Главная Обратная связь

Дисциплины:


Чи правомірна відмова нотаріуса у вчиненні нотаріальної дії? Який вихід ви бачите із ситуації, що склалася? Які повинні бути дії нотаріуса? 

9. ТЕМАТИКА РЕФЕРАТІВ

1. Місце та роль органів нотаріату в правовій системі України.

2. Проблеми реформування органів нотаріату: перспективи та наслідки.

3. Діяльність нотаріальних органів в країнах латинської моделі нотаріату.

4. Зародження і розвиток органів нотаріату в Стародавньому Римі.

5. Виникнення і становлення органів нотаріату у Франції.

6. Організація нотаріальної діяльності в Німеччині.

7. Діяльність нотаріальних органів в країнах англосаксонської моделі нотаріату.

8. Сучасні та актуальні проблеми діяльності інституту нотаріату в Україні.

9. Перспективи розвитку і функціонування майбутнього Закону України «Про нотаріат».

10. Нотаріальна таємниця – принцип здійснення нотаріальної діяльності.

11. Порівняльний аспект Закону України «Про нотаріат» 1993 року і майбутнього закону.

12. Правове положення нотаріуса в Україні.

13. Проблеми діловодства в практичній діяльності нотаріуса.

14. Нотаріат України та його роль в захисті цивільних прав.

15. Порівняльний аспект діяльності органів нотаріату в країнах латинської і англосакської моделей нотаріату.

16. Нотаріальне оформлення документів, призначених для дії за кордоном.

17. Роль органів нотаріату в протидії корупції та тіньової економіки.

18. Депозитні операції нотаріусів: питання теорії та практики.

19. Юридична відповідальність нотаріуса.

20. Поняття та значення виконавчого напису нотаріуса та порядок його примусового виконання.

21. Договір дарування в нотаріальній практиці.

22. Вексель - як документ у нотаріальному процесі.

23. Вчинення морських протестів в нотаріальному процесі.

24. Органи дізнання, слідчі, прокурор і суддя - як учасники нотаріального процесу.

25. Оформлення нотаріусом спадкових прав: питання теорії та практики.

26. Захист прав нотаріуса у сфері кримінального судочинства.

27. Організація діяльності органів нотаріату в Російській Федерації.

28. Загальні правила вчинення нотаріальний дій.

29. Компетенція нотаріальних органів і посадових осіб щодо вчинення нотаріальних дій.

30. Оскарження нотаріальних дій або відмова у їх вчиненні.

31. Застосування законодавства України про нотаріат стосовно іноземних громадян та осіб без громадянства.

32. Нотаріальне врегулювання спадкових відносин в Стародавньому Римі.

33. Загальна характеристика договорів, які підлягають обов’язковому нотаріальному посвідченню.

34. Охоронні функції в нотаріальному процесі України.

35. Нотаріальна та судова форми захисту суб’єктивних прав.

36. Значення нотаріальної процесуальної форми у врегулюванні кредитних відносин.37. Практичні аспекти нотаріального посвідчення правочинів.

38. Нотаріальне посвідчення заповітів.

39. Договір довічного утримання в нотаріальному процесі України.

40. Вища кваліфікаційна комісія нотаріату: її функціонування та загальна характеристика.

 

10. ПИТАННЯ ДО ЗАЛІКУ

 

1. Історія виникнення та розвиток нотаріату в Західній Європі.

2. Виникнення нотаріату в Римі.

3. Витоки та розвиток нотаріату на Русі.

4. Заснування та організація нотаріату в СРСР.

5. Латинська та англосаксонська системи нотаріату.

6. Організація органів нотаріату в Європі.

7. Основні напрямки діяльності нотаріату в Україні.

8. Поняття та принципи нотаріату в Україні.

9. Джерела правового регулювання нотаріальної діяльності.

10. Загальна характеристика Закону України “Про нотаріат”.

11. Поняття та місце нотаріально-процесуального права в системі права.

