Главная Обратная связь

Дисциплины:


ОФОРМЛЕННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ 

При написанні курсової роботи слід додержуватися вимог щодо оформлення наукових праць відповідно чинного стандарту України ДСТУ 3008 -95.

Курсову роботу необхідно виконувати машинописним або машинним (за допомогою комп`ютерної техніки) способом на одному боці стандартного аркуша білого паперу формату А4 (210х297 мм). За необхідністю допускається використання аркушів формату А3 (297х420 мм).

За машинописного способу виконання текст роботи друкують через півтора інтервали; за машинного - з розрахунку не більш 40 рядків на сторінці за умови рівномірного її заповнення та висотою літер і цифр не менш, ніж 1,8 мм.

Допускається окремі частини звіту виконувати різними способами - машинописним або машинним.

Текст роботи слід друкувати, додержуючись таких розмірів полів: верхній, лівий і нижній - не менше 20 мм, правий - не менше 10 мм.

Під час виконання роботи необхідно дотримуватися рівномірної щільності, контрастності й чіткості зображення впродовж усього тексту. Всі лінії, літери, цифри і знаки повинні бути однаково чорними.

Окремі слова, формули, знаки, які вписують у надрукований текст, мають бути чорного кольору; щільність вписаного тексту має максимально наближуватись до щільності основного зображення.

Помилки, описки та графічні неточності допускається виправляти підчищенням або зафарбовуванням білою фарбою і нанесенням на тому ж місці або між рядками виправленого зображення машинописним способом або від руки. Виправлене повинно бути чорного кольору.

Скорочення слів і словосполучень у роботі не допускається (крім загальноприйнятих).

Структурні елементи курсової роботи «Зміст», «Вступ», «Висновки та пропозиції», «Список літератури», «Додатки» не нумерують, а їх назви виступають заголовками структурних елементів.

Розділи та підрозділи повинні мати заголовки. Пункти й підпункти можуть мати заголовки. Заголовки структурних елементів роботи та заголовки розділів слід розташовувати посередині рядка і друкувати великими літерами без крапки в кінці, не підкреслюючи. Заголовки підрозділів, пунктів і підпунктів роботи слід починати з абзацного відступу і друкувати прописними літерами, крім першої заголовної, не підкреслюючи, без крапки в кінці. Абзацний відступ повинен бути однаковим впродовж усього тексту і дорівнювати п`яти знакам. Якщо заголовок складається з двох і більше речень, їх розділяють крапкою. Перенесення слів у заголовку розділу не допускається.

Відстань між заголовками і подальшим чи попереднім текстом має бути:

- за машинописного способу - не менш, ніж три інтервали;

- за машинного способу - не менш, ніж два рядки.

Відстань між основами рядків заголовку, а також між двома заголовками приймають такою, як у тексті.Не допускається розміщувати назву розділу, підрозділу, а також пункту й підпункту в нижній частині сторінки, якщо після неї розміщено тільки один рядок тексту.

Сторінки курсової роботи слід нумерувати арабськими цифрами, додержуючись наскрізної нумерації впродовж усього тексту роботи. Номер сторінки проставляють у правому верхньому куті сторінки без крапки в кінці.

Титульний аркуш включають до загальної нумерації сторінок роботи, але номер сторінки на титульному аркуші не проставляють.

Ілюстрації й таблиці, розміщені на окремих сторінках, включають до загальної нумерації сторінок курсової роботи.

Розділи, підрозділи, пункти, підпункти роботи слід нумерувати арабськими цифрами. Розділи курсової роботи повинні мати порядкову нумерацію і позначатися арабськими цифрами без крапки, наприклад, 1, 2, 3 і т.д. Підрозділи повинні мати порядкову нумерацію в межах кожного розділу. Номер підрозділу складається з номера розділу і порядкового номера підрозділу, відокремлених крапкою. Після номера підрозділу крапку не ставлять, наприклад, 1.1, 1.2 і т.д. Нумерація пунктів і підпунктів (при їх наявності) здійснюється за тією ж схемою.

При оформлені курсової роботи слід правильно подавати таблиці, ілюстрації (графіки, схеми, рисунки, креслення, діаграми, фотознімки) та формули.

Таблиці та ілюстрації слід розміщувати у роботі безпосередньо після тексту, де вони згадуються вперше, або на наступній сторінці. На всі таблиці та ілюстрації мають бути посилання у роботі. Якщо таблиці чи ілюстрації створені не автором роботи, необхідно при поданні їх у роботі дотримуватися вимог чинного законодавства про авторські права.

