Главная Обратная связь

Дисциплины:


ТЕХНОЛОГІЯ БІСЕРНОГО ПЛЕТІННЯ НА ДРОТЯНІЙ ОСНОВІ 2 страницаВеликий інтерес учнів має викликати можливість використання сучасних електронних програм для проектування та дизайну інтер’єрів жилих приміщень (Visi Con, Floor Plan 3D чи Kitchen Dram).

Захист проекту можна здійснювати за таким орієнтовним планом: чи відповідає готовий виріб задуму розробленим критеріям; які орієн­товні матеріальні затрати, скільки часу виготовлявся виріб; що нового внесено у технологію виготовлення подібних виробів, оформлення ви­робу; яка орієнтовна вартість виробу та її порівняння з вартістю таких виробів у художніх салонах, на ринках тощо; які труднощі виникали під час виконання творчого проекту, шляхи їх подолання; порівняння ре­альних результатів із завданнями, які планувались з виконання твор­чого проекту; чому отримали саме такий результат; що потрібно зро­бити для того, щоб мати кращі результати роботи; плани на майбутнє.

Для захисту проекту доцільно використати і презентацію проекту, виконану в програмі, наприклад, PowerPoint.

Під час виконання робіт необхідно приділяти увагу правилам без­печної праці, організації робочого місця та санітарно-гігієнічним ви­могам.

Тематичний план

№ з/п Назва теми Кількість годин
Загальні відомості про дизайн інтер’єрів
Проектування та виготовлення макета жилого приміщення
Презентація та оцінка результатів проектної діяльності
  Всього