12. Нотаріальний процес та його стадії.

13. Система нотаріально-процесуального права.

14. Нотаріус: поняття та кваліфікаційні вимоги.

15. Порядок призначення та звільнення з посади нотаріуса.

16. Порядок видачі свідоцтва про право на заняття нотаріальною діяльністю.

17. Основні права та обов’язки нотаріуса.

18. Обмеження у праві вчинення нотаріальних дій.

19. Органи та посадові особи, які входять до системи нотаріату.

20. Державні нотаріальні контори: організація та компетенція.

21. Державні нотаріальні архіви, їх повноваження.

22. Приватний нотаріат: його особливості.

23. Консульські установи та дипломатичні представництва.

24. Посадові особи органів місцевого самоврядування.

25. Посадові особи, прирівнювані до нотаріальних органів.

26. Роль органів юстиції в організації нотаріату.

27. Організація та діяльність Української нотаріальної палати, Академії нотаріату, КМР нотаріату.

28. Організація та діяльність Вищої кваліфікаційної комісії нотаріату.

29. Загальні правила вчинення нотаріальних дій.

30. Місце та строки вчинення нотаріальних дій.

31. Дотримання таємниці вчинених нотаріальних дій.

32. Підстави для відмови у вчиненні нотаріальних дій.

33. Встановлення особи громадянина, який звернувся за вчиненням нотаріальної дії.

34. Перевірка дієздатності громадян та правоздатності юридичних осіб, які беруть участь в угодах, а також перевірка повноважень представника.

35. Перевірка справжності підписів учасників угоди та інших осіб, які звернулися за вчиненням нотаріальних дій.

36. Поняття та види нотаріальних актів.

37. Діловиробництво в нотаріальній практиці.

38. Реєстрація нотаріальний дій.

39. Оплата вчинюваних нотаріальних дій.

40. Оскарження нотаріальних дій або відмова в їх вчиненні.

41. Нотаріат як інститут превентивного правосуддя.

42. Загальні правила посвідчення правочинів.

43. Порядок посвідчення угод відчуження нерухомого майна.

44. Порядок посвідчення угод відчуження земельних ділянок.

45. Порядок посвідчення угод відчуження транспортних засобів.

46. Порядок посвідчення договору застави (іпотеки).

47. Порядок посвідчення шлюбного договору.

48. Договір поділу спільного сумісного майна подружжя.

49. Особливості посвідчення заповітів.

50. Порядок зміни та скасування заповіту.

51. Заповіт подружжя: його особливості.

52. Особливості посвідчення довіреностей.

53. Посвідчення договору найму (оренди) житла для проживання.

54. Порядок посвідчення договору довічного утримання.

55. Поняття та підстави спадкування.

56. Порядок видачі свідоцтва про право на спадщину (місце та строки).

57. Порядок видачі свідоцтва про право на спадщину (підстави та умови).

58. Посвідчення спадкових договорів.

59. Процесуальний порядок вжиття заходів до охорони спадкового майна.

60. Порядок видачі свідоцтва про право власності подружжя.

61. Порядок видачі свідоцтва у разі смерті одного з подружжя.

62. Умови та процесуальний порядок видачі свідоцтва про придбання жилого будинку з прилюдних торгів.

63. Підстави накладення заборони на відчуження нерухомого майна.

64. Засвідчення вірності копій документів та виписок із них.

65. Засвідчення справжності підпису на документах.

66. Засвідчення вірності перекладу документів з однієї мови на іншу.

67. Нотаріальне посвідчення безспірних юридичних фактів.

68. Передача заяв громадян, підприємств, установ та організацій.

69. Прийняття в депозит грошових сум і цінних паперів.

70. Процесуальний порядок вчинення виконавчих написів.

71. Процесуальний порядок стягнення за виконавчим написом.

72. Процесуальний порядок вчинення протестів векселів.

