Главная Обратная связь

Дисциплины:


Międzynarodowy system dystrybucji· zagraniczny zasób firmy, którego stworzenie wymaga znacznego nakładu czasu oraz kapitału

· ma strategiczne znaczenie w działalności firmy za granicą,

· charakteryzuje się często niewielką (niewystarczającą) elastycznością

 

Kanały dystrybucji

a) istnienie/brak pośredników:

· bezpośrednie

· pośrednie

b) ilość szczebli:

· krótkie

· długie

c) ilość pośredników na danym szczeblu:

· szerokie

· wąskie

RODZAJE POŚREDNIKÓW W EKSPORCIE

 

Szerokość kanałów dystrybucji (intensywność dystrybucji) określa liczbę pośredników na każdym ze szczebli dystrybucji:

· dystrybucja intensywna – bardzo duża liczba pośredników i punktów sprzedaży

· dystrybucja selektywna – ograniczona liczba specjalnie dobranych pośredników i punktów sprzedaży

· dystrybucja ekskluzywna – sprzedaż przez wyłącznego pośrednika

 

Współczesne globalne trendy w dystrybucji

· rozwój sieci handlowych o zasięgu międzynarodowym

· ekspansja marketingu bezpośredniego (w tym e-commerce)

· rosnące możliwości logistyki md (informatyzacja, obniżenie kosztów transportu)

 

 

20.01.2014

Instrumenty promocji:

· reklama (telewizyjna, internetowa, zewnętrzna)

· promocja osobista (sprzedaż bezpośrednia, prezentacje oferty, spotkania handlowe, targi)

· promocja sprzedaży (próbki, kupony, konkursy, programy lojalnościowe)

· public relation (art. prasowe, wywiady z pracownikami, sponsoring)

· inne – strony internetowe, marketing bezpośredni, product placement.

 

Strategie promocji

o STRATEGIA PULL –kierowanie … promocyjnych bezpośrednio do ostatecznych nabywców, którzy wywierają presje na pośredników.

o STRATEGIA PUSH– kierowanie działań promocyjnych do poszczególnych uczestników kanału dystrybucji, by kolejno zachęcić ich do współpracy.

 

Przedsiębiorstwo D hurtownik D detalista D konsument

 

Promocja

o Wszelkie przejawy, formy i sposoby komunikowania się firmy z rynkiem,

o W publikacjach coraz częściej zamiast słowa „promocja” pojawia się „komunikacja marketingowa” 

Definicje instrumentów promocji:

o Reklama – płatna forma bezosobowej prezentacji sprzedaży produktu lub usługi dokonywana przez zidentyfikowanego nadawcę informacji,

o Promocja osobista – osobowa forma promocji związana z procesami komunikowania się sprzedawców z potencjalnymi nabywcami,

o Promocja sprzedaży – zespół instrumentów związanych z krótkookresowym oddziaływaniem wspierającym sprzedaż określonego produktu lub usługi,

o Public relations – nieodpłatna forma bezosobowej prezentacji produktu lub usługi, służąca kształtowaniu dobrych stosunków przedsiębiorstwa z otoczeniem.

 

Strategie marki i reklamy międzynarodowej

    Reklama
    Standaryzowana Niestandaryzowana
Marka Ta sama nazwa marki Marka i reklama globalna (Marlboro, Gillete, Apple) Marka globalna reklamy lokalne (Levi’s, Ikea)
Różne nazwy marki Marki lokalne Reklama zestandaryzowana (Unilever, Henkel) Reklama marki lokalnej (w zaniku)

Reklamy firmy Levi’s:

· Wielka Brytania – podkreślany amerykański rodowód marki, reklama najczęściej prezentuje kowboja w scenerii Dzikiego zachodu,

· Japonia – zdolni producenci jeansów reklamują swoje produkty jako typowo amerykańskie, aby się wyróżnić,

· Brazylia – silny wpływ na modę mają trendy płynące z Europy, stąd reklamy firmy emitowane w tym kraju są kręcone w Paryżu i prezentują scenerię nocnego życia tego miasta,

· Australia – podkreślane pragmatycznych korzyści z posiadania produktu, np. trwałość, użyteczność.

 

(!) Wpływ czynników kulturowych na i religijnych na reklamę:

o Kraje islamskie:

- nie toleruje się odniesień do nagości i seksu,

- dzieci nie podejmują samodzielnie decyzji zakupowych,

- reklamy produktów dla dzieci muszą podkreślać rolę rodziców,

o Kraje skandynawskie, Francja:

- nawiązania do nagości, seksu, piękna ludzkiego ciała są bardzo popularne,

- Francja: zakaz prezentowania dzieci w reklamach produktów,

o Kraje Ameryki Południowej:

- odwołanie do tradycyjnego stereotypowego podziału ról męskich i żeńskich w społeczeństwie,

o Kanada i Szwecja:

- reklama skierowana do dzieci nie powinna prezentować stereotypowych ról społecznych mężczyzny i kobiety.

 

Różnice kulturowe a reakcje firm na negatywne wydarzenie:

è Szwajcarskie firmy farmaceutyczne oskarżone o zanieczyszczenie Renu, przybrały bierną postawę, praktycznie nie komunikując się w tej sprawie z opinią publiczną. Odpowiada to typowej w Szwajcarii skłonności do poufności i dyskrecji,

è Gdy rozbił się jeden z japońskich samolotów, natychmiast do dymisji podał się prezes firmy, a zarząd wystosował przeprosiny; dla Europejczyków była to reakcja przesadna, natomiast dla Japończyków zupełnie naturalna.

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...