Главная Обратная связь

Дисциплины:


ТЕХНОЛОГІЯ БІСЕРНОГО ПЛЕТІННЯ НА ДРОТЯНІЙ ОСНОВІ 1 страницаПрограма

№ з/п К-сть год. Назва теми та її зміст Вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів
Загальні відомості про технологію виготовлення української ляльки. Короткі історичні відомості про ви­никнення народних іграшок. Зв’язок іграшки з національною са­мосвідомістю українського народу. Функції іграшки (обрядово-ри­ту­аль­на, магічна, утилітарна, кому­ніка­тивна, сувенірна, естетична). Види іграшок та їх функціональні особливості. Ознаки іграшки, як ди­тячої забавки та як художнього тво­ру. Матеріали, з яких виготовля­ють­ся народні іграшки (їх фізичні та ес­тетичні якості, легкодоступність і безпечність для здоров’я дитини). Інструменти та пристосування для виготовлення ляльки. Санітарно-гігієнічні вимоги, пра­ви­ла безпечної праці та особливості ор­ганізації робочого місця під час ви­готовлення іграшок різних видів Ÿ Досліджує українську ляльку-оберіг, її функ­ції, захист, застосуван­ня; Ÿ розрізняє види на­род­них іграшок вузлову ляльку, шиту ляльку, ляль­ку-­мотанку; Ÿ характеризує матеріа­ли, які використову­ють­ся для виготовлення основи ляль­ки; Ÿ добирає інструменти та пристосування для ро­бо­ти; Ÿ обґрунтовує добір ма­те­ріалів лялькового одя­гу в традиціях україн­сь­ко­го національного вбран­ня; Ÿ знає правила безпечної праці, санітарно-гігi­є­ніч­ні вимоги, як організу­ва­ти робоче місце
Проектування та виготовлення ляльки Постановка проблеми. Визначення завдань для виконання проекту. Робота з інформаційними джере­ла­ми. Створення банку ідей. Аналіз і систематизація інфор­ма­ції. Розроблення основи малюнка ляль­ки. Створення ескізу. Техно­ло­гічна послідовність виготовлення ляльки: Ÿ виготовлення шаблонів (для ви­готовлення голови, тулуба, рук, ніг); Ÿ добір тканини для основи одя­гу; Ÿ добір з’єднувальних швів; Ÿ розкрій тканини для одягу; Ÿ з’єднання деталей з основою; Ÿ виготовлення лялькового одя­гу; Ÿ оздоблення одягу; Ÿ остаточна обробка ляльки. Ÿ складає план з роботи ви­конання проекту та план проектної діяль­но­сті; Ÿ здійснює пошук інфор­ма­ції та виробів-ана­ло­гів; Ÿ аналізує та системати­зує інформацію; Ÿ розробляє ескізний ма­лю­нок ляльки; Ÿ виго­тов­ляє шаблони де­та­лей (го­лову, тулуб, руч­ки, ніж­ки); Ÿ визначає спосіб з’єд­нан­ня деталей ляльки з ос­новою; Ÿ з’єднує деталі ляльки з ос­новою (тулубом); Ÿ добирає матеріали для лялькового одягу, інст­ру­менти пристосування;
    Контроль якості виробу. Догляд за виробом. Економічне обґрунту­ван­ня виробу. Маркетингові дослід­жен­ня. Розроблення реклами Ÿ виконує волого-теплову обробку; Ÿ добирає та оздоблює го­ловний убір, намисто; Ÿ контролює якість ви­ро­бу; Ÿ виконує економічне об­ґрунтування, марке­тин­го­ві дослідження; Ÿ розробляє рекламу; Ÿ оформляє необхідні до­ку­менти для портфоліо; Ÿ створює презентацію вла­сного проекту (в еле­кт­ронному вигляді)
Презентація та оцінка проектної діяльності. Компонування портфоліо проекту. Захист проекту (за планом) Ÿ характеризує складові портфоліо; Ÿ компонує портфоліо; Ÿ захищає проект; Ÿ здійснює оцінку виго­тов­леної іграшки і процесу праці за загальними ес­тетичними та функціо­нальними показниками

 Орієнтовний перелік об’єктів праці

Українська вузлова лялька, шита лялька, лялька-мотанка, ігра­ш­кова, сувенірна, ляльковий одяг (національний, святковий, відомчий, побутовий).

