Главная Обратная связь

Дисциплины:


Тема 12. Еволюція неокласичних ідейНеолібералізм.

 

Еволюція неокласичної теорії на початку XX ст. Перегляд неокласичної концепції. Теорії монополістичної конкуренції. Дж.Робінсон, Й.Шумпетер.

Консервативна неокласика. Неокласичні теорії економічного зростання.

Вчення про виробничу функцію. Функція Кобба-Дугласа. Багатофакторні моделі економічної динаміки Р.Солоу, Дж.Мід. Виникнення і загальна характеристика неолібералізму, його різні форми. “Лондонська”, “фрайбурзька”, “паризька”, “чиказька” школи. Лондонська школа неолібералізму. Ф.Хайек.

Неолібералізм у Німеччині. Фрайбурзька школа ордолібералізму. Теорія порядків. В.Ойкен і його концепція “їдеальних типів господарських систем”. В.Рьопке, А. Мюллер-Армак. Л.Ерхард.

Теорії “соціального ринкового господарства” та “сформованого суспільства”.

Чиказька школа монетаризму. Монетарна модель циклу М.Фрідмена.

Неокласичне відродження. “Економіка пропозиції”. А.Лаффер, Р.Мандель. Теорія “раціональних очікувань” Т.Сарджент, Р.Лукас, С.Фішер.

Неокласичний синтез. П.Самуельсон.

Досвід застосування рекомендацій неокласичної теорії в економіці різних країн.

 

Література

 

1. Агапова И.И. История экономической мысли. - М.: ЭКМОС. 1998. С. 176-197

2. Бартенев С.А. История экономических учений в вопросах и ответах. -М.: Юрист. 1998. С.189-200, 225-264.

3. Блауг М. Экономическая мысль в ретроспективе. Пер. с англ., 4-е изд.-М.: Дело ЛТД.1994. С. 629-641.

4. История экономических учений: Учеб. пособие / Под ред. В. Автономова, О. Ананьина, Н. Макашевой.- М.: МНФРА-М. 2004. С. 554-561, 567-570,587-597, 603-618.

5. Історія економічних вчень. Підручник. / За ред. Корнійчук Л.Я.. Татаренко Н.О., Поручник А.М. та ін.- К.: КНЕУ.1999. С. 371-454

6. Костюк В.Н. История экономических учений. Курс лекций. - М.:1998. С.128-136, 179-182, 208-221

7. Ойкен В. Основы национальной экономии.- М.: Экономика. 1996.

8. Титова Н.Е. История зкономических учений. Курс лекций. - М.: ВЛАДОС. 1997. С.105-126

9. Усоскин В.М. “Денежный мир” Милтона Фридмена.- М.: Мысль. 1989.

10. Хайек Ф. Пагубная самонадеянность. – М. 1992.

11. Худокормов А.Г. История экономических учений.: (современный этап) - М.: ИНФРА-М. 1998. С. 59-89,111-177.

12. Ядгаров Я.С. История экономических учений. Учебник для вузов. 2-е изд.- М.: ИНФРА-М. 1998. С. 189-207.

 

 

Питання і контрольні завдання до теми № І2

1. Якими були основні причини, що привели до відродження неокласичних ідей?

2. Еволюція неокласичної економічної теорії чітко окреслила нормативну і позитивну функції науки. Охарактеризуйте їх зміст.

3. Які типи ринку аналізує в своїй теорії Дж. Робінсон?4. У чому полягає сутність і характерні риси неолібералізму?

5. Які особливості притаманні неоліберальним теоріям економічного зростання?

6. Що уявляє собою модель економічного зростання Р. Солоу?

7. Які залежності показує виробнича функція Кобба-Дугласа? Який вона має вигляд?

8. У чому проявилась суть вчення Ф. Хайека про спонтанний ринковий порядок?

9. Якими є основні положення теорії “соціального ринкового господарства” Фрайбурзької школи?

10. У чому полягає суть вчення В. Ойкена про економічні порядки?

11. На яких засадах базується економічна концепція монетаристів?

12. У чому полягає позиція монетаристів щодо залежності між інфляцією та безробіттям?

13. Яку роль в теорії монетаристів відіграє кількісна теорія грошей?

14. Про що йде мова у “грошовому правилі” М. Фрідмена?

15. У чому полягає зміст теорії «запізнювання» М. Фрідмена? Яке значення має ця теорія для аналізу промислового циклу?

16. У чому полягає суть теорії “економіки пропозиції”?

17. Охарактеризуйте “ефект Лаффера”.

18. У чому полягає суть теорії раціональних очікувань?

19. У чому різниця адаптивних і раціональних очікувань?

20. Яке пояснення причинам циклічних коливань дає Р. Лукас?

21. Що саме об’єднав неокласичний синтез?

