Главная Обратная связь

Дисциплины:


Критерії оцінювання звіту з практикиПідсумки результатів практики студента визначаються за допомогою системи оцінювання, що використовується у академії з обов'язковим переведенням оцінок до національної шкали та шкали ЕСТS.

Оцінка "відмінно" (А) ‑ студент при написанні звіту виконав основні завдання практики та індивідуальне завдання, зробив висновки з урахування причинно-наслідкових зв'язків перебігу явищ (процесів), при цьому при захисті показав вміння аналізувати, порівнювати, узагальню­вати, абстрагувати і конкретизувати, класифікувати і систематизувати матеріа­ли та запропоновував ряд заходів щодо вдосконалення діяльності підприємства до розробки яких підійшов творчо.

Оцінка "добре" (ВС) ‑ студент при написанні звіту виконав основні завдання практики та індивідуальне завдання, зробив висновки з урахування причинно-наслідкових зв'язків і механізмів (алгоритмів) перебігу явищ (процесів), при цьому при захисті достатньо проявив отримані вміння та навики щодо роботи з документацією та інформацією щодо результатів роботи підприємства.

Оцінка "задовільно" (DЕ) – студент при написанні звіту виконав основні завдання практики та індивідуальне завдання, але зроблені висновки без урахування причинно-наслідкових зв'язків і механізмів (алгоритмів) перебігу явищ (процесів), при цьому при захисті не достатньо проявив отримані вміння та навики щодо роботи з документацією та інформацією щодо результатів роботи підприємства.

«Незадовільно»(FХ або F) - таку оцінку виставляють студентові, якщо у звіті висвітлені не всі питання або робота запозичена чи підготовлена не самостійно. Відгук керівника від підприємства-бази практики стосовно ставлення до практики і трудової дисципліни студента негативний. На запитання членів комісії студент не може дати задовільних відповідей.

Результати захисту звітів заносяться до відомості обліку успішності. При визначенні рівня академічної успішності і отриманні диплому разом з іншими оцінками студента враховуються оцінки за практику.

Студенти, які своєчасно не подали та не захистили звіт з практики, не допускаються до підсумкової державної атестації. Студент, що не виконав програму практики без поважних причин, відраховується з тих, хто є студентом академії. В окремому випадку йому може бути надано право проходження практики повторно під час канікул. Терміни та умови повторного проходження практики встановлюються в кожному окремому випадку ректором академії.

Студент, який повторно отримав на комісії негативну оцінку з практики, відраховується з числа студентів вищого навчального закладу.

Література

Основна:1. Вища освіта України і Болонський процес: навч. посіб. / М.Ф. Степко, Я.Я. Болюбаш, В.Д. Шинкарук. - К.: Освіта України, 2004.

2. Фатхутдинов Р.А. Организация производства: Учебник.М.: ИНФРА-М,2000. – 250 с.

3. Большаков А.С., Михайлов В.И. Современный менеджмент: теория и практика - СПб: Питер, 2000. -416с.

4. Литвак Б.Г. Управленческие решения.-М.: "Тандем", 2008.- 289 с.

5. Стандартизация и управление качеством продукции Аоки М. Фирма в японской экономике. Пер. с англ.,-СПб: Лениздат, 2005. – 350 с.

6. Оучи У.Г. Методы организации производства: японский и американский подходы: Пер. с англ. - М., 2003.- 256 с.

7. Крутик А.Б., Маркушевич О.Г. Механизм управления предприятием в условиях свободной экономики. - М.,2006.- 289 с.

8. Бондарь Н.П., Васюхин О.В. и др. Эффективное управление фирмой: современная теория и практика. СПб. : «Бизнес-пресса», 2007. – 365 с.

9. Трачов М.В. Управление трудом. - М.: Наука, 2002. – 289 с.

10. Иванцевич Д., Лобанов А. Человеческие ресурсы управления. - М.: Дело, 2003. – 450 с.

11. Демичев Г.М. Складське і тарне господарство. -М.: Вища школа, 2000.-287с.

12. Синк Д.С. Управление производительностью: Планирования, измерение и оценка, контроль и повышение. - М.: Прогресс, 2001. – 329 с.

13. Василенко В.А., Ткаченко Т.І. Виробничий (операційний) менеджмент: Навчальний посібник.-Київ:ЦУЛ, 2003.-532с.

14. Головин Л. Операционный менедджмент. - СПб.: Питер,2001.-320с.

15. Чейз Ричард Б., Эквилайн Николас Дж., Якобе Роберт Ф. Производственный и операционный менеджмент. Пер.с англ.: М.: Изд. Дом «Вильямс»,2001.-704с.

