Главная Обратная связь

Дисциплины:


КЕҢЕС БЕРУ САБАҚТАРДЫҢ ТАҚЫРЫПТАРЫТақырып Сабақтың мазмұны Қолданылатың әдебиет және қосымша электрондық бастаулар Сабақтың түрі Сағаттың саны Апта
Саясаттану ғылым ретінде 1. Саясат туралы бір неше аңықтамалар мен афоризмдерді жазбаша түрінде дайындап, оларға түсініктеме жасаңыздар   2 Кестені толтырыңыздар
әдістер әдістің мәні қолдануы
     
1. Жамбылов Д. Саясаттану. А., 2003 2. Байдельдинов Л. А. Теориялық саясаттану. А., 2005 3. Мағзұмов М. Т. Саясаттану негіздері. Дәріс курсы. Өскемен, 2002 4. Панарин А.С. Политология. Учебное пособие. – М., 2007 Кенес беру    
  Билік саяси феномен ретінде   1 Кестені толтырыңыздар:  
Биліктің түрі және аңықтамасы Биліктің негіздері Негізгі кезеңі Тарихи үлгілер Саяси- құқықтық негіздері
         

(аристократия, бюрократия, райтократия, партократия, медиакратия, геронтократия, технократия, плутократия, демократия, теократия, автократия)

1. Жамбылов Д. Саясаттану. А., 2003 2. Байдельдинов Л. А. Теориялық саясаттану. А., 2005 3. Мағзұмов М. Т. Саясаттану негіздері. Дәріс курсы. Өскемен, 2002 4. Панарин А.С. Политология. Учебное пособие. – М., 2007 5. Самыгин С.И., Старостин А.М., Понеделков А.В., Верещагина А.В. Основы политологии. – М, 2012   Кенес беру    
Қазақ жеріндегі саяси ойлардың дамуы   1. Ж.Баласағұн, А. Яссауидің саяси қөзқарастары 2. 19ғ. қазақ ағартушыларының саяси қөзқарастары   1.Мағзұмов М. Т. Саясаттану негіздері. Дәріс курсы. Өскемен, 2002 2.Валиханов Ч. Избранные произведения. – А., 1990 3.Байдельдинов Л.А. Основы политологии, Алматы, 2000 4.Антология социально-политической мысли Казахстана с древнейших времен. – А., 2007 5. bibliofond.ru/view.aspx?id=522660 5.Абсаттаров Р.Б. Национальные процессы: особенности и проблемы. – А., 2000   Кенес беру    
  Әлеуметтік этникалық қоғамдастықтар және улттық саясаты     3. Қазіргі Қазақстаның саяси ойлары мен негізгі бағыттары 4.Этнос және ұлт. «Ұлт» ұғымының түсіну жолдары 5.Ұлттық мәселе және оның құрылымы 6. Мемлекеттің әкімшілік-жергілікті құрылымы: унитарлық, федерализм, конфедерация 7. Халықаралық бірегейлігіне Қазақстанның жету моделі   1.Мағзұмов М. Т. Саясаттану негіздері. Дәріс курсы. Өскемен, 2002 2.Валиханов Ч. Избранные произведения. – А., 1990 3.Байдельдинов Л.А. Основы политологии, Алматы, 2000 4.Антология социально-политической мысли Казахстана с древнейших времен. – А., 2007 5. bibliofond.ru/view.aspx?id=522660 5.Абсаттаров Р.Б. Национальные процессы: особенности и проблемы. – А., 2000 6. Романова Н.В. Основы этнополитологии. Уч.пособие. – А., 2001 7. Президент Н.А. Назарбаев и современный Казахстан. В 2 томах.//А.: КИСИ, 2010 8. www.tuva.asia/journal/issue_18/6269-popkov-tyugashev.html 9.www.rusnauka.com/28_NPM_2013/Philosophia/4_144681.doc.htm Кенес беру    
Саяси партиялар мен қоғамдық қозғалыстар   1. Саяси партия туралы түсінік. Саяси партияның негізгі мақсаттары, міндеттері мен қызметтері 2. Партиялық жүйе түсінігі, оның түрлері 3. Қазақстандағы партиялық жүйенің ерекшеліктері мен негізгі бағыттары 4. Кестені толтырыңыз «ХХ-ХХІ ғ. Қазақстандағы партиялар».  
Партияның атауы, пайда болуы Идеология түрі Мүшелердің саны Көшбасшысы, мемлекеттік органдарда жұмысқа қатысуы Негізгі талаптар Партияның түрі (Дюверже классификация) Электоральны предпочтния

