Главная Обратная связь

Дисциплины:


Тема № 1. ІСТОРІЯ ВИНИКНЕННЯ І РОЗВИТКУ НОТАРІАТУ. Кафедра конституційного права та правосуддяМІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМ. І.І.МЕЧНИКОВА

ЕКОНОМІКО-ПРАВОВИЙ ФАКУЛЬТЕТ

 

Кафедра конституційного права та правосуддя

 

Програма курсу та методичні рекомендації

До вивчення навчальної дисципліни

 

«НОТАРІАТ В УКРАЇНІ»

 

 

 

 

Для студентів денного відділення економіко-правового факультету

Спеціальність: 6. 030401 «Правознавство»

Освітньо-кваліфікаційний рівень «Бакалавр»

 

 

 

 

ОДЕСА – 2012

 

Укладач:

Ільєва Н.В., к.ю.н., доцент кафедри конституційного права та правосуддя

 

Рецензенти:

 

Корчевна Л.О.д.ю.н., професор, зав. кафедрою конституційного права та правосуддя

Ромашкін С.В., к. ю. н., доцент кафедри конституційного права та правосуддя

 

 

Затверджено

рішенням кафедри конституційного права та правосуддя,

протокол № 1 від «31» серпня 2012 р.

 

Рекомендовано до друку Вченою Радою економіко-правового факультету, протокол № ____ від « ____ » ____________ 2012 р.

 

 

ЗМІСТ

 

ВСТУП

 

1. МЕТА І ЗАВДАННЯ КУРСУ

 

2. МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СЕМІНАРСЬКИХ ПРАКТИЧНИХ ТА САМОСТІЙНИХ ЗАНЯТЬ СТУДЕНТІВ

 

3. РОЗПОДІЛ НАВЧАЛЬНОГО ЧАСУ ТА ФОРМИ ПЕРЕВІРКИ ЗНАНЬ

 

4. СТРУКТУРА ТА ОБСЯГ КУРСУ, ОРІЄНТОВАНИЙ РОЗПОДІЛ ГОДИН ЗА ТЕМАМИ ТА ФОРМАМИ ЗАНЯТЬ

 

5. ТЕМАТИКА І ЗМІСТ ЛЕКЦІЙ ДЛЯ ДЕННОГО ВІДДІЛЕННЯ

 

6. ПЛАНИ ТА МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО СЕМІНАРСЬКИХ ТА ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ

 

7. ПИТАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ

 

8. ЗАДАЧІ ДЛЯ СТУДЕНТІВ

 

9. ТЕМАТИКА РЕФЕРАТІВ

 

10. ПИТАННЯ ДО ЗАЛІКУ

 

11. СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНИХ ДЖЕРЕЛ

 

 

ВСТУП

 

У зв’язку з переходом України до ринкової економіки, становленням інституту приватної власності, а також з посиленням правового регулювання господарських відносин, роль нотаріату в Україні суттєво зростає, а значить, зростатиме й престиж цієї професії. У правовій системі нотаріат відіграє значну роль як ор­ган безспірної цивільної юрисдикції та превентивного пра­восуддя. Це обумовлено розвитком цивільного обігу, розширенням кола об'єктів приватної власності та збільшенням потреби у ефективній та високопрофесійній діяльності нотаріусів. Діяльність нотаріату відчутно впливає на різні аспекти суспільного життя країни. Від якості його роботи залежать відповідне функціонування цивільного обороту країни, ефективність охорони й захисту майнових прав та законних інтересів громадян і організацій.Актуальність вивчення дисципліни «Нотаріат в Україні» обумовлена тим, що важливу роль у здійсненні правозахисної та правоохо­ронної функцій відіграє саме нотаріат України. Захист прав та законних інтересів громадян і юридичних осіб, запобігання правопорушенням - є основним завданням нотаріату, авторитет і значення якого невпинно підвищується в нинішніх умовах кардинального реформування соціально-економічних відносин. Для вчинення нотаріальних дій тепер потрібен не просто їх реєстратор, як це здебільшого було раніше, а творчий, добре обізнаний з діючим законодавством юрист, який пра­вильно орієнтується у досить складному правовому колі суспільних відносин.

У зв'язку з підвищенням значущості нотаріату особливі вимоги пред'являються не тільки до нотаріальної діяльності, а й до особи нотаріуса. У своїй діяльності нотаріуси реалізу­ють основні завдання нотаріату та належать до органів, що виконують нотаріальні функції. Відносини між нотаріусом та заінтересованими особами мають довірчий характер, а тому передбачають збереження конфіденційності інформації про майновий та немайновий стан осіб, що звертаються за вчи­ненням нотаріальних дій. Професійна діяльність нотаріуса забезпечує превентивний правовий захист та унеможливлює порушення в майбутньому різноманітних прав та інтересів суб'єктів права та виникнення спорів у судах.