Таблиці, так само як й ілюстрації, слід нумерувати арабськими цифрами порядковою нумерацією в межах розділу, за винятком таблиць (ілюстрацій), які наводяться у додатках. Номер таблиці (ілюстрації) складається з номера розділу і порядкового номера таблиці (ілюстрації), відокремлених крапкою, наприклад, таблиця 2.1 - перша таблиця другого розділу.

Таблиця повинна мати назву, яку друкують прописними літерами (крім першої заголовної) і вміщують над таблицею після слова «Таблиця ___» з зазначенням її номера.

Якщо рядки або графи таблиці виходять за межі формату сторінки, таблицю поділяють на частини, переносячи частину таблиці на наступну сторінку, повторюючи в кожній частині таблиці її головку та боковик. При поділі таблиці на частини допускається її головку або боковик заміняти відповідно номерами граф чи рядків, нумеруючи їх арабськими цифрами у першій частині таблиці.

Слово «Таблиця» та її номер слід писати один раз зліва над першою частиною таблиці, над іншими частинами пишуть: «Продовження таблиці______» з зазначенням номера таблиці.

Заголовки граф таблиці починають з заголовної літери, а підзаголовки - з прописної, якщо вони складають одне речення з заголовком. Підзаголовки, що мають самостійне значення, пишуть з заголовної літери. У кінці заголовків і підзаголовків таблиць крапки не ставлять.

Ілюстрації повинні також мати назву, яку розміщують під ілюстрацією. За необхідністю під ілюстрацією розміщують пояснювальні дані (підрисунковий текст). Ілюстрація позначається словом «Рисунок___», яке разом з номером і назвою ілюстрації розміщують після пояснювальних даних, наприклад, «Рисунок 2.1 - Схема апарату управління».

Якщо ілюстрація не вміщується на одній сторінці, можна переносити її на інші сторінки, зазначаючи назву ілюстрації на першій сторінці, пояснювальні дані - на кожній сторінці, і під ними позначають: «Рисунок ___, аркуш____».

У разі необхідності пояснення змісту тексту, таблиці або ілюстрації в роботі використовують примітки. Примітка розташовується безпосередньо після тексту, таблиці, ілюстрації, яких вони стосуються. Одну примітку не нумерують. Слово «Примітка» друкують з великої літери з абзацного відступу, не підкреслюють, після слова «примітка» ставлять крапку і з заголовної літери в тому ж рядку подають текст примітки.

Приклад

Примітка._______________________________________________________

Декілька приміток нумерують послідовно арабськими цифрами з крапкою. Після слова «Примітка» ставлять двокрапку і з нового рядка з абзацу після номера примітки з заголовної літери подають текст примітки.

Приклад

Примітка:

1.______________________________________________________________

2.______________________________________________________________

Пояснення до окремих даних, наведених у тексті або таблицях, допускається оформляти виносками, які позначають надрядковими знаками у вигляді арабських цифр (порядкових номерів) з дужкою. Нумерація виносок - окрема для кожної сторінки. Текст виноски вміщують під таблицею або в кінці сторінки й відокремлюють від таблиці або тексту лінією довжиною 30-40 мм, проведеною в лівій частині сторінки. Текст виноски починають з абзацного відступу і друкують за машинописного способу виконання роботи через один інтервал, за машинного способу - з мінімальним міжрядковим інтервалом.

Формули та рівняння розташовують безпосередньо після тексту, в якому вони згадуються, посередині сторінки. Вище й нижче кожної формули повинно бути залишено не менше одного вільного рядка. Номер формули та рівняння складається з номера розділу і порядкового номера формули або рівняння, відокремлених крапкою, та зазначається на рівні формули або рівняння в дужках у крайньому правому положенні на рядку.

Пояснення значення кожного символу та числового коефіцієнта слід давати з нового рядка. Перший рядок пояснення починають з абзацу словом «де» без двокрапки.

 

При написанні роботи студент повинен творчо використовувати інформацію, що подається в літературі, а при використанні матеріалу, окремих результатів, факторів, цифр робити посилання на відповідне джерело.

Посилання у тексті роботи на джерело слід зазначати його порядковим номером у переліку джерел, виділеним двома квадратними дужками, наприклад, [54].

Список літератури, що використовувався при написанні курсової роботи, відображає ступінь опанування студентом даної проблеми. При складенні списку літератури треба дотримуватися вимог, що пред`являються до їх оформлення. Як зразок студенти можуть використовувати наведений наприкінці представлених навчально-методичних рекомендацій список джерел інформації, що рекомендуються використовувати при написанні курсових робіт з дисципліни ““Маркетинг в туризмі”. У списку джерел, що використовувалися при написанні курсової роботи, спочатку доцільно навести законодавчі акти (декрети, закони, постанови, укази), а потім в алфавітному порядку подати перелік монографій, підручників, статей тощо.

 

 

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...