Главная Обратная связь

Дисциплины:


Продовження додатку БІдентифікацій-ні ознаки Характеристика
  устаткування, транспортні засоби, інвентар і інші цінності, а також списувати їх з балансу; - купувати матеріальні цінності, у т.ч. основні кошти, у підприємств, організацій і громадян; - передавати на договірних засадах матеріальні і грошові ресурси, у т.ч. кошти фондів, сформованих за рахунок чистого прибутку, іншим підприємствам, організаціям і громадянам, що виробляють продукцію для товариства або надають йому послуги; - самостійно здійснювати будівництво, а також брати участь у будівництві об’єктів виробничого, побутового і соціально-культурного призначення; - користатися кредитами банків у національній і іноземній валюті, з погашенням цих кредитів за рахунок валютного виторгу, коштів від реалізації товарів і послуг і інших джерел; - відкривати філії і представництва, створювати дочірні підприємства з правами юридичної особи; - виконувати операції з векселями; надавати позики для здійснення цілей діяльності товариства, інвестувати і реінвестувати свої кошти, одержувати рухоме і нерухоме майно як забезпечення виплати коштів, що надані у виді позики; - брати участь у роботі валютних, фондових, товарних бірж і аукціонів.
Відповідаль-ність товариства, держави і акціонерів За своїми обов’язками ПАТ відповідає усім приналежним йому майном. Товариство не несе відповідальності за зобов’язаннями держави, також як і держава не несе відповідальності за зобов’язаннями товариства. ПАТ не відповідає за зобов’язаннями акціонерів. Акціонери несуть відповідальність за зобов’язаннями товариства в межах вартості приналежних їм акцій. Акціонери, що не цілком оплатили акції, несуть відповідальність за зобов’язаннями товариства й у межах несплаченої суми.
Порядок внесення змін у статут Зміни і доповнення у чинний статут, що не суперечать чинному законодавству, можуть бути внесені виключно за рішенням Загальних зборів акціонерів товариства.
Припинення діяльності Припинення діяльності товариства може здійснюватися у формі ліквідації і реорганізації. Товариство ліквідується: за рішенням вищого органу товариства; на підставі рішення суду чи господарського суду. Створюється ліквідаційна комісія; після розрахунків по договорах і зобов’язаннях із працівниками підприємства, виконання зобов’язань перед бюджетом, банком, кошти, що залишилися, розподіляються між акціонерами пропорційно частці кожного в статутному фонді. Витрати, зв’язані з припиненням діяльності товариства, покриваються за рахунок його власних коштів. Задоволення претензій кредиторів здійснюється відповідно до чинного законодавства. Ліквідація вважається завершеною, а товариство ліквідованим з моменту виключення його з Єдиного Державного реєстру підприємств і організацій України.

Додаток В

Основні законодавчі і нормативні акти,

що регулюють підприємницьку діяльність в Україні

Найменування законодавчого акту Зміст законодавчого акту
Господарський Кодекс України від 16.01.2003 р. № 436-IV Встановлює відповідно до Конституції України правові основи господарської діяльності (господарювання), яка базується на різноманітності суб'єктів господарювання різних форм власності. Має на меті забезпечити зростання ділової активності суб'єктів господарювання, розвиток підприємництва і на цій основі підвищення ефективності суспільного виробництва, його соціальну спрямованість відповідно до вимог Конституції України утвердити суспільний господарський порядок в економічній системі України, сприяти гармонізації її з іншими економічними системами. Кодекс визначає загальні правові, економічні, соціальні положення здійснення підприємницької діяльності (підприємництва) громадянами і юридичними особами на території України, встановлює гарантії свободи підприємництва і його державної підтримки.
Закон України вiд 07.02.1991 р. № 697-XII „Про власність” Закон спрямований на реалізацію Декларації про державний суверенітет України. Метою Закону є забезпечення вільного економічного самовизначення громадян, використання природного, економічного, науково-технічного та культурного потенціалів республіки для підвищення рівня життя її народу.
Закон України від 12.05.1991 р. № 1023-ХII "Про захист прав споживачів" Закон регулює відносини між споживачами товарів (робіт, послуг) і виробниками, виконавцями, продавцями в умовах різних форм власності, встановлює права споживачів та визначає механізм реалізації державного захисту їх прав.
Закон України від 25.06.1991 р. № 1251-XII „Про систему оподаткування” Закон визначає принципи побудови системи оподаткування в Україні, податки і збори (обов'язкові платежі) до бюджетів та до державних цільових фондів, а також права, обов'язки і відповідальність платників.
Закон вiд 19.09.1991 р. № 1576-XII „Про господарські товариства” Закон визначає поняття і види господарських товариств, правила їх створення, діяльності, а також права і обов’язки їх учасників та засновників.
Закон України від 02.10.1992 р. № 2657-XII „Про інформацію” Закон закріплює право громадян України на інформацію, закладає правові основи інформаційної діяльності. Закон визначає основні принципи, суб’єктів та об’єктів інформаційних відносин, права і гарантії на інформацію; основні аспекти здійснення інформаційної діяльності; галузі, види, джерела доступу до інформації та режим доступу до неї; учасників інформаційних відносин, їх права та обов’язки; заходи щодо охорони інформації, відповідальність за порушення законодавства про інформацію; основні аспекти міжнародної інформаційної діяльності.

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...