Главная Обратная связь

Дисциплины:


Рішення про поліграфічне представлення анкети (з метою мінімізації помилок)27. Сутність сегментування ринку. Закон Паретто

Сегментування ринку — це виокремлення певної кількості покупців, що мають схожу або однакову реакцію на комплекс маркетингових заходів підприємства, тобто подібно сприймають параметри товару, його ціну, місце збуту та маркетингові комунікації. У процесі здійснення сегментування для підприємства найважливіше завдання — знайти сегмент ринку, на який воно спрямовуватиме основні маркетингові заходи.

Сегмент — це об'єднана, попередньо виявлена кількість споріднених споживачів товару чи послуги за певними ознаками.

Головною метою сегментування ринку є забезпечення адресності продукту, тому що він не може відповідати запитам одразу всіх споживачів. У цьому разі підприємство чи організація не розосереджує, а концентрує свої зусилля на «напрямі головного удару». Цим досягається підвищення ефективності застосовуваних форм та методів продажу, реклами, стимулювання збуту тощо.

Практика маркетингу свідчить, що сегментування ринку:
— є засобом вибору найбільш перспективного цільового ринку;
— дає змогу на максимальному рівні задовольнити потреби клієнтів;
— допомагає вибрати оптимальну маркетингову стратегію;
— сприяє постановці реальних цілей;
— уможливлює підвищення рівня обґрунтованості рішень, які приймають, забезпечуючи їх інформацією про поведінку споживачів на ринку;
— забезпечує підвищення конкурентоспроможності як пропонованих товарів чи послуг, так і підприємства загалом;
— сприяє оптимізації маркетингових затрат підприємства;
— дає змогу ухилитися від конкурентної боротьби або знизити її гостроту шляхом освоєння вільного сегмента.

Ринкове сегментування — це планомірний процес, тому до нього слід підходити виважено і з конкретним визначенням цілі проведення вказаного заходу. Для цього можна скористатися послідовністю етапів сегментування:
1) визначення ознак сегментування;
2) вибір методів сегментування та його проведення;
3) оцінка ступеня привабливості (критеріїв) сегментів;
4) вибір цільових сегментів;
5) позиціювання товару;
6) розробка планів маркетингу для цільових сегментів.

Пр́инцип Парéто (також відомий як правило Парето, правило 80—20 і принцип малої кількості причин) стверджує, що для багатьох явищ 80 відсотків наслідків спричинені 20 відсотками причин. Ця ідея знайшла застосування у багатьох галузях. Наприклад, 20% злочинців скоюють 80% злочинів, 20% відсотків водіїв створюють 80% аварій, 20% покупців дають 80% прибутків.

 

Розкрийте завдання відділу маркетингу та опишіть функції маркетолога в організації.

Основні завдання відділу маркетингу: -розробка маркетингової політики підприємства; -вивчення коньюктури ринку; -аналіз положення підприємства на ринку -проведення маркетингових досліджень -дослідження існуючих мереж збута та поставокУ функції маркетолога входить:

-Проведення комплексного аналізу ринку; різних маркетингових досліджень;

-Аналіз споживачів та їх переваг; комплексний аналіз попиту;

-Розробка товару, його форми, упаковки, товарного знака, торгового імені і т.д. ;

-Розробка оптимального асортименту;

-Встановлення найбільш придатною ціни;

-Вирішення питання, яким чином і де організувати збут продукції;

-Розробка засобів просування товару - реклама, стимулювання збуту, зв'язки з громадськістю і т.д. ;

-Розробка рекламної кампанії і формування іміджу підприємства;

-Розробка стратегій розвитку підприємства в залежності від ринкової ситуації, в якій знаходиться підприємство й ін;

Процес управління маркетингом — це розроблений послідовний комплекс маркетингових дій, спрямованих на реалізацію маркетингових функцій та принципів, у результаті яких мають бути виявлені і задоволені потреби споживачів, а фірма повинна отримати очікуваний прибуток.

Процес управління маркетингом складається з п'яти послідовних етапів, кожний з яких передбачає виконання певних запланованих заходів: Перший етап. Аналіз ринкових можливостей; Другий етап. Вибір цільових ринків; Третій етап. Оцінка конкурентних позицій та вибір стратегії досягнення конкурентних переваг; Четвертий етап. Розробка комплексу маркетингу; П'ятий етап. Оцінка ефективності маркетингових заходів;

 

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...