Главная Обратная связь

Дисциплины:


Досвід зарубіжних країн у реалізації заходів з охорони праціНайвищим пріоритетом будь-якої діяльності є людське життя і здоров’я, про це свідчить і логіка економічного розвитку. Але ще зовсім недавно підхід до вирішення проблем охорони праці в різних країнах був неоднаковим, і змінювався в залежності від багатьох обставин. На сьогодні питання охорони праці в державі тісно пов’язане з рівнем її індустріалізації, типом державного управління і соціальним устроєм.

Охорона праці – ключовий інститут соціальної політики сучасної держави. З невпинним розвитком промисловості країни зміст поняття охорони праці наповнюється сьогодні новим сенсом. На сьогодні охорона праці націлена на запобігання травматизму і забезпечення сприятливих виробничих умов.

Умови праці мають велике економічне значення, як для особистості, суспільства, так і для підприємств і інших організацій. Вплив охорони праці широко поширюється на багато рівнів. З початку 1990-х років посилилося прагнення до поєднання економічного підходу з розвитком умов праці та з технікою безпеки. Буквально за останні 5-7 років уявлення про охорону праці зазнали змін, яких даний інститут не знав з часів свого виникнення. Вивчення подібних новацій дозволяє адекватно оцінити актуальні напрями в області охорони праці та сформулювати завдання в цій сфері, не повторюючи допущених помилок і не упускаючи ключових елементів. Без такого підходу немислимі ні ефективне управління сучасним підприємством, ні сучасна державна політика в області охорони праці.

Пошук нових підходів до управління охороною праці та її реформування як на державному, так і регіональному рівнях обумовлений змінами, що відбуваються, в економіці і соціальній сфері. Державна політика в області умов і охорони праці ще не повною мірою забезпечує системний, комплексний підхід до всього спектру вирішуваних завдань в цій області і впровадження інноваційних елементів економічної ефективності управління .

Міжнародний досвід, адаптований до умов України, може бути дуже корисним при реалізації завдань пов’язаних з поліпшенням стану охорони праці в нашій державі. У світовій практиці у сфері охорони праці давно і успішно застосовуються підходи, в основі яких лежить принцип запобігання нещасним випадкам і профзахворюванням.

Незважаючи на те, що змінюються підходи та розумннія системи техніки безпеки вцілому, за даними Міжнародної організації праці (МОП) в світі щорічно реєструється приблизно 270 млн. нещасних випадків, пов’язаних з трудовою діяльністю, і 160 млн. випадків професійних захворювань. Гинуть на виробництві майже 354 тис. працівників. У Євросоюзі щороку фіксується понад 7 млн. виробничих травм, що приводить до втрати 3 робочих днів. 167 тис. чоловік вмирають в результаті нещасних випадків на робочому місці або профзахворювань. Єврокомісія постановила понизити це число на 25% до 2012 року. Якщо ж до цього числа додати тих, хто отримав в результаті нещасного випадку профзахворювання і вибув з виробничого процесу, то цей показник склав в 2004 р. до 2,2 млн., причому серед таких захворювань 32% складали онкологічні, 23% – серцево-судинні, 19% – травматологічні, 17% – інфекційні. Щодня в світі відсутні на робочому місці унаслідок хвороби (тимчасовій непрацездатності) близько 5% робочої сили .Для протидії цій негатівній тенденції в Євросоюзі (ЄС) Комісія ЄС прийняла в 2001 р. Програму заходів по охороні праці і здоров’я на робочих місцях на 2002–2006 рр., а в 2005 р. – Програму REACH – реєстрації, оцінки і обмеження вживання хімікатів. ЕКП (Щорічна конференція Партнерства) провела в 2006 р. у Відні Міжнародну профспілкову конференцію, на якій висунута вимога підсилити контроль за реалізацією цієї Програми. Комісія ЄС прийняла рішення розробити Європейську стратегію по питаннях трудового середовища на період до 2012 р. . Для втілення в життя положень стратегії Єврокомісія використовуватиме всі наявні інструменти (законодавче регулювання, соціальний діалог, практику корпоративної соціальної відповідальності, економічні стимуляції). Розвитку культури охорони праці повинні сприяти Європейські тижні по охороні праці на виробництві, що проводяться з 2000 р.

Таким чином, поступово нова концепція забезпечення безпечних і здорових умов праці придбала міцний фундамент, стовпами якого стали критерії «системності», «комплексності», «превентивної», «гнучкості», «персоніфікації» і «співпраці». Як вважають західноєвропейські фахівці, традиційних моделей охорони праці вже недостатньо для протистояння ризикам, управління якими націлено на виправлення положення, що складається, а не на їх запобігання. Вирішення проблеми охорони праці слід починати із забезпечення його безпеки при розробці нових технологій і устаткування, організації виробничих процесів і контролю за поведінкою людини. Особлива увага повинна приділятися розробкам охороні праці на малих і середніх підприємствах .

У нашій країні картина стану охорона праці та техніки безпеки залишається невтішною. Щодня на українських підприємствах гинуть люди. Несприятливі умови праці є причиною високого рівня виробничого травматизму і профзахворювань. Незважаючи на прийняті ряд заходів по протидії цій тенденції, вони на даний момент не дали відчутних результатів. Назріла необхідність більш послідовної оцінки і вживання рішучих заходів по усуненню чинників безвідповідальності посадових осіб і роботодавців за стан умов і охорони праці організацій різних форм власності і видів економічної діяльності.