Інструменти, обладнання та пристосування

1. Ножиці.

2. Голки.

3. Лінійка.

4. Олівець.

5. Булавки.

6. Швейна машинка.

7. Праска.

8. Наперсток.

9. Нитки.

Матеріали

Картон, тканина (бавовняна, вовняна, шовкова, синтетична), штуч­на, гладко фарбована, з різними малюнками, синтапон, вата, стрічки, бісер.

Література

1. Білан М.С., Стельмащук Г.Г. Український стрій // Фенікс. – Львів, 1966.

2. Воропай Олекса. Звичаї нашого народу. Ч.І-ІІ. – Мюнхен: Укр. Виробництво, 1966.

3. Герус Л. Українська народна вишивка. – Львів, 2004.

4. Закувала зозуленька. Антологія української народної творчості. Піс­ні, прислів’я, загадки,скоромовки / Упоряд. Н.С. Шумада. – Київ, 1989.

5. Засна З. Український літопис вбрання. – Ч ІІ. – Київ, 2006.

6. Матейко К.І. Український народний одяг. – Київ, 1977.

7. Найден О.С. Українська народна лялька. – К.: Стилос, 2007.

8. Ніколаєва Т. Український костюм. – Київ: Дніпро, 2005.

9. Тканко З. Головні жіночі убори Поділля // Народна творчість та етнографія. – 1988. – №6.

10. Українська минувшина, етнографічний довідник. – Київ, 1994.

 

 

Технологія виготовлення подарункових упаковок з текстильним декором

Автор: Гутаревич Т.В., старший вчитель гімназії-інтернату № 13, м. Київ

Пояснювальна записка

Варіативний модуль розроблено до навчальної програми “Тех­но­ло­гії. 10-11 класи”. Програмою модуля передбачено ознайомлення уч­нів з технікою виготовлення декоративної упаковки для надання ори­гіналь­ного вигляду різноманітним подарункам та сувенірам. Виготовлення коробок з картону в США та Європі стало окремим ремеслом ще на­при­кінці XVIII – на початку XIX століття. Заготовки з картону виріза­ли­ся та складалися вручну, форма готових коробок зазвичай була круг­лою чи овальною. Такі коробки замовляли ювеліри, аптекарі, конди­тери. Нині в продажу наявний широкий асортимент подарункових коробок, проте досить часто виникає необхідність у виготовленні пакування, нестандартного за розміром, формою та оздобленням. Серед різно­ма­ніття способів декору подарункових упаковок слід особливо виділити техніку текстильного оздоблення, як таку, що відкриває безліч мож­ливостей для створення вишуканого та оригінального пакування, кон­курентоздатного як за естетичними та функціональними властиво­стями, так і з точки зору економічної доцільності.

Вивчення техніки створення подарункових упаковок передба­ча­єть­ся через проектно-технологічну діяльність. Як результат роботи над змістом модуля, учні мають виконати проект. Проект має складатись із 1) портфоліо, куди входить: обґрунтування вибору теми проекту, його актуальність, план роботи з виконання проекту, план проектної діяль­ності, вимоги до виробу чи критерії виробу, визначення необхідних знань та умінь, інформація про еволюцію техніки чи виробу, виро­би-аналоги та їх аналіз, конструювання власного виробу (опис, ескізні замальовки – клаузура; шаблони; технологія виготовлення виробу), добір матеріалів за їх властивостями; добір інструментів; економічне обґрунтування; міні-маркетингові дослідження, реклама; фото готового виробу; 2) виготовленого виробу.

Під час виконання проекту важливо звертати увагу на його ма­теріалоємність і вартість.

Виготовлення задуманого виробу передбачає використання як руч­них, так і машинних робіт.

Захист проекту можна здійснювати за таким орієнтовним планом: чи відповідає готовий виріб задуму, розробленим критеріям; які орієн­товні матеріальні затрати, скільки часу виготовлявся виріб; що нового внесено у технологію виготовлення подібних виробів, оформлення ви­робу; яка орієнтовна вартість виробу та її порівняння з вартістю по­дібних виробів, наявних у продажу; які труднощі виникали під час виконання творчого проекту, шляхи їх подолання; порівняння реаль­них результатів із завданнями, які планувались для виконання твор­чого проекту; чому отримали саме такий результат; що потрібно зро­бити для того, щоб мати кращі результати роботи; плани на майбутнє.