16. Производственный менеджмент: Учебник для вузов/ Ильенкова С.Д.,Бандурин А.В., Горбовцев Г.Я. и др.-М.:ЮНИТИ-ДАНА,2001.-583с.

17. Василенко В.А., Мельник И.Е. Операционное и ситуационное управление в системе менеджмента: Учебное пособие.-М.:МГИУ,2001.-532с.

18. Василенко В.О. Теорія та практика розробки управлінських рішень: Навчальний посібник.-Київ:ЦУЛ, 2002.-420с.

19. Лещишин М. Научная организация подготовки производства.- Киев: Техника, 2004. – 289 с.

20. Бабанский А.В. Системы непрерывного улучшения продуктов и процессов.-М. : «Экоперспектива», 2001.-237с.

21. Минаев Э.С., Агеева И.Г., Аббата Дага А. Управление производством и операциями: 17-модульная программа для менеджеров «Управление развитием организации», Модуль 15-М.:ИНФРА-М,2000.-530с.

ДОДАТКОВА:

1. Попова В.Н. Сборник бизнес-планов, М., 2001. – 250 с.

2. ПокропивнийС.Ф. Ефективність інноваційно-інвестиційної діяльності – К, КНЕУ, 2004. – 240 с.

3. Бойчук І.М., Харів М.І. Економіка підприємства.– Львів: Сполом, 2001. –212 с.

4. Друккер Петер. Як забезпечити успіх у бізнесі: новаторство і підприємництво / Пер. З англ... – К.: Україна, 2004. – 289 с.

5. Економічний аналіз: Навчальний посібник / М.А.Болюх, В.З. Бурчевський;–К. КНЕУ, 2001.– 504 с.

6. Звягінцев Ю.Е. Оперативне планування і організація ритмічної роботи на промислових підприємствах. – К.: Техніка, 2002. –159с.

7. Управління виробничою інфраструктурою. Навчальний посібник / За ред. Белова М.А. – К.: КНЕУ, 2007. - 207 с.

8. Планування діяльності підприємства: Навчальний посібник для самостійного вивчення дисципліни / Белов М.А., Євдокимова Н.М.; За ред. В.Є. Москалюка.: КНЕУ, 2002. - 252 с.

9. Фінанси підприємств: Підручник / Керівник Проф.. А.М. Поддєрьогін 2-ге видання, перероб. і доп. – К.КНЕУ. 2001.- 384 с.

10. Економіка підприємства: Перевод з нім. – М.: ИНФА-М, 2003 –928 с.

11. Цал-Цалко Ю.С. Економіка підприємства: Навч. Посібн. – Житомир, ЖІТІ, 2000. – 388 с.

12. Покропивний С.Ф. Ефективність інноваційно-інвестиційної діяльності, - К. КНЕУ, 2004. – 256 с.

13. Сухоруков А.І. Інноваційний менеджмент, К, ІММБ, 2001. – 365 с.

14. Федоренко та ін.. Інвестознавство, К, МАУП, 2000. – 230 с.

15. Орлов О.О. Планування діяльності промисловості підприємства. – 2002.

16. Швидченко Г.О. Обґрунтування інвестиційних проектів і процес трансформації економіки – КНЕУ, 2000.- 345 с.

17. Сухоруков А.І. Інноваційний менеджмент, -К. ІММБ, 2003. – 245 с.

18. Ейсан Німбах. Фінанси – К. Глобус, 2002.- 345 с.

19. Організація, планування і управління діяльністю промислових підприємств. Ред.. проф.. С.М.Бухало. 2000.- 289 с.


Додаток А

Зразок титульного листа

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

 

Одеська національна академія харчових технологій

 

Кафедра менеджменту та фінансів

ЗВІТ

з навчальної практики «Вступ до фаху»

 

Виконавець__________________ Студент _________________

(підпис, дата) (П.І.Б.)

 

Група _________________

Шифр залікової книжки _________

Керівник практики __________________________________

від академії (підпис, дата) (посада ) (П.І.Б.)

 

"___"_________ 200__ р.

 

 

Одеса, ОНАХТ- 2012


 

 

ЗМІСТ

 

ВСТУП………………………………………………………………………...

1. Характеристика підприємства ЗАТ «ОдесаКондитер»…………………

2. Ознайомлення з особливостями майбутньої професії…(пункт 2 может иметь любое другое название)……………………………………….…..

ВИСНОВКИ…………………………………………………………………

ПЕРЕЛІК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ………………………………….

ДОДАТКИ

 

 

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...