Главная Обратная связь

Дисциплины:


Скільки строків підряд може бути Президентом України одна й та сама особа?а) не більше 1 строку підряд;

б) не більше 2 строків підряд.

 

87. Жителі села чи добровільного об'єднання у сільську громаду жителів кількох сіл, селища та міста – це:

а) територіальна громада;

б) місцеве самоврядування;

в) територіальний устрій.

 

88. Єдина централізована держава, територія якої поділяється на адміністративно-територіальні одиниці, які не мають ознак суверенітету:

а) федеративна;

б) конфедерація;

в) унітарна держава;

г) монархія

 

89. Принцип виборчого права, який передбачає, що громадяни, беручи участь у виборах віддають свої голоси безпосередньо «за» чи «проти» того чи іншого кандидата:

а) рівне виборче право;

б) загальне виборче право;

в) принцип вільних виборів;

г) пряме виборче право.

 

90. Конституційний склад Конституційного Суду України:

а) 18 членів;

б) 20 членів;

в) 15 членів;

г) 10 членів.

 

91. Які елементи належать до системи конституційного права України:

а) принципи, норми, інститути;

б) галузі, принципи, норми;

в) методи, джерела, інститути.

 

 

92. Хто бере участь у формуванні Конституційного Суду України:

а) Президент України;

б) Верховна Рада України

в) з’їзд суддів;

г) всі вище зазначені суб’єкти.

 

93.Через який період часу закон набирає чинності з дня його офіційного оприлюднення, якщо інше не передбачено законом:

а) через 10 днів з дня його офіційного оприлюднення;

б) протягом 10 днів з дня його офіційного оприлюднення;

в) через 15 днів з дня його офіційного оприлюднення;

г) через 10 днів після офіційного опублікування;

д) через 10 днів після опублікування в „Офіційному віснику України”.

 

94. Повноваження КМУ:

а) забезпечує державний суверенітет і економічну самостійність України, здійснення внутрішньої і зовнішньої політики держави, виконання КУ і ЗУ, актів Президента України;

б) вживає заходів щодо забезпечення прав і свобод людини і громадянина;

в) розробляє і здійснює загальнодержавні програми економічного, науково-технічного, соціального і культурного розвитку України;

г) всі вище перераховані.

95. Повноваження Конституційного Суду України:

а) конституційності законів та інших правових актів Верховної Ради України, актів Президента України, актів Кабінету Міністрів України, правових актів Верховної Ради Автономної Республіки Крим;

б) відповідності Конституції України чинних міжнародних договорів України або тих міжнародних договорів, що вносяться до Верховної Ради України для надання згоди на їх обов'язковість;в)додержання процедури розслідування і розгляду справи про усунення Президента України з поста в порядку імпічменту;

г) офіційного тлумачення Конституції та законів України.

д) всі вище перераховані

 

96. Хто призначає голів місцевих державних адміністрацій:

а) Президент України за поданням КМУ;

б) Президент України за поданням Прем’єр-міністра;

в) Президент України;

г) ВРУ.

 

97. Письмове клопотання до Конституційного Суду України про визнання правового акта неконституційним, визначення конституційності міжнародного договору, тлумачення КУ та законів України, додержання конституційної процедури розслідування і розгляду справи про усунення ПУ з поста в порядку імпічменту:а) конституційне подання;б) конституційне звернення.

98.Загальнообов’язкове формально визначене правило поведінки, встановлене або санкціоноване українським народом або державою з метою охорони або регулювання певних суспільних відносин, які становлять предмет галузі КПУ:

а) норма КПУ;

б) інститут КПУ.

 

99. Назвіть суб’єктів права законодавчої ініціативи:

а) Кабінет Міністрів України;

б) Президент України;

в) народні депутати;

г) Національний Банк України;

д) всі вище перераховані.

100.Сукупність близьких за змістом і функціональним призначенням норм КПУ, які м межах предмета КПУ регулюють однотипні, споріднені суспільні відносини – це:

а) інститут КПУ;

б) принципи КПУ.

