Главная Обратная связь

Дисциплины:


Зміст домашньої контрольної роботиНАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ

"Київський політехнічний інститут"

 

 

ВИБІР ЕЛЕКТРОДВИГУНА, КІНЕМАТИЧНИЙ

ТА СИЛОВИЙ РОЗРАХУНКИ МЕХАНІЧНОГО ПРИВОДУ

РОЗРАХУНОК І КОНСТРУЮВАННЯ ПЕРЕДАЧ ГНУЧКОЮ В’ЯЗЗЮ

 

 

Методичні вказівки

до виконання домашніх контрольних робіт

з дисципліни "Деталі машин"

для студентів машинобудівних спеціальностей

усіх форм навчання

 

 

Рекомендовано Методичною радою НТУУ <<КПІ>>

 

Київ

НТУУ << КПІ>>

 

Вибір електродвигуна, кінематичний та силовий розрахунок механічного приводу, розрахунок і конструювання передач гнучкою в’яззю: Метод. вказівки до викон. домашніх контрольних робіт з дисц. <<Деталі машин>> для студ. машинобудівних і механічних спеціальностей усіх форм навчання : Електронне навчальне видання / Уклад.:В.А.Стадник – К.:НТУУ <<КПІ>> 2012. 57с.

 

Гриф надано Методичною радою НТУУ <<КПІ>>

(Протокол № 8 від 26 квітня 2012 р.)

 

 

Вибір електродвигуна,

Кінематичний та силовий

Розрахунки механічного приводу

Розрахунок і конструювання

Передач гнучкою в’яззю

 

 

Укладач В.А.Стадник, канд.техн.наук, доц.

 

Відповідальний

Редактор Ю.М.Кузнєцов, докт.техн.наук, проф.

 

Рецензенти: Ю.М.Данильченко, докт.техн. проф.

Ю.П. Горбатенко, ст.викл.


Зміст

Передмова ……………….……………………………………………….4  
1. Зміст домашніх контрольних робіт …………................................4  
2. Оформлення конструкторської документації домашніх контрольних робіт......................................................................................5  
2.1. Зміст пояснювальної записки …………………………………….5  
2.2. Загальні вимоги до пояснювальної записки і робочих креслень 6  
3. Вибір електродвигуна. Кінематичний та силовий розрахунки механічного приводу …………………….........................................9  
3.1. Вибір електродвигуна за потужністю ……………….…………15  
3.2. Кінематичний розрахунок привода (Визначення загального передатного числа та вибір електродвигуна за частотою обертання)  
3.3. Силовий розрахунок приводу …………………………………19  
4. Розрахунок клинопасової передачі ………....................................21  
4.1. Проектний розрахунок передачі ……………...…………………21  
4.2. Визначення сил, напружень та розрахункової довговічності 28  
4.3. Конструювання шківів …………………………………………30  
4.4. Технологічні особливості виготовлення шківів ……………….33  
4.5. Вимоги до робочого креслення шківа …………………………34  
5. Розрахунок ланцюгової передачі ……………………………........34  
5.1. Проектний розрахунок передачі ………………………………36  
5.2. Визначення сил, перевірні розрахунки …………………………38  
5.3. Конструювання зірочок …………………………………………40  
6. Орієнтовний розрахунок валів привода …………………………...41  
7. Приклади розрахунку передач гнучкою в’яззю та їх елементів у приводі загального призначення ……………...............................42  
7.1. Кінематичний і силовий розрахунки приводу стрічкового транспортера ……………………………………...................................43  
7.2. Розрахунок клинопасової передачі ……………………………44  
7.3. Розрахунок ланцюгової передачі ………………………………47  
Додатки …………………………………………………………………51  
Список літератури ……………………………………………………56  

 Передмова

Вивчення дисципліни “Деталі машин” супроводжується практичними заняттями, важливу роль у яких відіграє самостійне виконання студентами домашніх контрольних робіт. Це сприяє глибшому засвоєнню матеріалу, прищеплює студентам уміння самостійно й творчо розв’язувати інженерно-технічні задачі, а також готує їх до виконання курсового проекту, захистом якого закінчується вивчення дисципліни “Деталі машин”.

Ці та видані раніше методичні вказівки [1-5] і спеціальна література [5‑12] допоможуть студентам у вирішенні поставлених перед ними завдань.

У розділі 1, 2 подані вказівки з оформлення пояснювальної записки і креслень до домашньої контрольної роботи.

У розділі 3 наведені методичні вказівки до кінематичного та силового розрахунків приводу машин, пасових і ланцюгових передач та їх елементів.

У розділі 4 подані приклади цих розрахунків згідно з вимогами до виконання домашньої контрольної роботи ДКР1.

У додатках 1-7 містяться довідковий матеріал і зразки робочих креслень деталей, необхідні для виконання домашньої контрольної роботи 1.

 

Зміст домашньої контрольної роботи

 

Студенти машинобудівних спеціальностей відповідно до програми курсу повинні виконати домашню контрольну роботу (ДКР) за заданою кінематичною схемою приводу машини. Для зручності виконання та перевірки ДКР розділена на три взаємнозв’язані методично роботи (ДКР1, ДКР2 та ДКР3).

Кінематичну схему приводу машин і вихідні дані для розрахунку кожний студент бере з технічних завдань на курсове проектування відповідно до номера завдання і варіанта, які видає викладач на початку навчального семестру.

Домашня контрольна робота 1. Включає в себе вибір електродвигуна, кінематичний розрахунок механічного приводу з визначенням передатних чисел механічних передач, які входять у схему привод, силовий розрахунок приводу з визначенням обертових моментів на валах; орієнтовний розрахунок валів приводу; розрахунок клинопасової або ланцюгової передач; конструювання шківів або зірочок передач; виконання робочого креслення одного із шківів або зірочки у масштабі 1:1.

Домашні контрольні роботи 2-3.Містять розрахунок одного ступеня редуктора (за вказівкою викладача) і робоче креслення зубчастого (або черв’ячного) колеса у масштабі 1:1, а також розрахунок на міцність одного вала (за вказівкою викладача); вибір підшипників (за динамічною вантажопідйомністю) і перевірний розрахунок шпонкового з’єднання. У графічній частині роботи виконується робоче креслення вала (масштаб 1:1).

2. Оформлення конструкторської документації

домашньої контрольної роботи

Зміст і оформлення домашньої контрольної роботи мають відповідати вимогам Єдиної системи конструкторської документації (ЄСКД), державним стандартам і стандарту підприємства [8].

У номенклатуру розрахунково-графічної роботи входять такі конструкторські документи, регламентовані ГОСТ 2.102-68 ЄСКД [8]: текстовий документ – пояснювальна записка (шифр ПЗ) і графічний документ – робочі креслення деталей.

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...