Для захисту проекту можна використати і презентацію проекту ви­конану в програмі, наприклад, PowerPoint.

Під час виконання робіт необхідно приділяти увагу правилам без­печної праці, організації робочого місця та санітарно-гігієнічним ви­могам.

 

Тематичний план

№ з/п Назва теми Кількість годин
Загальні відомості про технологію виготовлення подарункових пакувань
Проектування та виготовлення декоративної коробки з текстильним оздобленням
Презентація та оцінка результатів проектної діяльності
  Всього

 

Програма

№ з/п К-сть год. Назва теми та її зміст Вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів
  Ÿ Називає сфери засто­су­ван­ня декоративних па­кувань; Ÿ розрізняє види деко­ру­ван­ня;
    Загальні відомості про технології виготовлення подарункових упа­ко­вок Короткі історичні відомості про ви­никнення та розвиток декоративних пакувань. Новітні тенденції в па­ку­ванні подарунків. Види декорування (драпірування тканиною, обробка декоративним шнуром, оздоблення квітами з ат­лас­них стрічок, намистинами, бісе­ром). Матеріали для декорування, їх властивості. Інструменти та пристосування для виготовлення декоративних упако­вок. Правила безпечної роботи та са­нi­тарно-гігієнічні вимоги. Організація робочого місця. Технологія виготовлення деко­ра­тив­них упаковок Ÿ характеризує матеріа­ли, які використову­ються для виготовлен­ня та оздоб­лення ви­робу; Ÿ добирає інструменти та пристосування для ро­бо­ти; Ÿ обґрунтовує добір кон­ст­рукційних матеріалів за­лежно від призна­чен­ня виробу; Ÿ дотримується правил безпечної праці, са­нi­тар­но-гігієнічні вимо­ги, ор­ганізовує робоче місце
Проектування та виготовлення по­дарункової упаковки Постановка проблеми. Визначення завдань для виконання проекту. Робота з інформаційними джере­ла­ми. Створення банку ідей. Аналіз та систематизація інфор­ма­ції. Розроблення ескізного малюнка ви­робу з оздобленням. Технологічна послідовність виго­тов­лення виробу: Ÿ виготовлення шаблонів (для ви­готовлення картонних заго­то­вок); Ÿ добір тканини для декору­ван­ня; вибір матеріалів для оз­доб­лення; Ÿ добір машинних і ручних швів; Ÿ розкрій тканини; Ÿ зборка картонної заготовки; Ÿ зборка текстильної заготовки для драпірування картонної ос­нови; Ÿ виготовлення елементів деко­ру (квіти з атласних стрічок, бан­тів тощо); Ÿ декорування виробу. Контроль якості виробу. Економічне обґрунтування виробу. Маркетингові дослідження. Роз­роб­лення реклами Ÿ cкладає план роботи з ви­конання проекту та план проектної діяльності; Ÿ здійснює пошук інфор­ма­ції та виробів-ана­ло­гів; Ÿ аналізує та системати­зує інформацію; Ÿ розробляє ескізний ма­лю­нок виробу; Ÿ створює візерунок де­ко­ру; Ÿ виготовляє картонну за­готовку; Ÿ добирає тканину, еле­мен­ти декору, інстру­мен­ти, пристосування; Ÿ розробляє візерунок де­кору; Ÿ визначає спосіб з’єд­нан­ня деталей між собою та з основою виробу; Ÿ розкроює тканину; Ÿ збирає картонну та тек­стильну заготовку; Ÿ виконує драпірування ос­нови; Ÿ виготовляє елементи де­кору; Ÿ здійснює оздоблення ви­робу; Ÿ контролює якість виро­бу; Ÿ організовує своє робоче місце під час виконан­ня різних робіт; Ÿ дотримується правил безпечної праці, санітар­но-гігієнічних вимог; Ÿ виконує економічне об­ґрунтування, марке­тин­гові дослідження; Ÿ розробляє рекламу; Ÿ оформляє необхідні до­ку­менти для портфоліо; Ÿ створює презентацію вла­сного проекту (в елект­рон­ному вигляді)
Презентація та оцінка проектної діяльності. Компонування портфоліо проекту. Захист проекту (за планом) Ÿ характеризує складові портфоліо; Ÿ компонує портфоліо; Ÿ захищає проект; Ÿ здійснює оцінку ви­го­тов­леного виробу і про­цесу праці за загаль­ними ес­тетичними та функ­ціо­наль­ними по­казниками

 

Орієнтовний перелік об’єктів праці

Коробки для ювелірних виробів, предметів мистецтва, футляри для канцелярського приладдя, пакування для сувенірної продукції, несесер для рукоділля, скринька для зберігання біжутерії тощо.

