Главная Обратная связь

Дисциплины:


Тема 3.3. Громадянство України: поняття та ознакиПлан заняття:

1. Громадянство України, поняття та ознаки.

2. Принципи громадянства України та їх закріплення в конституції України.

3. Підстави набуття громадянства України.

4. Умови вступу до громадянства України.

5. Підстави припинення громадянства України.

6. Умови втрати громадянства України.

7. Повноваження державних органів, які вирішують питання громадянства в Україні.

 

Перелік ключових термінів та понять теми:громадянство, поняття громадянства, підстави набуття громадянства, підстави припинення громадянства, органи, що вирішують питання громадянства, оскарження рішень з питань громадянства, відповідальність за порушення законодавства про громадянство, правовий статус іноземців і осіб без громадянства, правовий статус біженців.

 

Мета заняття:вивчити, зрозуміти та знати підстави набуття та припинення громадянства України.

Основна проблема:умови вступу до громадянства, правовий статус іноземців, біженців та осіб без громадянства.

 

Готуючись до заняття студентам, курсантам слід розглядати громадянство в об’єктивному і суб’єктивному розумінні. Об’єктивне розуміння конституційного права на громадянство – це система конституційно-правових норм, що складають головний інститут конституційного права.

Громадянство України – це правовий зв'язок між фізичною особою і Україною, що знаходить свій вияв у їх взаємних правах та обов'язках. Виокремлюють такі принципи законодавства України про громадянство: єдиного громадянства України; запобігання виникненню випадків без громадянства; неможливості позбавлення громадянина України громадянства України; визнання права громадянина України на зміну громадянства; неможливості автоматичного набуття громадянства України іноземцем чи особою без громадянства внаслідок укладення шлюбу з громадянином України або набуття громадянства України його дружиною (чоловіком) та автоматичного припинення громадянства України одним з подружжя внаслідок припинення шлюбу або припинення громадянства України другим з подружжя; рівності перед законом громадян України незалежно від підстав, порядку і моменту набуття ними громадянства України; збереження громадянства України незалежно від місця проживання громадянина України.

Насамперед слід назвати випадки належності до громадянства, передбачені ст. 3 Закону України “Про громадянство України”.

Особливу увагу необхідно звернути на підстави набуття та умови вступу до громадянства України, підстави припинення та умови втрати громадянства України, які встановлюються Законом України „Про громадянство України”, а також з’ясувати, які повноваження покладаються на органи, що беруть участь у вирішенні питань пов’язаних з громадянством України. Так, громадянство набувається: за народженням; за територіальним походженням; внаслідок прийняття до громадянства; внаслідок поновлення у громадянстві; внаслідок усиновлення; внаслідок встановлення над дитиною опіки чи піклування, влаштування дитини в дитячий заклад чи заклад охорони здоров'я, в дитячий будинок сімейного типу чи прийомну сім'ю або передачі на виховання в сім'ю патронатного вихователя; внаслідок встановлення над особою, визнаною судом недієздатною, опіки; у зв'язку з перебуванням у громадянстві України одного чи обох батьків дитини; внаслідок визнання батьківства чи материнства або встановлення факту батьківства чи материнства; за іншими підставами, передбаченими міжнародними договорами України.Громадянство припиняється за таких підстав: внаслідок виходу з громадянства України; внаслідок втрати громадянства України; за підставами, передбаченими міжнародними договорами України. Зазначене обумовлює доцільність детальніше зупинитись на характеристиці вище наведених підстав.

 

Питання для самоконтролю

1. В яких значеннях використовується термін „громадянство”?

2. Зазначте ознаки, які розкривають суть поняття „громадянство України”.

4. Що означає принцип єдиного громадянства?

5. Які підстави набуття громадянства України Ви знаєте?

6. Зазначте підстави припинення громадянства України?

7. Які повноваження Президента України та державних органів, які беруть участь у вирішенні питань громадянства?

Рекомендована література : [14-23,28,68-70]

 

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...