Главная Обратная связь

Дисциплины:


Поняття про виробн процесВиробн процес – сукуп технолог процесів матеріал і енергетичного забезпечення, транспорт і складських операцій, ремонт робіт, техніко-ек керівництва підприємством, яка спрямована на задоволення попиту сусп. В залежності від обсягу виробн розрізн: індивідуальне виробництво( Кс>20), масове(Кс<=2), великосерійне(2<Kc<10).

Індивідуал виробн потребує високої кваліфікації працівників, універсал обладнання, має низьку прдуктив, високу собівартість. Масове виробн – потреб низьку кваліфікацію працівників, спец обладнання, пристрої, має постійні параметри технолог процесу, високу продуктивність, якість, низьку собівартість.

Ентропія системи ресурсів більше ентропії спожив вартості, а ентропія відходів більше суми ентропій. Ентропія характеризує енергет порядок і безпорядок.

Метрологія.

5 Сучасн рівень техніки, технології та ек вимагає від менеджерів та маркетологів, ек та технолог працівниківчіткого взаєморозуміння. Однією з найважливіших галузей, де таке взаєморозуміння має визначал значення є кількісні та якісні характеристики ефективності технолог процесів продукції та ек аспекту виробництва. Це потребує наявності узгоджених систем вимірювання і номенклатури речовин. Проблемою вимірювання займається метрологія. Існує 3 розділи: законодавча метрологія, фундаментальна та практична. Законодавча займається встановленням обов”язкових технолог і юридичних вимог по використанню одиниць фізичних величин, еталонів, методів та засобів вимір з метою забезпечення єдності вимір та необхід точності. Фундаментал метрологія займається розробкою, вдосконаленням одиниць фіз величин, методів, засобів з тією самою метою. Практична займається практичним втіленням в ек практичних методів, засобів з тією ж метою.

Фізична величина – одна з властивостей об”єкта, явища загальне в якісному відношені до багатьох об”єктів і індивідуальне в кількісному відношенідля кожного з них. Система фіз величин – сукуп, утворена відповідно з прийнятими принципами, коли одні Ф В прийняті за незалежні, а інші – їх ф-ції. Основні Ф В умовно прийняті в якості незалежних від інших величин цієї системи. Похідна Ф В – Ф В, яка входить в систему і визначається через основні величини цієї системи. Важливою характеристикою кожної Ф В, яка поєднує їх у систему є розмірність. Розмірність – вираз із основних одиниць у формі їх математичного співвідношення, яка відображає зв’язок осн Ф В при коеф пропорційності = 1.

6 Вимірювання – основа наукa знань, обліку матеріал ресурсів, удосконалення технолог проц, розробки законів по охороні праці та БЖД. Одним із завдань вимірювання є забеспечення єдності вимірювань. Організаційне керівництво забеспеч єдності вимірювань покладено на держ стандарт.Система SI була прийнята на 11 генерал конференції по мірам і вагам в 1960 р в Парижі. Переваги SI: 1) уніфікація одиниць Ф В для всіх вимірювань 2) має тільки 7 основних ФВ 3) когерентна система (всі коеф = 1) Розмір не залежить від одиниці вимірювання.

Найменування багатозначних чисел.

Правило n-1(використ в США). Багатозначне число представляють як: 109=103n, де n>= 2 більйон.

Правило N. Число представляють як 1012=106N більйон.

7 IUPAC. Прийнято в 1960 р на міжнарод конференції в Женеві. В номенклатура речовин покладено за основу хім склад речовин як найбільш стала характеристика речовин. Номенклатура склад з хім формул і назв. Формула – відображення складу речовини символами хім елементів. Назва – зображення складу речовини словом або групою слів. За правилами IUPAC всі прості речовини називають так, як вказано в табл Менделеєва. В складних речовинах треба вказувати грецькими числовими приставками. Прості речовини, які склад з 2 окремих слів на першому місті стоїть електронегативна складова вназивному відмінку, а на 2 – електропозитивна в родовому. Якщо електронегативна складова одноелементна, то вона має назву з суфіксом –ід. Кількість атомів перераховується грецькими числовими приставками. Якщо електронегативна складова має декілька простих елементів, то їх перераховують з суфіксом –ід. Якщо електронегативна складова має кисень,то їх читають з право на ліво з перерахуванням кількості атомів.

Загальне поняття про стехіометрію.

Стехіометрія – наука про кількісне співвідношення між масами речовин, вступаючих в хім р-цію і включає правило складання хім формул і рівнянь. Вона базується на законах Гей-Люсака, Авагадро, збереження мас, енергії, кратних відношень. Авагадро: маси усіх ідеал газів при однаковій температурі і тиску мають однакові об”єми. При нормальних умовах 1 моль ідеал газу займає 22,4*10-3 м3(22,4 л).

Закон Гей-Люсака: при постійному тиску і температурі об”єми реагуючих газів і газоподібних продуктів р-цій відносяться як прості цілі числа.

