Главная Обратная связь

Дисциплины:


СТРУКТУРА ДИСЦИПЛІНИдля підготовки фахівців за ОКР «бакалавр»

галузь знань 0304 «Право»

напрям підготовки 6.030402 «Правоохоронна діяльність»

 

№ п/п Змістові модулі Розподіл годин
        Всього Лекції Сем. заняття Інд. роб. СРС
  Змістовий модуль № 1.
  Розділ 1. Загальна теорія конституційного права          
1.   Тема 1.1. Конституційне право – галузь національного права України       -    
2. Тема 1.2. Система конституційного права України - -
3. Тема 1.3. Конституційно-правові відносини та конституційно-правова відповідальність   Та конституційно   -
4. Тема 1.4. Конституція України – Основний закон держави
  Розділ 2. Основи конституційного ладу України          
5. Тема 2.1. Загальна характеристика конституційного ладу
  Змістовий модуль №2.
  Розділ 3. Конституційно-правовий статус людини та громадянина в Україні          
6. Тема 3.1. Правовий статус людини і громадянина як загальний конституційно-правовий інститут   - -
7. Тема 3.2. Громадянство України -
8. Тема 3.3. Конституційні права і свободи людини і громадянина, обов’язки людини і громадянина   -  
  Змістовий модуль № 3.
  Розділ 4. Форми безпосередньої демократії          
9.   Тема 4.1. Форми безпосередньої демократії в Україні   -
  Розділ 5. Конституційно-правові основи організації державної влади в Україні          
10. Тема 5.1.Законодавча влада в Україні
11. Тема 5.2.Президент України
12. Тема 5.3.Виконавча влада в Україні -
13. Тема 5.4.Судова влада в Україні  
  Змістовий модуль №4.          
  Розділ 6. Територіальний устрій та місцеве самоврядування в Україні          
14. Тема 6.1. Територіальний устрій України -
15. Тема 6.2. Місцеве самоврядування в Україні
  Всього з курсу
Форма підсумкового контролю - іспит

  

 

 

МЕТОДИ НАВЧАННЯ

 

Під час лекційних занять, з метою передачі великого масиву інформації, застосовується пояснювально-ілюстративний (інформаційно-рецептивний) метод.

На семінарських заняттях використовуються такі методи, як репродуктивний, що проводиться відповідно конкретним цілям теми і включає оцінювання початкового рівня знань (усне або письмове експрес-опитування) та метод проблемного викладу. По завершенню цієї роботи проводиться контроль засвоєння теми.

Для організації здійснення самостійної роботи здебільшого застосовується дослідницький метод при якому студентам та курсантам, за допомогою розроблених методичних рекомендацій, необхідно здійснити аналіз відповідного навчального матеріалу. Завдання, які виконуються з використанням дослідницького методу, містять в собі всі елементи самостійного дослідницького процесу (постановку завдання, обґрунтування, припущення, пошук відповідних джерел необхідної інформації, процес вирішення завдання).

 

МЕТОДИ КОНТРОЛЮ

 

Контроль знань здійснюється шляхом поточного та підсумкового модульного тестування.

Поточний контроль здійснюється на кожному семінарському занятті відповідно конкретним цілям теми і включає стандартизовані форми контролю теоретичної підготовки. Поточний контроль включає оцінювання початкового рівня знань (усне або письмове експрес-опитування).

Підсумковий модульний контроль здійснюється по завершенні вивчення всіх тем модуля на останньому контрольному занятті з модуля. До підсумкового модульного контролю допускаються студенти та курсанти, які набрали не менше 25 балів.

Оцінювання – це один із завершальних етапів навчальної діяльності та визначення успішності навчання. Оцінка за модуль - диференційований залік – визначається за результатами поточної навчальної діяльності та оцінки підсумкового модульного контролю. В структурі оцінки за модуль частка поточної діяльності становить 50%, оцінка за підсумковий модульний контроль – 50%

Поточна навчальна діяльність студента оцінюється за затвердженою системою оцінювання для дисципліни. При цьому враховуються усі види робіт, передбачені методичною розробкою для запланованої теми.

Самостійна робота студентів та курсантів, яка передбачена в темі поряд із аудиторною, оцінюється під час поточного контролю теми на відповідному занятті. Засвоєння тем, які виносяться лише на самостійну роботу, контролюється під час підсумкового модульного контролю.

Курсант чи студент може відпрацювати пропущені теми або перескладати їх на позитивну оцінку викладачу під час його консультацій (індивідуальної роботи зі студентами) не більше 3-х разів під час вивчення модулю, тим самим набрати кількість балів не меншу за мінімальну, щоб бути допущеним до підсумкового модульного контролю.

 

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...