Главная Обратная связь

Дисциплины:


Функції маркетингових посередників у системі взаємовідносин з підприємствомМаркетингові посередники Функції
Торговельні посередники Сприяння в системі дистрибуції товарів, її оптимізація; знаходження нових ринків збуту товарів; активна взаємодія з оптово-посередницькими господарськими формуваннями; активізація сумісних маркетингових зусиль щодо найбільш ефективного товароруху
Транспортні організації Рух товарів від виробника через торговельні підприємства (оптова, дрібнооптова, роздрібна торгівля) і торговельних посередників (оптовики-купці; брокери, маклери, агенти; оптові відділення і контори виробників; різні спеціалізовані оптовики) до кінцевого споживача через транспортні компанії (залізниці, авіалінії, організації автотранспортних перевезень та ін.), склади (ці операції здійснюються частково підприємством-продуцентом, частково – торговельним підприємством, частково – спеціалізованими посередника-ми)
Агентства щодо надання маркетингових послуг Передача і одержання інформації за допомогою маркетингових засобів і посередників (рекламні агентства, центри маркетингових досліджень, бізнес-центри, інформаційні компанії, консалтингові компанії); активізація маркетингових зусиль щодо найбільш ефективного просування товарів на ринок, сприяння в створенні позитивного образу торговельного підприємства в системі заходів “паблік рилейшнз”
Кредитно-фінансові установи Переговори і передача права власності на товари через торговців-посередників; контроль фінансово-договірної дисципліни; оформлення кредитних відносин.

Додаток Л.2

Типи посередників, з якими взаємодіє підприємство

Типи посередників Базовий рік Звітний рік Відхилення, +/-
Кількість % Кількість % Кількість %
Дистриб’ютори 96,5 95,3 +115 -1,2
Маркетингові посередники (рекламні агентства, консалтингові фірми) 1,0 1,3 +3 +0,3
Організації, що налають послуги з перевезення 2,5 3,4 +9 +0,9
Разом: 100,0 100,0 +127 0,0

 

Додаток Л.3

Таблиця 2.13 - Оцінка посередників підприємства

Критерії оцінки Фірма-посередник 1 Фірма-посередник 2 Фірма-посередник 3
Стратегічний розгляд
Плани розширення своєї діяльності * * *
Ресурсні можливості   * *
Управлінська компетентність   * *
Охоплення ринку *   *
Бажання вступити в партнерські відносини   * *
Лояльність відносин * * *
Тактичний розгляд
Знання місцевого ринку *   *
Наявність торговельних площ і устаткування   * *
Зручне розташування для споживачів * * *
Знання продукту * * *
Реалістичні умови оплати і кредитування   * *
Професіоналізм торговельних працівників   *  
Рівень сервісу * * *
Разом:

  

Додаток М

“Профіль факторів безпосереднього оточення”

