Главная Обратная связь

Дисциплины:


Джерела та література. 1. Конституція України від 28 червня 1996 рДжерела:

1. Конституція України від 28 червня 1996 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – №30. – Ст.141.

2. Закон України «Про внесення змін до Конституції України» від 8 грудня 2004 р. № 2222-IV// Відомості Верховної Ради України – 2005. - N 2. - Ст.44.

3. Закон України «Про внесення змін до Конституції України щодо проведення чергових виборів народних депутатів України, Президента України, депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів» від 1 лютого 2011 р. № 2952-VI // Відомості Верховної Ради України. - 2011. - № 10- Ст. 68.

4. Закон України «Про внесення змін до статті 98 Конституції України» від 19 вересня 2013 р. № 586-VII//Відомості Верховної Ради. – 2014. - №11. – Ст. 142.

5. Закон України «Про відновлення дії окремих положень Конституції України» від 21.02.2014 № 742-VII //Відомості Верховної Ради – 2014. - № 11. - Ст.143.

6. Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням 252 народних депутатів України щодо відповідності Конституції України (конституційності) Закону України «Про внесення змін до Конституції України» від 8 грудня 2004 року № 2222-IV (справа про додержання процедури внесення змін до Конституції України) // Вісник Конституційного Суду України – 2010. - №5. – С.36-56.

Література:

1. Бабенко К. Конституція України як фактор стабілізації та розвитку правового і політичного життя суспільства // Вісник Конституційного Суду України. – 2007. - № 1. – С. 38 – 44.

2. Барабаш Ю. Г. Конституційна реформа і стабільність конституційного ладу: конфліктологічно-правовий аналіз системного взаємозв’язку / Ю. Г. Барабаш // Право України. – 2012. – № 1/2. – С. 77-96.

3. Бевз Т. Конституційна реформа як складова трансформації політичної системи України // Сучас. укр. політика. Політики і політологи про неї. — 2011. — Вип. 23. — С. 34-44.

4. Киреев В.В. К вопросу о понятии и методологи исследования конституционной реформы // Конституционное и муниципальное право. – 2005. - N 4. – С.23-31.

5. Куненко І.С. Процедура внесення змін до Конституції:порівняльно-правовий аспект // Держава і право: зб. наук. пр. Юридичні і політичні науки. — К., 2010. — Вип. 47. – С. 170-176.

6. Оніщук М.В. Доктрина конституційної перебудови [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://cau.in.ua/ua/activities/analytics/id/doktrina-konstitucijnoji-perebudovi-zavdannja-ta-naprjami-reform-501/

7. Орзіх М. Конституция Украины и современные перспективы конституционных преобразований //Юридичний вісник. – 2011. - №1. – С.4-11.

8. Орзих М.Ф. Конституционная реформа в Украине: Учебн. пособие. – Одеса: Юридична література, 2003.9. Речицький В. Втілюючи принципи верховенства права: політико-правовий коментар положень Рішення Конституційного Суду України у справі про додержання процедури внесення змін до Конституції України // Вісник Конституційного Суду України. – 2010. - № 6. – С. 142 – 151.

10. Рудик П.А. Конституційна реформа в Україні: проблеми та перспективи. – К.:Атіка,2006. – 256 с.

11. Селиванов В.М. Демократичний вимір конституційної реформи в Україні: обумовленість і необхідність // Право України. – 2003. - №8. – С.17-25.

12. Скрипнюк О. Конституційний процес як фактор демократизації суспільних відносин в Україні // Вісник Конституційного Суду України. – 2007. - № 2. – С. 65 – 70.

13. Скрипнюк О. Специфіка статусу Конституції як Основного Закону України // Юридична Україна. – 2010. - №8. – С.4-8.

14. Тацій В. Наукові засади конституційного реформування в Україні //Право України. – 2009. - №11. – С.12-18.

15. Томенко М.В. Конституційний процес як пошук стратегічних пріоритетів України: монографія. -— К.:Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка, 2010. — 299 с.

16. Цесар І. Роль Конституції та конституціоналізму у функціонуванні сучасних демократій // Юридична Україна. – 2010. - №7. – С.35-41.

17. Шаповал В., Корнєєв А. Історія конституційного упорядкування сучасної Української держави // Право України. – 2011. - №4. – С.275-290.

Тема № 3. Проблеми правової охорони Конституції та конституційно-правової відповідальності. (2 год.)

 

Питання для обговорення:

1. Система правової охорони Конституції: поняття та основні елементи.

2. Конституційна юстиція, конституційний контроль та проблеми його здійснення.

3. Юридична відповідальність у конституційному праві та конституційно-правова відповідальність. Політична природа конституційно-правової відповідальності.

4. Проблеми забезпечення конституційно-правової відповідальності держави, її органів та посадових осіб.

Ключові поняття: система правової охорони конституції, конституційний контроль, конституційна юстиція, Конституційний Суд, юридична відповідальність у конституційному праві, політична відповідальність конституційно-правова відповідальність, суб’єкти конституційно-правової відповідальності, санкції конституційно-правової відповідальності.

Теми рефератів

1. Конституційна юстиція в Україні та зарубіжних країнах:порівняльно-правова характеристика.

2. Конституційно-правові делікти: особливості та види.

Методичні рекомендації:

При вивченні теми студентам слід звернути увагу на те, що поняття „правова охорона Конституції України” тлумачиться як у вузькому, вузькоспеціалізованому значенні (діяльність Конституційного Суду щодо вирішення питань про відповідність законів та інших правових актів Конституції України і офіційного тлумачення Конституції та законів), так у широкому сенсі ( сукупність спеціальних юридичних способів і засобів, якими виступають нормативно-правові і організаційно-правові механізми захисту Конституції). При вивченні теми необхідно проаналізувати кожен із елементів правової охорони Конституції та визначити проблеми, що існують у сфері забезпечення конституційної законності в нашій країні.

Самостійна робота:

На основі аналізу конституційно - правових актів, студентам необхідно: 1) визначити коло суб’єктів конституційно-правової відповідальності, 2) навести приклади, що підтверджують політичний характери такої відповідальності, 3) охарактеризувати основі види конституційно-правових санкцій.

Питання для самоконтролю:

1. Як тлумачиться поняття „правова охорона конституції” в „широкому” та „вузькому” значеннях?

2. Які елементи включає в себе система правової охорони конституції”?

3. Що таке конституційний контроль? Хто його здійснює?

4. Визначте основні проблеми здійснення конституційного контролю в нашій країні.

5. Яку роль в системі охорони конституції відіграє особливий порядок прийняття та внесення змін до конституції?

6. Які особливості має конституційно-правова відповідальність у порівнянні з іншими видами юридичної відповідальності?

7. Як співвідносяться поняття “конституційно-правова відповідальність” та “конституційна відповідальність”?

8. В чому полягає політичний характер конституційно-правової відповідальності?

9. Що таке конституційно-правова санкція? Які види конституційно-правових санкцій по відношенню до вищих посадових осіб держави Ви знаєте?

10. Назвіть основні теоретичні та практичні проблеми забезпечення конституційно-правової відповідальності.

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...