Слід зазначити, що останнім часом науковці приділяють нотаріату дедалі більше уваги. Розвивається наука про но­таріат, більшого визнання та поглиблення набуває теорія нотаріального процесу. Крім того, вкрай необхідним є вив­чення в юридичних закладах освіти навчальної дисципліни «Нотаріат в Україні» та підготовка фахівців у галузі нотаріальної практики.

На підставі вищенаведеного можна говорити про те, що завдяки специфічним методам нотаріального процесу, нотаріат характеризується як самостійний орган превентивного правосуддя, який займається питаннями безспірними, але безпосередньо зв'язаними з такими галузями права як цивільне, сімейне, фінансове, земельне, житлове, міжнародне, цивільне процесуальне право, та одночасно зо всіма правоохоронними та правозахисними органами України.

1. МЕТА І ЗАВДАННЯ КУРСУ

Метою вивчення навчального курсу “Нотаріат в Україні” є опанування студентами інструментарієм науки, навчальної дисципліни, галузі нотаріально-процесуального права, глибоке усвідомлення її місця, сутності і призначення в системі юридичних наук та розуміння важливої ролі нотаріату в системі органів правоохоронної діяльності. Також необхідною умовою успішної практичної діяльності юриста є чітке уявлення про поняття, завдання, організацію та діяльність українського нотаріату. Юристу необхідно вміти використовувати державні інституції, створені для захисту прав та інтересів учасників суспільного життя, що охороняється Конституцією та Законами України.

Оволодіння цією обов’язковою для студентів-правників навчальною дисципліною створює умови для формування наукового уявлення про систему нотаріату в Україні і закладає підґрунтя для здійснення практичної діяльності як юриста-правозахисника.

Навчальний курс, що викладається в ОНУ імені І.І. Мечникова, включає програму, до складу якої входять питання про виникнення та розвиток органів нотаріату, сучасні системи нотаріату та місце і роль органів нотаріату в правовій системі України. В ній також розглядаються поняття та принципи нотаріально-процесуального права, стадії нотаріального процесу, питання організації нотаріальних органів, їхня компетенція та загальні правила вчинення нотаріальних дій. Також висвітлюється порядок вчинення окремих нотаріальних дій, постають питання про застосування законодавства інших держав, міжнародні договори, а також розглядаються актуальні проблеми реформування органів нотаріату та перспективи розвитку нотаріату в Україні.

Навчальний курс тісно пов’язаний з іншими юридичними дисциплінами, такими як: Цивільне право України, Цивільно-процесуальне право України, Сімейне право, Житлове право, Земельне право, Зобов'язальне право, Господарське право та іншими галузями права та законодавства.

 

2. МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СЕМІНАРСЬКИХ,

ПРАКТИЧНИХ ТА САМОСТІЙНИХ ЗАНЯТЬ СТУДЕНТІВ

Дисципліна «Нотаріат в Україні» в навчальному плані економіко-правового факультету має свою специфіку: з одного боку, дисципліна повинна надати студенту знання про систему, завдання, організацію та діяльність нотаріату, а з іншого – знання повинні мати застосування до життєвих ситуацій. Викладання дисципліни «Нотаріат в Україні» здійснюється у формі читання лекцій, проведення семінарських та практичних занять, самостійної та індивідуальної роботи студентів. Семінарські та практичні заняття – це найважливіші засоби контролю за якістю засвоєння студентами навчального матеріалу.

Таке викладання певним чином позначається на стилі проведення семінарських занять, які мають на меті:

1) поглиблення і закріплення знань, одержаних студентами на лекціях з курсу, а також в ході самостійної роботи з законодавчою, нормативною, монографічною літературою та підручниками;

2) опанування змісту нормативних джерел шляхом їх наукового тлумачення та в процесі застосування до конкретних життєвих ситуацій;

3) одержання практичних навиків роботи з документами шляхом складання нотаріальних документів;

4) підготовку за пропозицією викладача доповідей, рефератів, оглядів, наукових повідомлень, тощо.

На семінарських заняттях всебічно обговорюються теоретичні питання, актуальні проблеми органів нотаріату, на практичних – вирішуються задачі, проводиться тестування, складаються нотаріальні документи, перевіряється якість виконання завдань, вирішених під час самостійної роботи.

Основними формами роботи на семінарських заняттях є: виступи з питань плану семінарських занять, які мають поєднувати виклад теоретичного матеріалу з аналізом відомої студентам практики застосування певних норм законодавства України; розв’язання запропонованих викладачем ситуаційних завдань; обговорення дискусійних питань теми; складення проектів нотаріальних документів, тощо.

При складанні проектів нотаріальних документів, студент повинен:

1) обґрунтувати висновки посиланням на відповідні матеріальні та процесуальні норми законодавства України;

2) прокоментувати використані правові норми;

3) сформулювати загальний висновок відповідно до завдання, поставленого в ситуаційній задачі.