73. Пред’явлення чеків до платежу та посвідчення не оплати чеків.

74. Порядок вчинення морських протестів.

75. Порядок прийняття на зберігання документів.

76. Застосування законодавства іноземних держав. Міжнародні договори.

77. Нотаріальне оформлення документів, призначених для дії за кордоном.

78. Актуальні проблеми реформування органів нотаріату в Україні.

79. Перспективи розвитку органів нотаріату в Україні.

80. Порівняльний аспект нині діючого Закону України «Про нотаріат» та майбутнього закону.

 

11. СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНИХ ДЖЕРЕЛ

НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ АКТИ

1. Конституція України: Прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 р. // Відомості Верховної Ради України. - 1996. - № 30. - Ст. 141.

2. Цивільний кодекс України вiд 16.01.2003 р. № 435-IV// Відомості Верховної Ради України. - 2003. - №№ 40–44. - Ст. 356.

3. Цивільний процесуальний кодекс України від 18.03.2004 № 1618-IV // Відомості Верховної Ради України. – 2004. – № 40-41, 42. – Ст.492 (із змінами на 15.01.2012) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1618-iv.

4. Сімейний кодекс України вiд 10.01.2002 р. № 2947-III // Відомості Верховної Ради України. – 2002 р. – № 21. – Ст. 135.

5. Кодекс адміністративного судочинства України від 06.07.2005 № 2747-IV // Відомості Верховної Ради України. – 2005. – № 35-36, 37. – Ст. 446 (із змінами на 25.01.2012) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/2747-15.

6. Про нотаріат : Закон України від 02.09.1993 № 3425-XII // Відомості Верховної Ради України. - 1993. - № 39. - Ст. 383.

7. Про внесення змін до Закону України «Про нотаріат» : Закон України вiд 01.10.2008 р. № 614-VI // Відомості Верховної Ради України. – 2009 р. – № 13. – С. 449. – Ст. 161.

8. Про Державний бюджет України на 2012 рік: Закон України від 22.12.2011 № 4282-VI [ Електронний ресурс ]. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/4282-vi.

9. Про затвердження Порядку вчинення нотаріальних дій нотаріусами України: наказ Міністерства юстиції України вiд 22.02.2012 р. № 296/5 // [Електронний ресурс].–Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/z0282-12.

10. Про затвердження Порядку вчинення нотаріальних дій посадовими особами органів місцевого самоврядування: наказ Міністерства юстиції України вiд 11.11.2011 р. № 3306/5 // [Електронний ресурс].–Режим доступу: - http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z1298-11.

11. Про затвердження Положення про Міністерство юстиції України : Указ Президента України від 06.04.2011 № 395/2011 // (із змінами на 11.01.2012) Електронний ресурс ]. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/395/2011.

12. Про затвердження Порядку допуску до складання кваліфікаційного іспиту осіб, які пройшли стажування в державній нотаріальній конторі або в приватного нотаріуса, та проведення кваліфікаційного іспиту Вищою кваліфікаційною комісією нотаріату: наказ Міністерства юстиції України від 28.07.2011 № 1905/5 [ Електронний ресурс ]. – Режим доступу : http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/RE19664.html.

13. Про затвердження Положення про вимоги до робочого місця (контори) приватного нотаріуса та здійснення контролю за організацією нотаріальної діяльності: наказ Міністерства юстиції України від 23.03.2011 № 888/5 // Офіційний вісник України. – 2011. – № 25. – Ст. 1030 [ Електронний ресурс ]. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0406-11.

14. Про затвердження Правил ведення нотаріального діловодства: наказ Міністерства юстиції України від 22.12.2010 р. № 3253/5 // Офіційний вісник України. - 2011. – № 1. – С. 270. – Ст. 62.

15. Про затвердження Концепції реформування органів нотаріату в Україні: наказ Міністерства юстиції України від 24.12.2010 р. - № 3290/5. // Офіційний вісник України. - 2011. – № 1. – С. 290. – Ст. 84.

