Главная Обратная связь

Дисциплины:


До семінарських занятьМІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

ОДЕСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ВНУТРІШНІХ СПРАВ

Кафедра державно-правових дисциплін

Актуальні проблеми конституційного права України

 

 

 

Методичні рекомендації

до семінарських занять

Спеціальність8.03040101 «Правознавство»

Факультетюридичний

 

 

 

 

2015 рік

Методичні рекомендації до семінарських занять з навчальної дисципліни «Актуальні проблеми конституційного права України» для студентів денної форми навчання спеціальності 8.03040101 «Правознавство»

28 серпня 2015 року - 28 с.

 

Розробник:Мошак О. В., кандидат політичних наук, доцент

 

Обговорено та схвалено на засіданні кафедри державно-правових дисциплін

Протокол від 28 серпня 2015 року № 1


 

Тема 1. Проблеми становлення конституціоналізму в Україні(4 год.)

 

Питання для обговорення на першому занятті:

1. Поняття конституціоналізму та його сутність.

2.Джерела конституціоналізму.

3.Основні напрямки розвитку теорії сучасного конституціоналізму

Питання для обговорення на другому занятті:

1.Основні етапи становлення та розвитку українського конституціоналізму.

2.Тенденції розвитку конституціоналізму на сучасному етапі державотворення в Україні.

Ключові поняття: конституціоналізм, юридична природа конституціоналізму, політична природа конституціоналізму, система конституціоналізму, конституційний процес, ознаки конституціоналізму, джерела конституціоналізму, сутність конституції, функції конституції, конституційні закони, режим конституційної законності.

Теми рефератів :

1.Вплив європейських традицій конституціоналізму на розвиток конституційної права України.

2.Вплив юснатуралістичного праворозуміння на розвиток українського конституціоналізму.

3.Місце конституційного законодавство в системі конституціоналізму.

Методичні рекомендації:

При вивченні теми студентам слід звернути увагу на те, що в повному обсязі зрозуміти сутність конституціоналізму та основні тенденції його становлення в Україні можна через звернення до політичних категорій й дослідження тих політичних процесів, що відбуваються в нашій країні. При аналізі системи конституціоналізму необхідно враховувати вплив політичних способів та засобів на конституційно-правові відносини, зокрема, відносини влади, та їхнє регулювання. Крім того, аналіз основних напрямів становлення та розвитку вітчизняного конституціоналізму має також проводитися з врахуванням сучасних загальносвітових тенденцій соціалізації конституцій та конституційного права в цілому.Самостійна робота:

Для підготовки до семінарського заняття необхідно виписати з Конституції України статті, що підтверджують або спростовують твердження про політизацію, соціалізацію та антропологізацію конституціоналізму як загальносвітові тенденції його сучасного розвитку. Необхідно також проілюструвати вплив міжнародно-правових стандартів на становлення конституціоналізму в Україні.

Питання для самоконтролю:

1. Як тлумачиться поняття „конституціоналізм” в „широкому” та „вузькому” значеннях?

2. Які елементи включає в себе система конституціоналізму?

3. Якими ознаками характеризується система конституціоналізму?

4. Що є нормативно-правовою основою конституціоналізму?

5. Які джерела формування сучасної теорії конституціоналізму Ви можете назвати?

6. Назвіть та охарактеризуйте основні сучасні тенденції розвитку конституціоналізму в Україні та світі.

7. Які прояви має тенденція „соціалізації” конституціоналізму?

8. Визначте основні напрямки розвитку конституційних ідей в Україні на поч.. та наприкінці ХХ ст.

9. Які проблеми виникають в процесі становлення конституціоналізму в сучасній Україні?

10. Чи впливають на розвиток конституціоналізму в Україні євроінтеграційні процеси?

Джерела та література:

Джерела

1. Конституція України від 28 червня 1996 р. (зі змін.) // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – №30. – Ст.141.

2. Декларація про державний суверенітет України від 16 липня 1990 р. //Відомості Верховної Ради УРСР. – 1990. – № 31. – Ст.429.

3. Акт проголошення незалежності України від 24 серпня 1991 р. //Відомості Верховної Ради України. – 1991. – № 38. – Ст.502.

Література

1. Бабенко К. Розвиток конституціоналізму як елемент сучасної правової культури в Україні //Вісник Конституційного Суду України. – 2010. - №4. – С.99-106.

2. Іваненко Г.В. Деякі проблеми сучасного конституціоналізму в Україні. // Актуальні проблеми політики. Збірник наукових праць. – Одеса, 2002. – Вип. 13. – С. 693-697.

3. Коломієць Т.В. Теоретичні засади конституціоналізму // Вісник Національного університету внутрішніх справ. - 2002. - №10. - С.135-140.

4. Крусян А. Р. Мета та соціально-правові передумови сучасного українського конституціоналізму // Право і суспільство. - 2010. - №4. - С. 43-48.