Інструменти, обладнання та пристосування

1. Ножиці.

2. Ніж для різання паперу.

3. Лінійка.

4. Голки.

5. Олівець.

6. Швейна машина.

7. Наперсток.

8. Булавки.

9. Степлер

Матеріали

Картон, тканина (органза, капрон, атлас), нитки (для шиття, муліне, акріл, віскоза, ірис), стрічки (атласні та капронові), декоративний шнур, тасьма, намистини, бісер, блискітки, клей тощо.

Література

1. Энциклопедия рукоделия: Харь­ков – Белгород: Книжный клуб се­мейного досуга. – 2008. – 424 с.

Інтернет-посилання

1. http://www.packet.com.ua/

2. http://www.baner-ua.com/

3. http://www.giftway.ru/

4. http://www.vsehobby.ru/

 

Технологія виготовлення штучних квітів

Автор: А.В.Чепурко, вчитель трудового навчання, вчитель-методист гімназії № 261 м. Києва

Пояснювальна записка

Варіативний модуль розроблено до навчальної програми “Тех­но­логії. 10-11 класи”. Програмою модуля передбачено ознайомлення уч­нів з одним із видів декоративно-ужиткового мистецтва – штучні квіти.

Для виготовлення штучних квітів можна використовувати великий асортимент красивих тканин різноманітної фактури – від шифону та шовку до оксамиту та парчі, а також різні види м’якого паперу.

Вивчення процесу виготовлення штучних квітів передбачається че­рез про­ектно-технологічну діяльність. Як результат роботи над змістом мо­дуля, учні мають виконати проект. Проект має складатись із:

1) портфоліо, куди входить: обґрунтування вибору теми проекту, його актуальність, план роботи з виконання проекту, план проектної діяльності, вимоги до виробу чи критерії виробу, визначення необ­хідних знань та умінь, інформація про еволюцію штучних квітів чи букет, вироби-аналоги та їх аналіз, які орієнтовні матеріальні затрати, скільки часу виготовлявся виріб; що нового внесено у технологію виго­товлення подібних виробів, оформлення виробу; яка орієнтовна вар­тість виробу та її порівняння з вартістю подібних виробів у художніх салонах, ринках тощо; які труднощі виникали під час виконання твор­чого проекту, шляхи їх подолання; порівняння реальних результатів із завданнями, які планувались для виконання творчого проекту; чому от­римали саме такий результат; що потрібно зробити для того, щоб мати кращі результати роботи. Конструювання власного виробу (опис, ес­кізні замальовки – клаузура; шаблони; технологія виготовлення), добір матеріалів за їх властивостями та призначенням; добір інструментів, пристосувань; економічне обґрунтування; міні-маркетингові дослід­жен­ня, реклама; фото готового виробу;

2) виготовленого виробу.

Під час виконання проекту важливо звертати увагу на його мате­ріалоємність і вартість.

Виготовляти задуманий виріб можна ручними або елект­ро­ін­стру­ментами.

Для захисту проекту можна використати і презентацію проекту, ви­конану в програмі, наприклад, PowerPoint.

Під час виконання робіт необхідно приділяти увагу правилам без­печної праці, організації робочого місця та санітарно-гігієнічним ви­могам.

