і надбудови;

б) теорія трьох чинників виробництва;

в) доктрина економічного лібералізму;

г) теорія додаткової вартості;

д) теорія подвійного характеру праці.

 

5. Що в марксизмі розглядається як діалектична єдність?

а) виробничі сили і виробничі відносини;

б) виробничі сили і економічний базис;

в) виробничі відносини і надбудова;

г) надбудова і формація.

 

6. Що марксизм називає рушійною силою соціального прогресу:

а) просвітительство;

б) класову боротьбу;

в) науково-технічний прогрес;

г) законодавче вирішення соціальних конфліктів.

 

7. Необхідність переходу до якої суспільно-економічної формації обгрунтовано у марксизмі:

а) індустріальної;

б) інформаційної;

в) комунізму;

г) соціалізму.

 

8. Мета теоретичних побудов Маркса:

а) заклик до негайних революційних дій і встановлення діктатури пролетаріату;

б) доведення неминучості еволюції капіталізму і переходу до нової формації;

в) реформування суспільства на основі морального вдосконалення людства;

г) реформування суспільства на основі досконалого законодавства.

 

9. Яке протиріччя в трудовій теорії вартості Сміта-Рікардо намагався вирішити Маркс?

а) протиріччя еквівалентності обміну між працею і капіталом;

б) протиріччя між виробництвом і споживанням;

в) протиріччя між виробництвом і нагромадженням;

г) протиріччя між нагромадженням і споживанням.

 

10. Яке з наступних положень стосовно теоріі Маркса є вірним?

а) Маркс вважав, що трудова теорія Сміта – Рікардо змогла довести дієздатність закону вартості в умовах капіталізму.

б) Маркс вважав, що суперечність у трудовій теорії вартості Сміта- Рікардо розв’язується, якщо предметом купівлі-продажу вважати робочу силу, а не працю.

в) Маркс вважав, що капіталіст не сплачує повністю робітникові вартість його робочої сили.

 

11. Специфічний розподіл капіталу виключно в теорії Маркса передбачає:

а) на основний і оборотний;

б) на постійний і змінний;

в) на виробничий і невиробничий;

г) на реальний і фіктивний.

 

12. Які характеристики праці виділяє Маркс у теорії «подвійного характеру праці»:

а) розумова і физична;

б) конкретна і абстрактна;

в) наймана і вільна;

г) доцільна і недоцільна.

 

13. Які з наступних теорій є особистим відкриттям Маркса:

а) трудова теорія вартості;

б) теорія додаткової вартості;

в) теорія подвійного характеру праці;

д) теорія витрат виробництва;

є) теорія попиту і пропозиції.

 

14. Маркс стверджує, що джерело додаткової вартості існує:

а) в сфері розподілу;

б) в сфері обігу;

в) в сфері виробництва;

г) в сфері споживання.

 

15. Фактором тенденції норми прибутку до зниження в теорії Маркса є:

а) падіння продуктивності праці;

б) зростання органічної будови капіталу;

в) зростання рівня зробітної плати робочих;

г) зростання доходів землевласників.

 

16. Що є об’єктом реалізації найманого робітника капіталісту в теорії Маркса?

а) послуги праці;

б) вироблений продукт;

в) капітал;

г) робоча сила.

 

17. Згідно з теорією марксизма абстрактна праця:

а) створює субстанцію вартості;

б) створює споживну вартість;

в) є кількісно і якісно неоднородною;

г) є приватною справою виробника.

 

18. Які властивості має робоча сила як товар?

а) вартість;

б) додаткову вартість;

в) споживну вартість;

г) не має вартості.

 

19. Прибуток капіталіста згідно теорії додаткової вартості створюється:

а) в процесі споживання авансованого капіталу;

б) в процесі споживання змінного капіталу;

в) в процесі споживання основного капіталу;

г) в процесі споживання постійного капіталу.

 

20. Що з переліченого Маркс відносить до змінного капіталу?

а) частина капіталу, яка йде на купівлю обладнання;

б) частина капіталу, яка йде на купівлю споруд;

в) частина капіталу, яка йде на купівлю сировини;

г) частина капіталу, яка йде на купівлю робочої сили.

 

21. Органічна будова капіталу в теорії Маркса – це є:

а) відношення основного до оборотного капіталу;

б) відношення авансованого до змінного капіталу;

в) відношення постійного до змінного капіталу;

г) відношення оборотного до змінного капіталу.

 

22. Які відособлені форми промислового капіталу виділяє Маркс?

а) власний і позичковий;

б) торговий і позичковий;

в) постійний і змінний;

г) реальний і фіктивний.

 

23. Що з переліченого Маркс відносить до перетворених форм додаткової вартості?

а) прибуток;

б) заробітну плату;

в) земельну ренту;

г) капітал;

д) гроші.

 

24. У чому полягає зміст протиріччя між І та ІІІ томами «Капіталу»?

а) логічна суперечність переходу від поділу капіталу на основний і оборотний до поділу його на перемінний і змінний;

б) логічна суперечність переходу від трудової вартості до ціни виробництва;

в) логічна суперечність переходу від внутрішногалузевої до міжгалузевої конкуренції;

г) зазначених протирічь в теорії Маркса взагалі не існує.

 

25. Перетворення вартості в ціну виробництва відбувається внаслідок діі:

а) досконалої конкуренції;

б) внутрішньогалузевої конкуренції;

в) нецінової конкуренції;

г) міжгалузевої конкуренції.

 

26. На які підрозділи Маркс розподіляє суспільне виробництво?

а) виробництво матеріальних товарів і виробництво послуг;

б) виробництво засобів виробництва і виробництво предметів споживання;

в) виробництво предметів тривалого споживання і виробництво предметів короткочасного споживання;

г) виробництво товарів підвищеного попиту і виробництво товарів повсякденного попиту.

 

27. Яким було відношення Маркса до циклічності економічного розвитку капіталізму?

а) капіталізм здатний підтримувати рівновагу на макрорівні внаслідок дії закону Сея;

б) капіталізм здатний підтримувати рівновагу на макрорівні за умов вдосконалення законодавства;

в) в умовах капіталізму кризи неминучі, тому що мають матеріальну основу і регулярний характер;

г) в умовах капіталізму кризи можуть мати місце, але вони носять випадковий характер.

 

28. Що є предметом дослідження четвертого тому “Капіталу” Маркса?

а) процес виробництва капіталу

б) процес обігу капіталу;

в) процес капіталістичного виробництва , взятий у цілому;

г) аналіз теорій походження прибутку.

 

29. На які два періоди Маркс поділив розвиток політичної економії?

а) доринкова і ринкова політична економія;

б) класична і вульгарна політична економія;

в) класична і маржиналістська політична економія;

г) капіталістична і соціалістична політична економія.

 

30. Який принцип не буде притаманний соціалістичному ладу згідно вченню марксизма?

а) суспільна власність на засоби виробництва;

б) поділ суспільства на класи;

в) планомірна організація економічних процесів;

г) трудовий принцип розподілу створеного продукту.

 

31. Як можна визначити сприйняття Леніним теорії марксизму:

а) ортодоксальне сприйняття;

б) критичне переосмислення;

в) вульгарне сприйняття;

г) заперечення головних теоретичних постулатів.

 

32. Які з зазначених робот належать В.І. Леніну?

а) «Анти-Дюринг»;

б) «Імперіалізм як вища стадія капіталізму;

в) «Критика Готської програми»;

г) «Розвиток капіталізму в Росії»;

д) «Походження сім’ї, приватної власності і держави».

 

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...