Главная Обратная связь

Дисциплины:


ЯК КВАЛІФІКАЦІЙНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ 

Курсова робота – це самостійне навчально-наукове дослідження студента, що виконується з певного курсу або з окремих його розділів.

Згідно з «Положенням про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах України» курсова робота виконується для закріплення, поглиблення і узагальнення знань, одержаних студентами за час навчання, та їх застосування до комплексного вирішення конкретного фахового завдання.

Тематика курсових робіт має відповідати завданням навчальної дисципліни і тісно пов’язуватися з практичними потребами конкретного фаху. Вона затверджується на засіданні кафедри. Виконання курсових робіт визначається графіком.

Основні завдання курсової роботи:

· систематизувати отримані теоретичні знання з вивченої дисципліни;

· перевірити якість теоретичних знань;

· оволодіти первинними навичками здійснення сучасних досліджень;

· виявити здатність студента самостійно осмислити проблему, творчо, критично її дослідити;

· сформувати вміння збирати, аналізувати, систематизувати літературні та літературознавчі джерела;

· розвинути здатність застосовувати отримані знання для вирішення практичних завдань;

· вдосконалити уміння формулювати висновки, пропозиції, рекомендації з предмета дослідження.

 

Дипломна робота – це кваліфікаційне навчально-наукове дослідження студента-спеціаліста, що виконується на завершальному етапі навчання у вищому навчальному закладі.

Дипломна робота має комплексний характер і пов’язана з використанням набутих студентом знань, умінь та навичок зі спеціальних дисциплін. У більшості випадків дипломна робота є поглибленою розробкою теми курсової роботи студента-випускника. Нею передбачена систематизація, закріплення, розширення теоретичних і практичних знань зі спеціальності та застосування їх при вирішенні конкретних наукових завдань.

Основні вимоги до дипломних робіт:

· актуальність теми, відповідність її сучасному стану певної галузі науки та перспективам розвитку, практичним завданням відповідної сфери;

· вивчення та критичний аналіз монографічних і періодичних видань з теми;

· вивчення та характеристика історії досліджуваної проблеми та її сучасного стану;

· чітка характеристика предмета, мети і методів дослідження, опис та аналіз проведених автором спостережень та висновків;

· узагальнення результатів, обґрунтування їх, висновки та практичні рекомендації.

 

Тематика курсових та дипломних робіт щорічно коригується з урахуванням набутого на кафедрах досвіду, побажань фахівців, рекомендацій ДЕК.

 

Незалежно від обраної теми, структура курсової (дипломної) роботи має бути такою:

· титульний аркуш

· зміст

· вступ

· кілька розділів (підрозділів), що розкривають теорію питання

· висновки

· список використаної літератури

· додатки

 

Текст курсової (дипломної) роботи може бути використаний для наступного написання та оформлення доповіді, реферату, статті, тез доповіді тощо. Водночас, наукова проблема, досліджувана в курсовій роботі, може поглиблюватися чи розширюватися і, таким чином, окреслювати аналітичне коло дипломної чи маґістерської роботи.

 


sdamzavas.net - 2022 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...