Закон збереження мас: маси вступаючих в взаємодію речовин = масі продуктів р-ції. Ці закони є основою кількісного визначення теоритичних і фактичних норм витрат, сировини, виходу продукту, оцінювання еколог стану технолог процесу або виробн. Стехіометричне співвідношення компонентів в хім формулі речовини використ для визначення концентрації цільового продукту в них.

 

8 Закон збереження енергії як основа розрахунків енергетичного балансу.

Для замкнутих систем: сума усіх видів енергій залишається постійною. Для відкритих систем: якщо будь-який об”єкт або система отримує ззовні енергію або теплоту за рахунок хім або ядерних р-цій, вона завжди буде = сумі зміни внутріш енергії+робота, яка здійснюється системою.

Qфактичне+Qекзотерм р-ції +Qзовнішнє= Qфактичне+Qвтрачене. Тепло екзотерм р-цій підраховується за законом Гессе. Розрахунки проводять за теплотами утворення речовин або за теплотами згорання речовин. Всі теплоти стандартні. За теплотами утворення речовин:

DH°=(DH°k*n+DH°0*f) – (DH°A*n+DH°B*m).

За теплотами згорання:

DH°реакції=(DH°A+DH°B*m)*( DH°C*k+DH°B*f).

Q=A=mgh; A=nqmgh.

Р-ція енергетичного балансу реального технолог процесу записується як: Е корисне = hЕ витрачене – це дає можливість визначити витрати енергії і взагалі визначити продуктивність обладнання, його потужність. Перетворення одного виду енергії завжди супроводжується втратами енергії, яка визначається коефіцієнтом конверсії. Якщо А/В >=2 – економічно доцільно.

 

9 Сировина.

Сировина – первинний предмет праці, взятий з природи, так званий матеріальний субстракт, який містить основну кількість цільового продукту. Основною характеристикою сировини є її хім склад і кількість, якість цільового продукту. Кількісна характеристика сировини визначає апаратурне оформлення виробництва, продуктивність, витрати сировини та палива, кількість відходів, рівень безпеки, вплив на довкілля.

10 Класифікація сировини: 1) за походженням – мінеральна, рослинна, тваринна. 2) за складом – органічна, неорганічна. 3) за агрегатним станом – тверда, рідка, газоподібна. Мінеральна сировина: рудна, будівельна, паливно-енергетична, хімічна. Рудна має однорідний склад і достатньо високий вміст металу. Загальною характеристикою елементів, яка відображає значення для ек є її видобуток. За цим показником елементи розбивають на 4 групи: а) елементи мільйонники (від 1 мегатони – Fe, Al, Cu, Zn, H, C, N, O, Na, Cl); б) стотисячники (від 1 кілотони – 1 мегатони – Mg, Zn, Pb, Li); в) елементи тисячники (1 – 100 кілотон – вольфрам, молібден, кобальт, ванадій); г) благородні метали.

Паливо і його характеристики: до палива відносять кам”яне вугілля, гарючі сланці, нафта, газ, торф, вуглець. Кість позначається хім складом. С до 94%; S до 5% і N до 0,5%, інше – природний газ. Хім склад палива характеризує його якість, визначає його питому теплоту згорання.

 

11 Вплив технологічних параметрів на вихід продуктів, продуктивність хіміко-технологічних процесів.

Класифікація хіміко-технологічних процесів. Метою є отримання високоякісних продуктів з збільшенням продуктивності і зменшенням витрат. Ця мета досягається при умовах ведення технолог процесу з оптимал параметрами.

Класифікація: за параметрами - високотемпературні і низькотемпературні; під високим тиском, під низьким тиском;

За агрегатним станом – гомогенні і гетерогенні;

В залежності від руху матеріальних і теплових потоків – прямоточні і противоточні.

За тепловим ефектом – екзотермічні і ендотермічні.

Продуктивність технолог процесів залежить від швидкості хім реакцій цих процесів. Вплив концентрацій взаємодіючих речовин на швидкість реакцій в гомогенних системах: при взаємодії газоподібних речовин швидкість реакцій визначається законом дії мас – швидкість р-цій прямо пропорційна добутку концентрації вступаючих в взаємодію речовин, возведених в степені стехіометричних коефіцієнтів.

В гетерогенних системах продуктивність залежить від концентрації газоподібних речовин або рідини та від степені подрібнення твердої речовини. Тверда речовина не змінює концентрацію, а змінює кількість речовини, тому при розрахунках швидкості р-ції концентрація компонентів не враховується.

Вплив тиску на продуктивність процесів і вихід продуктів.

Збільшення тиску в замкнених об”ємах збільшує концентрацію речовин в стільки разів, в скільки збільшується тиск. Тоді продуктивність процесів визначається за законами дії мас.

Вплив температури на продуктивність технологічних процесів.

12 Вант-Гофф визначив, що збільшення температури на 10° збільшцє швидкість р-ції в 2-4 рази.