Підприємства

№ п/п Фактори Вплив на підпри-ємство, бали Напрямок впли-ву (+; -) Оцінка характеру і ступеня впливу фактора
1. Споживачі      
1.1. Тенденція до скорочення цільового ринку - -4
1.2. Нерегулярне придбання товарів в даному підприємстві - -9
1.3. Можливість вибору інших продавців - -9
1.4. Можливість розширення кола потенційних покупців + +4
1.5. Постійні зміни потреб і смаків покупців - -2
1.6. Висока чутливість покупців до зміни цін - -4
1.7. Недостатній рівень поінформованості про товари підприємства - -2
1.8. Висока чутливість покупців до реклами і засобів СТИЗ + +6
1.9. Вимоги до якості товарів + +1
  Разом     -19
2. Постачальники      
2.1. Довгострокові зв’язки з переважною кількістю постачальників + +4
2.2. Переважно однорівневий канал надходження товарів + +9
2.3. Вигідні для підприємства умови оплати товарів + +6
2.4. Підсилення тиску з боку деяких постачальників - -4
2.5. Важко залучити нових постачальників товарів - -9
2.6. Постачальниками, в основному, є підприємства України + +4
2.7. Широкий асортимент товарів + +4
2.8. Надаються додаткові послуги + +1
  Разом     +15
3. Конкуренти      
3.1. Низькі бар’єри для входу на ринок для потенційних конкурентів - -6
3.2. Високий ступінь інтенсивності конкуренції на ринку - -6
3.3. Висока конкуренція з боку стихійного ринку - -4
3.4. Невисока маркетингова активність конкурентів + +4
3.5. Відсутність вивчення конкурентів - -6
3.6. Підприємство втрачає свої конкурентні позиції - -2
3.7. Практично повна відсутність сильних сторін по відношенню до конкурентів - -3
3.8. Низька активність конкурентної боротьби - -2
  Разом     -25
4. Контактні аудиторії      
4.1. Посилення тиску з боку контролюючих органів - -4
4.2. Підприємство взаємодіє з перевіреними банками, аудиторськими фірмами та ін. + +4
4.3. Поширення кола послуг, які надаються фінансовими установами + +1
4.4. Недостатність контактів із пресою - -4
  Разом     -3
5. Посередники      
5.1 Надання кредитів банками на вигідних умовах + +3
  Разом     +3
  Разом за факторами безпосереднього оточення мікросередовища     -29

Додаток Н

“Профіль факторів внутрішнього середовища”

Підприємства

№ п/п Фактори Вплив на підпри-ємство, бали Напря-мок впливу (+; -) Оцінка характеру і ступеня впливу фактора
1. Організація управління      
1.1. Використовується лінійно-функціональна оргструктура управління, яка в цілому адаптована до ринкових умов + +2
1.2. Мають місце організаційні елементи маркетингу + +3
1.3. Застарілі посадові інструкції - -2
1.4. Багато працівників не виконують свої обов’язки у повному ступені - -3
  Разом    
2. Маркетинг      
2.1. Не проводяться маркетингові дослідження ринку, потреб споживачів, конкурентів тощо - -3
2.2. Формування асортименту за власним вибором + +2
2.3. Глибокий асортимент товарів + +2
2.4. Контроль якості товарів + +2
2.5. Використання переважно однорівневого каналу розподілу + +2
2.6. Недостатньо ефективна збутова діяльність - -2
2.7 Низький рівень стимулювання покупців - -3
2.7. Недостатньо ефективна рекламна діяльність - -3
2.8 Ціни на товари доступні для широкого кола споживачів + +2
2.9. Невелика кількість додаткових послуг - -1
  Разом     -2
3. Фінанси      
3.1. Прибуткова основна діяльність + +3
3.2. Негативна динаміка у більшості основних показників фінансово-господарської діяльності - -2
3.3. Недостатність власних оборотних коштів - -2
3.4. Низькі показники фінансової стійкості і ліквідності - -3
3.5. Високий рівень загрози банкрутства - -1
  Разом     -5
4. Технологія      
4.1. Достатньо розвинена матеріально-технічна база підприємства + +2
4.2. Впровадження нових технологій у виробництво + +2
4.3 Наявність прогресивних методів збуту + +2
4.4. Недостатній рівень механізації робіт - -2
  Разом     +4
5. Персонал      
5.1 Недостатній рівень кваліфікації працівників апарату управління для роботи в ринкових умовах - -2
5.2. Зростання продуктивності праці працівників + +2
5.3. Низький показник плинності кадрів + +1
5.4. Недостатнє стимулювання працівників підприємства - -2
  Разом     -1
6. Організаційна культура і імідж      
6.1. Досить високий імідж підприємства в очах споживачів + +2
6.1. Достатньо висока організаційна культура на підприємстві + +1
  Разом     +3
7. Дослідження і розробки      
7.1. Підприємство працює над нововведеннями + +2
7.2. Керівництво підприємства запроваджує інновації + +2
  Разом     +4
Загалом фактори внутрішнього середовища +3

Додаток П.1

Динаміка основних показників фінансово-господарської діяльності підприємства

sdamzavas.net - 2021 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...