 

Тематичний план

№ з/п Назва теми К-сть годин
1. Загальні відомості про розвиток мистецтва штучних квітів та технологію їх виготовлення
2. Проектування та виготовлення штучних квітів або букетів
3. Презентація та оцінка результатів проектної діяльності
  Всього:

 

Програма

№ з/п К-сть год. Назва теми та її зміст Вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів
1. Загальні відомості про техноло­гію виготовлення штучних квітів Короткі історичні відомості про роз­виток мистецтва штучних квітів. Місце та роль штучних квітів у су­часному декоративно-ужитковому мистецтві. Види штучних квітів та букетів із них (композиції із штучних квітів, їх призначення та використання то­що). Матеріали для штучних квітів (тка­нина, дріт, клей, нитки, вата, манка тощо), їх властивості. Інструменти та пристосування (буль­ки, ножі, пінцет, шило, ножиці, підкладні подушечки тощо). Правила безпечної роботи та са­нi­тарно-гігієнічні вимоги. Організація робочого місця. Технологія виготовлення штучних квітів Ÿ Називає вироби із штуч­них квітів, компо­зиції їх застосування; Ÿ розрізняє види букетів; Ÿ характеризує матеріа­ли, які використо­ву­ють­ся для виготовлення штучних квітів; Ÿ добирає інструменти та пристосування для ро­бо­ти; Ÿ обгрунтовує добір кон­ст­рукційних матеріалів залежно від призначен­ня виробу; Ÿ знає правила безпечної праці, санітарно-гігi­єніч­­ні вимоги, як ор­га­нізу­ва­ти робоче місце
2. Проектування та виготовлення штучних квітів Постановка проблеми. Визначення завдань для виконання проекту. Ро­бота з інформаційними джерелами. Створення банку ідей. Аналіз і си­стематизація інформації. Розроблення ескізного малюнка ви­робу. Технологічна послідовність ви­готовлення виробу: Ÿ виготовлення шаблонів для штучних квітів; Ÿ підготовка тканини та ма­те­ріа­лів; Ÿ розкрій деталей; Ÿ з’єднання квітки (композиції); Ÿ остаточна обробка виробу. Контроль якості виробу. Догляд за штучними квітами. Економічне обґрунтування виробу. Маркетингові дослідження. Розроблення реклами Ÿ cкладає план роботи з ви­конання проекту та план проектної діяльно­сті; Ÿ здійснює пошук інфор­мації та виробів-ана­ло­гів; Ÿ аналізує та система­ти­зує інформацію; Ÿ розробляє ескізний ма­лю­нок (композицію) ви­робу; Ÿ створює вид букета; Ÿ виготовляє шаблони де­талей квітів; Ÿ добирає тканину, мате­ріали, інструменти; Ÿ визначає спосіб виго­тов­лен­ня квітки та спосіб з’єд­нання деталей між собою; Ÿ розкроює тканину; Ÿ компонує букет; Ÿ добирає та оздоблює ви­ріб; Ÿ контролює якість ви­ро­бу; Ÿ організовує своє робоче міс­це під час вико­нан­ня робіт; Ÿ дотримується правил безпечної праці, санi­тар­но-гігієнічних вимог; Ÿ виконує економічне об­ґрунтування, марке­тин­гові дослідження; Ÿ розробляє рекламу; Ÿ оформляє необхідні до­ку­менти для портфоліо; Ÿ створює презентацію вла­сного проекту (в еле­ктронному вигляді)
3. Презентація та оцінка проектної діяльності Компонування портфоліо проекту. Захист проекту (за планом, з ви­ко­ристанням презентації в елект­рон­ному вигляді) Ÿ Характеризує складові портфоліо; Ÿ компонує портфоліо; Ÿ захищає проект; Ÿ здійснює оцінку виго­тов­леного виробу і про­цесу праці за загаль­ни­ми ес­тетичними та функціо­наль­ними показниками

Орієнтовний перелік об’єктів праці

Штучні квіти, букет із ромашок, троянд; квіти для оздоблення швей­ного виробу; композиція із квітів для вази; вінок; композиція із яблуневого цвіту; композиція із хмелю тощо.

Інструменти, пристосування

1. Ножиці.

2. Бульки ручні або електричні.

3. Пінцет.

4. Олівець.

5. Шило.

6. Підкладні подушечки.

Матеріали

Тканина (бавовняна, шовкова, синтетична) гладко фарбована, дріт, клей, нитки, вата, манна крупа, желатин (крохмаль), папір.

Література

1. Прикрась свій дім / Л.П. Гура, Л.Є. Жоголь, Н.М. Ісупова та ін. – К.: Техніка, 1988. – 304 с.

2. Штучні квіти. – К.: МП “Пам’ятки України”, Товариство “Знання України”, 1992. – 24 с.

3. Искусство делать цветы / Е.П.Сухорукова, Л.Г.Чечулинская. – Киев, 1994.

