Главная Обратная связь

Дисциплины:


До іспиту з курсу студенти допускаються тільки після виконання і захисту всіх лабораторних робітПОЛІГРАФІЧНЕ УСТАТКУВАННЯ

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ВИКОНАННЯ

ЛАБОРАТОРНИХ РОБІТ

 

Частина ІІ

ДРУКАРСЬКЕ УСТАТКУВАННЯ

Львів – 2014

 


Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Українська академія друкарства

Кафедра поліграфічних і пакувальних машин

та технології пакування

 

„Затверджую”

Проектор з НВР

_________Угрин Я.М.

«___»________ 2014 р.

 

 

ПОЛІГРАФІЧНЕ УСТАТКУВАННЯ

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ВИКОНАННЯ

ЛАБОРАТОРНИХ РОБІТ

 

Частина ІІ

ДРУКАРСЬКЕ УСТАТКУВАННЯ

для студентів спеціальностей:

6.050502 – «Поліграфічні машини і АК» та

«Машини і технологія пакування

6.050502 – “Технологія машинобудування”

6.050202 – “Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані

технології”

6.051501 – “Видавничо-поліграфічна справа”

6.030504 – “Економіка підприємства”

6.030507 – “Маркетинг”

Львів – 2014


Методичні вказівки обговорені та схвалені на засіданні кафедри поліграфічних машин „ 02 грудня 2005 р. (протокол № 6 ).

 

Методичні вказівки склали:

проф., д.т.н. Чехман Ярослав Іванович

ст. викл. Босак Володимир Омелянович

доц., к.т.н. Сенкусь Василь Теофілович

доц., к.т.н. Кравчук Ігор Миколайович

 

 

Відповідальний за випуск проф., д.т.н. Топольницький П.В.

 

 

Видання Української академії друкарства

м. Львів-20, вул. Підголоско, 19.


ВСТУП

 

Мета лабораторних робіт з курсу "Технологія і устаткування друкарського виробництва" (розділ «Устаткування друкарського виробництва») – вивчення технологічного процесу, конструкції основних механізмів і машин, ознайомлення з налагоджуванням і регулюванням окремих вузлів і механізмів, можливими неполадками в роботі.

Лабораторні роботи проводяться в лабораторії друкарських машин кафедри поліграфічних машин (вул. Коцюбинського, 21), в учбово-експериментальній друкарні академії (вул. Митна, 1) а також в друкарських цехах книжкової фабрики «Атлас» (вул. Зелена, 10), навчально-демонстраційний центр фірми „Haidelberg” (вул. Личаківська, 3).

Для успішного закріплення знань на початку кожного заняття проводиться усний контроль попередньо засвоєного матеріалу, необхідного для проведення лабораторної роботи. Для цього студенти повинні опрацювати літературу, перелік якої наводиться в кінці кожної лабораторної роботи.

На першому лабораторному занятті викладач проводить загальний інструктаж з техніки безпеки. При виконанні лабораторних робіт студенти повинні додатково вивчити особливості безпечного обслуговування друкарського устаткування.Звіт до виконаної лабораторної роботи повинен відповідати вимогам, які перелічені в пунктах «Зміст звіту», або задекларованих викладачем, і підлягає захисту на наступному лабораторному занятті.

Студенти, які не представили звіт або отримали незадовільну оцінку при опитуванні до виконання наступної лабораторної роботи не допускаються.

Студенти, які з поважних причин пропустили лабораторні заняття, повинні його відробити в узгоджений з викладачем (навчальним майстром лабораторії) час.

До іспиту з курсу студенти допускаються тільки після виконання і захисту всіх лабораторних робіт.

Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з курсу «Устаткування друкарського виробництва» можуть бути також використані при проведенні лабораторних робіт студентами спеціальностей 7.090224 «Поліграфічні машини і автоматизовані комплекси», 6.050502 «Машини і технологія пакування», 7.090202 «Технологія поліграфічного машинобудування», 7.050107 «Економіка підприємства».

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...