16. Про організаційні заходи з постачання, зберігання, обігу, обліку спеціальних бланків нотаріальних документів і звітності про їх використання: наказ Міністерства юстиції України вiд 04.11.2009 р. № 2053/5 // Офіційний вісник України .-2009. – № 89. – С. 129. – Ст. 3033.

17. Про затвердження Положення про державний нотаріальний архів : наказ Міністерства юстиції України від 18.05.2009 р. № 870/5 // Офіційний вісник України. - 2009. – № 39. – С. 102. – Ст. 1331.

18. Про затвердження Порядку видачі свідоцтва про право на заняття нотаріальною діяльністю : наказ Міністерства юстиції України вiд 22.06.2009 р. № 1107/5// Офіційний вісник України. - 2009. – № 49. – С. 108. – Ст. 1664.

19. Про поліпшення роботи з надання нотаріальних послуг населенню : наказ Міністерства юстиції України від 30 травня 2008 року № 914/5 // Офіційний вісник України. - 2008. – № 40. – С. 98. – Ст. 1338.

20. Про державне мито : Декрет Кабінету Міністрів України від 21.01.1993 р. № 7-93// Відомості Верховної Ради України. – 1993. – № 13. – Ст. 113.

СПЕЦІАЛЬНА ЛІТЕРАТУРА:

21. Авер’янов В. Б. Теоретичні засади вирішення проблем державного управління в Україні / В. Б. Авер’янов. – К. : Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, 1995. – 24 с.

22. Андрійко О. Ф. Організаційно-правові проблеми державного контролю у сфері виконавчої влади : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня докт. юрид. наук : спец. 12.00.07 – «Теорія управління; адміністративне право і процес; фінансове право» / О. Ф. Андрійко. – К., 1999. – 40 с.

23. Аргунов В.Н. Нотариальные услуги населению // М.; Сов. Россия. - 1991. – 220 с.

24. Баранкова В.В. Перспективи реформування органів нотаріату // Матеріали Всеукраїнського наук.-практ. форуму нотаріусів України. — К.: Українська нотаріальна палата. — 2009. — С. 24-26.

25. Бієн Ж. Майбутнє нотаріату в Європейському Союзі // Нотаріат для Вас. – 2002. - № 6. - С. 15-17.

26. Васильев А. С. Административное право Украины (общая часть) : учеб. пособ. / А. С. Васильев. – Х. : Одиссей, 2002. – 288 с.

27. Глобінець М.Г. Поняття контрольного провадження у сфері нотаріату / Глобінець М.Г. // Право та управління. – 2011. - № 2 - С. 80-84.

28. Гулєвська Г.Ю. Аналіз зарубіжного досвіду державного
регулювання нотаріальною діяльністю та пріоритети запозичення в Україні // Підприємництво, господарство і право. - 2003. - № 7. - С. 57-61.

29. Гулєвська Г. Ю. Організаційно-правові аспекти державного регулювання нотаріальної діяльності в Україні : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.07 / Ганна Юріївна Гулєвська. - Ірпінь, 2004. - 205 с.

30. Гуледза А. Нотаріальні системи сучасності організаційно-правовий аспект / Гуледза А. // Форум права. – 2011. - № 4 - С. 162-166.

31. Данюк Л.В. Контроль за організацією нотаріальної діяльності (проблемні питання) / Данюк Л.В. // Держава та регіони. – 2010. - № 2. - С. 36-40.

32. Долинська М. Особливості вчинення нотаріальних дій посадовими особами органів місцевого самоврядування / Долинська М. // Вісник Львів. ун-ту. Серія юрид. - 2011. - Вип. 53. - С. 197–203.

33. Долинська М. Функції українського нотаріату поняття та види / Долинська М. // Форум права. – 2011. - № 4 - С. 208-212.

