Главная Обратная связь

Дисциплины:


Модульдың қысқаша мазмұныI БӨЛІМ

МОДУЛЬДІҢ ҚЫСҚАША МАЗМҰНЫ

Жалпы мағлұмат

Модуль атауы : «Қазақстан ғаламдық контексте»

ПОҚ аты-жөні, қызметі және телефон нөмірі:

1. Малгараева Зауре Боранқұлқызы, ф.ғ.к., профессор, 70-30-53, malgaraeva@yandex.kz

2. Емельянова Е.В., магистр, аға оқытушы, .т. 703-048, yemelyanovaelena@gmail.com

3. Тлебалдиева М.Д., магистр, аға оқытушы, .т. 70-30-53, merusha_1985@mail.ru

Оқыту мәселелері жөніндегі кеңесші: Кучумова Г.Ж.

 

ҚазГЗУ түлектері үш тілде еркін сөйлейтін, бастаманы қолдай білетін және пайдалы іс көзін таба білетін іскерлік қабілеттері бар, сондай-ақ ғаламдық контексте әлеуметттік жауапкершілік пен азаматтық парызын сезіне білетін тәуелсіз тұлғалар болып табылады.

(«Дублинскийдің Дискиптор» екінші топтамасына сәйкес):

 

Осы модуль бітірушілері қабілетті:

-Даму негізі болып табылатын бакалавр деңгейінде алған білімдерін көрсете білуге, әсіресе ғылыми-зерттеу жұмыстарында ұсыныстарын өткізуге;

-Өз білімдері, түсініктері мен қабілеттерін күрделі мәселелерді шешуге және кең ауқымды жағдайларда қолдана білуге; өз пікірлері мен көзқарастарын дәлелді түрде қорғай білуге қолдана алуға;

-кәсіби мамандар мен баска кәсіп иелеріне өз шешімдері мен білімдерін нақты, дәл жеткізе білуге;

-білімдерін өз бетінше жетілдіруге.

 

Жалпы білімділікке қойылатын талаптар:

-жаратылыстану-ғылыми пәндер бағытында (әлеуметттік, гуманитарлық, экономикалық) көзкарасы кең және ой мәдениеті бар жоғары білімді тұлғаның калыптасуына әсер ететін негізгі білім алу;

-заманауи техника тілін меңгеріп, өз кәсібі шеңберінде ақпараттық технологияны қолдана білу;

-Күнделікті кәсіби қызметі үшін қажетті жаңа білім негіздерін меңгеру және білімін магистратурада жалғастыру.

 

Әлеуметттік-этикалық құзырларға қойылатын талаптар:

Қоғамдық пікірге, салт-дәстүр, қоғамдық нормаларға негізделген әлеуметттік-этикалық құндылықтарды білу және өз кәсіби қызметі барысында қолдана білу;іскерлік этика нормаларын білу, өзін-өзі ұстаудың этикалық , құқықтық нормаларын білу;

Қазақстан халықтарының дәстүрі мен мәдениетін білу;

әлем халықтарының мәдениетіне, дәстүріне толерантты болу;

Қазақстанның құқықтық жүйесі мен заңдылықтарын білу;

Қоғамның әлеуметтік даму үрдістерін білу;

Түрлі әлеуметтік жағдайларға сәйкесінше бейімделе білу;

ұжымда жұмыс жасауға бейімделу, өз көзкарасын білдіріп, пікірін қорғай білу, ұсынысын айта білу;

келісімге келе білу, ұжым пікірімен санаса білу;

Кәсіби біліктілігін жетілдіруге ұмтылу.

 

Экономикалық және ұйымдық-басқару құзырлығына қойылатын талаптар:

Экономикалық білім негізін білу, менеджмент, маркетинг, қаржы, т.б туралы білу;

экономикадағы мемлекетттік сектордың рөлі, экономиканы мемлекеттік қадағалаудың мақсаты мен тәсілдерін білу;

Заманауи ақпараттық ағымдарға ілесе білу және әлемдік экономикалық құбылыстарға бейімделе білу;

өз кәсібіне байланысты түрлі жағдайларға дайын болу және ұтқыр болу;

Тәуекелге бару жағдайында экономикалық және ұжымдық сипатта шешім қабылдау дағдыларын білу.

 

СНИФС құзырлығы:

Бұл топтама бітірушілері қабілетті:

Саясатттану,экономикалық теория саласында білімі мен түсінігін ана тілінде және шет тілдерінде көрсете білу,

Өзінің кәсіби шеберлігін көрсететін тәсілді қолдана білу ;

әлеуметтік,ғылыми және этикалық мәселелерде өз пікірін білдіру үшін қажетті материалдарды жинақтау,мәтінді түсіндіру және жинақтау;

Ақпараттарды, ұсыныстарды, мәселелер мен шешімдерді кәсіби мамандар мен басқа маман иелеріне үш тілде жеткізу;

Оқытуды жоғары автономдық дәрежеде жалғастыру.

 

Модульдың қысқаша мазмұны

«Қазақстан ғаламдық контексте»

Модуль «Қазақстан ғаламдық контексте» үш байланысты пәнінен тұрады: «Шет тілі» (IYa 1102), «Саясаттану» (Pol 1109), «Экономикалық теорияның негіздері» (ОЕТ 1111) және «Дене тәрбиесі».

Модульдың негізгі мақсаты – студенттерге Қазақстанның қазіргі әлемде әлеуметтік-экономикалық және мәдени-лингвистикалық орны жөнінде сапалы білімдерді беру, сонымен қатар күнделік және кәсіби тілде бұл білімдерді шет тілде қолдану.

Модульдың пәндері мемлекет құрылысың әр түрлі аспектілерде қарастырады: саяси, экономикалық, мәдени. Модульде сіздерге әр түрлі танымды тақырыптар ұсынылған:қазіргі әлемде саяси әдістемелердің ролі; қазіргі саяси процесстер мен институттар; халықаралық қатынастардың негізгі бағыттар мен мәселелер; экономикалық теорияның негізгі әдістемелер; ұсыныс пен сұраныс туралы негізгі теориялар; кәсіпкерлердің табыс пен шығыс туралы негізгі концепциялар; ұлттық экономика жүйе ретіндей; макроэкономикалық теңдеу; жұмыссыздық пен инфляция экономикалық тұрақсыздықтын қөрінісі ретіндей; Politics and Society; Economy and society; Technology; Money and Relationships; Health etc. Шет тілді оқұ процессінде сіздер ең қолданатың фонетикалық, лексикалық және грамматикалық ережелермен танысып, ауызша және жазбаша түрде құнделік пен кәсіби арақатынаста белсенді қолдануға мүмкіндіктерге ие болаласыңдар.

Дене тәрбиесі пәнін оқытуда студенттерді салауатты өмір салтына, жаһандық кезеңдегі әлемдік өзгерістерге, адамгершілік тәрбиені игеруге алып келеді.

 

sdamzavas.net - 2021 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...