Главная Обратная связь

Дисциплины:


ВИМОГИ ДО ЗНАНЬ І УМІНЬДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА СЛУЖБА УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ДЕРЖАВНОЇ ПОДАТКОВОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ

 

Кафедра теорії та історії держави і права

 

До друку

Проректор з навчально-виховної роботи ___________________М.М. Касьяненко

«___»______________________ 2014 р.

 

 

Навчально-методичний комплекс дисципліни

«Конституційне право України»

для підготовки фахівців за ОКР «Бакалавр»

галузь знань 0304 «Право»

напрям підготовки 6.030401 «Правознавство»

та напрям підготовки 6.030402 «Правоохоронна діяльність»

денної форми навчання, статус дисципліни – нормативна

 

Ірпінь – 2014

 

ЗМІСТ

№ з/п Назва розділу № сторінок
1. Передмова ст. 3
2. Опис навчальної дисципліни ст. 5
3. Структура дисципліни ст. 7
4. Методи навчання ст. 11
5. Методи контролю ст. 12
6. Зміст навчальної дисципліни за модулями ст. 13
7. Перелік питань для модульного контролю № 1 ст. 18
8. Перелік питань для модульного контролю № 2 ст. 20
9. Перелік тем рефератів ст. 23
10. Розподіл балів та шкала оцінювання за кредитно-модульною системою ст. 25
11. Методичне забезпечення ст. 30
12. Опорний конспект лекцій ст. 30
13. Методичні вказівки для організації семінарських занять ст. 70
14. Методичні вказівки для організації самостійної та індивідуальної роботи ст. 110
Контрольні питання з курсу ст. 131
Тестові завдання ст. 135
Рекомендована література ст. 150

 

 

П Е Р Е Д М О В А

Актуальність дисципліни.Проголошення 24 серпня 1991 р. незалежності України створило умови для радикальних демократичних перетворень у нашому суспільстві і державі. Змінилась організація державної влади – відбувся поділ її на законодавчу, виконавчу і судову. Поряд із змінами в організації держави й суспільства і завдяки їм відбуваються зміни і у правовій системі в цілому. Складається якісно нова система права України, в тому числі її провідна галузь – конституційне право України.

Оволодіння цією галуззю права передбачає: вивчення теоретичних положень, що характеризують конституційне право, як провідну галузь права (поняття та предмет, систему, методи, джерела), конституційно-правових відносин відповідальності; всебічне пізнання і осмислення чинної Конституції України, яка є не лише Основним Законом, а й найвищою національною, політичною цінністю, засобом реалізації і забезпечення конституційного ладу; ознайомлення з порядком формування, структурою, функціями та повноваженнями органів державної влади. Водночас вивчення конституційного права об’єктивно сприятиме опануванню інших галузей національного права. Конституційне право України – це нормативна навчальна дисципліна для професійної підготовки фахівців галузі знань «Право», предметом якої є вивчення основоположних суспільних відносин, які виникають у сфері здійснення повновладдя Українського народу.Мета: підготовка фахівців такого рівня кваліфікації в сфері юриспруденції, які, насамперед, всебічно пізнали і осмислили Конституцію України та вміють застосовувати набуті знання при безпосередній участі у конституційно-правових відносинах з іншими людьми та громадянами України, органами державної влади та місцевого самоврядування.

Навчальним планом за напрямом підготовки 6.030401 «Правознавство» передбачений такий обсяг годин: всього – 144 год. Із них: лекцій – 38, семінарських занять – 42, індивідуально-консультативна робота – 11, самостійна робота – 53 години. Навчальним планом за напрямом підготовки 6.030402 «Правоохоронна діяльність» передбачений такий обсяг годин: всього – 144 год. Із них: лекцій – 30, семінарських занять – 30, індивідуально-консультативна робота – 11, самостійна робота – 73 години. Підсумковою формою контролю є іспит.

 

ВИМОГИ ДО ЗНАНЬ І УМІНЬ

 

Студенти та курсанти повинні знати :

– стан основних проблем науки конституційного права;

– поняття та предмет, систему галузі конституційного права України;

– джерела та методи конституційно-правового регулювання;

– структуру, функції, юридичні властивості Конституції, її роль і місце в системі законодавства;

– загальні засади конституційного та державного ладу;

– конституційно-правовий статус особи, конституційні права, свободи і обов’язки громадян України;

– виборчу систему України та нормативно-правове регулювання організації і проведення виборів і референдумів;

– конституційно-правовий статус Президента України, органів законодавчої, виконавчої, судової влади та місцевого самоврядування;

– адміністративно-територіальний устрій України.

 

Студенти та курсанти повинні вміти :

– використовувати здобуті знання у вирішенні професійних завдань;

– посилатися на положення Конституції України, як Основного Закону держави, що характеризується нормами прямої дії;

– орієнтуватися в системі конституційного законодавства;

– давати характеристику органів державної влади та місцевого самоврядування;

– визначати виборчу систему України.

 

ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

для підготовки фахівців за ОКР «бакалавр»

галузь знань 0304 «Право»

напрям підготовки 6.030401 «Правознавство»

 

 

Найменування показників Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень Характеристика навчальної дисципліни  
денна форма навчання  
Кількість кредитів – 4 Галузь знань 0304 «Право» (шифр і назва) Нормативна    
Напрям підготовки 6.030401 «Правознавство» (шифр і назва)  
Модулів – 1     Рік підготовки: 1-й  
Змістових модулів – 4  
Семестр 2-й  
Загальна кількість годин - 144  
Лекції 38 год.  
  Освітньо-кваліфікаційний рівень: «бакалавр»  
Практичні, семінарські 42 год.  
Лабораторні -  
Самостійна робота 53 год.  
Індивід. - конс. робота: 11год.  
Вид контролю: екзамен  

 

 

ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

для підготовки фахівців за ОКР «бакалавр»

галузь знань 0304 «Право»

напрям підготовки 6.030402 «Правоохоронна діяльність»

 

 

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...