Главная Обратная связь

Дисциплины:


Http://www.khntusg.com.ua/files/sbornik/vestnik_97/14.pdf 

Підприємство може використовувати одно рівневі канали розподілу, тобто просувати товар за допомогою залучення роздрібного ( оптового) торгівця. Також можна використовувати дворівневі канали розподілу, тобто використовувати послуги оптового торгівця та роздрібного торгівця.

 

 

6. Розробка рекламної програми

Управління просуванням товару – це сукупність елементів, які пов’язані з цілями, функціями та організаційною структурою підприємства. Вони спрямовані на інформування, переконання та нагадування споживачам про товари фірми, стимулювання їх збуту і створення позитивного іміджу підприємству. Ф.Котлер у своїх дослідженнях відносно іміджу використовує словосполучення «образ фірми», а О.Феофанов, який вперше використав поняття «імідж» у вітчизняній науковій літературі, де розглядає імідж як основний засіб психологічного впливу рекламодавця на споживача. Отже, імідж – це сформований фірмою образ товару, послуги, підприємства, що склались у свідомості споживача та впливає на успіх фірми та її конкурентоспроможність.

Особливістю управління системи комунікацій є необхідність розгляду її на усіх етапах - перед продажем, у момент продажу, під час споживання, після споживання.

Комплекс просування представляє собою поєднання засобів реклами, персонального продажу, стимулювання збуту, зв’язків з громадськістю та інструментів прямого маркетингу.

Паблік рилейшнз (PR) – це особлива функція управління, яка допомагає встановлювати і підтримувати загальні принципи спілкування, розуміння, згоди та співпраці між організацією і відповідним колом осіб [16]. За словами Е. Макаревича паблік рилейшнз — це найважливіша частина управління суспільством і будь-якою організацією. Інструменти PR дозволяють керувати думками і почуттями споживачів, формуючи попит на продукт та просувають імідж й репутацію фірми та її товарів, послуг. За допомогою паблік рілейшнз фірма може заявити про переваги ТМ «Айсберг» та сформувати позитивний образ в очах споживачів. Також заявити про фірму можна за допомою спонсорства.

Реклама – це будь-яка платна форма неособистого представлення організації, товару чи ідеї від імені замовника. Вона спрямована на формування іміджу продукту та підприємству та інформування про вихід товару на ринок, формування попиту на нього та стимулювання збуту.

За допомогою правильно сформованої реклами ТМ «Айсберг» проінформовує цільову аудиторію перевагами товару. Підприємство використовує наступні види реклами:

- реклама у пресі ( наприклад, у спеціальних фахових журналах та газетах та у газетах для масового споживання);

- рекламу на радіо – забезпечує масовість аудиторії та здійснюється за низькою вартістю;- друковану рекламу ( наприклад,каталоги, плакати розробити листівки та інформаційні листи про товар);

- реклама на телебаченні, що має експресивний характер і здійснює сильний емоційний вплив на адресатів, внаслідок поєднання зображення, звуку і руху. Також використовуючи прийоми правильного поєднання кольорів та синестезії можна вплинути на підсвідомість споживача, формулюючи при цьому позитивні подразники;

- зовнішня реклама – це використання реклами на щитах вздовж доріг, на стінах і дахах будинків. Вона забезпечує велику частоту повторюваних контактів та помірну вартість;

- реклама на місті продажу – це вивіски, реклама на упаковках товару і т.д. Вона стимулює споживача до купівлі товару;

- реклама в Інтернеті – використання електричних каналів маркетингу.

Таким чином, сучасний підхід до управління рекламною діяльністю займає дуже важливе місце в конкурентоспроможності будь-якого підприємства. Тому слід постійно приймати збалансовані, науково-обґрунтовані рішення щодо управління рекламною діяльністю.

Персональний продаж - це двосторонній потік комунікації між покупцем та продавцем, мета якого - вплинути на рішення про купівлю, яке приймає споживач чи група споживачів. Перевагою персонального продажу є особисте спілкування та можливість контролю охоплення потрібної для підприємства аудиторії. Також, продавець може адаптуватись до зворотної реакції потенційного споживача.

Стимулювання збуту за визначенням Павленко А.Ф. та Войчака А. В – це використання короткотермінових заходів, які розраховані на швидку реакцію споживачі. Заходи стимулювання збуту впливають: на споживача за допомогою знижок, купонів, демонстрацій, розповсюдження зразків; на посередників за допомогою проведення торгівельних конкурсів, постачання частини товару безкоштовно, організація спільної реклами; на персонал у вигляді премій товарами або зниженими цінами на товар, конкурсами для підвищення роботи працівників, проведення спеціальних семінарів, зустрічей, програм підвищення кваліфікації та інші.

Таким чином, фірма може використовувати натупні форми стимулювання збуту:

- знижки;

- розповсюдження купонів;

- конкурси, вікторини.

 

Отже, комплекс маркетингу є важливою ланкою в управлінні конкурентоспроможністю підприємства, яка спрямована на задоволення потреб споживачів, а саме: виготовлення товарного рибного товару – оселедця та формування лояльності клієнтів доданої торгової марки.

 

7. Підсумки

Даний ринок характеризується сезонністю, великою кількістю виробників однорідної продукції, вільним ціноутворенням, відсутністю штучних бар'єрів при входженні на ринок нових товарів та виходу з нього і належить до типу «вільний». Ефективний його розвиток можливий за умови забезпечення широкого асортименту продукції, високого споживчого попиту, розвиненої ринкової інфраструктури, адекватного державного регулювання.

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...