Главная Обратная связь

Дисциплины:


Шкала оцінювання: національна та ECTSЗа внутрішньою шкалою навчального закладу в балах За шкалою ECTS /За національною шкалою
  Вноситься до відомості
  екзамен залік
90 – 100 А/Відмінно А, В,С, D, Е /Зараховано  
82-89 В/Добре
74-81 С/Добре
64-73 D/Задовільно
60-63 Е/Задовільно
35-59 FX/Незадовільно   Не зараховано  
з можливістю повторного складання
0-34 F/Незадовільно Не зараховано  
з обов’язковим повторним курсом
       

Успішність навчання курсантів оцінюється за допомогою засобів діагностики шляхом поточного контролю,який здійснюється під час проведення семінарських і практичних занять, і має на меті перевірку рівня підготовленості курсантів з певних тем програми навчальної дисципліни, а також до виконання конкретних завдань. Форма проведення поточного контролю під час навчальних занять і система оцінювання рівня знань визначається кафедрою.

За умов кредитно-модульної системиконтроль успішності курсантів здійснюється шляхом накопичення оцінок, під час поточного контролю.

Поточний контрользнань студентів (курсантів) оцінюється за національною шкалою («2», «3», «4», «5») , з обов’язковим переведенням при підсумковому контролі оцінок в бали за допомогою шкали навчального закладу до національної шкали та шкали ECTS.

Незадовільна оцінка («2») відпрацьовується в обов’язковому порядку, протягом 10 днів з моменту отримання (для підрахунку загальної кількості балів враховується оцінка, отримана при відпрацюванні).

Оцінки, отримані курсантом під час поточного контролю, виставляються викладачем в Журналі обліку роботи академічної групи.

Підсумкова оцінка з навчальної дисципліни визначається як середньоарифметична результатів поточного контролю. Якщо курсант бажає покращити оцінку, отриману як середньоарифметичну результатів поточного контролю, то він може скласти залік.

Якщо протягом вивчення навчальної дисципліни курсант набрав суму балів більше 74 за шкалою оцінювання ECTS, то він отримує оцінки за набраними балами В/Добре, С/Добре, А/Відміннобез складання підсумкового контролю. Курсант який набрав менше 74 балів, тобто менше 2/3 від загальної кількості семінарських (практичних) занять та поточних контрольних заходів складає залік в обов’язковому порядку.

Результати підсумкового контролю, перераховані в бали, заносятьсявикладачем в заліково-екзаменаційну відомість, залікову книжку та індивідуальний навчальний планкурсантаза шкалою оцінювання ECTS та національною шкалою. Підсумковий контроль курсанта здійснюється посеместрово. За його результатами здійснюється допуск до продовження навчання у наступному семестрі.Для ти, хто складає заліки критерії оцінювання знань наступні.

Оцінка А/ “відмінно– виставляється, якщо курсант має глибокі і системні знання, вміє узагальнювати теоретичний матеріал, співвідносити загальні знання з конкретними ситуаціями; засвідчив уміння критично оцінювати варіантні підходи щодо сутності норм та уявлень; оволодів навичками аналізувати, моделювати та адекватно оцінювати ситуацію; обізнаний з науковими працями вітчизняних та зарубіжних спеціалістів в даній області; матеріал викладає логічно, послідовно, переконливо.

Оцінка В, С/“добре” виставляється, якщо курсант виявив достатньо повні знання курсу; дає правильні, хоча і не завжди повні визначення явищ дійсності; оволодів навичками співвідносити теоретичні знання з конкретними ситуаціями; висловлює своє ставлення до варіантних теорій щодо сутності явищ; засвоїв основи аналітичного методу; допускає незначні неточності в розкритті окремих теоретичних положень.

Оцінка D, Е / “задовільно” – курсант взагалі засвоїв програмний матеріал курсу в передбаченому обсязі з деякими неточностями у визначенні основних явищ та процесів; намагається висловити своє ставлення до проблемних питань, хоча і не завжди адекватно; вміє аналізувати набуті теоретичні знання і співвідносити їх з конкретними ситуаціями; виклад матеріалу непослідовний, неточний, з наявними помилками.

Оцінка FX, F/ “незадовільно” – курсант виявив слабкі (відсутність) знання теоретичного програмного матеріалу; не зміг дати визначення основних провідних категорій та явищ; відсутні навички адекватної оцінки норм і теорій; виклад матеріалу непослідовний, нелогічний, фрагментарний, з грубими помилками.

Оцінка А,В,С, D, Е / “зараховано ” виставляється, якщо курсант виявив достатньо повні знання курсу; вміє узагальнювати теоретичний матеріал, співвідносити загальні знання з конкретними ситуаціями, засвідчив уміння критично оцінювати варіативні підходи щодо сутності поставлених питань, дає правильні, хоча і не завжди повні відповіді на поставлені запитання; висловлює своє ставлення до варіантних теорій щодо сутності явищ; допускає незначні неточності в розкритті окремих теоретичних положень; матеріал викладає не завжди логічно, послідовно і переконливо.

Оцінка FX, F/ “не зараховано ” виставляється, якщо курсант виявив слабкі (відсутність) знання теоретичного програмного матеріалу; не зміг дати визначення основних провідних категорій та явищ; відсутні навички адекватної оцінки норм і теорій; виклад матеріалу непослідовний, нелогічний, фрагментарний, неточний, стислий; повна відсутність переконливості в викладенні матеріалу.

 

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...