 

Технологія вишивання шовковими стрічками

Пояснювальна записка

Варіативний модуль розроблено до навчальної програми для 10-11-х кла­сів. Програма варіативної частини “вишивка шовковими стріч­ка­ми” розрахована на 20 годин.

Програмою модуля передбачено ознайомлення учениць з одним із найдавніших видів декоративно-ужиткового мистецтва – технікою ви­шивки шовковими стрічками. У світі ця техніка дуже поширена і засто­совується в декоративному оформленні одягу та речей домашнього вжит­ку, предметів інтер’єру. Для виготовлення виробів у цій техніці використовують шовкові стрічки різної ширини, основою для ви­ши­вання може бути тканина з різною фактурою, кольором тощо.

Виготовлення виробу в техніці вишивання шовковими стрічками передбачається через проектно-технологічну діяльність. Як результат роботи над змістом модуля, учні мають виконати проект.

Виготовляти задуманий виріб можна з використанням ручних робіт шовковими стрічками поверхнево-нашивними оздоблювальними шва­ми. Завдяки об’ємному малюнку, різноманітній кольоровій гамі та різ­ній ширині шовкових стрічок, виріб, виконаний цією технікою, завжди виглядає привабливим і оригінальним.

Під час виконання робіт необхідно приділяти увагу правилам без­печної праці, організація робочого місця та санітарно-гігієнічним ви­могам.

 

Тематичний план

№ з/п Назва теми Кількість годин
Загальні відомості про технологію вишивання шовковими стрічками
Проектування та виготовлення виробу шовковими стрічками
Презентація та оцінка результатів проектної діяльності
  Всього

 

Програма

№ з/п К-сть год. Назва теми та її зміст Державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів
Загальні відомості про технологію вишивання шовковими стрічками. Короткі історичні відомості про ви­никнення та розвиток вишивки шов­ковими стрічками. Роль і місце вишивки стрічками у сучасному де­коративно-ужитковому мистецтві. Ма­теріали, які використовуються для виготовлення виробів, вишитих шовковими стрічками їх власти­во­сті, різновиди стрічок. Інструмен­ти та пристосування (голка з ве­ли­ким вушком “шенільна” №18, №24, но­жиці, п’яльця, булавки.) Правила без­печної роботи та санітарно-­гігi­єнічні вимоги. Організація робочого місця Ÿ Наводить приклади за­сто­сування виробів ви­ко­наних у техніці ви­ши­вання шовковими стріч­ками в побуті; Ÿ характеризує матеріа­ли, які використову­ються для цієї техніки; Ÿ добирає ін­струменти та присто­су­вання для ро­бо­ти; Ÿ обґрунтовує підбір кон­струкційного мате­ріа­лу залежно від призна­чен­ня виробу; Ÿ дотримується правил безпечної праці під час виконання робіт
Проектування та виготовлення ви­робу, вишитого шовковими стріч­ка­ми Постановка проблеми. Визначення завдання для виконання проекту. Ро­бота з інформаційними джере­ла­ми. Створення банку ідей. Перегляд зразків і наочних по­сіб­ників, готових виробів, оздоблених шовковими стрічками. Аналіз та си­стематизація інформації. Розроб­лен­ня ескізного малюнка виробу. Розробка композиції, підбір стрічок за шириною: 2,4,7,13 мм та кольо­ровою гамою і підготовка основи для вишивання, підбір голок, ниток Ÿ Складає план роботи з ви­конання проекту та план проектної діяльності; Ÿ здійснює пошук інфор­ма­ції та виробів-ана­ло­гів; Ÿ аналізує та система­ти­зує інформацію; роз­роб­ляє ескізний малю­нок ви­робу; Ÿ розробляє композиційне розташування візерун­ків; Ÿ підбирає шовкові стріч­ки, нитки, тканину, ін­ст­рументи, пристосування;
    під колір стрічок. Технологічна по­слідовність виго­товлення виробу. Пе­ренесення ма­люнка на тканину різними спо­со­ба­ми: Ÿ через копіювальний папір; Ÿ способом “припороху”; Ÿ способом “сколки”. Закріплення стрічок. Вправи на ви­конання швів шовковими стріч­ка­ми: “петельки з прикріпом”, “витяг­нутий стібок”, шов “троянда”, “пе­рекручений витягнутий стібок”, шов “перекручений з вузликом”, шов “сітка” і т.і. Вишивання ви­б­раної композиції освоєними швами. Кінцева обробка виробу. В Т О ви­робу. Контроль якості готового ви­робу. Догляд за виробом. Розра­ху­нок собівартості. Економічне об­ґрун­тування виробу. Маркетингові дослідження. Розроблення реклами Ÿ визначає спосіб перене­сення малюнка на тка­ни­ну; Ÿ визначає техніку вико­нання поверхнево-на­шив­них оздоблюваль­них швів; Ÿ вишиває об­раною тех­нікою; Ÿ добирає та оздоблює ви­ріб; Ÿ виконує волого-теплову обробку виробу; Ÿ контролює якість ви­ро­бу; Ÿ організує робоче місце; Ÿ дотримується правил безпечної праці, санi­тар­но-гігієнічних вимог; Ÿ визначає собівартість ви­робу; Ÿ розробляє рек­ла­му
Презентація та оцінка проектної діяльності. Захист творчого про­екту захищає проект; здійснює оцінку виго­тов­леного виробу і процесу праці за загальними та функціональними по­каз­никами

