Главная Обратная связь

Дисциплины:


Тема 5.1. Законодавча влада в Україні 

План заняття:

1. Процес легітимізації державної влади.

2. Поняття та ознаки органу державної влади.

3. Конституційна система органів державної влади.

4. Принципи організації та діяльності органів державної влади.

5. Місце і роль органів державної податкової служби в системі органів державної влади.

6. Конституційно-правовий статус Верховної Ради України, як єдиного органу законодавчої влади в Україні.

7. Функції, повноваження та основні форми діяльності ВРУ.

8. Органи та посадові особи ВРУ: порядок обрання та повноваження.

9. Порядок формування та повноваження комітетів та комісій ВРУ.

10. Характеристика законодавчого процесу

11. Організація роботи Уповноваженого ВРУ з прав людини.

12. Народний депутат України.

 

Перелік ключових термінів та понять теми: державний механізм, державний апарат, державний орган, ознаки державного органу, система державних органів, принципи організації i дiяльностi державних органів України, Верховна Рада України, народний депутат України, порядок обрання народного депутата України, сесія Верховної Ради України, органи і посадові особи Верховної Ради України комітети Верховної Ради України, тимчасові комісії Верховної Ради України, депутатські групи і депутатські фракції, законодавчий процес

Мета заняття:вивчити та зрозуміти сутність та види органів державної влади, а також статус та повноваження Верховної Ради України.

 

Основна проблема: поняття державного органу, його ознаки, система органів державної влади в Україні, законодавчий процес в Україні.

Державний апарат – система органів державної влади, через діяльність яких здійснюється державна влада, реалізуються функції держави та забезпечується захист її інтересів. Державний механізм – сукупність органів державної влади, підприємств, установ, організацій, що виконують функції держави. Необхідно також назвати ознаки державного апарату та механізму та їх призначення, навести приклади складових державного апарату та механізму.

Орган державної влади має такі знаки: організаційно відокремлена і відносно самостійна частина єдиного державного апарату; внутрішня структура – система посад; має статутно-правовий характер (засновується на підставі Конституції України та нормативно-правових актів); заснування обумовлено необхідністю здійснення завдань і функцій держави; наявність державно-владних повноважень. Слід також назвати конституційно визначену систему органів державної влади.

Слід зазначити що парламент України є пріоритетним органом в системі органів державної влади України, першим серед рівних. Він здійснює пріоритетний вид державної влади — законодавчу владу, бере участь у формуванні органів виконавчої і судової влади, є загальним представником народу і виразником його волі. Парламент України має багатогранні відносини з іншими органами державної влади та із суб’єктами політичної системи: політичними партіями тощо. Детальніше слід зупинитись на порядку формування, припинення повноважень Верховної Ради України, який передбачений Конституцією України. Студентам і курсантам слід розкрити сутність, призначення, порядок роботи комітетів, спеціальних комісій, депутатських груп та фракцій. Також згадати посадові особи: Голова Верховної Ради України, перший заступник Голови та заступники, голови комітетів та їх заступники, посадові особи апарату.Верховна Рада працює сесійно. Сесія складається із засідань Верховної Ради України, комітетів, тимчасових слідчих комісій і тимчасових спеціальних комісій. Засідання можуть бути пленарними, урочистими, у формі парламентських слухань. Є чергові та позачергові сесії. Детальніше - порядок роботи регламентований Регламентом Верховної Ради України.

Законодавчий процес – чітко врегульована Конституцією України та Регламентом ВРУ діяльність, яка полягає у творенні законів. Стадії законодавчого процесу: законодавча ініціатива; попередній розгляд законопроекту в комітетах ВРУ; обговорення законопроекту на пленарних засіданнях ВРУ з його наступним прийняттям або відхиленням (повністю або частково); підписання та оприлюднення закону. Потрібно охарактеризувати сутність кожного з етапів.

Слід наголосити, що завданням парламентської реформи в Україні є не тільки побудова раціональної системи законодавчої діяльності, формування оптимальної структури Верховної Ради України як єдиного органу законодавчої влади, єдиного представницького органу Українського народу, а й удосконалення його правового статусу. Під час парламентської реформи має бути розв’язане широке коло питань, пов’язаних зі становленням Верховної Ради України передусім як професійного парламенту. Водночас слід займатись і створенням науково обґрунтованої комплексної системи управління законодавчим процесом, яка забезпечувала планомірність, послідовність і системність у здійсненні законодавчої діяльності в Україні. При розкритті питання варто наголосити на основних передумовах парламентської реформи та способах вирішення основних завдань такої реформи.

 

Питання для самоконтролю

1. Поняття легітимності державної влади.

2. У чому полягає процес легітимізації державної влади?

3. Поняття та ознаки органу державної влади? Що таке механізм держави?

4. Які органи державної влади представляють законодавчу гілку влади в Україні?

5. Які органи державної влади представляють виконавчу гілку влади в Україні?

6. Які органи державної влади представляють судову гілку влади?

7. Які органи не належать до жодної з гілок влади, але входять до апарату держави?

8. Визначте правовий статус органів державної податкової служби в системі органів державної влади.

9. Місце ВРУ в системі органів державної влади.

10. Чисельний склад та структура ВРУ.

11. Компетенція ВРУ.

12. Акти ВРУ.

13. Порядок роботи ВРУ.

14. Законодавчий процес та його стадії (Конституційний процес; звичайний законодавчий процес).

15. Види, повноваження, процедура розгляду питань віднесених до компетенції комісій та комітетів ВРУ.

16. Правовий статус Рахункової палати.

17. Правовий статус Уповноваженого ВРУ з прав людини.

18. Правовий статус народного депутата.

Рекомендована література : [3,4,9-23,56,58,64,73,75,77,78,79]

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...