Главная Обратная связь

Дисциплины:


Тема № 3. ПОНЯТТЯ І ЗАВДАННЯ НОТАРІАТУ В УКРАЇНІ. МІСЦЕ ТА РОЛЬ ОРГАНІВ НОТАРІАТУ В ПРАВОВІЙ СИСТЕМІ УКРАЇНИСЕМІНАР № 3:

1. Поняття органів нотаріату в Україні.

2. Завдання нотаріату в Україні.

3. Джерела нотаріально-процесуального права.

4. Місце та роль органів нотаріату в правовій системі України.

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

Дуже важливо при вивченні цього питання виявити, що нотаріат є одним з найважливіших і традиційних інститутів правової системи держави, який забезпечує захист прав і законних інтересів громадян і юридичних осіб шляхом здійснення нотаріусами передбачених законодавством нотаріальних дій. Конституція, ст. 59 гарантує кожному громадянину право на отримання кваліфікованої правової допомоги. Нотаріат, разом з іншими інститутами забезпечує реалізацію цього конституційного права громадян, при цьому предмет його діяльності обмежений рамками безспірної цивільної юрисдикції.

Слід також врахувати, що формування ринкової економіки, основу якої складає приватна власність, вимагає збільшення правового регулювання господарських відносин, а значить і підвищення ролі нотаріату як регулятора цих відносин. Необхідно з'ясувати завдання нотаріальних органів на сьогоднішньому етапі. Нотаріальні органи мають право скоювати тільки ті дії, які віднесені законом до їх повноважень. Повноваження нотаріальних органів - це певний законом перелік дій, які вчиняють нотаріальні органи для виконання покладених на них задач. Слід зазначити той факт, що джерела нотаріально-процесуального права – це нормативно-правові акти, які регулюють організацію нотаріальних органів і процесуальний порядок виконання нотаріальних дій. Система нотаріату незалежно від її організації (державний або приватний нотаріат) є публічно-правовою і є частиною державного механізму. Було б бажано, щоб студент мав свою аргументовану точку зору стосовно питання про місце нотаріату в правовій системі України в цілому, а також в системі цивільної юрисдикції.

ЛІТЕРАТУРА:

1. Про нотаріат : Закон України від 02.09.1993 № 3425-XII // Відомості Верховної Ради України. - 1993. - № 39. - Ст. 383.

2. Про затвердження Порядку вчинення нотаріальних дій нотаріусами України: Наказ Міністерства юстиції України вiд 22.02.2012 № 296/5 // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http:// zakon2. rada.gov. ua/laws /show/z0282-12/conv/page

3. Про затвердження Правил ведення нотаріального діловодства: наказ Міністерства юстиції України від 22.12.2010 р. № 3253/5 // Офіційний вісник України. - 2011. – № 1. – С. 270. – Ст. 62.

4. Бесчастний В.М. Нотаріат в Україні: Навч. посіб. для студентів, курсантів, аспірантів, викладачів юридичних навчальних закладів. Рекомендовано МОН / За ред. В.М. Бесчастного. — К., 2008. — 494 с.5. Гулєвська Г. Ю. Організаційно-правові аспекти державного регулювання нотаріальної діяльності в Україні : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.07 / Ганна Юріївна Гулєвська. - Ірпінь, 2004. - 205 с.

6. Дякович М.М. Нотаріальне право України: Навч. Посіб. – К.: Алерта; КНТ; ЦУЛ, 2009. – 686 с.

7. Ільєва Н. В. Нотаріальна діяльність як об’єкт адміністративно-правового регулювання / Н. В. Ільєва // Право і безпека. – 2010. – № 3 (35). – С. 95–98.

8. Ільєва Н. В. Основні напрямки розвитку правового регулювання нотаріальної діяльності в Україні/ Н. В. Ільєва // Право і безпека. – 2011. – № 3 (39). – С. 56-62.

9. Нотариат и нотариальная деятельность // Учебное пособие для курсов повышения квалификации нотариусов под редакцией профессора В.В.Яркова и доцента Н.Ю.Рассказовой. - М. - Волтерс Клувер. 2009 – 320 с.

10. Сміян Л.С. Нотаріат в Україні. Загальна частина: підручник // Сміян Л.С., Хоменко П.Г., Нікітін Ю.В. – Київ: КНТ, 2009. – 632 с.

 

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...