Главная Обратная связь

Дисциплины:


Організація і проведення навчальної практикиМета і зміст практики

Метою навчальної практики «Вступ до фаху» є ознайомлення студентів з особливостями майбутньої професії, її змістом та завданнями управлінської діяльності, роллю керівників різних рівнів в управлінні сучасними підприємствами, особливостями організації підготовки фахівців з менеджменту і отримати професійні знання і навички, що допоможуть у вивченні теоретичних курсів дисциплін.

Організація і проведення навчальної практики

До завдань навчальної практики «Вступ до фаху» належать:

- ознайомити студентів з основними положеннями про організацію вищої освіти в Україні та її особливостями у ВНЗ, надати стислу інформацію про Болонський процес;

- ознайомити студентів із загальними питаннями Державного стандарту вищої освіти в Україні та організаційно-методичним підґрунтям навчання у ВНЗ;

- ознайомити з особливостями організації навчальної, науково-дослідницької, самостійної і виховної роботи у ВНЗ, на відповідному факультеті, на випусковій кафедрі;

- охарактеризувати новітні інноваційні та комп'ютерні технології, методи активізації навчального процесу, поточного та підсумкового контролю знань, державної діагностики якості підготовки студентів;

- визначити місце та роль фахівця з менеджменту організацій і адміністрування;

- ознайомити студентів зі змістом навчального плану підготовки фахівців, структурою, послідовністю і взаємозв'язком між дисциплінами;

- ознайомити студентів зі сферою їх майбутньої професійної діяльності, переліком основних типів підприємств;

- довести до відома студентів перелік посад, що може обіймати випускник даного професійного спрямування на підприємствах;

- надати студентам стислий огляд змісту освітньо-професійної програми фахівця відповідного професійного спрямування напряму «Менеджмент», а також ознайомити з кваліфікаційними вимогами та основними видами і змістом діяльності менеджера;

- оволодіти первинними навичками професійної діяльності; ознайомитися з основами організації підприємств.

Результатом навчальної практики повинні стати: усвідомлення студентами майбутньої сфера діяльності, змісту вищої освіти та фахової підготовки, комплексу фундаментальних і професійних знань, особливостей організації та змісту освітньо-професійної програми підготовки фахівців з менеджменту і адміністрування на різних освітньо-кваліфікаційних рівнях у ВНЗ, сутності навчального плану щодо підготовки зазначених фахівців, організації навчального процесу, спрямованого на формування національної свідомості та гідності громадянина України, підвищення рівня загальної культури, створення умов для розвитку особистості.Заняття під час практики повинні розкривати перспективи розвитку спеціальності і підготувати студентів до подальшого навчання в академії за навчальним планом.

Під час навчальної практики студенти повинні отримати додаткові знання, уміння і навички, ознайомитися з методами здобуття знань з фаху, визначають коло питань, якими вони повинні оволодіти під час навчання в університеті і які потрібні в майбутній професійній діяльності.

Практика «Вступ до фаху» базується на використанні активних методів навчання. На початку навчальної практики керівник (викладач) ознайомлює студентів із сутністю та технологією застосування методів проведення практики, доводить до студентів мету і зміст завдань практики, вирішує організаційні питання.

Далі студенти самостійно проводять пошук і опрацювання відповідних матеріалів згідно із завданнями практики. Керівник практики контролює процес виконання завдань студентами, надає їм необхідну консультацію.

Щоб дати студентам повне уявлення щодо підприємства, його структури, системи керування під час практики проводяться виїзні заняття зі студентами, а також зустріч із провідними фахівцями бізнесу в галузі готельно-ресторанної справи.

Під час екскурсій ознайомлюються з організацією роботи на підприємствах харчових технологій, структурою підприємства, новітніми технологіями. Студенти знайомляться з професійним складом персоналу, асортиментом товарів та послуг, ціновою характеристикою товару, інтер'єром та екстер'єром підприємств, проводять спостереження за рівнем обслуговування споживачів.

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...