Главная Обратная связь

Дисциплины:


Тема 1. Теоретичні та методологічні засади юридичної психологіїМетодичні рекомендації

Щодо проведення семінарських/практичних занять

Напрям підготовки: 6.030401 «Правознавство»,

 

Інститут, факультет:

Юридичний факультет

Факультет заочного навчання цивільних осіб

 

 

Одеса – 2014


Методичні рекомендації щодо проведення семінарських занять з дисципліни «Юридична психологія» для студентів денної та заочної форми навчання за напрямом підготовки 6.030401 «Правознавство»

 

«___» ________ 201__ року - __ с.

 

Розробник доцент кафедри, к.ю.н. Матієнко Т.В.

 

Обговорено та схвалено на засіданні кафедри «Психології та педагогіки»

Протокол від «___» ________ 201__ року № _

 

Обговорено та схвалено науково-методичною радою Одеського державного університету внутрішніх справ.

Протокол від «___» ________ 201__ року № _

 

 

Тематичний план дисципліни

 

Назви змістових модулів і тем Кількість годин
  Денна форма ЮФ Заочна форма ФЗНЦО
  усього у тому числі усього у тому числі
    Л. С. П. Інд. Сам.   Л. С. П. Інд. Сам.
Тема 1. Теоретичні та методологічні засади юридичної психології - - - - - -
Тема 2. Використання психологічних знань - - - - - -
Тема 3Правова соціалізація та правослухняна поведінка особистості - - - - -
Тема 4. Психологія правопорушної та злочинної поведінки - - -
Тема 5. Типологія особистості злочинця - - - -
Тема 6. Психологічні особливості злочинних груп - - - - - -
Тема 7. Психологія жертви - - - - -
Тема 8. Методи і прийоми психологічного впливу на особистість - - - - -
Тема 9. Психологічні засади судового розгляду - -        
Тема 10. Психологічні аспекти проблеми покарання та виправлення засуджених - -          
Усього годин - - -

  

Плани семінарських занять

Тема 1. Теоретичні та методологічні засади юридичної психології

Семінарське заняття – 2 год.

Питання:

1. Характеристика об’єкта, предмета, принципів юридичної психології.

2. Характеристика методів юридичної психології.

3. Структура сучасної юридичної психології та її місце серед інших галузей психології.

4. Історія розвитку та сучасний стан юридичної психології.

Методичні рекомендації. Під час самостійної підготовки до семінарського заняття студенти повинні засвоїти: визначення юридичної психології, предмет та пріоритетні завдання юридичної психології, зв’язок юридичної психології із галузями психології (загальною, соціальною, порівняльною, екстремальною та ін.), структуру юридичної психології, принципи та методи юридичної психології, основні етапи розвитку та сучасний етап юридичної психології.

Студенти повинні засвоїти, що юридична психологія — науково-практична дисциплiна, яка досліджує психологiчнi закономiрностi системи «людина — право», розробляє рекомендацiї, спрямованi на пiдвищення ефективностi цiєї системи. Іншими словами, юридична психологія досліджує психологічне опосередкування правових відносин та правової поведінки. ЇЇ вивчення дозволяє удосконалити дiяльнiсть правознавця, допомагає йому будувати та регулювати взаємовiдносини з людьми, поглиблено розумiти мотиви їх вчинків i поведінки, пізнавати об’єктивну дiйснiсть, вірно оцінювати її та використовувати результати в практичній дiяльностi.

При опрацюванні теми студенти повинні вивчити структуру юридичної психології: правова, кримінальна, судова, пенітенціарна; принципи юридичної психології: принцип детермінізму, принцип єдності свідомості та діяльності, принцип розвитку; методи наукового пізнання та методи активного впливу на особистість.

Студенти повинні засвоїти ключові поняття: юридична психологія, правова психологія, кримінальна психологія, пенітенціарна психологія, судова психологія, методи юридичної психології: методи наукового дослідження, методи активного впливу на особистість, принцип детермінізму, принцип, розвитку, принцип єдності свідомості та діяльності.

Література:

 

 

Теми рефератів:

1.«Використання методів юридичної психології в діяльності органів внутрішніх справ».

2.«Правомірність та допустимість методів психологічного впливу в кримінальному судочинстві».

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...