 

ТЕСТИ ДО ТЕМИ 12

 

1. У ХХ ст. розвиток економічної теорії відзначився наступними тенденціями:

а) остаточне розмежування різних економічних шкіл;

б) інтегрування економічних учень;

в) всесвітня перемога марксизму;

г) остаточне теоретичне знищення головних постулатів класичної школи політекономії.

 

2. Особливістю циклічних криз 70-80 –х рр. ХХ ст. стало:

а) поширення безробіття;

б) спад виробницова;

в) стагфляція;

г) падіння прибутків.

 

3. Принцип, що об’єднує всі напрями і школи неокласичної традиції- це є:

а) орієнтація виключно на потенціал державного регулювання економіки;

б) орієнтація на потенціал ринкової економіки та ринкового механізму;

в) прагнення до виключно егалітарного розподілу доходів;

г) спільна мета – теоретична перемога над марксизмом.

 

4. Які з наведених тверджень є вірними?

а) фактично всі сучасні доктрини не виключають регулюючого впливу держави, різниця лише в об’єктах і межах цього втручання;

б) всі сучасні економічні доктрини спираються виключно на макроекономічний підхід;

в) всі сучасні економічні доктрини спираються виключно на мікроекономічний підхід;

г) неокласичний синтез започаткував зближення кейнсіанської та неокласичної шкіл.

 

5. Напрям сучасної економічної теорії, що абсолютизує саморегулюючий потенціал ринку, отримав назву:

а) неокласичний синтез;

б) неолібералізм;

в) консервативна неокласика;

г) неоінституціоналізм.

 

6. Хто з перелічених економістів розробляв теорію недосконалої конкуренції?

а) П. Самуельсон;

б) М. Фрідмен;

в) В . Ойкен;

г) Дж. Робінсон;

д) Р. Солоу.

 

7. Ринкова ситуація, при якій існує один покупець і багато продавців – це є:

а) монополія;

б) олігополія;

в) поліполія;

г) дуополія;

д) монопсонія.

 

8. Тип ринку, який контролюється кількома фірмами має назву:

а) монопсонія;

б) монополія;

в) дуополія;

г) олігополія.

 

9. В теорії Й. Шумпетера конкуренція нового типу, яка побудована на новаторрстві, отримала назву:

а) досконала конкуренція;

б) недосконала конкуренція;

в) ефективна конкуренція;

г) монополістична конкуренція.

 

10. З перерахованих характеристик виділіть такі, що відбивають принципи консервативної економічної політики:

а) посилення державного втручання в економіку;

б) скорочення адміністративно-правових методів регулювання і посилення ролі економічних методів регулювання;

в) стимулювання розвитку ринкової конкуренції;

г) підвищення податків, розширення соціальних виплат і пільг.

 

11. На яких джерелах формувалася неокласична теорія економічного зростання?

а) теорії факторів виробництва;

б) теорії додаткової вартості;

в) теорії ефективного попиту;

г) теорії виробничої функції.

 

12. Що з наведеного характеризує спільні риси неолібералізму:

а) принцип активного державного регулювання економіки;

б) принцип саморегулювання економіки;

в) вільна конкуренція;

г) обмежена конкуренція.

 

13. Що з наведеного характеризує економічну позицію Ф. Хайєка?

а) перевага віддається мікроекономічному аналізу;

б) перевага віддається макроекономічному аналізу;

в) акцент – на фактор невизначеності в економічних процесах;

г) провідна ідея державного порядку.

 

14. Провідною складовою теоретичних побудов Ф. Хайєка стало:

а) вчення про недосконалу конкуренцію;

б) вчення про державне регулювання економіки;

в) вчення про спонтанний характер економічного розвитку;

г) вчення про побудову соціалізму.

 

15. Розробка теорії соціального ринкового господарства належить:

а) Ф. Хайєку;

б) Дж. Робінсон;

в) В. Ойкену;

г) М. Фрідмену.

 

16. Термін “соціальне ринкове господарство” вперше висловив:

а) М. Фрідмен;

б) А. Мюллер-Армак;

в) П. Самуельсон;

г) Й. Шумпетер;

д) Р. Солоу.

 

17. В основі монетаристської концепції лежить:

а) теорія граничної корисності;

б) теорія ордолібералізму;

в) кількісна теорія грошей;

г) теорія недосконалої конкуренції.

 

18. Який відсоток щорічного приросту грошової маси є, згідно із Фрідменом, оптимальним:

а) 2%;

б) 4%;

в) 6%;

г) 8%.

 

19. Що є визначальним чинником “грошового правила” М. Фрідмена щодо додаткової щорічної пропозиції грошей:

а) середньорічний темп очікування інфляції,

б) середньорічний темп приросту ВНП;


 

в) сереньорічний темп приросту чистих інвестицій;

г) середньорічний темп приросту безробіття.

