Главная Обратная связь

Дисциплины:


Поняття процесу сегментації банківського ринку та його необхідності у маркетинговому процесіРозглянемо процес розробки стратегії сегментації ринку банківських продуктів і послуг.

Основою концепції ринкової сегментації є дві теоретичні за-сади: визнання гетерогенної природи ринку банківських продук-тів і послуг, тобто розгляд ринку не як єдиного цілого, а як суму

окремих сегментів, які відображають специфічні варіації попиту різних категорій клієнтів; диференціація продуктів і послуг та методи їх продажу.

Сегментація ринку — це метод маркетингу, за допомогою якого комерційний банк поділяє ринок банківських продуктів і послуг, на основі результатів попереднього дослідження, за ви-значеними критеріями на сегменти клієнтів. Метою є вибір цільо-вих сегментів, які вимагають різних підходів до розробки марке-тингових стратегій.

Стратегія сегментації ринку дозволяє банку забезпечити концентрацію ресурсів на тих сферах діяльності, де є максималь-ні переваги або, принаймні, мінімальні недоліки. При виокрем-ленні сегментів і виборі цільового з них варто враховувати масш-таб ринку та тенденції його розвитку.

 

 

82. Поняття стратегічного планування та основні елементи банківського стратегічного плану.

Стратегічне планування — суттєва складова процесу стратегічного управління банківською діяльністю. Його результат — встановлення довгострокової стратегічної мети банку та розробка планів поточної діяльності, спрямованих на досягнення такої мети.

Складові банківського стратегічного плану

1. Передумови та оцінка середовища, в якому діятиме банк.

2. Пріоритети ринку, під впливом яких відбувається розподіл коштів.

3. Оцінка сильних і слабких сторін банку, можливостей і небезпек.

4. Коригування стратегії з метою реалізації ринкових можливостей банку.

5. Вибір часу стратегічних дій.

6. Очікувані результати.

 

Поняття та категорії банківського маркетингу

Банківський маркетинг- це процес, який включає планування виробництва банківського продукту, дослідження фінансового ринку, налагодження комунікацій, встановлення цін, організацію просування банківського продукту і розгортання служби банківського сервісу. Особливістю банківського маркетингу є специфіка продукту банківської діяльності.

-Нестаток — брак засобів до існування; бідність, нужда, злидні.

-Потреба — 1) необхідність у чому-небудь, що вимагає задоволення; 2) вимоги, які необхідно задовольнити, запити відповідно з культурним рівнем та особистістю індивідуума.

-Запит — потреба у чомусь, яка підкріплена купівельною спроможністю.

-Товар — все те, що становить предмет торгівлі, може задовольнити потребу чи нестаток і пропонується на ринку з метою звернення уваги, придбання або використання.

-Обмін — процес руху товарів як форма розподілу продуктів праці суспільства, обмін попиту і пропозиції.

-Угода — 1) комерційний обмін цінностями між двома сторонами; 2) договір, за яким встановлюються взаємні зобов’язання щодо чого-небудь.

-Ринок — сукупність існуючих і потенційних покупців товару.

 

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...