Главная Обратная связь

Дисциплины:


Розкрийте завдання відділу маркетингу та опишіть функції маркетолога в організаціїВідділ маркетингу є самостійним структурним підрозділом підприємства і підпорядковується безпосередньо директору підприємства.

Відділ маркетингу очолюється начальником відділу, що призначається і звільняється від посади директором підприємства.

Структура і штати відділу затверджуються директором підприємства, виходячи з особливостей виробництва, а також обсягу робіт, покладених на відділ.

Відділ керується у своїй роботі чинними законодавчо-нормативними актами,наказами і розпорядженнями по підприємству і дійсному Положенню.

 

Задачами відділу маркетингу є:

• комплексне вивчення ринку і розробка на основі його результатів довгострокових, середньострокових і короткострокових прогнозів потреб у що випускається продукції;

• забезпечення стійкої реалізації продукції;

• ринкова орієнтація виробництва - у виробництво запускается тільки та продукція, що продається;

• формування і проведення в життя товарного, цінового і збутового політики; визначення і реалізація заходів щодо формування попиту і стимулюванню збуту;

• забезпечення потреб підприємства в сировинних і матеріально-технічних ресурсах;

• своєчасне підготування і висновок договорів на постачання готової продукції і ресурсів;

• контроль і урахування відвантаження продукції і постачань ресурсів;

• орієнтація керівництва підприємства і виробництва на виконання вимог покупців до що випускається продукції.

Обов'язком відділу маркетингу є реалізація трьох функцій:

• аналітичної, що включає дослідження ринку;

• продажі продукції;

• забезпечення потреб підприємства ресурсами.

Маркетолог – це спеціаліст з вивчення ринку, потреб і переваг споживачів (товару, іміджу, діяльності компанії в цілому тощо). Він оцінює, яка продукція матиме попит і чому, пропонує шляхи просування нового товару або можливості збільшення продажу існуючого, збирає і аналізує статистичну інформацію, оцінює дії конкурентів, проводить моніторинг галузі, організовує роботу дослідницької команди, яка з'ясовує погляди потенційних покупців, обробляє отриману інформацію, робить прогноз і складає рекомендації.

Функції маркетолога:

1.керівництво проведенням маркетингових досліджень і аналіз переваг споживачів;
2.аналіз конкурентного середовища;

3.визначення конкурентних переваг і синтез концепції нового бренду; сегментація і позиціонування бренду;

4.стратегічне планування;

5.керівництво просуванням брендів (реклама, PR, трейд-маркетинг, еvent-marketing, виробництво POS-матеріалів);

6.аналіз ефективності маркетингових заходів;

7.оцінка повернень від маркетингових інвестицій в бренд;

8.ціноутворення;
9.розробка і реалізація комунікативної стратегії;10.участь у плануванні системи дистрибуції;

11.робота з рекламними і PR-агентствами.


35.Розкрийте суть поняття товару у маркетинговій д-сті та наведіть основні принципи класифікації товарів.

Товар- це фізичні об'єкти, послуги, особи, місця, організації, ідеї, робоча сила або все те, що призначене для обміну. Однак перш ніж включиться в процес обміну, він повинен викликати інтерес у потенційного покупця, тобто мати здатність задовольняти конкретні потреби.

У маркетингу товар є комплексом значущих для споживача властивостей (відповідність ціни і якості; необхідні розміри; функціональні, естетичні, соціальні характеристики; значимість; престиж; упаковка і багато чого іншого), які здатні задовольнити його потребу, у зв'язку з чим він готовий придбати його за ціною і в потрібній кількості. Існує кілька способів класифікації товарів:

1. Експортний- товар відповідає вимогам того сегменту ринку країни (групи країн), де намічається його продаж:

1) ринкової новизни (товари-піонери) - це такі товари, які здатні задовольняти нові потреби покупців або ж задоволення відомої потреби на якісно новому рівні;

2) масовий (актуальний) - відомий товар ринку.

2. За призначенням:список побудований не вірно. Далі має йти нумерація з цифрою в скобці, потім з буквою в скобці.

А) товар індивідуального (особистого, широкого) споживання - придбання кінцевим споживачем товарів для особистого використання.

У свою чергу вони поділяються на:

1) товари короткострокового користування: придбаваються часто і споживаються за один або кілька разів (продукти харчування, побутова хімія, косметика і т. д.);

2 ) товари довгострокового (тривалого) користування: придбаваються рідко і надовго (автомобіль, побутова техніка, одяг і т.д.);

3) послуги: деякі дії, що приносять людині переваги або корисні результат (побутові, банківські, страхові, транспортні, фінансові, консалтингові та ін);

4) товари ексклюзивного асортименту: це такі товари, поява яких споживач чекає на ринку, а в разі, якщо не чекає, інший не отримує;

5) товари повсякденного попиту: такі товари купується часто, без роздумів і з мінімальними зусиллями на їх порівняння;

6) товари попередньо попиту: перш ніж придбати товар, споживач порівнює його з наявними аналогами за різними показниками;

7) товари особливого попиту: товари широкого попиту з наявністю певних характеристик, заради придбання яких витрачаються значні зусилля;

8) товари пасивного попиту: товари, про які споживач або не знає, або знає, але не думає про їх придбання. Такі товари потребують для свого збуту певних маркетингових зусиль: стимулювання збуту, реклама, особисті продажі і т. д.;

9) товари виробничого призначення (для проміжного використання) - це такі товари, які купуються, в основному, організаціями для подальшої переробки, або використання:

10) матеріали та комплектуючі: сировина, напівфабрикати, деталі, заготовки, тобто повністю використовуються в процесі виробництва;

11) капітальне майно: обладнання, споруди.

