Главная Обратная связь

Дисциплины:


ДӘРІСТЕРДІҢ ТАҚЫРЫПТАРЫТақырып Сабақтың мазмұны Қолданылатын әдебиет және қосымша электрондық бастаулар Сабақтың түрі Сағаттың саны Апта
Саясаттану ғылым және оқу пәні ретінде. Қоғамдық өмір жүйесіндегі Саясаттану 1. Саясаттану пәні мен объектісі 2. Саясаттану категориясы, әдісі мен қызметтері 3. Саясаттану ғылымының шығу тарихы мен түсінігі. Саясат қызметі мен элементтері. 4.Саяси ғылым және тәжірбие байланысы     1.Современная политическая теория./Д. Хэлд, 2001г. 2. Жамбылов Д. Саясаттану. А., 2003 3.Байдельдинов Л. А. Теориялық саясаттану. А., 2005 4.Мағзұмов М. Т. Саясаттану негіздері. Дәріс курсы. Өскемен, 2002 5.Рахметов Қ. Саясаттану. А., 2005 6.Абдильдина Х.С. Саясаттану. Оқу құралы. Астана, 2007 7.Антропология мировой политической мысли, в 5-и томах Пугачев В.П., Соловьев А.И. Введение в политологию –М:МГУ, 2009г. 8. Самыгин С.И., Старостин А.М., Понеделков А.В., Верещагина А.В. Основы политологии. – М, 2012   Кіріспе дәріс
Саясаттану ғылым дамуының негізгі кезеңдері   1. КөнеШығыстың саяси ойлары 2. Антикалық және римдік саяси ойлары 3. Европалық Ағартушылық кезеңнің саяси ойлары 4. 19-20 ғасырладағы әлеуметтік-саяси ойлар: либерализм, консерватизм, марксизм   1. Жамбылов Д. Саясаттану. А., 2003 2. Байдельдинов Л. А. Теориялық саясаттану. А., 2005 3. Мағзұмов М. Т. Саясаттану негіздері. Дәріс курсы. Өскемен, 2002 4. Рахметов Қ. Саясаттану. А., 2005 5. Абдильдина Х.С. Саясаттану. Оқу құралы. Астана, 2007 6. Антропология мировой политической мысли, в 5-и томах 7. Панарин А.С. Политология. Учебное пособие. – М., 2007. 8. Антология мировой политической мысли. В 5 томах. – 2007 9. Вебер М. Избранные произведения. – М., 1991 10. Констан Б. О свободе у древних в ее сравнении со свободой у современных людей. // Полис, 1993, № 2 11. http://dflbvsx59.ucoz.ru/index/0-16 12. bibliofond.ru/view.aspx?id=467877   Дәріс
Қазақ жеріндегі саяси ойлардың дамуы 1. Ж.Баласағұн, А.Яссауидің саяси қөзқарастары 2. 19ғ. қазақ ағартушыларының саяси қөзқарастары 3. Қазіргі Қазақстаның саяси ойлары мен негізгі бағыттары 1.Валиханов Ч. Избранные произведения. – А., 1990 2. Байдельдинов Л.А. Основы политологии, Алматы, 2000 3. Антология социально-политической мысли Казахстана с древнейших времен. – А., 2007 4. bibliofond.ru/view.aspx?id=522660 Дәріс
Билік саяси феномен ретінде. Әлеуметтік этникалық қоғамдастықтар және ұлттық саясат   1. Билік ұғымы. Билік жөніндегі негізгі концепциялары 2. Саяси билік туралы түсінігі және оның ерекшеліктері 3. Биліктің құрылымы: негізгі институттар, қызметтері мен ресурстар 4. Билік және оппозиция, қазіргі таңдағы олардың арақатынастары 5. Этнос және ұлт. «Ұлт» мағынасы мен категориясын түсіну жолдары. Ұлттық мәселе. 1. Жамбылов Д. Саясаттану. А., 2003 2. Байдельдинов Л. А. Теориялық саясаттану. А., 2005 3. Мағзұмов М. Т. Саясаттану негіздері. Дәріс курсы. Өскемен, 2002 4. Рахметов Қ. Саясаттану. А., 2005 5. Абдильдина Х.С. Саясаттану. Оқу құралы. Астана, 2007 6. Панарин А.С. Политология. Учебное пособие. – М., 2007 7. Антропология власти. Хрестоматия по политологии / В.В. Бочаров в 2-х томах 8. Конфисахор А. Психология власти. – М., 2011 9. bibliofond.ru/view.aspx?id=493205 Дәріс
