Главная Обратная связь

Дисциплины:


Тема № 10. ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ОРГАНІВ НОТАРІАТУ В УКРАЇНІ. АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ РЕФОРМУВАННЯ ОРГАНІВ НОТАРІАТУ В УКРАЇНІСЕМІНАР № 10:

1. Перспективи розвитку органів нотаріату в Україні.

2. Актуальні проблеми реформування органів нотаріату в Україні.

3. Порівняльний аспект нині діючого закону «Про нотаріат» та майбутнього закону.

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

При вивченні цього питання слід знати, що останні 14 років, починаючи з 1998 року, в нашій державі активно обговорюється питання реформування нотаріату. Йдеться про ліквідацію приватного та державного нотаріату і перехід до єдиного нотаріату, заснованого на принципах латинського нотаріату. Як відомо, Верховною Радою України вже прийнятий Закон України "Про внесення змін в Закон України "Про нотаріат", відповідно до якого, всі нотаріуси урівнюються в повноваженнях в здійсненні нотаріальних дій, а приватні нотаріуси склали іспит з питань, пов'язаних з охороною спадкового майна і оформленням спадщини. Українська нотаріальна палата під егідою Міністерства юстиції України забезпечила високий професійний рівень приватних нотаріусів і постійно працює семінар-практикум для приватних нотаріусів по вивченню вищезгаданих питань.

При розгляді даного питання необхідно звернути увагу на те, що вищезгаданим законом крім зрівнювання в повноваженнях державних і приватних нотаріусів, передбачено посилення контролю за діяльністю нотаріусів; вдосконалення механізму допуску громадян до нотаріальної діяльності, посилення вимог до рівня кваліфікації осіб, які бажають займатися нотаріальною діяльністю; розширення круга підстав для залучення їх до відповідальності при невиконанні або неналежному виконанні ними своїх професійних обов'язків; додаткові підстави для припинення або зупинення нотаріальної діяльності. Дуже важливо при вивченні цього питання провести порівняльний аспект нині діючого закону «Про нотаріат» та майбутнього закону. Було б також бажано розглянути перспективи розвитку органів нотаріату в Україні, визначити проблеми та наслідки з цього приводу.

ЛІТЕРАТУРА:

1. Про нотаріат : Закон України від 02.09.1993 № 3425-XII // Відомості Верховної Ради України. - 1993. - № 39. - Ст. 383

2. Про затвердження Порядку вчинення нотаріальних дій нотаріусами України: Наказ Міністерства юстиції України вiд 22.02.2012 № 296/5 // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http:// zakon2. rada.gov. ua/laws /show/z0282-12/conv/page

3. Про затвердження Концепції реформування органів нотаріату в Україні: наказ Міністерства юстиції України від 24.12.2010 р. - № 3290/5. // Офіційний вісник України. - 2011. – № 1. – С. 290. – Ст. 84.

4. Баранкова В. Перспективи реформування нотаріату України: організаційний та процесуальний аспекти // Мала енциклопедія нотаріуса, науково-практичний журнал №4 (46) серпень 2009 р.5. Єфіменко Л. // Реформа нотаріату – виклики сьогодення // Право України – 2008 р. - № 8. – С. 110-114.

6. Зайцева Т.И., Медведев И.Г. Нотариальная практика: ответы на вопросы. Выпуск 3. - М. - Инфотропик. – 2011. – 400 с.

7. Ільєва Н.В. // «Аналіз Закону України «Про нотаріат»: очікувані зміни» - Збірник наукових статей студентів, аспірантів та здобувачів економіко-правового факультету ОНУ імені І.І.Мечникова – Т.8. - Одеса - 2009. – С. 62-65.

8. Ільєва Н. В. Правове регулювання нотаріальної діяльності в Україні: адміністративно-правові засади: дис. канд. юрид. наук : 12.00.07 / Ільєва Наталія Василівна. - Харків, 2011. - 196 с.

9. Круковес Н. Перспективи розвитку законодавства про нотаріат: погляди не завжди збігаються // Юридичний вісник України. - 2003. - 2-8 серпня (№ 31). - С. 7.

10. Оніщук М. // Українська юстиція: проблеми і пріоритети діяльності на шляху до правової держави // Право України – 2008 р. - № 11. – С. 4-9.

7. ПИТАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ:

1. Додержання таємниці вчинюваних нотаріальних дій.

2. Встановлення особи громадянина, який звернувся за вчиненням нотаріальної дії.

3. Перевірка дієздатності громадян, повноважень представників, та правоздатності юридичних осіб, які беруть участь в угодах.

4. Порядок підписання нотаріально посвідчуваних угод, заяв та інших документів.

5. Порядок посвідчення договору відчуження земельної ділянки.

6. Посвідчення договорів відчуження транспортних засобів.

7. Витребування відомостей та документів, необхідних для вчинення нотаріальних дій.

8. Засоби, застосовані нотаріусом чи посадовою особою, яка вправі вчиняти нотаріальні дії, при виявленні порушень законодавства.

9. Мета і значення видачі свідоцтва про право на частку в спільному майні подружжя.

10. Умови й порядок видачі свідоцтва про право власності за життя обох подружжя та в разі смерті одного з подружжя.

11. Умови та процесуальний порядок видачі свідоцтва про придбання жилого будинку з прилюдних торгів.

12. Посвідчення факту, що громадянин є живим, факту знаходження громадянина в певному місці, факту тотожності громадянина з особою, зображеною на фотокартці, часу пред’явлення документів.

13. Засвідчення вірності копій документів та виписок із них.

14. Засвідчення справжності підпису на документах.

15. Засвідчення вірності перекладу документів.

16. Передача заяв громадян, підприємств, установ та організацій.

17. Вчинення морських протестів.

18. Вжиття заходів до охорони спадкового майна та строки їхньої дії.

19. Видача спадкового майна.

20. Процесуальний порядок накладання заборони на відчуження нерухомого майна.

21. Підстави накладання заборони.

22. Значення та процесуальний порядок прийняття документів на зберігання.

23. Поняття, значення та умови вчинення виконавчих написів.

24. Процесуальний порядок вчинення виконавчих написів.

25. Процесуальний порядок стягнення по виконавчому напису.

26. Процесуальний порядок та умови вчинення протестів векселів.

27. Пред’явлення чеків до платежу та посвідчення несплати чеків.

28. Прийняття в депозит грошових сум і цінних паперів.

8. ЗАДАЧІ ДЛЯ СТУДЕНТІВ

Задача 1. У січні 2012 року подружжя Л. склало спільний заповіт щодо майна, яке належало їм на праві спільної сумісної власності, на користь гр. Н. У лютому 2012 року один з подружжя Л. помер. Спадкоємець Н. за заповітом звернувся до нотаріальної контори з заявою про прийняття спадщини, та видачу йому свідоцтва про право на спадщину за заповітом. Нотаріусом у видачі свідоцтва про право на спадщину було відмовлено.

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...