12) допоміжні товари і послуги: ділові послуги, допоміжні матеріали, тобто ті товари, які не присутні (навіть частково) в кінцевому товарі.

3. Послуги:

1) побутові: харчування, житло, обслуговування, відпочинок;

2) ділові: технічні, інтелектуальні, фінансові;

3) соціальні: освіта, охорона здоров'я, безпека, розвиток (музеї, театри, клуби, екскурсії);

4) виробничого призначення: експлуатація, ремонт, консультація.

 

36.Розкрийте суть сучасних видів маркетингу…

Глобальний маркетинг – маркетинг глобальних організацій, які ведуть власну виробничо-збутову діяльність, розглядаючи весь світ як один великій ринок, на якому його регіональні та національні розрізнення не мають вирішальної ролі.

Мiжнародний маркетинг е одним з найважливих напрямкiв, в яких розвиваеться наука i практика маркетингу, набуваючи вiдносну самостiйнiсть.

Мiжнародний маркетинг повинен розглядатися в ролi складовоi частини всiеi системи знань в областi маркетинга. Його генетичною основою являються фактори просторового i географiчного порядку, зв'язанi з дiяльнiстю пiдприемств на ринок iнших краiн. Вiн як би доповнюе нацiонально-державний маркетинг (Domestic Marketing).
Мiжнародний маркетинг може бути охарактеризований як маркетинг на зовнiшнiх ринках. Критерiем, по якому його можна вiдрiзнити, являеться державна границя. Вся робота по маркетингу, яка орiентована на зарубiжнi iнтереси фiрми, вiдноситься до сфери мiжнародного маркетингу.

Глобальний маркетинг може забезпечувати розробку концепцii для рiзних форм ринковоi активностi. Нерiдко вiн орiентуеться на збут продукцii через рiзнi торговi фiрми iнших краiн. Крiм того, для нього також характерна нацiленiсть на освоення i обробку зарубiжних ринкiв на основi розмiщення виробництва в iнших державах. При цьому перед менеджерами зарубiжних фiлiй i компанiй постають завдання по бiльш широкому упровадженню на iноземнi ринки.
Мiжнародний маркетинг виражае розмах зарубiжноi дiяльностi фiрми. Вiн може мати бiлятеральний (двухстороннiй) характер, коли пiдприемство, освоiвши ринок своеi краiни, виходить на ринок другоi краiни. Але не меньш часто примiняються системи мультилатеральноi (багатосторонньоi) дii. Вони бувають досить гнучкими i характеризуються тим, що компанiя, присутня на одному або багатьох ринках, шукае можливiсть проникнути на новий ринок або ж зразу на декiлька.

Латеральний маркетинг - це технологія розробки нових товарів, нових ідей, не "усередині певного ринку", а за його межами.

Латеральний - нестандартний підхід в маркетингу, протилежний вертикальному маркетингу, заснованому на теорії сегментації і позиціонування. Взагалі «латеральний» означає «обхідний», «нешаблонний», «нетривіальний».

Суть латерального маркетингу полягає в тому, що новинки створюються компанією не в рамках даного ринку товарів і послуг, а на нових оригінальних ідеях, які, як правило, формують нову категорію або ринок. Основна перевага даних ідей в тому, що вони не відвойовують частку вже існуючого ринку,ризикуючи загубитися , а створюють новий ринок і стають першими. Як, наприклад, зробила компаніяFerrero, випустивши «Кіндер-сюрприз», що став уже класичним прикладом

латерального продукту: шоколад + іграшка.

Інтерактивний маркетинг (або онлайн-маркетинг) — форма прямого маркетингу, що здійснюється за допомогою інтерактивних комп'ютерних служб, що надають інформаційні послуги в оперативному режимі за допомогою систем, що забезпечують двосторонній електронний зв'язок між продавцем і покупцем.

Інтерактивний маркетинг здійснюється за допомогою інтерактивних комп'ютерних служб, що надають інформаційні послуги в оперативному режимі. Для оперативного маркетингу використовуються системи, що забезпечують двосторонню електронний зв'язок між продавцем і покупцем. З'єднання комп'ютера покупця (або Web-машини на основі телевізора) з різними службами забезпечується за допомогою модему і телефонних ліній. Існують два типи каналів інтерактивного маркетингу: комерційні оперативно-інформаційні служби ( найвідомішими такими службами є America Online, CompuServe і Prodigy) і Internet.

Для повного забезпечення роботи інтерактивного маркетингу потрібні платіжні системи,які реалізують розрахунки між продавцем і покупцем.

Інтерактивний маркетинг поряд з телебаченням і телефоном є важливим тактичним інструментом маркетингу.

 

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...