34. Енциклопедія цивільного права України / Ін-т держави і права імені В. М. Корецького НАН України; відп. ред. Я. М. Шевченко.- К. : Ін Юре, 2009. - 952 с.

35. Ільєва Н. В. Нотаріат в Україні : навч.-метод. посіб. / Н. В. Ільєва. – О. : Фенікс, 2007. – 52 с.

36. Ільєва Н. В. Нотаріат в Україні : метод. посіб. / Н. В. Ільєва. – О. : Редакційно-видавничий Центр Одеського національного університету імені І.І. Мечникова, 2011. – 116 с.

37. Ільєва Н. В. Правове регулювання нотаріальної діяльності в Україні: адміністративно-правові засади: дис. канд. юрид. наук : 12.00.07 / Ільєва Наталія Василівна. - Харків, 2011. - 196 с.

38. Ільєва Н. В. Адміністративний та судовий контроль за органами нотаріату в зарубіжних країнах / Н .В. Ільєва // 62 научная конференция профессорско-преподавательского состава и аспирантов экономико-правового факультета ОНУ им. И. И. Мечникова : матер. конф. – Одеса : Негоциант, 2007. – С. 45–47.

39. Ільєва Н. В. Деякі особливості організації діяльності органів нотаріату в зарубіжних країнах / Н .В. Ільєва // 63 научная конференция профессорско-преподавательского состава, аспирантов и соискателей экономико-правового факультета ОНУ им. И. И. Мечникова : матер. конф. – Одеса : Негоциант, 2008. – С. 49–52.

40. Ільєва Н. В. Аналіз Закону України «Про нотаріат» : очікувані зміни / Н .В. Ільєва // Збірник наукових статей студентів, аспірантів та здобувачів економіко-правового факультету ОНУ імені І.І.Мечникова. – Одеса : Атлант, 2009. – Т. 8. – С. 62–65.

41. Ільєва Н.В. Историко-правовой аспект органов нотариата в Украине / Н .В. Ільєва // «Становлення, функціонування та розвиток правових систем сучасності : проблеми науки і практики», присвяченої 145 річниці створення ОНУ імені І. І. Мечникова : матер. між нар. наук.-практ. конф. – Одеса : Астропринт, 2010. – С. 82–85.

42. Ільєва Н.В. Деякі проблемні аспекти щодо правового статусу нотаріусів / Н .В. Ільєва // Проблеми національної державності : матер. міжнар. наук. конф. пам’яті доктора юридичних наук, професора Стрельцова Л. М. – Одеса : Астропринт, 2010. – С. 96–99.

43. Ільєва Н. В. Порівняльно-правовий аналіз діяльності органів нотаріату в Україні та Словакії / Н .В. Ільєва // 65 наукова конференція професорсько-викладацького складу і наукових працівників ОНУ імені І. І. Мечникова : матер. конф. – Одеса : Астропринт, 2010. – С. 151–153.

44. Ільєва Н. В. Нотаріальна діяльність як об’єкт адміністративно-правового регулювання / Н. В. Ільєва // Право і безпека. – 2010. – № 3 (35). – С. 95–98.

45. Ільєва Н. В. Щодо визначення правового статусу нотаріату в Україні / Н. В. Ільєва // Форум права. – 2010. – № 3. – С. 152–156 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http:// www.nbuv.gov.ua/e-journals/FP/2010-3/10invnvu.pdf.

46. Ільєва Н. В. Особливості адміністративно-правового регулювання відносин у сфері управління нотаріатом / Н. В. Ільєва // Право і безпека. – 2010. – № 4 (36). – С. 97–101.

47. Ільєва Н. В. Державний контроль за органами нотаріату в зарубіжних країнах / Н .В. Ільєва // Генезіс публічного права : від становлення до сучасності : зб. наук. пр. / за ред. С. В. Ківалова, В. О. Тулякова, О В. Козаченка. – Миколаїв : Іліон, 2010. – С. 266–267.

