Главная Обратная связь

Дисциплины:


Тема № 7. СИСТЕМА ОРГАНІВ ТА ПОСАДОВИХ ОСІБ, ВЧИНЯЮЧИХ НОТАРІАЛЬНІ ДІЇСЕМІНАР № 7:

1. Порядок організації та діяльності державних нотаріальних контор. Повноваження по вчиненню нотаріальних дій.

2. Приватна нотаріальна діяльність. Особливості правового статусу приватного нотаріуса та обсяг його компетенції.

3. Державні нотаріальні архіви. Порядок організації та повноваження по вчиненню нотаріальних дій.

4. Нотаріальні дії, вчинювані посадовими особами органів місцевого самоврядування.

5. Нотаріальні дії, вчинювані консульськими та дипломатичними установами України за кордоном.

6. Посадові особи, повноважні вчиняти нотаріальні дії, прирівнюванні до нотаріально посвідчених.

7.Організація та діяльність управлінь юстиції щодо роботи нотаріальних органів.

8.Організація та діяльність Української нотаріальної палати, Академії нотаріату, КМР нотаріату.

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

При вивченні питання слід звернути увагу на те, що державні нотаріальні контори (а на сьогоднішній день їх в Україні приблизно 800, а в Одесі - 7) відкриваються і ліквідовуються Міністерством юстиції України, а їх штат затверджується управлінням юстиції в межах, встановленої для державних нотаріальних контор, штатної чисельності і фонду заробітної платні. Також слід враховувати, що з 1993 року в правовому житті нашого суспільства з'явився новий суб'єкт - приватний нотаріус. І хоча досвід приватної нотаріальної практики в Україні вже є, питання про правовий статус приватного нотаріуса до недавнього часу не було законодавчо врегульовано, що створювало юридичні колізії і допускало двояке і вольне тлумачення статусу приватного нотаріуса як підприємця.

Слід також знати, що створення державних нотаріальних архівів, яке вперше відбулося в 1994 році, свідчить про підвищення ролі і значення нотаріату в суспільному житті держави, оскільки раніше всі нотаріальні документи зберігалися в звичайних державних архівах. Організація діяльності і компетенція державного нотаріального архіву визначається положенням про архів, яке затверджується Міністерством юстиції України за узгодженням з головним архівним управлінням при Кабінеті Міністрів України. Необхідно відзначити, що в населених пунктах, де немає державних нотаріусів, посадові особи виконкомів вчиняють нотаріальні дії. Нотаріальні дії за кордоном виконують консульські установи, а якщо в даній країні немає консульських установ, тоді дипломатичні представництва України.

Слід з’ясувати, що не дивлячись на те, що нотаріат декларується як саморегульована структура, безпосереднє керівництво за нотаріальними органами здійснюється управліннями юстиції. На сьогоднішній день, задачами органів юстиції є організаційне і матеріально-технічне забезпечення роботи нотаріату, здійснення контролю щодо законності нотаріальних дій, а також здійснення контролю до вимог до офісу приватного нотаріуса і по використовуванню спеціальних бланків. Окрім цього, органи юстиції розглядають скарги громадян відносно роботи нотаріальних органів. Також слід розглянути питання відносно організації та діяльності Української нотаріальної палати, Академії нотаріату, КМР нотаріату. 

ЛІТЕРАТУРА:

1. Про нотаріат : Закон України від 02.09.1993 № 3425-XII // Відомості Верховної Ради України. - 1993. - № 39. - Ст. 383.

2. Про затвердження Порядку вчинення нотаріальних дій нотаріусами України: Наказ Міністерства юстиції України вiд 22.02.2012 № 296/5 // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http:// zakon2. rada.gov. ua/laws /show/z0282-12/conv/page

3. Про затвердження Положення про державний нотаріальний архів : наказ Міністерства юстиції України від 18.05.2009 р. № 870/5 // Офіційний вісник України. - 2009. – № 39. – С. 102. – Ст. 1331.

4. Про затвердження Концепції реформування органів нотаріату в Україні: наказ Міністерства юстиції України від 24.12.2010 р. - № 3290/5. // Офіційний вісник України. - 2011. – № 1. – С. 290. – Ст. 84.

5. Про затвердження Правил ведення нотаріального діловодства: наказ Міністерства юстиції України від 22.12.2010 р. № 3253/5 // Офіційний вісник України. - 2011. – № 1. – С. 270. – Ст. 62.

6. Наказ Міністерства юстиції України, Міністерства закордонних справ України ’’Про затвердження Положення про порядок вчинення нотаріальних дій в дипломатичних представництвах та консульських установах України’’ від 27 грудня 2004 року. - № 142/5/310.

7. Консульський статут України - затверджений Указом Президен­та України від 2 квітня 1994 року (із змінами і доповненнями від 21.05.2002 р. № 474/2002).

8. Зайцева Т.И., Медведев И.Г. Нотариальная практика: ответы на вопросы. Выпуск 3. - М. - Инфотропик. – 2011. – 400 с.

9. Ільєва Н. В. Правове регулювання нотаріальної діяльності в Україні: адміністративно-правові засади: дис. канд. юрид. наук : 12.00.07 / Ільєва Наталія Василівна. - Харків, 2011. - 196 с.

10. Сміян Л.С. Нотаріат в Україні. Загальна частина: підручник // Сміян Л.С., Хоменко П.Г., Нікітін Ю.В. – Київ: КНТ, 2009. – 632 с.

 

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...