4.1. Жамбылов Д. Саясаттану. А., 2003 2. Байдельдинов Л. А. Теориялық саясаттану. А., 2005 3. Мағзұмов М. Т. Саясаттану негіздері. Дәріс курсы. Өскемен, 2002 4.Панарин А.С. Политология. Учебное пособие. – М., 2007 5. Топорина Т.В. Партии и партийные системы. А., 2001 6. Касабеков С.А. Политическая деятельность, А., 2006.   Кенес беру    
Саяси сана мен саяси мәдениет 1. Саяси сананының мәні және қалыптасу жолдары 2. Қоғамдық пікір 3.Саяси мәдениет, қызметтері мен типологиясы. 4. Саяси әлеуметтену. Қазақстандағы саяси мәдениеттін негізгі ерекшеліктері   1. Жамбылов Д. Саясаттану. А., 2003 2. Байдельдинов Л. А. Теориялық саясаттану. А., 2005 3. Мағзұмов М. Т. Саясаттану негіздері. Дәріс курсы. Өскемен, 2002 4.Панарин А.С. Политология. Учебное пособие. – М., 2007 5. Топорина Т.В. Партии и партийные системы. А., 2001 6. Касабеков С.А. Политическая деятельность, А., 2006. 7. bibliofond.ru/view.aspx?id=520765 8. Алмонд Г. А., Верба С. Гражданская культура и стабильность демократии // Политические исследования. — 1992. — № 4. 9. Гуляихин В. Н. Архетипы политической культуры российских граждан // NB: Проблемы общества и политики. — 2013. — № 1. 10. Политическая культура // Социокультурная антропология: история, теория, методология. Энциклопедический словарь. — М., 2012. 11. Липсет С. М. Роль политической культуры // ПолитЗона: портал политических наук 12. Фукуяма Ф. Доверие: социальные добродетели и путь к процветанию. — М.: ООО «Издательство ACT», 2004. Кенес беру    
  Кеңес беру 1. Панарин А.С. Политология. Учебное пособие. – М., 2007 2. Пугачев В.П., Соловьев А.И. Введение в политологию. – М.:МГУ, 2009. Кенес беру    
  Барлығы – 7 сағат

 

