Главная Обратная связь

Дисциплины:


Тема № 2. СУЧАСНІ СИСТЕМИ НОТАРІАТУСЕМІНАР № 2:

1. Діяльність нотаріальних органів в країнах латинської моделі нотаріату на сучасному етапі.

2. Діяльність нотаріальних органів в країнах англосаксонської моделі нотаріату на сучасному етапі. Різниця між латинською та англосаксонською нотаріальними системами.

3. Порівняльний аспект латинської школи нотаріату та сучасного нотаріату в Україні.

4. Нотаріат в Європі.

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

При вивченні даної теми дуже важливо провести порівняльний аспект латинської та англосаксонської школи нотаріату. У даний час існують два типи нотаріальних систем, англосаксонська і латинська, де форми організації нотаріату різні залежно від того, яку роль і значення у сфері реалізації прав визнає за нотаріатом та або інша держава. Нотаріат України, що входить в систему органів Міністерства юстиції, займає одне з важливіших місць в державно-правовому механізмі України. Незалежно від правової системи держави — латинської або англосакської, нотаріат завжди був обличчям юстиції і був показником положення справ в міністерстві юстиції держави.

Слід зазначити той факт, що у нотаріальних органах країн латинського права (Італія, Франція, Україна та ін.) визнається особлива важливість письмових доказів, в яких фіксуються юридичні умови договорів. Останніми роками все більше кількість країн визнає переваги системи латинського нотаріату. Нотаріальні органи англосаксонських країн (США, Великобританія, Австралія, Нова Зеландія, Канада та ін.), в компетенцію яких входить лише завірення документів і підписів, значно відрізняються від нотаріальних органів латинської моделі.

Також при розгляді цього питання необхідно з'ясувати, що в Європі існують три основні моделі латинського нотаріату: німецька, французька і змішана. Потрібно відповісти, що аналіз Закону України «Про нотаріат» дозволяє зробити висновок, що він орієнтований на латинську модель нотаріату.

 

ЛІТЕРАТУРА:

1. Про нотаріат : Закон України від 02.09.1993 № 3425-XII // Відомості Верховної Ради України. - 1993. - № 39. - Ст. 383.

2. Про затвердження Порядку вчинення нотаріальних дій нотаріусами України: Наказ Міністерства юстиції України вiд 22.02.2012 № 296/5 // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http:// zakon2. rada.gov. ua/laws /show/z0282-12/conv/page

3. Бойцова В.В., Бойцова Л.В. Нотариат Нидерландов: сравнительный анализ // Нотариус. - 1999. - № 2. - С. 85-86.

4. Гулєвська Г. Аналіз зарубіжного досвіду державного регулювання нотаріальною діяльністю та пріоритети запозичення в Україні // Підприємництво, господарство і право. - 2003. - № 7. - С. 57-61.

5. Дякович М.М. Нотаріальне право України: Навч. Посіб. – К.: Алерта; КНТ; ЦУЛ, 2009. – 686 с.6. Жеффре А. Нотаріат у світі загальносвітових глобальних процесів // Нотаріат для вас. - 2002. - № 7-8. – С.10-12.

7. Ільєва Н. В. Державний контроль за органами нотаріату в зарубіжних країнах / Н .В. Ільєва // Генезіс публічного права : від становлення до сучасності : зб. наук. пр. / за ред. С. В. Ківалова, В. О. Тулякова, О В. Козаченка. – Миколаїв : Іліон, 2010. – С. 266–267.

8. Ільєва Н. В. Порівняльно-правовий аналіз діяльності органів нотаріату в Україні та Словакії / Н .В. Ільєва // 65 наукова конференція професорсько-викладацького складу і наукових працівників ОНУ імені І. І. Мечникова : матер. конф. – Одеса : Астропринт, 2010. – С. 151–153.

9. Лауріні Д. Чи є в нотаріату майбутнє в Євросоюзі? // Нотаріат для Вас. - 2002. - № 11. - С. 21-22.

10. Черниш В. М. Цивільно-правові засади розвитку нотаріату в Україні : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Черниш Володимир Миколайович. – К., 2003. – 199 с.

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...