Әлемдік саясат және халықаралық қатынастар   Қазіргі таңдағы ғаламдық мәселелері 1. Халықаралық саясат туралы түсінігі. Халықаралық саясат жүйе ретінде 2. Халықаралық саясаттың негізгі субъектілері. Халықаралық саяси институттары, олардың мақсаттары, түрлері мен атқару қызметінің ерекшеліктері 3. Халықаралық қатынастрдың түрлері мен типтері 4. Қазіргі таңдағы ғаламдық мәселелері 5. Қазіргі таңдығы ғаламдық мәселелер жүйесіндегі Қазақстаның орны 1. Жамбылов Д. Саясаттану. А., 2003 2. Байдельдинов Л. А. Теориялық саясаттану. А., 2005 3. Мағзұмов М. Т. Саясаттану негіздері. Дәріс курсы. Өскемен, 2002 4. Рахметов Қ. Саясаттану. А., 2005 5, Абдильдина Х.С. Саясаттану. Оқу құралы. Астана, 2007 6. Панарин А.С. Политология. Учебное пособие. – М., 2007 7. Коротаев А. В., Халтурина Д. А. Современные тенденции мирового развития. М.: Либроком, 2009 8. Слейтер Роберт, 2011, Нефть. Кто диктует правила миру, сидящему на сырьевой игле. – М., 2012 9. Милль Дж.С. Мировая политика. Идентификации и современного развития. М., 2006 10.uchebnik - online.com/soderzhanie/textbook_225.html Қонақ дәрісі
Қоғамның саяси жүйесі Мемлекет және азаматтық қоғам 1. Саяси жүйе туралы түсінік. Оның құрылымы 2. Саяси жүйенің классификация мен типтік бөлінуі 3. Саяси жүйенің институттары. Мемлекет саяси жүйенің негізгі институты ретінде 4. Азаматтық қоғам, оның құрылымы 5.Құқықтық және әлеуметтік мемлекет 6. Қазақстандағы азаматтық қоғам мен құқықтық мемлекеттің қалытасуы ерекшеліктері мен қиындықтары 1. Жамбылов Д. Саясаттану. А., 2003 2. Байдельдинов Л. А. Теориялық саясаттану. А., 2005 3. Мағзұмов М. Т. Саясаттану негіздері. Дәріс курсы. Өскемен, 2002 4. Рахметов Қ. Саясаттану. А., 2005 5, Абдильдина Х.С. Саясаттану. Оқу құралы. Астана, 2007 6.Панарин А.С. Политология. Учебное пособие. – М., 2007 7. Коэн Джин Л. Гражданское общество и политическая теория.- М.: Весь мир, 2003 8. Современная политическая теория./Д. Хэлд, 2001г. 9. bibliofond.ru/view.aspx?id=520765 Дәріс
Саяси тәртіп Саяси партиялар мен қоғамдық қозғалыстар   1.Саяси тәртіп туралы түсінік, оның түрлері 2.Тоталитаризм саяси феномен ретінде. Авторитаризм 3. Демократия ұғымы. Қазіргі таңдағы демократияның қалыптасу мәселелері 4. Саяси партия туралы түсінік. Саяси партияның негізгі мақсаттары, міндеттері мен қызметтері 5. Саяси жүйе 1. Байдельдинов Л. А. Теориялық саясаттану. А., 2005 2. Мағзұмов М. Т. Саясаттану негіздері. Дәріс курсы. Өскемен, 2002 Панарин А.С. Политология. Учебное пособие. – М., 2007 3. Топорина Т.В. Партии и партийные системы. А., 2001 4. Касабеков С.А. Политическая деятельность, А., 2006. 5. bibliofond.ru/view.aspx?id=520765 Мультимедиялық дәріс