 

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

Підручники

1. Байрачна Л. К., Барабаш Ю. Г., Веніславський Ф. В., Кичун В. І., Колісник В. П. Конституційне право України: підручник для студ. юрид. спец. вищ. навч. закладів / Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого / В.П. Колісник (ред.), Ю.Г. Барабаш (ред.). – Х. : Право, 2008. – 416с.

2. Байрачна Л.К., Журавський B.C.,Колісник В.П. Конституційне право України: Підруч. / За ред.: Ю.М.Тодика, B.C.Журавський. - К.:Ін Юре, 2002. – 542 с.

3. Журавський B.C. ,Ярмиш О.Н., Серьогін В.О. Державне будівництво та місцеве самоврядування в Україні: Підручник. – К.: Ін Юре, 2003. – 672с.

4. Колодій A.M., Олійник Л.ІО. Державне будівництво і місцеве самоврядування в Україні: Підручник. – 2-е вид., перероб. і доп. .: Юрінком- Інтер, 2007. – 504 с.

5. Конституційне право України: Підручник / За ред.. Ю.М.Тодики, B.C. Журавського. К.: Ін Юре, 2002. – 544 с.

6. Мелащенко В. Основи конституційного права України : [підруч.] / Мелащенко В. – К. : Вентурі, 1999. – 240 с.

7. Основи конституційного права України: Підручник. Видання друге, доповнене / За ред. В.В. Копєйчикова. – К.: Юрінком Інтер, 1998. – 288с.

8. Конституційне право України: Підручник / За ред. Ю. М. Тодики, В. С. Журавського. – К.: Ін Юре, 2002. – С. 117–174.

9. Погорілко В.Ф., Федоренко В.Л. Конституційне право України. - К.: Наукова думка. Прецедент, 2010. - 432 с.

10. Погорілко Віктор Федорович, Федоренко Владислав Леонідович. Конституційне право України. Академічний курс: Підручник для студ. вищих навч. закл.:У 2 т. / НАН України; Інститут держави і права ім. В.М.Корецького / Віктор Федорович Погорілко (ред.) — К. : ТОВ "Вид-во "Юридична думка", 2006. – 544с.

11. Фрицький О.Ф. Конституційне право України: Підручник. - Вид. 3-є, перероб. і доп. - К.: ЮрінкомІнтер. 2006. - 512 с.

12. Чушенко В. І. Заяць І. Я. Конституційне право України: Підруч. — К: Видавничий Дім "Ін Юре”, 2007. — 488 с.

 

Навчальні посібники

13. Годованець, В. Ф., Головін, А. С. Конституційне право України: навч. посіб. / В. Ф. Годованець, А. С. Головін. — К. : ДП “Видавничий дім “Персонал”, 2011. — 384 с. — Бібліогр.: 365-381 с.

14. Годованець В. Ф. Конституційне право України : [навч. посіб.] /
Годованець В. Ф. — К. : ИМАУП, 2005. — 360 с.

15. Довбиш В. А. Основи конституційного права України : [навч. посіб. для студ. всіх спец.] / за ред. В. А. Довбиш, І. Д. Похило. — Вінниця : ВДТУ, 2001. — 124 с.

16. Конституційне право України: навч. посіб. / В. Ф. Годованець, А. С. Головін. — К. : ДП “Видавничий дім “Персонал”, 2011. — 384 с. — Бібліогр.: 365-381 с.

17. Кравченко В.В. Конституційне право України: Навчальний посібник. - Вид. 4-те, виправл. та доповн. -К.: Атіка, 2009. - 568 с.

18. Кравченко В.В., Пітник М.В. Муніципальне право України: Навч. посібник. - К.: Атіка. 2003. - 672 с.

19. Кушніренко О.Г., Слинько Т.М., Веніславський В.Ф. Конституційне право України в схемах і дефініціях: Навч. посібник для студентів юрид. вузів та факультетів. -X.: Торнадо, 2003.-328 с.

20. Марцеляк О.В. Вибори народних депутатів України: Історія, теорія, практика: Навчальний посібник. - Харків: ТОВ "Прометей - Прес". - 2008. - С. 636.

21. Стецюк П.Б. Основи теорії конституції та конституціалізму: Посібник для студентів. - Частина перша - Львів: Астролябія, 2003 - 232 с.