 

Орієнтовний перелік об’єктів праці

Торбинки для зберігання продуктів, серветки, картинки, панно, де­коративні подушки, листівки, грілка на чайник, обкладинка для кни­жок, прихвати, сувенірні коробочки, рамочки, декоративне оздоблення: одягу, сумки, скатертини, рушники, фартушки і т. і.

Матеріали

Шовкові стрічки різного кольору з різною шириною: 2, 4, 7, 13 мм. Тканина (бавовняна, вовняна, шовкова, льняна, в’язане полотно, шкіра і т.і.). Нитки для вишивання.

Інструменти, обладнання та пристосування

Голка з великим вушком (шенільна ) № 18, №24, ножиці, п’яльця, булавки.

Література

1. Техника. Приемы. Изделия // Энциклопедия “Вышивка шел­ко­выми лентами” / Д.Чотти (перевод с итальянского). – Москва: “АСТ-ПРЕСС книга”, 2005.

2. Узоры и приемы // Энциклопедия “Вышивка шел­ко­выми лента­ми” / Энн Кокс (перевод с английского). – Москва: Кристина – Новый век, 2006.

3. Шаг за шагом / В.Ю.Гаврилова Энциклопедия “Вышивка шел­ко­выми лента­ми”. – Издательство “Книжный клуб семейного досуга”, 2007.

 

Технологія дизайну інтер’єру

Автор: Шемчук Світлана Василівна, старший вчитель трудового навчання СШ № 251 ім. Хо Ши Міна
з поглибленим вивченням англійської мови м. Києва

Пояснювальна записка

Варіативний модуль розроблено до навчальної програми “Тех­но­логії. 10-11 класи”. Програмою модуля передбачено ознайомлення уч­нів з основами одного з напрямків художньо-творчої проектної діяль­ності – дизайном інтер’єру, метою якого є формування гармонійного предметного середовища. Раніше оформленням жилих приміщень зай­малася кожна сім’я окремо, опираючись на власні можливості, ба­жан­ня та уподобання. В наш час до цього почали ставитися значно сер­йознi­ше – виникає все більше і більше майстерень, представники яких мо­жуть оформити наше житло в різних стилях.

Вивчення основ дизайну інтер’єру здійснюється через проектно-­тех­нологічну діяльність учнів, практичним результатом роботи яких за даним модулем має бути проект, що складається із 1) портфоліо та 2) макета жилого приміщення, оформленого учнем за власноруч роз­робленим проектом. До портфоліо входить: обґрунтування вибору теми проекту, його актуальність; план роботи з виконання проекту; план проектної діяльності; вимоги до виробу чи критерії виробу; визначення необхідних знань та умінь; інформація про еволюцію дизайну інтер’єру; проекти-аналоги та їх аналіз; конструювання макета за власноруч роз­робленим проектом (опис, ескізні замальовки – клаузура; схеми ; тех­нологія виготовлення макета), добір матеріалів за їх властивостями; добір інструментів; економічне обґрунтування; міні-маркетингові до­слідження, реклама; фото макета житлового приміщення.

Під час виконання проекту важливо звертати увагу на його ма­теріалоємність і вартість.

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...