Демократияландыру және қоғамның саяси модернизациясы   1. Демократияның тарихи түрлері: антикалық, классикалық, қазіргі 2. Демократияның жетістіктері мен кемшіліктері 3. Қазақстандағы демократияның негізгі кезендері мен ерекшеліктері   1. Байдельдинов Л. А. Теориялық саясаттану. А., 2005 2.Алмонд Г., Верба С. Гражданская культура и стабильность демократии.// Полис, 1992, № 4. 3. Арон Р. Демократия и тоталитаризм. – М., 1994 4. Антология мировой политической мысли. В 5 томах. – 2007 5. http://gtmarket.ru/ratings/democracy-index/info Дәріс
Саяси элита және саяси көшбасшылығы   1.Саяси элита және оның атқаратын қызметтері. Элита жөніндегі классикалық теориялар 2. Саяси көшбасшылықтың типологиясы мен теориялары 3.Саяси элитаның пайда болу жолдары. 4. Қазіргі Қазақстанның саяси элитасы мен саяси көшбасшылығы 5. ҚР президент институты мемелекетті басқарудың тарихи маңызды формасы ретінде   1.Панарин А.С. Политология. Учебное пособие. – М., 2007 2. Касымбеков М.Б. Институт президентства.- А., 2003. 3. Ангус Роксборо Железный Путин. Взгляд с Запада – М., 2012. 4. Президент Н.А. Назарбаев и современный Казахстан. В 2 томах.//А.: КИСИ, 2010 5. www.gramota.net/materials/3/2012/10-2/33.html Дәріс
Саяси дағдарыстар Саяси технологиялар 1. Саяси дағдарыстар туралы түсінік. Типологиясы және қайнар көздері 2. Саяси дағдарыстар туралы негізгі теориялар. Саяси дағдарыстарды басқару және шешу технологиясы 3.Саяси технологиялар туралы түсінік. Негізі, ерекшеіктері, құрылымы 4. Ақпараттық технологиялар. Паблик технологиясы (PR) 1.Панарин А.С. Политология. Учебное пособие. – М., 2007 2. Саиров Е.Б. Избирательные технологии: теория и практика, А., 2004 3. Гудби Д. Стратегия стабильного мира, М., 2003 4. Журавель В. Терроризм, экстремизм, сепаратизм, А., 2006 5. window.edu.ru/resource/233/42233/files/index.html Дәріс
Қазіргі Қазақстаның саяси мәселелері Жаңа Қазақстан жаңа әлемде 1.Тәуелсіз Қазақстанның қалыптасуы мен дамуы. Қазақстандағы тәуелсідік пен демократияның негізгі кезендері 2. ҚР Президент Жолдауы «Қазақстан – 2050». 3. ҚР сыртқы саясаттың көп салалығы. Евразиялық Одақ. Шанхай ынтымақтастық ұйымы Қазақстанның халықаралық ұйымдарға қатысуы: ЕҚЫО, ОИК. 1.Панарин А.С. Политология. Учебное пособие. – М., 2007 2. Койбаев Б.Г. Международные организации: информация и безопасность на Ближнем Востоке. – А., 2006. 3. Султанов Б.К. Актуальные проблемы обеспечения безопасности в Центральной Азии//Центральная Азия: состояние и перспективы регионального взаимодействия: Материалы VI Ежегодной Алматинской конференции. – Алматы: КИСИ при Президенте РК. – 2008. 4. Стратегия индустриально-инновационного развития Казахстана 5. Назарбаев Н.А. На пороге ХХ1 века, А., 2003 6. www.bauka.kz/index.php/2011-08.../235-2009-09-25-10-48-32 Дәріс
Барлығы: - 22 Кіріспе дәріс – 2 Шақырылған қонақтардың дәрісі – 2 Дәріс – 14 Мультимедиялық дәріс – 2 Экскурсия – 2

 

sdamzavas.net - 2021 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...