Главная Обратная связь

Дисциплины:


Етапи соціального проектуванняУмовно у навчальній літературі виділяють такі етапні цілі соціального проектування:

1) визначення проектної проблеми;

2) проведення проектних досліджень;

3) розробка проектної програми;

4) формування проектного цілого;

5) реалізація проектного зразка.

Безпосередньо етапи проектування, що служать структуруванню проектної діяльності, можуть бути представлені схемою (5.1).

1-й етап. Формулювання проблеми - визначення проблемної ситуації, що вимагає цілеспрямованих дій для її перетворення.

2-й етап. Соціальне замовлення - усвідомлення необхідності вирішення деякої соціальної проблеми з допомогою моделю­вання можливих варіантів перетворення соціальної ситуації.

3-й етап. Паспортизація об'єкта - отримання точних даних про систему, процес чи явище, опис їх стану, функціонування і розвитку. Паспорт - це документ, в якому відображаються кількісні і якісні параметри системи, що впливають на функціонування та розвиток, здійснюється аналіз структури елементів.

Етапи створення паспорта соціальної структури: а) визна­чення характеристик і параметрів, що впливають на нормальне функціонування і розвиток системи, їх класифікація і диферен­ціація; б) розробка форм паспорта; в) заповнення форм паспор­та, отримання необхідних даних: робота з документами, анке­тування, інтерв'ювання.

4-й етап. Визначення мети. Мета діяльності - це ідеальне уявлення про результат, новий, змінений стан системи, що є підсумком всієї діяльності. Існують деякі стандартні принципи постановки і формулювання мети, серед яких можна назвати такі:

1. До успішного результату веде тільки ясна мета. Характеристика ясності передбачає такі компоненти:

¨ осмисленість мети, ясне розуміння відповідей на пи­тання: "Якої ситуації слід досягти?", "Чому дана ситуа­ція є пріоритетною?", "Що необхідно зробити для її ре­алізації?", "Що відбудеться, якщо дана ситуація не буде досягнута?";

¨ чіткість її формулювання, зрозуміле партнерам по ко­манді та можливим опонентам і противникам. Катего­ричність і однозначність висловлювань, прагнення об­минати образні висловлювання - найпростіші способи прояснення мети.

2. Мета має бути сконцентрована на найголовнішому.

3. Необхідність обговорення мети. Формулювання мети - це співробітництво і кооперація, що вимагає її обговорення.

5-й етап. Розробка основних завдань. Вони повинні бути достатньо конкретними, являючи собою етапи наближення до поставленої мети соціального проекту.

6-й етап. Вибір стратегії проектної діяльності - сформульо­вані завдання повинні бути реалізованими з допомогою конк­ретних засобів, заходів, послідовність і взаємозалежність яких 

 

має бути визначена на етапі, що випереджує складання орган­ізаційної програми і робочого плану проектної діяльності.

7-й етап. Складання організаційної програми. Організаційна програма забезпечує цілеспрямовану і узгоджену діяльність соц­іальних проектувальників на всіх стратегічних етапах проекту­вання. Організаційна програма має таку типізовану структуру: 1) формулювання цілей і завдань проектної діяльності безпосеред­ньо для проектувальника; 2) визначення змісту ролей і розподіл останніх залежно від здібностей діячів; 3) каталогізація об'єктів проектування; 4) чіткий виклад дій для досягнення поставленої цілі; 5) перелік засобів і очікуваних результатів.

8-й етап. Прогнозування. Це передбачення тенденцій і пер­спектив можливого розвитку соціальних систем, об'єктів, сус­пільних явищ, процесів.

В основі прогнозування лежать три взаємопов'язані джерела інформації про майбутнє: а) екстраполяція в майбутнє тенденцій, закономірностей розвитку, які добре відомі в минулому і тепер­ішньому; б) моделювання об'єктів дослідження, представлення їх у спрощеному вигляді, зручному для отримання висновків прогнозного характеру; в) прогнозна експертна оцінка.

9-й етап. Моделювання. На основі численних варіантів ве­рифікації і коригування прогнозів проводиться моделювання майбутніх станів систем і процесів. Нині моделювання - один із найбільш поширених прийомів пізнання і обов'язкова час­тина будь-якого дослідження. Модель - це така мислено пред­ставлена чи матеріально реалізована система, яка, відображаю­чи і відтворюючи об'єкт дослідження, здатна його заміщувати так, що її вивчення дає нову інформацію про цей об'єкт.

10-й етап. Конструкт. Це вибір із багатьох моделей найбільш ефективної, що забезпечує найменші затрати при досягненні запланованого результату.

11-й етап. Проект системи. На цьому етапі ідеальна модель відображається в сукупності знаків, визначаються особливості системи, що проектується, уточнюються зв'язки, що існують у ній.

3. Поняття стратегії взяте із військового лексикону, де воно означає планування і проведення в життя генеральної лінії. У

 

загальному смислі це поняття використовується для означен­ня широких довготривалих заходів і підходів.

Основні аспекти стратегії як способу оптимізації діяльності:

1. Вміння моделювати ситуацію. Аналіз її зв'язку з іншими ситуаціями, прогноз її розвитку.

2. Здатність виявити необхідність змін.

3. Здатність використовувати в ході змін найбільш надійні методи, вибирати оптимальні шляхи і рішення, опирати­ся на коректні оцінки й раціонально надавати перевагу кращим із можливих альтернатив.

4. Здатність втілювати стратегію в практику, в конкретну дію, в контекст взаємодії, в систему дій, що спрямовані до пев­ної мети.

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...