Главная Обратная связь

Дисциплины:


Опишіть систему контролю маркетингової діяльності фірми, види контролюКонтроль — це процес визначення, оцінки та інформування про співвідношення фактичних показників (результатів реалізації планових рішень) і їх планових значень.

Процес контролю включає визначення його концепції, мети (правильності, регулярності, ефективності чи раціональності дій), об'єктів (методи, результати, показники, потенціали тощо), контрольованих норм, контролерів (внутрішніх чи зовнішніх), методів, обсягів (повний чи вибірковий), точок контролю, вагомості рішень, прийнятності допусків та похибок, ідентифікації причин відхилень, способів їх оцінки, формулювання пропозицій тощо.

Контроль маркетингової діяльності підприємства — це дослідження сукупності маркетингових дій, умов, зв'язків і результатів з метою з'ясування міри ефективності діяльності підприємства для досягнення маркетингових цілей.

Контроль маркетингу звичайно має п´ять етапів: визначення планових показників, які підлягають контролю; замірювання фактичних показників; порівняння фактичних показників із плановими; аналіз і оцінка можливих відхилень фактичних даних від запланованих; розробка коригуючих заходів для прийняття управлінських рішень. По суті контроль маркетингу — це оцінювання поточних та остаточних результатів виконання маркетингових планів, що дає змогу: по-перше, своєчасно реагувати менеджменту підприємства як на зміни чинників макро- і мікросередовища, так і на зміни внутрішнього середовища підприємства; по-друге, створювати найбільш сприятливі умови для виробничо-збутової діяльності.

Об'єктом контролю маркетингу є вся система маркетингу підприємства, висловити яку можна через різні характеризують її показники: обсяг продажу, розміри прибутків і збитків, реакцію покупців на нові товари і послуги і т.д. При контролі об'єкти розглядаються в певному предметному розрізі, тому слід розглянути предмет контролю, який можна виразити безпосередньо через структуру контролю маркетингу.

 

Контроль у діяльності підприємства може бути трьох видів:

Попередній контроль забезпечується через реалізацію формального планування і створення організаційних структур. Зазвичай реалізується у формі певної політики, процедур і правил та здійснюється до фактичного початку робіт. Перш, все, застосовується по відношенню до трудових, матеріальних і фінансових ресурсів.

Поточний контроль базується на вимірюванні фактичних результатів дій фірми (або її підрозділів, співробітників), спрямованих на досягнення бажаних результатів. Здійснюється безпосередньо в ході проведення робіт.

Заключний контроль здійснюється після того, як робота закінчена або закінчилося відведений для неї час. Заключний контроль дає інформацію для планування аналогічних робіт і може сприяти мотивації суб'єктів внутрішнього і зовнішнього середовища.Процес контролю - це заключна стадія циклу управління маркетингом, завершальний етап процесу прийняття та реалізації управлінського рішення.

 

Контролінг — концепція управління. На сьогодні його можна визначити як систему управління процесом досягнення кінцевих цілей і результатів діяльності підприємства.

Ревізія маркетингу — комплексне, системне, неупереджене і регулярне дослідження маркетингового середовища фірми (або організаційної одиниці), її завдань, стратегій та оперативної діяльності з метою виявлення проблем, що виникають, та майбутніх можливостей для розроблення рекомендацій щодо вдосконалення маркетингової діяльності фірми. Основна мета Р.м. — сформулювати питання, які необхідно опрацювати для планування діяльності та виявлення слабких місць, недоліків.

Р.м.здій­сню­ється в кілька етапів: визначається склад групи фахівців для проведення ревізії; встановлюється час та періодичність її проведення; визначається напрямок ревізії, тобто ревізія структури маркетингу та процес детального вивчення однієї зі сторін маркетингової стратегії, напр. планування продукції; вивчаються інформаційні джерела, запов­нюються відповідні документи; оформляється матеріал для вищого керівництва, в якому висвітлюється стан фірми, її комерційна та інша ді­яль­ність.

Також Р.м. може проводитися з урахуванням не стільки кількісних, скільки якісних показни­ків роботи фірми і містить контроль якості інформації, що надходить, контроль якості стратегічних напрямів і цільових завдань, а також контроль ефективності важелів маркетингової дії на ринок.

Проводиться також аналіз ефективності витрат. Процес маркетингової ревізії має загальний характер і може використовуватися ФП з виконанням існуючих методик її проведення.

 

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...