Наукові публікації

22. Авер’янов В. Система органів виконавчої влади: проблеми реформування у світлі конституційних вимог // Право України. – 2003. – № 9. – С. 24–28.

23. Бойко О. Компетенція глави держави у сфері забезпечення національної безпеки // Право України. – 2003. – № 6. – С. 136–139

24. Веніславський Ф. Взаємодія гілок державної влади як принцип основ конституційного ладу України // Право України. – 1998. – № 1. – С. 34–36.

25. Волощук О. Т. Місце Президента України в системі органів державної влади // Актуальні проблеми правознавства: Науковий збірник ЮІ ТАНГ. – Тернопіль, 2004. – С. 107–109.

26. Головатий С. Конституція України в системі європейського конституціоналізму // Право України. – 1997. – № 8. – С. 3–6.

27. Демиденко В., Петухов Г. Юридична природа Декларації про державний суверенітет України // Радянське право. – 1991. – № 2. – С. 3–6.

28. Кикоть П. Міністерство – центральний орган виконавчої влади України. // Право України. – 2000.– № 1.– С. 35–37.

29. Куйбіда В., Чушенко В. Поняття місцевого самоврядування в Україні // Право України. – 1998. – № 5. – С. 17–21.

30. Магновський І. Економічні гарантії конституційних прав і свобод людини та громадянина // Право України. – 2003. – № 1. – С. 25–27.

31. Магновський І. Конституційно-правовий статус особи (її громадянські права і свободи) // Право України. – 2002. – № 7. – С. 18–22.

32. Погорілко В. Загальна декларація прав людини – одна з найважливіших загальнолюдських цінностей ХХ століття // Право України. – 1999. – № 4. – С. 7–10.

33. Погорілко В., Федоренко В. Об’єкти конституційного права України: поняття, ознаки та види // Право України. – 2004. – № 2. – С. 9–16.

34. Селіванов А. Реформування конституційних засад організації судової влади в Україні // Право України. – 2003. – № 7. – С. 14–15.

35. Фрицький Олег Федорович. Конституційне право України: Підручник. — 2.вид., перероб. та доп. — К. : Юрінком Інтер, 2004. — 509с.

36. Фрончко В. В. Конституційний Суд України: окремі аспекти вдосконалення та розширення діяльності суб’єктів звернення // Актуальні проблеми правознавства: Науковий збірник ЮІ ТАНГ. – Тернопіль, 2004. – С. 68–72.

37. Хоменець Р. Щодо визначення поняття місцевого самоврядування // Право України. – 2002. – № 4. – С. 29–31.

38. Шаповал В. Державний устрій України: політико-правовий аспект проблеми // Українське право. – 1996. – №1. – С. 7–16.

39. Шаповал В. Конституція як форма (джерело) конституційного права України // Право України. – 1999. – № 6. – С. 5–9.

40. Шумак І. Поняття громадянських прав і свобод людини в Україні // Право України. – 1999. – № 10. – С. 14–17.

41. Шаповал В. Сутнісні характеристики місцевого самоврядування // Право України. – 2002. – № 3. – С. 48–54.

 

Нормативно-правові акти

42. Декларація про державний суверенітет України. Прийнята 16 липня 1990 р. // Відомості Верховної Ради УРСР. – 1990. – № 31. – Ст. 429.

43. Коментар до Конституції України. Інститут законодавства Верховної Ради України. Друге видання, виправлене й доповнене. - К. - 1998. -412 с.

44. Конституція України: Прийнята на п'ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 року. - К.: Юрінком, 1996. - 80 с.

45. Про Автономну Республіку Крим: Закон України від 17 березня 1995 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1995. – № 11. – Ст. 69.

46. Про Апеляційний суд України, Касаційний суд України та Вищий адміністративний суд України: Указ Президента України від 1 жовтня 2002 р. // Офіційний вісник України. – 2002. – № 40. – Ст. 1856.

47. Про Верховну Раду Автономної Республіки Крим: Закон України від 10 лютого 1998 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1998. – № 29.

48. Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів: Закон України від 6 квітня 2004 року № 1667-IV// Офіційний вісник України. - 2004. - № 14. - Ст. 965.

