Главная Обратная связь

Дисциплины:


Модуль. Управління споживчою відданістюMIHICTEPCTBO ОСВІТИ I НАУКИ

ДОНЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЕКОНОМІКИ I ТОРГІВЛІ імені МИХАЙЛА ТУГАН-БАРАНОВСЬКОГО

Кафедра маркетингу і комерційної справи

 

 

"МАРКЕТИНГ БІЗНЕС-ВЗАЄМОДІЇ"

ТЕКСТИ ЛЕКЦІЙ З КУРСУ

для студентів факультету маркетингу, торгівлі та митної справи

для студентів напряму підготовки 6.030507 всіх форм навчання

 

лектор Криковцева Н.О.

 

 

 

 

 

 

ЗМІСТ

стор.

Модуль. Теоретичні основи маркетингу бізнес взаємодії

Основні поняття та категорії маркетингу бізнес взаємодії6

Парадигми маркетингу бізнес взаємодії12

Принципова модель маркетингу бізнес взаємодії14

Маркетингові аспекти планування бізнес взаємодії 19

Модуль. Розробка і управліня стратегією маркетингу

Принципи розробки стратегії маркетингу бізнес взаємодії25

 

Стратегія контактів з постачальниками27

Стратегія контактів із споживачами30

модуль. Управління споживчою відданістю .

Вірусний маркетинг34

 

 

 

Розподіл годин по семестрах за видами занять

згідно з робочим навчальним планом по курсу "Маркетингш бізнес взаємодії» для студентів МТМС факультету спеціальності 7. 050108 "Маркетинг "

 

Семестр Вид занять
  аудиторні позааудиторні, год
  лекції семінарські всього СРС залік
+

 

Вступ

 

Формування системи бізнес взаємодії підприємства як навчальна дисципліна, що забезпечує підготовку спеціалістів і магістрів по напряму 7.050108,8.050108 «Маркетинг» є складовою частиною навчальної програми і разом з іншими дисциплінами забезпечує інтегрований підхід до економічної підготовки фахівців в умовах глобалізаційних процесів.

Аксіоматика термінології в галузі маркетингу бізнес-взаємодії підприємства і клієнта, а також питання практики формування його стратегії і тактики не знайшли відповідного розвитку за теперішнього часу і не отримали комплексного, усебічного підходу, хоча є вельми актуальними. Даний лекційний курс є спробою виповнення пробілу розробки концептуальних засад маркетингу взаємодії з використанням науково-теоретичних методів, аналізу і синтезу результатів теоретичних досліджень.

Мета курсу – вивчення і засвоєння теоретичних положень маркетингових прийомів формування і управління механізмом взаємодії фірми і клієнтів, формування у студентів розуміння і практичного уміння складання стратегії контактів з постачальниками і споживачами.

Задачі курсу – теоретична і практична підготовка студентів до умов діяльності на споживчому ринку з використанням концепції маркетингу. В рамках рішення поставлених задач необхідна підготовка студентів по наступних напрямах :маркетингове розуміння категорії бізнес –взаємодії

концепція бізнес взаємодії

правила планування и планування типу REAP

принцпи розробки стратегії взаємодії

прийоми встановлення контактів з постачальниками та споживачами

управління споживчою відданістю.

Методи активізації навчального процесу.

Навчальний план спеціальності 7.050108 і 8.050108 «Маркетинг» передбачає читання лекцій, проведення практичних та семінарських занять, і самостійну роботу студентів. В цілях активізації навчального процесу рекомендується використання читання проблемних лекцій, проведення занять у формі вільного обговорення, розширення практики ділових ігор, кейс-технологій, «мозкових штурмів, «сніжної грудки» і ін., стимулюючих творчі здібності студентів на базі використання теоретичного матеріалу.

Зв'язки із забезпечуючими дисциплінами

Структура дисципліни базується на принципах модульного навчання і включає основні питання щодо складання комплексу маркетингу підприємства.

Дисципліна включає два змістовні модулі, кожний з яких розглядає ряд задач, які стосуються маркетингових зусиль щодо конструювання загальної парадигми маркетингу бізнес взаємодії в секторх В 2 B, В 2 C, C 2 C.

Змістовні модулі логічно відтворють структуру фрмування системи бізнес взаємодії щодо формування, розробки і її соціальних наслідків

Дисципліна «Маркетинг бізнес взаємодії» включає наступні змістовні модулі :

Теоретичні основи маркетингу бізнес взаємодії

Розробка і управління стратегією маркетингу бізнес взаємодії.

Формування споживчої відданості і застосування можливостей інформаційних технологій.

Основні уміння і навички студента, які він повинен одержати в ході читання дисципліни « Маркетинг бізнес взаємодії»:

уміння працювати з вторинною інформацією і формування навичок отримання первинної інформації про ринкову кон'юнктуру, динаміку попиту і переваги споживачів,

навички формування системи взаємодії фірми з використанням маркетингових інструментів,

уміння планувати цілістну концепцію взаємодії,

навички встановлення контактів з постачальниками та споживачами.

 

 

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...