13 Принцип Ле Шательє.Згідно з цим принципом зовнішній вплив, який виводить систему з термодинамічної рівноваги визиває у ній процес, який спрямований на послаблення результатів цього впливу.

, де К- константа рівноваги.

За принципом Ле Шательє при зміні тиску р-ція зміщається в бік утворення речовин з меншим об”ємом.

Каталізатор – речовини, які збільшують енергію активації, вступаючи в взаємодію, речовини взаємодіють з цією речовиною, а потім на каталізаторі проходять взаємодію з іншою речовиною при більш низьких температурі і тиску.

 

14 Матеріалознавство- це наука, яка вивчає будову, властивості та методи зміни будови і властивостей. Ця наука займається будь-якими конструкційними матеріалами.

Всі конструкційні матеріали класифікуються:

1. Метали і сплави

2. Полімери

3. Кераміка і скло

4. Цемент і мінеральні в”яжучі

5. Деревина

Значення цих матеріалів визначається їх властивостями і обсягом використання їх у промисловості.

Основними характеристиками будь-яких матеріалів є його атомний склад і міжатомні сили зв”язку.

Властивості в залежності від положення елементів в ПСЕ збільшується по діагоналі з верху в низ за таблицею Менделеєва.

Властивості металів і сплавів та ін. Також залежать від структурної будови, тобто залежать від кількості дефектів кристалічної решітки.

15 Щільність дислокації – кількість дефектів кристалічної решітки.

Залежність міцності металів і сплавів від щільності дислокації.

16 Кристалічна решітка буває:

- об”ємноцентрована кубічна кристалічна решітка ОЦК;

- гранєцентрована ГЦК;

- тетрагональна.

Для збільшення… реальних сплавів,економічно доцільно збільш. Щільність дислокаціі

При збільш.щільності дислок. Равної А міцність катастрофічно знижуеться, а при більше А, міцність росте. Збільшення міцності за рахунок збільшення щільності дислокації наз НАКЛЕП.

Збільшення міцності на практиці проводять наступупними методама:

1. Для чистих металів і однофазних складів використовують методи пластичної деформації – кування, штампування, прокатування.

2. Для багатофазних сплавів, які неможна нагріванням перевести а однофазний стан використовують метод модифікування, тобто ввод модифікаторів елементів Магній, Кальцій, або комплексних модифікаторів, що містять магній, кальцій. За рахунок модифікування зменшується розмір зерен.

3. Ввод лігуючих компонентів в десятих частках % і більше.

4. Термічна обробка – підвищує міцність і твердість сплавів.

17 Класифікація залізо-вуглецевих сплавів.

Всі залізо-вуглецеві сплави класифікуються на: сталі, чавуни.

Сталі містять С від 0.01 до 2.14 відсотків; чавуни містять С більше 2.14 і до 6.67 відсотків.

Сталі: Чавуни:

Si-до 0.8% Si>3.5%

Mn-до 0.8% Mn>3.5%

P,S-до 0.015% P,S>0.045%

За позначенням:

Сталі:

-конструкційні

-інструментальні

-спеціальні

За якістю:

Сталі:

-конструкційні звичайної якості

-конструкційні якісні

-інструментальні

Звичайної якості класифікують на групи: А – механічні властивості, Б – хім властивості, В – механічні властивості і хім склад. Ці сталі випускають киплячі, спокійні, полуспокійні.

Сталі конструкційні якісні випускають киплячі, спокійні і полуспокійні.

Інструментальні сталі випускають якісні і високоякісні.

Леговані сталі – введення в вуглецеву сталь інших компонентів в десятих частках відсотків і більше. Ці сталі маркують літерами і цифрами. Літери – початкові літери назв легуючого компонента Cu – Д, Mn – Г, N2 – A,

Mo – M, Al – Ю, W – В, V – Ф, Si – C. Якщо немає цифр, то вважають, що вміст вуглицю і кожного легуючого компоненту складає не більше 1.5%. Якщо попереду марки є цифри, то вони показують вміст вуглицю в сотих частках відсотку.

Сплави на основі міді поділяють на латуні і бронзи. Латуні – сплави міді з цинком, бувають деформовані і ливарні(багатокомпонентні).

Бронзи – деформовані, ливарні.

Алюмінії – деформовані і ливарні.

Дюралюміній – алюмінієві сплави леговані марганцем і міддю.

 

1. Менеджмент

2. Технологія

3. Система технологгій

4. Поняття про виробн процес.

5. Виробн процес Розмірність

Вимірювання

7. IUPAC.

8. Закон збереження енергії як основа розрахунків енергетичного балансу.

9. Сировина.

10. Класифікація сировини:

11. Вплив технологічних параметрів на вихід продуктів, продуктивність хіміко-технологічних процесів.Класифікація хіміко-технологічних процесів.

12. Вант-Гофф

13. Принцип Ле Шательє.

14. Матеріалознавство

15. Щільність дислокації

16. Кристалічна решітка буває:

17. Класифікація залізо-вуглецевих сплавів.

sdamzavas.net - 2022 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...