49. Про вибори народних депутатів України: Закон України від 25 березня 2004 року № 1665-1V // Офіційний вісник України. - 2004. - № 14.-Ст. 964.

50. Про вибори Президента України: Закон України від 5 березня 1999 р. у редакції Закону України від 18 березня 2004 р. // Офіційний вісник України. – 2004. – № 14. – Ст. 959.

51. Про всеукраїнський референдум: Закон України від 6грудня 2012 року № 5475-VI// Відомості Верховної Ради - 2013. - № 44-45. - Ст. 634.

52. Про затвердження Конституції Автономної Республіки Крим: Закон України від 23 грудня 1998 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1999. – № 5-6. – Ст. 43.

53. Про Кабінет Міністрів України: Закон України від 7 жовтня 2010 року N 2591-VI // Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2011, N 9, ст.58

54. Про комітети Верховної Ради України: Закон України в редакції Закону від 22 грудня 2005 року № 3277-ІѴ // Офіційний вісник України. - 2006. - № 3. - Ст. 82.

55. Про Конституційний Суд України: Закон України від 16 жовтня 1996 р. № 422/96-ВР //Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1996, № 49, ст.272

56. Про місцеві державні адміністрації: Закон України від 9 квітня 1999 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1999. – № 20-21. – Ст. 190.

57. Про місцеве самоврядування в України: Закон України від 21.05.1997 № 280/97-ВР // Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1997, N 24, ст.170

58. Про громадські об’єднання: Закон України від 22 березня 2012 р. // Відомості Верховної Ради України 2013. – № 1. – Ст. 1.

59. Про органи самоорганізації населення: Закон України від 11 липня 2001 р. // Офіційний вісник України. – 2001. – № 32. – Ст. 1449.

60. Про Представництво Президента України в Автономній Республіці Крим: Закон України від 2 березня 2000 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2000. – № 21. – Ст. 158.

61. Про проголошення незалежності України: Постанова Верховної Ради УРСР від 24 серпня 1991 року // Відомості Верховної Ради УРСР. – 1991. – 38. – Ст. 502.

62. Про Раду національної безпеки і оборони України: Закон України від 5 березня 1998 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1998. – № 35.– Ст. 237.

63. Про Регламент Верховної Ради України: Закон України вiд 10.02.2010 № 1861-VI // Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2010, N 14-15, N 16-17, ст.133.

64. Про статус депутатів місцевих рад: Закон України від 11 липня 2002 р. № 93-IV // Офіційний вісник України. -2002. - № 31. - Ст. 1453.

65. Про статус народного депутата України: Закон України від 17 листопада1992 року № 2790-ХІI// Відомості Верховної Ради України. - 1993.-№3. -Ст. 17.

66. Про судоустрій і статус суддів: Закон України від 7 липня 2010 р. № 2453-VI // Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2010, N 41-42, N 43, N 44-45, ст.529

67. Про Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини: Закон України від 23 грудня 1997 року № 776/97-ВР // Офіційний вісник України. - 1998. -№ І.-Ст.5.

68. Про центральні органи виконавчої влади: Закон України від 17 березня 2011 року № 3166-VI// Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2011, N 38, ст.385

69. Про громадянство України: Закон України від 18 січня 2001 року.

70. Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства; Закон України від 4 лютого 1994 року. Адреси в глобальній комп’ютерній мережі Internet

71. Верховна Рада України [Електронний ресурс] - Режим доступу: www. http ://zakonjada.gov.ua

72. Верховний Суд України [Електронний ресурс] - Режим доступу:www.scourt.gov.ua

73. КабінетМіністрівУкраїни [Електронний ресурс] - Режим доступу http://ru.wjkbedia.org/wiki

74. Конституційний Суд України[Електронний ресурс] - Режим доступу: www.ccu.gov.ua

75. Офіційне представництво Президента України [Електронний ресурс] - Режим доступу: www.president.gov.ua

76. Київська міська державна адміністрація [Електронний ресурс] - Режим доступу: kievcity.gov.ua

77. Київська міська рада [Електронний ресурс] - Режим доступу: kmr.gov.ua

78. Регіони України та їх склад [Електронний ресурс] - Режим доступу: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/z7502/a002

 

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...