Щоб забезпечити безпечну працю на робочих місцях, необхідні кваліфіковані кадри і відповідальне, зацікавлене відношення до реалізації конституційних прав працівників з боку як працедавців, так і керівників на всіх рівнях управління. Ситуація, що склалася на ринку праці, вимагає підготовки інженерів і фахівців, що володіють науковими знаннями, здатних реалізовувати цілі охорони праці і довкілля на різних рівнях: у організаціях, установах, соціальних і інженерних службах, здійснювати методологічну, дослідницьку діяльність і що усвідомлюють соціальну значущість своєї професії.

 

 

Задача

На підприємстві працює 4000 осіб, з них 2000 – зі шкідливими речовинами і 300 – на роботах з підвищеною небезпекою. Розрахувати чисельний склад служби охорони праці на підприємстві.


Узагалі розрахунок чисельності працівників служби охорони праці в залежності від небезпечності та шкідливості виробництва з числом працюючиз понад 500 чоловік здійснюється за формулою :
М = 2 + Рср * Кв / Ф,чол.
Де : М – чисельний склад служби охорони праці;
Рср – середня облікова чисельність на підприємстві;
Ф - ефективний річний фонд робочого часу спеціаліста з охорони праці ( нормативно встановлений 1820 часів)
К – коефіцієнт, що враховує шкідливість та небезпечність виробництва, вираховується згідно формули :
К = 1 + ( Рв + Ра / Рср )
Де: Рв – чисельність працюючих із шкідливими речовинами;
Ра – чисельність працюючих на роботах підвищеної небезпеки.
Розв’язок: по формулі

К=1+(2000+300/4000)=1,58
М=2+4000*1,58/1820=5,48

Відповідь: Чисельний склад служби охорони праці 5,48

 

Висновок:

Крім того, показники стану індивідуальної чутливості та рівня специфічної адаптації можуть бути використані під час розслідування профзахворювань на підприємстві, особливо в разі виявлення їх на ранній стадії розвитку або при роботі в умовах допустимих рівнів шкідливих факторів. Це дасть можливість мати об’єктивні дані про підвищену індивідуальну схильність до розвитку профзахворювань, а не лише передбачати її наявність.

Таким чином, наведені дані про наукове обґрунтування та значну ефективність професійного добору працівників під час приймання на роботу та періодичного професійного огляду в процесі роботи з застосуванням розроблених способів, а також багатоплановість можливого використання результатів тестування в діагностиці, аналізі та розслідуванні випадків профзахворювань і травмування, розробці та здійсненні першочергових профілактичних заходів свідчать про необхідність прискорення розробки та широкого впровадження системи професійного добору працівників.

 

Тому, на нашу думку, необхідно прийняти комплексну програму, яка б передбачала такі пункти:

Збільшення фінансування програм пов’язаних із забезпеченням охорони праці в країні.

Удосконалення та спрощення нормативних документів, що регулюють відносини у сфері безпеки та гігієни праці на робочому місці.

Поліпшення інформування, навчання та співробітництва через систему освіти;

Удосконалення системи запобігання нещасним випадкам на виробництві та професійним захворюванням;

Ідентифікацію та оцінювання нових професійних ризиків;

Посилити співпрацю діяльності всіх суб’єктів правовідносин у сфері безпеки та гігієни праці.

Зрозуміло, невичерпним резервом для поліпшення роботи у сфері охорони праці є міжнародний досвід в практичній, нормативній і правовій діяльності. У той же час зарубіжний досвід привабливий і цінний не лише ретельною опрацьованістю спеціальних питань охорони праці. На не меншу увагу заслуговує оголошена в країнах Заходу прихильність пріоритетам, що стосуються перш за все інтересів людини в праці.

Безумовно, безпека на ринку праці заслуговує на пріоритет перед останніми чинниками соціально-економічної безпеки. Хоча в умовах сучасного суспільства більшість людей вимушена більше уваги приділяти питанням працевлаштування і заробітної плати, а не проблемам поліпшення охорони праці. Для подолання цих негативних тенденцій необхідно апелювати і до державних інститутів, і до соціальних партнерів, метою ефективної політики яких в цій області повинно стати створення системи по вдосконаленню умов праці і виробничої сфери. Адекватне розуміння суті суспільних процесів на початку нашого століття робить ефективну охорону праці необхідною складовою політики будь-якої цивілізованої країни.

 

 

Список літератури

Грищук М.В. Основи охорони праці : Підручник. – Київ: Кондор, 2005. – 240 с.

2. Охрана труда - новая концепция. [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.dvkuot.ru/

Жидецький В.Ц. Основи охорони праці.Підручник - Львів: УАД, 2006 - 336 с.

Зеркалов Д.В. Состояние безопасности труда в мире. Охрана труда: Научно-производственный ежемесячный журнал, 2008, № 11, с. 31-33.

Евросоюз: в фокусе внимания - охрана труда. [Електронний ресурс] – Режим доступу: // http://www.chelt.ru

Охрана труда: вчера, сегодня, завтра. [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.profzentr.ru

Основні напрями стратегії з охорони праці у країнах ЄС. [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.ohoronapraci.com.ua

Основа улучшения условий труда. [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.centrstandartstroy.ru/

 

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...