48. Ільєва Н. В. Контроль за нотаріальною діяльністю в Україні : питання сьогодення / Н .В. Ільєва // Теорія і практика сучасного права : зб. матер. конф. – Херсон : Айлант, 2010. – Т. 2. – С. 439–440.

49. Ільєва Н. В. Становлення нотаріальної діяльності в Україні / Н. В. Ільєва // Центральноукраїнський правничий часопис Кіровоградського юридичного інституту ХНУВС : зб. наук. пр. – Кіровоград : КірЮІ ХНУВС, 2011. – № 1. – С. 54–58.

50. Ільєва Н. В. Правове регулювання принципів нотаріальної діяльності в Україні/ Н. В. Ільєва // 66 наукова конференція професорсько-викладацького складу і наукових працівників ОНУ імені І. І. Мечникова : матер. конф. – Одеса : Астропринт, 2011. – С. 125–128.

51. Ільєва Н. В. Основні напрямки розвитку правового регулювання нотаріальної діяльності в Україні/ Н. В. Ільєва // Юрист України. – 2011. – № 3 (16). – С. 27-31.

52. Ільєва Н. В. Правове регулювання організації нотаріальної діяльності в Україні/ Н. В. Ільєва // Південноукраїнський правничий часопис Одеського юридичного інституту ХНУВС : зб. наук. пр. – Одеса: 2011. – № 2. – С. 63-65.

53. Ільєва Н. В. Виникнення та розвиток інституту нотаріату в Україні / Н. В. Ільєва // Південноукраїнський правничий часопис Одеського юридичного інституту ХНУВС : зб. наук. пр. – Одеса: 2011. – № 3. – С. 50-61.

54. Ільєва Н. В. Питання взаємодії державних та недержавних органів з суб’єктами нотаріальної діяльності / Н. В. Ільєва // Правова держава: зб. наук. пр. – Одеса: 2012. – № 2. – С. 45-53.

55. Журавльова З.В. Правовий статус та соціальне забезпечення нотаріусів // Матеріали Всеукраїнського наук.-практ. форуму нотаріусів України. — К.: Українська нотаріальна палата. — 2009. — С. 53.

56. Жуйков В. Нотариат как институт превентивного правосудия: неиспользованные возможности // Рос. юстиция. - 1998. - № 7. - С. 33-34.

57. Карнарук Н. В. Державний контроль за нотаріальною діяльністю в Україні : дис. канд. юрид. наук : 12.00.07 / Карнарук Наталія Віленівна. - Ірпінь, 2007. - 186 с.

58. Комаров В. В. Нотаріат : перспективи унормування, законодавство, судова практика / В. В. Комаров, В. В. Баранкова. - Х. : Право, 2008. - 536 с.

59. Лесницкая Л. Некоторые вопросы нотариата в судебной практике // Право и экономика. - 1998. - № 3. - С. 85-88.

60. Ляпидевский Н.П. История нотариата. М., 1875.- Ч.1. – 340 с.

61. Мічурін Є.О. Вчинення нотаріальних дій нотаріусами України. Науково-практичний посібник. - Харків: Основа, 2004. - 372 с.

62. Павлова Л. Майбутнє за приватним нотаріатом // Юрид. вісн. України. - 1996. - 14-21 лют. - С. 2-6.

63. Палієнко У.О. Адміністративно-правовий статус нотаріуса в Україні / Палієнко У.О. // Форум права. – 2010. - № 2 - С. 357-359.

64. Радзієвська Л.К., Пасічник С.Г. Нотаріат в Україні: Навч. посіб./ Відп. ред. Л.К.Радзієвська; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. - 2-е вид., стер. - К.: Юрінком Інтер, 2001. - 525 с.

65. Сидоров І.Ф. Цивільно-правова відповідальність нотаріусів // Матеріали Всеукраїнського наук.-практ. форуму нотаріусів України. — К.: Українська нотаріальна палата. — 2009. — С. 60-63.

