Главная Обратная связь

Дисциплины:


Індивідуальна робота. Характеристика основних положень Закону України «Про політичні партії в Україні» від 05.04.2001 рХарактеристика основних положень Закону України «Про політичні партії в Україні» від 05.04.2001 р. № 2365-III.

 

Ключові слова та терміни:політична партія,член політичної партії, реєстрація, державний контроль, свідоцтво, припинення діяльності.

Даний Закон присвячений одному з видів об’єднань – політичним партіям. Відповідно до ст. 2 Закону України «Про політичні партії в Україні»політична партія – це зареєстроване згідно з законом добровільне об'єднання громадян - прихильників певної загальнонаціональної програми суспільного розвитку, що має своєю метою сприяння формуванню і вираженню політичної волі громадян, бере участь у виборах та інших політичних заходах.

Проголошення політичної багатоманітності однією із загальних засад конституційного ладу означає визнання активної ролі політичних партій у суспільстві. За цих умов політичні партії виконують функції щодо:

а) виявлення та акумуляція політичних настроїв;

б) представництва політичних інтересів різних соціальних груп;

в) формування політичних програм щодо можливих напрямів розвитку суспільства та держави;

г) підвищення політичної та правової культури населення;

д) забезпечення конкуренції політичних поглядів;

е) підготовки кадрів для політичної діяльності;

ж) участі у виборах до органів державної влади;

з) реалізація політичних програм через загальнонаціональні інститути влади та управління;

и) політичного опанування та контролю за здійсненням влади.

Слід звернути увагу на обмеження щодо членства в політичних партіях. Так згідно зі ст. 6 Закону України «Про політичні партії в Україні» членами політичних партій не можуть бути:

1) судді;

2) працівники прокуратури;

3) працівники органів внутрішніх справ;

4) співробітники Служби безпеки України;

5) військовослужбовці;

6) працівники органів доходів і зборів;

7) персонал Державної кримінально-виконавчої служби України.

На час перебування на зазначених посадах або службі члени політичної партії зупиняють членство в цій партії.

Потрібно знати що реєстрацію політичних партій здійснює центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державної реєстрації (легалізації) об’єднань громадян, інших громадських формувань.

Рекомендована література : [5,8-12,15-17,38]

ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ 2

РОЗДІЛ 3. КОНСТИТУЦІЙНО-ПРАВОВИЙ СТАТУС ЛЮДИНИ ТА ГРОМАДЯНИНА В УКРАЇНІ

Тема 3.1. Правовий статус людини і громадянина як загальний конституційно-правовий інститут

Самостійна робота

Сучасна концепція прав людини і її відображення в Конституції України.

 Ключові слова та терміни:людина і громадянин, права людини, Конституція України, ліберальна концепція, традиційний підхід.

Конституційно-правовий статус людини і громадянина базується на певній концепції прав людини і громадянина.

В історії політико-правової думки, юридичній практиці, звичаєвому праві різних народів склалися чотири основні підходи до розв’язання проблеми прав людини і громадянина, закріплення правового статусу особистості.

Ліберальна (європейська) концепція прав людини базується на ідеї природних невідчужуваних прав людини.

Колективістська концепція прав людини (марксистська, расистська) заснована на визнанні пріоритету колективу стосовно до особи, а також на обґрунтуванні обмеженості прав людини суспільними інтересами.

Головна особливість ісламської (мусульманської) концепції полягає в тім, що іслам джерелом прав і свобод людини визнає тільки шаріат.

Традиційні підходи до визнання статусу людини складаються у звичаєвому праві окремих племен, а їхня особливість обумовлена особливістю звичаєвого права, яке є груповим правом.

Конституція України, згідно із загальнолюдськими цінностями та міжнародно-правовими нормами в галузі прав людини, які визначені Загальною декларацією прав людини, яка була затверджена Генеральною Асамблеєю ООН 10 грудня 1948 року, Міжнародним пактом про економічні, соціальні, культурні права (1966 року), Міжнародний пактом про громадянські і політичні права (1966 р.), Європейською конвенцією про захист прав людини і основних свобод (1950 р.), іншими міжнародно-правові документами закріплюють принцип правового статусу людини і громадянина на основі наступних положень:

- вільності та рівності людей у своїй гідності та правах;

- не відчуженості й непорушності прав і свобод людини;

- невичерпності конституційних прав і свобод людини і громадянина;

- гарантованості прав і свобод людини і громадянина;

- нескасованості конституційних прав і свобод;

- неможливості звуження змісту і обсягу існуючих прав і свобод;

- рівності прав і свобод громадян України, рівності їх перед законом;

- єдності прав людини та її обов’язків перед суспільством.

Працюючи над даним питанням необхідно розкрити суть кожного принципу правового статусу людини і громадянина.

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...