Главная Обратная связь

Дисциплины:


ЯК КВАЛІФІКАЦІЙНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ. Маґістр – це освітньо-кваліфікаційний рівень фахівця, який на основі кваліфікації бакалавра або спеціаліста здобув поглиблені спеціальні уміння та знання 

Маґістр – це освітньо-кваліфікаційний рівень фахівця, який на основі кваліфікації бакалавра або спеціаліста здобув поглиблені спеціальні уміння та знання інноваційного характеру, має певний досвід їх застосування та продукування нових знань для вирішення проблемних професійних завдань у певній галузі. Маґістр повинен мати широку ерудицію, фундаментальну наукову базу, володіти методологією наукової творчості, сучасними інформаційними технологіями, методами отримання, обробки, зберігання і використання наукової інформації, бути спроможним до результативної науково-дослідницької і науково-педагогічної діяльності.

Маґістерська освітньо-професійна програма включає в себе дві майже однакові за обсягом складові – освітню та науково-дослідницьку. Зміст науково-дослідницької роботи визначається індивідуальним планом. Для виконання цієї складової призначається науковий керівник, котрий має науковий ступінь і (або) вчене звання і працює в даному ВНЗ.

Підготовка магістра завершується захистом магістерської роботи на засіданні ДЕК.

Магістерська робота – самостійна науково-дослідницька робота, що виконує кваліфікаційну функцію, тобто готується з метою прилюдного захисту і отримання академічного ступеня маґістра. Основне завдання автора – продемонструвати рівень своєї наукової кваліфікації, уміння самостійно проводити науковий пошук і вирішувати конкретні наукові знання.

Маґістерська робота має узагальнюючий характер і, водночас, – є самостійним оригінальним науковим дослідженням.

При оцінці випускної кваліфікаційної роботи виходять з того, що маґістр повинен уміти:

· формулювати мету і завдання дослідження;

· складати план дослідження;

· проводити бібліографічний пошук із застосуванням сучасних інформаційних технологій;

· використовувати сучасні методи наукового дослідження, модифікувати наявні та розробляти нові методи відповідно до завдань конкретного дослідження;

· обробляти отримані дані, аналізувати і синтезувати їх на базі відомих літературних джерел;

· оформляти результати дослідження відповідно до сучасних вимог, у вигляді звітів, рефератів, статей.

 

Захист маґістерської роботивідбувається із дотриманням розкладу засідань відповідної Державної екзаменаційної комісії.

Захист маґістерських робіт можливий на окремому засіданні відповідного ДЕКу, присвяченому літературознавчим дипломним проектам. На захисті присутні маґістранти кафедри, а також викладачі кафедри – керівники маґістерських робіт. Захист прилюдний, відкритий, на ньому можуть бути присутні студенти та викладачі інших кафедр, факультетів Університету, інших вищих навчальних закладів.Захист маґістерської роботи, як і захист курсової роботи, має характер наукової дискусії, під час якої усі присутні можуть ставити запитання і брати участь в її обговоренні.

Процедура захисту передбачає:

· презентацію маґістерської роботи головою ДЕКу;

· рекомендацію роботи до захисту (керівник маґістерської роботи);

· виступ маґістранта;

· запитання до маґістранта;

· виступ рецензента;

· відповіді маґістранта на зауваження рецензента та запитання присутніх;

· заключне слово маґістранта, подяка керівникові наукової роботи, рецензентові, кафедрі, на якій навчався маґістрант.

Після закритого обговорення процедури захисту голова відповідного ДЕКу оголошує остаточні оцінки.

Після захисту курсові роботи зберігаються на кафедрі до закінчення студентами навчання в університеті, маґістерські (дипломні) роботи передаються у фонди НБ ЛНУ (вул. Драгоманова, 17).

 

sdamzavas.net - 2022 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...