Главная Обратная связь

Дисциплины:


Стадії процесу створення банківського продукту-новинкиПоняття "новий продукт" використовується як для визначення вдосконалення та оновлення існуючих продуктів, так і для продуктів,які вперше пропонуються споживачам та можуть задовольняти їхні

потреби більш раціональним способом, або можуть приводити до виникнення нових потреб.

Процес розробки і впровадження нових банківських продуктів передбачає такі етапи:

І. Пошук і відбір ідей.

Зміст етапу полягає у формулюванні ідей, які б задовольнили певні потреби споживачів, у відборі та ранжуванні ідей стосовно методів задоволення цієї потреби і в розробці задуму нового продукту.

ІІ. Визначення економічної ефективності продажу нової послуги.

Цей етап включає в себе розрахунок прямих та накладних витрат і очікуваних доходів, розрахунок чистої приведеної вартості, розрахунок окупності та рентабельності проекту.Розрахунок економічної ефективності нового продукту базується на аналізі беззбитковості, тобто доходи від продажу нового продукту мають бути вищими від витрат. Для розрахунку ефективності впровадження нового продукту доходи, що надходитимуть протягом

майбутніх періодів оцінюються з урахуванням дисконтування, тобто цінності грошової одиниці сьогодні і в майбутньому.

ІІІ. Розробка технології нової банківської послуги.

Цей етап полягає у створенні внутрібанківського нормативногодокументу про продукт.

Нормативний документ про банківський продукт повинен передбачати:• Визначення послуги, її характеристику і тип потенційногоклієнта.

• Правовий статус надання послуги (посилання на законодавчіта нормативні акти).• Особливості і відмінні ознаки банківського продукту.• Загальні принципи функціонування продукту і опис дій банку і клієнта при продажі продукту• Відображення операцій купівлі і продажу продукту в бухгалтерському обліку та звітності.

IV. Встановлення стандарту якості банківської послуги.

Стандарт якості подається в технологічній карті послуги.Технологічна карта - це документ, що містить детальний перелік операцій, які відповідно до чинного законодавства та можливостей банку складають завершений комплекс процедури надання послуг.

V. Визначення маркетингових складових надання послуги.

При визначенні маркетингових складових нового продуктуздійснюється аналіз потенційних ринків збуту, сегментування клієнтів та визначення місткості кожного з ринків та сегментів.

На цьому етапі визначається рівень конкуренції на потенційних ринках збуту, визначаються привабливі характеристики нового продукту, здійснюється розробка складових елементів поширення нового банківського продукту та ін.

На цьому ж етапі визначається план доведення інформації до потенційних споживачів, канали поширення інформації про новий продукт, вартість і ефективність їх використання.VI. Визначення ризиків нового продукту.

Оцінка ризиків проводиться за ринковими, товарними,економічними, фінансовими і збутовими критеріями.

До ринкових критеріїв належать:- відповідність потребам споживачів;- реальний обсяг продаж; - стабільність ринків збуту;- рівень державного регулювання.

До економічних і фінансових критеріїв належать рентабельність,строк окупності, можливості цінової диференціації та рівень новизни продукту.

Товарні критерії нової банківської послуги визначають рівень її конкурентоспроможності, ступінь ознайомленості з нею потенційних споживачів, можливість створення нової потреби або задоволення існуючої потреби більш раціональним способом.

Використання збутових критеріїв повинно дати відповіді на такі

питання:

- Який рівень можливого охоплення діючої мережі банку для продажу послуги?- Які заходи слід провести для нарощування потужності мережі

або її розширення?

VII. Етап випробування продукту, що передбачає вирішення таких завдань:

- визначення місця виведення продукту на ринок;

- встановлення строку випробування;

- здійснення пробних продаж лояльним клієнтам;

- збір і аналіз інформації про пробні продажі;

- прийняття рішення щодо перспектив нового продукту (широкий продаж, зміна ціни, зміна технології надання, зняття продукту з продажу).

VIII. Виведення нового продукту на ринок.

У ході реалізації цього етапу доцільним буде проведення наступних заходів:

- забезпечення всіх установ банку необхідною нормативною

документацією, технічним і програмним забезпеченням, рекламними матеріалами;- проведення навчання персоналу;- розробка і проведення ефективної рекламної кампанії з метоюстимулювання збуту;- масове виведення продукту на ринок.

IX. Моніторинг життєвого циклу нового продукту.

Цей етап передбачає контроль за рівнем витрат, за дотриманнямплану розповсюдження і стимулювання збуту, контроль заадекватного реакцією на претензії клієнтів, моніторинг реакції конкурентів, аналіз платоспроможності клієнтів, проведення заходівщодо вдосконалення продукту, управління ціною, пошук нових ринків та ін.

 

 

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...