66. Скакун О. Ф. Теорія держави і права. (Енциклопедичний курс) : підруч. / О. Ф. Скакун. –Х. : Еспада, 2006. – 776 с.

67. Сміян Л. С. Нотаріат в Україні: навч. посібник / [Л. С. Сміян, Ю. В. Нікітін, П. Г. Хоменко]; за ред. Ю. В. Нікітіна. – К. : КНТ, 2007. – 680 с.

68. Судебные и правоохранительные органы Украины : навч. посіб. / [А. С. Васильев, Е. Л. Стрельцов, Л. А. Корчевная, Н.В. Ильева] / за ред. А. С. Васильева, Е. Л. Стрельцова. – Х. : Одиссей, 2011. – 320 с.

69. Сучасна правова енциклопедія / О. В. Зайчук, О. Л. Копиленко, Н. М. Оніщенко [та ін.]; за заг. ред. О. В. Зайчука. - К. : Юрінком Інтер, 2009. - 384 с.

70. Федорова К. І. Адміністративно-правове регулювання приватної нотаріальної діяльності в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступ. канд. юрид. наук : спец. 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право» / К. І. Федорова. – К., 2008. – 18 с.

71. Филимонов Ю.В. Проблемы и перспективы развития в Российской Федерации ин-тов нотариата и гос. регистрации // Государство и право. - 1998. - № 11. - С. 15-22.

72. Фріс І. П. До питання про функції нотаріату // Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/apvchzu/2008_20/authors/fris.pdf

73. Фурса С. Я. Теоретичні основи нотаріального процесу в Україні : дис. ... доктора юрид. наук: спец. 12.00.03/Фурса Світлана Ярославівна. – К., 2003. – 426 с.

74. Фурса С. Я. «Сучасні проблеми нотаріату: погляд науковця» // Правовий тиждень. – 2009. - № 51-52. - C. 34-36.

75. Фурса С.Я., Лисенко Л.С. Законність і обґрунтованість нотаріальних актів / Фурса С.Я., Лисенко Л.С. // Вісник Вищої ради юстиції - 2011. - № 1(5). - С. 174-185.

76. Цивільне право України: Підручник: У 2-х кн. / За ред. О.В. Дзери, Н.С. Кузнєцової. — К.: Юрінком Інтер, 2002. Кн 2. — 640 с.

77. Черниш В. М. Цивільно-правові засади розвитку нотаріату в Україні : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Черниш Володимир Миколайович. – К., 2003. – 199 с.

78. Черемных Г.Г. Нотариат - как институт предупредительного (превентивного) правосудия // Нотариус. - 1998. - № 5/6.- С. 72-75.

79. Чижмарь К.І. Концепція реформування органів нотаріату в Україні // Матеріали Всеукраїнського наук.-практ. форуму нотаріусів України. — К.: Українська нотаріальна палата. — 2009. — С. 4-10.

80. Шишленко В.Г. Правове регулювання та організація діяльності нотаріату України / Шишленко В.Г. // Форум права. – 2010. - № 4. - С. 971-975.

81. Шепитько В. «Нотариальная тайна: уголовно-процессуальные способы получения информации» //Мала енциклопедія нотаріуса, науково-практичний журнал №6 (24) грудень 2005 року. – С. 44-48.

82. Юридична енциклопедія / Відповід. ред. Ю. С. Шемшученко. — К: Українська енциклопедія імені М. П. Бажана, 2000-2001. - Т. 1-5.

83. Ясінська Л. Е. Становлення та розвиток інституту нотаріату в Україні : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.01 / Ясінська Ліліана Едуардівна. − Л., 2005. – 210 с.

84. Ярков В.В. О регулировании численности нотариусов (сравнительно-правовой анализ) / Ярков В.В., Медведев И.Г., Трушников С.С.// Центр нотариальных исследований ФНП NOTISS.RU. – 2005. – 28 с.

 

 

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...