СӨЖ ТАҚЫРЫПТАРЫ

Тақырып Сабақтың мазмұны Қолданылатың әдебиет және қосымша электрондық бастаулар Сабақтың түрі Сағаттың саны Апта
Саясаттану ғылым дамуының негізгі кезеңдері   Ұсынылған тақырыптар бойынша эссе жазып тапсыру: Тақырыптар: 1. «Конфуцийдің саяси мұрасының қазіргі таңдағы мағынасы», 2. «Жаңа заман кезеңінің қай ойшылының саяси көзқарастары прогрессивті деп ойлайсыз», 3. «Платон мен Аристотельдің саяси қөзқарастарын салыстырыңыз», 4. «Биліктің үш тармақа бөлінуінің тарихы: Аристотельден қазіргі заманға дейін», 5.«Макиавеллидің қөзқарастары қазіргі кезеңге лайықты болып табылады ма?».   1.Панарин А.С. Политология. Учебное пособие. – М., 2007. 2.Антология мировой политической мысли. В 5 томах. – 2007 3.Вебер М. Избранные произведения. – М., 1991 4. Констан Б. О свободе у древних в ее сравнении со свободой у современных людей. // Полис, 1993, № 2 5. http://dflbvsx59.ucoz.ru/index/0-16 6. bibliofond.ru/view.aspx?id=467877 7. Жамбылов Д. Саясаттану. А., 2003 8. Байдельдинов Л. А. Теориялық саясаттану. А., 2005 9. Мағзұмов М. Т. Саясаттану негіздері. Дәріс курсы. Өскемен, 2002   СӨЖ
Қазақ жеріндегі саяси ойлардың дамуы Ұсынылған тақырыптар бойынша эссе жазып тапсыру: 1.«Ж. Баласағұнның саяси мұрасының қазіргі таңдағы мағынасы» 2. «Қазақстанның ХХ ғ. басындағы саяси ойышылдарының көзқарасы сізге әсер етті».   1.Валиханов Ч. Избранные произведения. – А., 1990 2. Байдельдинов Л.А. Основы политологии, Алматы, 2000 3. Антология социально-политической мысли Казахстана с древнейших времен. – А., 2007 4. bibliofond.ru/view.aspx?id=522660 СӨЖ
Саясат қоғамдық өмірдің жүйесінде   Саясаттанудың негізгі түсініктері бойынша глоссарийді құрастыру 1. Жамбылов Д. Саясаттану. А., 2003 2. Байдельдинов Л. А. Теориялық саясаттану. А., 2005 3. Мағзұмов М. Т. Саясаттану негіздері. Дәріс курсы. Өскемен, 2002   СӨЖ
Билік саяси феномен ретіндей   Ұсынылған тақырып бойынша эссе жазып тапсыру:   «Мемлекеттік билікке оппозиция қажет пе. Оның саяси жүйесіндегі орны»   1.Панарин А.С. Политология. Учебное пособие. – М., 2007 2. Антропология власти. Хрестоматия по политологии / В.В. Бочаров в 2-х томах 3. Конфисахор А. Психология власти. – М., 2011 4. bibliofond.ru/view.aspx?id=493205 СӨЖ
Әлеуметтік этникалық қоғамдастықтар және улттық саясаты   Тақырыптың негізгі түсініктері бойынша глоссарийді құрастыру 1.Абсаттаров Р.Б. Национальные процессы: особенности и проблемы. – А., 2000 2. Романова Н.В. Основы этнополитологии. Уч.пособие. – А., 2001 3. Жамбылов Д. Саясаттану. А., 2003 4. Байдельдинов Л. А. Теориялық саясаттану. А., 2005 5. Мағзұмов М. Т. Саясаттану негіздері. Дәріс курсы. Өскемен, 2002 6. Президент Н.А. Назарбаев и современный Казахстан. В 2 томах.//А.: КИСИ, 2010 7. www.tuva.asia/journal/issue_18/6269-popkov-tyugashev.html 8.www.rusnauka.com/28_NPM_2013/Philosophia/4_144681.doc.htm   СӨЖ
Мемлекет және азаматтық қоғам   Конспекті тапсыру: «Мемлекеттің пайда болуы негізгі теориялары» 1. Жамбылов Д. Саясаттану. А., 2003 2. Байдельдинов Л. А. Теориялық саясаттану. А., 2005 3. Мағзұмов М. Т. Саясаттану негіздері. Дәріс курсы. Өскемен, 2002 4.Панарин А.С. Политология. Учебное пособие. – М., 2007 5. Современная политическая теория./Д. Хэлд, 2001г. 6. bibliofond.ru/view.aspx?id=520765 СӨЖ
Қазіргі таңдағы ғаламдық мәселелері Ұсынылған тақырыптар бойынша эссе жазып тапсыру: Тақырыптар:   1. «Қандай мәселерерді қазіргі таңда ғаламдық деп есептейсіз?» 2. «Қазақстанның ғаламдық мәселелерді шешу жолындағы орны» 1.Коротаев А. В., Халтурина Д. А. Современные тенденции мирового развития. М.: Либроком, 2009 2. Слейтер Роберт, 2011, Нефть. Кто диктует правила миру, сидящему на сырьевой игле. – М., 2012 3. Милль Дж.С. Мировая политика. Идентификации и современного развития. М., 2006 4. uchebnik - online.com/soderzhanie/textbook_225.html   СӨЖ
Жаңа Қазақстан жаңа әлемде Ұсынылған тақырыптар бойынша эссе жазып тапсыру: Тақырыптар: 1. «Діни толерантылықты дамытудағы Қазақстанның орны» 2. «Еуразиялық Одақтағы Қазақстанның орны» 1. Назарбаев Н.А. На пороге ХХ1 века, А., 2003 2. www.bauka.kz/index.php/2011-08.../235-2009-09-25-10-48-32 СӨЖ
  Барлығы: 48 сағат


sdamzavas.net - 2021 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...