Главная Обратная связь

Дисциплины:


Тема № 4. ПРЕДМЕТ І СИСТЕМА НОТАРІАЛЬНО-ПРОЦЕСУАЛЬНОГО ПРАВАСЕМІНАР № 4:

1. Поняття нотаріально-процесуального права та його місце в системі права України.

2. Нотаріальний процес і його стадії.

3. Система нотаріально-процесуального права.

4. Принципи нотаріально-процесуального права.

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

При вивченні цієї теми, слід мати на увазі, що законодавство про нотаріат регулює суспільні відносини, що виникають між нотаріальними органами та особами, які звертаються за вчиненням нотаріальних дій. Предметом нотаріального процесуального права і є суспільні відносини, що регулюються цим правом. Нотаріальне процесуальне право не є самостійною галуззю права України.

Слід також з'ясувати, що при вивченні даної теми питання про місце нотаріату в системі права України є спірним у юридичній літературі. Існує думка, що нотаріальне процесуальне право слід віднести до предмета регулювання цивільного процесуального права. Але, нотаріальне процесуальне право є також самостійним відносно цивільного процесуального права, оскільки діяльність нотаріальних органів має безспірний характер. Крім того, існує і інша думка, стосовно того, що нотаріальні органи є органами державного управління, і їхня діяльність має адміністративний характер. Тому є всі підстави вважати, що нотаріальне процесуальне право входить до предмета регулювання адміністративного процесуального права. Слід звернути увагу на те, що з даного питання немає єдиної думки вчених. Було б бажано, щоб студент мав свою аргументовану точку зору стосовно даного питання. Також необхідно вивчити думку учених, що вивчають дану проблематику.

Слід також з'ясувати, що нотаріальний процес - це форма здійснення нотаріальної діяльності, вид юридичного процесу. Зміст нотаріального процесу складають процесуальні дії нотаріусів або прирівняних до них осіб і інших учасників нотаріального процесу, якими реалізуються їх процесуальні права і обов'язки. Варто також звернути увагу на принципи та стадії нотаріального процесу.

 

ЛІТЕРАТУРА:

1. Про нотаріат : Закон України від 02.09.1993 № 3425-XII // Відомості Верховної Ради України. - 1993. - № 39. - Ст. 383

2. Про затвердження Порядку вчинення нотаріальних дій нотаріусами України: Наказ Міністерства юстиції України вiд 22.02.2012 № 296/5 // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http:// zakon2. rada.gov. ua/laws /show/z0282-12/conv/page

3. Бесчастний В.М. Нотаріат в Україні: Навч. посіб. для студентів, курсантів, аспірантів, викладачів юридичних навчальних закладів. Рекомендовано МОН / За ред. В.М. Бесчастного. — К., 2008. — 494 с.

4. Дякович М.М. Нотаріальне право України: Навч. Посіб. – К.: Алерта; КНТ; ЦУЛ, 2009. – 686 с.5. Ільєва Н. В. Особливості адміністративно-правового регулювання відносин у сфері управління нотаріатом / Н. В. Ільєва // Право і безпека. – 2010. – № 4 (36). – С. 97–101.

6. Комаров В.В., Баранкова В.В. Нотаріат та нотаріальний процес: Підручник - Харків, 2006. – 320 с.

7. Радзиевская Л.К., Пасичник С.Г. Нотариат в Украине. Учебное пособие: Киев. - Юринком Интер. - 2002 г. – 340 с.

8. Медвідь Ф., Усенко В., Медвідь Я. – Нотаріальний процес в Україні. – «Атіка» - Київ – 2006. – 186 с.

9. Сміян Л.С. Нотаріат в Україні. Загальна частина: підручник // Сміян Л.С., Хоменко П.Г., Нікітін Ю.В. – Київ: КНТ, 2009. – 632 с.

10. Фурса С. Я. Теоретичні основи нотаріального процесу в Україні : дис. ... доктора юрид. наук : спец. 12.00.03 / Фурса Світлана Ярославівна. – К., 2003. – 426 с.

 

sdamzavas.net - 2021 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...