Перевірка знань здійснюється на основі оцінювання повноти і правильності виконання завдань. При оцінці усної відповіді студента, участі у обговоренні дискусійних питань, враховується здатність студента аргументувати власну позицію, викладати матеріал логічно та послідовно. Крім того, студент має продемонструвати:

1) чітке знання та вміння тлумачити норми Конституції України, Законів України та підзаконних нормативно-правових актів;

2) належний рівень оперування теоретичного матеріалу, наведеного у навчальній та рекомендованій монографічній літературі і лекціях;

3) здатність до застосування системного, порівняльного, історичного, формально-логічного, та інших методів аналізу запропонованої проблеми;

4) вміння свідомо оперувати спеціально-юридичною термінологією;

Викладач в кінці семінару аналізує ступінь підготовленості студентів до заняття в цілому, зазначає позитивні і негативні сторони відповідей, а також підсумовує опрацьований матеріал та наголошує на найбільш важливих моментах. Найбільший бал отримують ті студенти, які не тільки виклали теоретичний матеріал, а й показали вміння проаналізувати його, використати для вирішення практичних задач, висловили свою думку можливого вирішення проблем сучасності, використовуючи засвоєні знання.

Підсумковий контроль здійснюється у формі заліку і тестування - з метою з’ясування ступеню опанування студентами нормативного і теоретичного матеріалу з навчальної дисципліни. Всі питання, що виносяться на залік, мають безпосереднє професійне спрямування, оскільки їх вирішення вимагає від студентів не розрізнених знань окремих тем (розділів) програми навчальної дисципліни, а їх інтегрованого застосування, здатності до комплексного аналізу спірних (проблемних) питань, уміння свідомо оперувати теоретичним матеріалом, використовуючи діюче законодавство для вирішення поставлених завдань. Тестування передбачає самостійне виконання студентом письмового завдання, яке складається з 25 запитань (в межах тем семінару).

У результаті вивчення курсу “Нотаріат в Україні” студенти повинні оволодіти:

Знаннями: основних нормативно-правових актів, що регламентують концептуальні засади органів нотаріату; сучасних нотаріальних систем; поняття і завдання нотаріату України; предмету та системи нотаріально-процесуального права; принципів нотаріального процесу в Україні; організаційних основ діяльності нотаріату в Україні; загальних правил вчинення нотаріальних дій; особливостей вчинення окремих видів нотаріальних дій, застосування норм міжнародного права та міжнародних договорів; перспектив розвитку нотаріату та актуальними проблемами реформування.

Умінням: використовувати дані науки нотаріально-процесуального права при вирішенні професійних завдань; орієнтуватись в системі державного законодавства та практики; інтерпретувати чинне законодавство стосовно до конкретних дій органів нотаріату, а також правильного їх застосування.

Навиками: збору, обробки, систематизації, зберігання та використання нормативно-правової інформації, її порівняльно-правового аналізу та використання в практичній діяльності.

3. РОЗПОДІЛ НАВЧАЛЬНОГО ЧАСУ

ТА ФОРМИ ПЕРЕВІРКИ ЗНАНЬ

 

Форма навчання Курс Лекції Семінари Самостійна робота студента Разом Форма контролю
Денна залік

 

4. СТРУКТУРА ТА ОБСЯГ КУРСУ, ОРІЄНТОВАНИЙ

РОЗПОДІЛ ГОДИН ЗА ТЕМАМИ ТА ФОРМАМИ ЗАНЯТЬ

№№ п. п. ТЕМА Денне
Лекції Семінарські заняття    
1. Історія виникнення і розвитку нотаріату.
2. Сучасні системи нотаріату.
3. Поняття і завдання нотаріату в Україні. Місце та роль органів нотаріату в правовій системі України.  
4. Предмет і система нотаріально- процесуального права.
5. Правове становище нотаріуса. Організаційні основи діяльності нотаріату.
6. Загальні правила вчинення нотаріальних дій.
7. Система органів та посадових осіб, вчиняючих нотаріальні дії.  
8. Особливості та порядок вчинення окремих видів нотаріальних дій.
9. Застосування законодавства іноземних держав. Міжнародні договори.    
10. Перспективи розвитку нотаріату в Україні. Актуальні проблеми реформування органів нотаріату.  
ВСЬОГО

5. ТЕМАТИКА І ЗМІСТ ЛЕКЦІЙ ДЛЯ ДЕННОГО ВІДДІЛЕННЯ

Тема № 1. ІСТОРІЯ ВИНИКНЕННЯ І РОЗВИТКУ НОТАРІАТУ.

ПЛАН ЛЕКЦІЇ № 1:

1. Зародження нотаріату в найдавніший період.

2. Виникнення нотаріату в Стародавньому Римі.

3. Основні етапи розвитку нотаріату в країнах Західної Європи.

4. Становлення нотаріату на Русі та розвиток вітчизняного нотаріату.

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...