Главная Обратная связь

Дисциплины:


Тема № 1. ІСТОРІЯ ВИНИКНЕННЯ І РОЗВИТКУ НОТАРІАТУСЕМІНАР № 1:

1. Зародження нотаріату в найдавніший період.

2. Виникнення нотаріату в Стародавньому Римі.

3. Основні етапи розвитку нотаріату в країнах Західної Європи.

4. Становлення нотаріату на Русі та розвиток вітчизняного нотаріату.

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

При вивченні цього питання слід звернути увагу на те, що нотаріат існує не один десяток століть і нотаріус – історично друга юридична професія після судді. Слід зазначити, що вперше значливо виявилися переваги професії нотаріуса у Вавилоні в 1760 до н.е. В римській імперії вперше про нотаріуса згадується в записах секретаря великого Цицерона. Саме слово нотаріус має римське походження та відноситься до 103 року до Різдва Хрестова. Особливе значення має вивчення виникнення нотаріату в Західній Європі, що представляє в даний час його класичну модель. З Італії нотаріат розповсюдився у Францію в 12 столітті, а після, в 14 столітті до Німеччини. Розглядаючи історію зародження вітчизняного нотаріату, можна відмітити, що вона досить різноманітна. Багато що було переймано із зарубіжного нотаріату, оскільки до моменту його виникнення в Україні, нотаріуси вже були відомі в інших країнах. Слід зазначити той факт, що в 12 столітті складання публічних юридичних актів перейшло в руки д’яків і под’ячих, які знаходились у великій кількості при різних публічних місцях. Вони відали всією письмовою частиною, складали грамоти, їх редагували і підписували, видавали оригінали, копії, довідки. Також варто звернути увагу на те, що формування ринкових відносин, розвиток підприємницького, цивільного і міжнародного обороту зумовили прийняття 02 вересня 1993 року Закону України «Про нотаріат», принциповою новиною якого було введення у вітчизняне законодавство і нотаріальну практику - приватного нотаріату. При розгляді даного питання необхідно звернути увагу на те, що вся історія нотаріату підтверджує, що розвивався він як безспірна публічна юрисдикція, на відміну від спірної судової.

ЛІТЕРАТУРА:

1. Про нотаріат : Закон України від 02.09.1993 № 3425-XII // Відомості Верховної Ради України. - 1993. - № 39. - Ст. 383.

2. Про затвердження Порядку вчинення нотаріальних дій нотаріусами України: Наказ Міністерства юстиції України вiд 22.02.2012 № 296/5 // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http:// zakon2. rada.gov. ua/laws /show/z0282-12/conv/page

3. Вольман И.С. Нотариат: очерк организации современного Западно-Европейского нотариата // Вестник права. - 1915. - № 30. - С. 873.

4. Ільєва Н. В. Становлення нотаріальної діяльності в Україні / Н. В. Ільєва // Центральноукраїнський правничий часопис Кіровоградського юридичного інституту ХНУВС : зб. наук. пр. – Кіровоград : КірЮІ ХНУВС, 2011. – № 1. – С. 54–58.5. Ільєва Н.В. Историко-правовой аспект органов нотариата в Украине / Н .В. Ільєва // «Становлення, функціонування та розвиток правових систем сучасності : проблеми науки і практики», присвяченої 145 річниці створення ОНУ імені І. І. Мечникова : матер. між нар. наук.-практ. конф. – Одеса : Астропринт, 2010. – С. 82–85.

6. Линицкий А.М. Нотариат советских республик: Кн.1. Харьков, 1927. – 340 с.

7. Ляпидевский Н.П. История нотариата. М., 1875. - Ч. 1. – 256 с.

8. Павлов А.А. Нотаріат в Украине. - Харьков, 1926. – 314 с.

9. Сміян Л.С. Нотаріат в Україні. Загальна частина: підручник // Сміян Л.С., Хоменко П.Г., Нікітін Ю.В. – Київ: КНТ, 2009. – 632 с.

10. Ясінська Л. Е. Становлення та розвиток інституту нотаріату в Україні : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.01 / Ясінська Ліліана Едуардівна. − Л., 2005. – 210 с.

 

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...