 

20. М. Фрідмен і його прихильники зробили значний внесок в розвиток:

а) теорії соціального ринкового господарства;

б) теорії “довгих хвиль”

в) теорії раціональних очікувань;

г) теорії економіки пропозиції;

д) кількісної теорії грошей.

 

21. Які з наступних тверджень є вірними?

а) Монетаристи стверджують, що між зміною попиту на гроші і динамікою номінального доходу існує пряма залежність.

б) Прихильники теорії раціональних очікувань стверджують, що ринки продуктів і праці в значній мірі монополізовані, а ціни і ставки заробітної плати носять негнучкий характер.

в) Крива Лаффера демонструє, що зниження норми податків збільшує обсяг податкових надходжень.

 

22. Гіпотеза, відповідно до якої фірми і домогосподарства очікують, що бюджетна й кредитно-грошова політика значно вплинуть на економіку і, керуючись власною вигодою, заздалегідь уживають заходів, які визначають неефективність цієї політики - це:

а) кейнсіанська економічна теорія;

б) монетарна економічна теорія

в) теорія раціональних очікувань;

г) теорія економіки пропозиції.

 

23. Філософські, ідеологічні й аналітичні погляди економістів, які стали альтернативою кейнсіанству і запропонували політику стабілізації економіки, що висуває па перший план роль грошей в економічному розвитку -це:

а) теорія раціональних очікувань;

б) теорія неокласичного синтезу;

в) теорія економіки пропозиції;

г) монетаристська теорія.

 

24. Що з наведеного характеризує монетаризм:

а) циклічність економічного розвитку має грошову природу;

б) державне втручання знижує стабільність ринкової економіки;

в) ринкова економіка внутрішньо нестабільна;

г) в сучасній ринковій економіці відсутня вільна конкуренція.

 

25. Хто з приведених економістів ввів термін «інновації»:

а) Л.Мізес;

б) П.Самуельсон;

в) Й.Шумпетер;

г) М. Фрідмен;

д) Е. Денісон.

 

26. До якого напрямку економічної думки тяжіє теорія економіки пропозиції:

а) неокласичного;

б) кейнсіанського; (Лукас)

в) неоіиституціонального;

г) марксистського;

д) дрібнобуржуазного.

 

27. Прихильники теорії раціональних очікувань:

а) відстоюють позитивні можливості державного регулювання;

б) виступають проти державного регулювання як неефективного і безперспективного;

не совсем! Так как, иногда сводится на нет!Результат СТАБИЛЯЦИООННОЙ политики своддится на нет, ничего не говорится про гос вмешательство в общем!

в) прогнози людей щодо економічного становища містять систематичні помилки;

г) прогнози людей базуються на всій доступній їм інформації і не містять систематичних помилок.

 

28. Автором ідеї «раціональних очікувань» став:

а) А. Лаффер;

б) М. Фрідмен;

в) Дж. Мут;

г) П. Самуельсон.

 

29. Який з наведених висловів можна представити як гасло монетаризму:

а) «Попит породжує пропозицію».

б) «Пропозиція породжує попит»;

в) «Гроші мають значення».

г) «Кожному – за його справами».

 

30. Теорія економіки пропозиції за основу моделі взяла:

а) суспільний капітал і суспільні інтереси;

б) індивідуальний капітал і приватну ініциативу;

в) стимулювання сукупного попиту;

г) особливості розвитку національних економік.

 

31. Теоретичне обгрунтування засадних принципів теорії економіки пропозиції належить:

а) М. Фрідмену;

б) А. Лафферу;

в) Ф. Хайєку;

г) Р. Манделю.

 

32. Шлях до зростання виробництва прихильники теорії економіки пропозиції вбачають в наступному:

а) стимулюванні сукупного попиту;

б) стимулюванні праці, заощаджень та інвестицій;

в) знищенні приватної власності;

г) егалітарному розподілі доходів.

 

33. Що показує «крива Лаффера»?

а) зворотній зв’язок між інфляцією та безробіттям;

б) надмірне зростання податкових ставок скорочує надходження в бюджет;

в) зв’язок між кількістю грошей в обігу і величиною національного доходу;

г) зв’язок між витратами факторів виробництва і отриманим випуском продукції.

 

34. Які заходи антиінфляційного характеру пропонує теорія економіки пропозиції?

а) підвищення податків;

б) скорочення податків;

в) скорочення витрат на соціальні нужди;

г) розширення соціальних витрат бюджету.

Заходи промисловой политики

 

35. Обгрунтування постулатів неокласичного синтезу здійснив:

а) А. Лаффер;

б) Р. Лукас;

в) М. Фрідмен;

г) П. Самуельсон;

д) Ф. Хайєк.

 

 

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...