5. Крусян А.Р. Сучасний український конституціоналізм: монографія. — К.: Юрінком Інтер, 2010. — 558 с.

6. Крусян А. Конституційний процес в Україні: втілення принципів європейського конституціоналізму /А. Крусян, Н. Мішина //Вісник Конституційного Суду України – 2014. - № 3. – С.72-79.

7. Савчин М.В. Конституціоналізм і природа конституції: монографія.— Ужгород: Ліра, 2009. — 372 с.

8. Орзих М.Ф., Крусян А.Р. Современный конституционализм в Украине. Введение в украинское конституционное право: Монография. – К. .: Алеута, 2006.–221 с.

9. Речицький В.В. Прості цінності конституціоналізму [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://cau.in.ua/ua/activities/reports/id/prosti-cinnosti-konstitucionalizmu-499/

10. Слюсаренко А.Г., Томенко М.В. Історія української конституції.-К.:Право,1997. – 464 с.

11. Стецюк П. Конституціоналізм у системі методологічних засад сучасної науки конституційного права // Правова держава: Щорічник наук. пр. — 2005. — Вип. 16. — С. 49-53.

12. Стецюк П.Б. Основи теорії конституції та конституціоналізму. Частина перша: Посібник. – Львів: Астролябія, 2003. – 232 с.

13. Шаповал В.М. Сучасний конституціоналізм: Монографія. – К.: Юридична фірма „Салком”, Юрінком Інтер, 2005. – 560 с.

14. Шаповал В. „Соціалізація” як особливість сучасного конституційного регулювання // Вісник Конституційного Суду України. – 2004. - №3 – С. 28-48.

15. Шаптала Н. Особливості національного конституціоналізму в питаннях захисту Конституційним Судом України прав і свобод громадян // Вісник Конституційного Суду України. – 2010. - №6. – С.125-131.

16. Шемшученко Ю. Теоретико-методологічні проблеми сучасного конституціоналізму та державного управління в Україні //Право України. – 2009. - №11. – С. 19-25.

Тема №2 Конституція як нормативно-правова основа розвитку української держави. Конституційна реформа в Україні.(2 год.)

 

Питання для обговорення:

1. Конституційний процес в Україні: основні етапи, суб’єктний склад, суспільно-політичні фактори та проблеми розвитку.

2. Механізм зміни норм Конституції України та проблеми його вдосконалення.

3. Політична та конституційна реформи в Україні на сучасному етапі. Основні чинники, що обумовлюють необхідність реформ. Зміст, спрямованість і взаємозв’язок політичної й конституційної реформ.

Ключові поняття: конституційний процес, юридичні властивості конституції, зміст конституції, форма конституції, суб'єкти конституційно-правових відносин, конституційна реформа, конституційна модифікація, політична реформа.

Теми рефератів :

1.Політична реформа в контексті євроінтеграційних прагнень України.

2.Вплив конституційної реформи на процеси демократизації суспільно-політичного життя в Україні

Методичні рекомендації:

При вивченні теми студентам необхідно згадати основні етапи новітнього конституційного процесу в Україні, а також сутність понять „юридичні властивості конституції”, „суб'єкти конституційно-правових відносин”, „функції конституції”. При аналізі основних напрямків конституційної та політичної реформ слід враховувати вплив не лише внутрішніх політичних, економічних та соціальних факторів, а й зовнішньополітичні чинники цього процесу.

Самостійна робота:

Для підготовки до семінарського заняття необхідно здійснити порівняльний аналіз новітніх конституційних реформ в Україні, Росії та Польщі за наступними критеріями: чинники реформування, основні напрямки реформування, наслідки проведених реформ. За результатами проведеного аналізу заповнити відповідну таблицю.

Питання для самоконтролю:

1. Скільки етапів нараховує процес розвитку конституційних ідей в Україні? З якими подіями суспільно-політичного життя країни вони пов’язані?

2. Які чинники найбільше вплинули на процеси конституційного розвитку України у ХХ столітті?

3. Визначте основні напрямки конституційного процесу в Україні к. ХХ – поч.. ХХІ століття.

4. Яку роль відіграв Конституційний договір 1995 р. в конституційному процесі України?

5. Які наслідки для становлення конституціоналізму в Україні мало прийняття Конституції 1996 р.?

6. Проаналізуйте Конституцію України і визначте її основні характерні риси та юридичні властивості.

7. В чому полягає зміст поняття „конституційна реформа”? Яка відмінність існує між поняттями „конституційна реформа” та „політична реформа”?

8. Які наслідки прийняття Конституції 1996 р. зумовили необхідність проведення конституційної реформи 2004 р.?

9. Які чинники найбільше вплинули на характер та зміст конституційної реформи 2004 р.?

10. Означте найбільш перспективні, на Вашої точки зору, напрямки подальшого конституційного реформування.

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...