Програма

№ з/п К-сть год. Назва теми та її зміст Вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів
Загальні відомості про дизайн інтер’єру Короткі історичні відомості про ви­никнення та розвиток дизайну в цi­лому та дизайну інтер’єру зокрема. Місце та роль дизайну інтер’єру в сучасній художньо-творчій про­ект­ній діяльності. Гармонійна форма і поняття ком­по­зиції. Категорії композиції: органіч­ність і цілісність форми, пропор­цій­ність і ритм, масштабність, пластич­- ність, колір і поєднання кольорів. Стилі інтер’єру (бароко, рококо, кла­сицизм та неокласицизм, ампір, модерн, мінімалізм, хай-тек та ін.), їх основні риси. Вимоги до інтер’єру житла: ерго­но­мічні, естетичні, економічні, есте­тичн­і, гігієнічні. Функціональні зони житла: для при­готування їжі, для сну, для від­починку, для праці, для гігієни. Ос­нащення зон меблями та облад­нан­ням відповідно до виконуваних функцій. Колір як важливий елемент ком­по­зиції інтер’єру, його вплив на фi­зi­о­логію людини. Поєднання кольорів між собою в інтер’єрі. Можливості коригування недоліків жилого при­міщення за допомогою кольору. Світильники в інтер’єрі, їх деко­ра­тивне та функціональне викори­стан­ня. Види освітлення (загальне, міс­цеве, експозиційне, комбіноване). Кімнатні рослини в інтер’єрі. Прин­ципи їх підбору та розміщення. Ви­користання в інтер’єрі квіткових ком­позицій. Українські національні традиції в ін­тер’єрі сучасного житла. Можливості створення дизайну ін­тер’єру житлових приміщень з ви­користанням сучасних електронних програм. Матеріали для створення макетів жи­лих приміщень, їх властивості. Інструменти та пристосування для створення макетів жилих примi­щень. Правила безпечної роботи та са­нітар­но-гігієнічні вимоги Ÿ Називає етапи виник­нен­ня та розвитку дизайну; Ÿ характеризує місце та роль дизайну інтер’єру в сучасній художньо-­твор­чій проектній діяль­но­сті; Ÿ розуміє суть понять “гар­монійна форма” та “ком­позиція”; Ÿ розпізнає стилі інте­р’єру за їх основними рисами; Ÿ характеризує вимоги до інтер’єру житла; Ÿ визначає функціо­наль­ні зони житла й вказує меб­лі та обладнання для них відповідно до викону­ва­них функцій; Ÿ застосовує принципи ви­користання колірної гами при оформленні ін­тер’єру житла; Ÿ називає можливості ви­ко­ристання освітлен­ня, кімнатних рослин та ук­раїнських націо­нальних традицій при оформлен­ні інтер’єру житла; Ÿ характеризує матеріа­ли, які використову­ють­ся для виготовлення ма­кета жи­т­лового при­міщення; Ÿ добирає інструменти та пристосування для ро­бо­ти; Ÿ обґрунтовує добір кон­ст­рукційних матеріа­лів; Ÿ наводить приклади ви­ко­ристання електрон­них програм для роз­робки дизайну інте­р’єру жит­ло­вих приміщень; Ÿ дотримується санітар­но-гігієнічних вимог, пра­вил безпечної праці та організації робочого міс­ця під час створення ма­кету жилого при­мi­щен­ня
    Організація робочого місця. Технологія розробки дизайну ін­тер’єру.  
Проектування та виготовлення ма­кету житлового приміщення за роз­робленим проектом дизайну ін­тер’єру Постановка проблеми. Визначення завдань для виконання проекту. Робота з інформаційними джере­ла­ми. Створення банку ідей. Аналіз та систематизація інфор­ма­ції. Розробка (або створення за до­по­мо­гою електронної програми) ескізу жи­лого приміщення відповідного стилю та призначення (за вибором). Технологічна послідовність виго­тов­лення виробу: Ÿ виготовлення креслення де­та­лей макетів меблів та оз­доб­лю­вальних елементів (в разі необ­хідності); Ÿ добір матеріалів для виго­тов­лення макетів меблів, облад­нан­ня та оздоблювальних еле­ментів, а також для офор­м­лення стін та підлоги макета (в разі необхідності – складання специфікації); Ÿ виготовлення макетів меблів, обладнання та оздоблюваль­них елементів; Ÿ оформлення стін і підлоги ма­кета жилого приміщення; Ÿ вибір способу кріплення ма­ке­тів меблів та оздоб­люваль­них елементів; Ÿ прикріплення макетів меблів та оздоблювальних елементів Ÿ Складає план роботи з ви­конання проекту та план проектної діяльності; Ÿ здійснює пошук інфор­ма­ції та виробів-­ана­ло­гів; Ÿ аналізує та система­ти­зує інформацію; Ÿ розробляє ескізний ма­люнок виробу; Ÿ виготовляє креслення викрійки виробу (в разі необхідності); Ÿ добирає матеріали, ін­ст­рументи, пристосу­ван­ня; Ÿ складає специфікацію (в разі необхідності); Ÿ розраховує необхідну кіль­­кість матеріалів; Ÿ виконує деталі меблів та оздоблювальні еле­менти відповідно до креслення; Ÿ оформлює стіни та під­ло­гу макета житлового при­міщення; Ÿ визначає спосіб кріплен­ня меблів та оздоблю­валь­них елементів між собою та у виріб; Ÿ з’єднує деталі виробу між собою обраним спо­собом; Ÿ добирає оздоблення та оз­доблює ним виріб; Ÿ контролює якість виро­бу; Ÿ організовує своє робоче
    до стін та підлоги макета; Ÿ остаточна обробка макета жи­лого приміщення. Контроль якості виробу. Економічне обґрунтування виробу. Маркетингові дослідження. Розроб­лення реклами місце під час виконан­ня різних робіт; Ÿ дотримується правил без­печної праці, санi­тар­но-­гi­гієнічних ви­мог; Ÿ виконує економічне об­ґрунтування, марке­тин­гові дослідження; Ÿ розробляє рекламу; Ÿ оформляє необхідні до­кументи для порт­фо­ліо; Ÿ створює презентацію вла­сного проекту (в елект­ронному вигляді)
Презентація та оцінка проектної діяльності. Компонування портфоліо проекту. Захист проекту (за планом) Ÿ Характеризує складові портфоліо; Ÿ компонує портфоліо; Ÿ захищає проект; Ÿ здійснює оцінку виго­тов­леного виробу і про­цесу праці за загаль­ними ес­тетичними та функціо­нальними по­казниками

Орієнтовний перелік об’єктів праціМакет жилого приміщення – вітальні, дитячої кімнати, спальні, кухні, прихожої тощо

Інструменти та пристосування

1. Ножиці.

2. Сантиметрова стрічка.

3. Олівець.

4. Голки.

5. Канцелярський ніж.

6. Шило.

7. Булавки.

8. Степлер.

 

Матеріали

Картон, папір, шпалери, текстильні матеріали (невеликі за роз­міром обрізки тканини, тюлю, гардин, тасьми, ниток і т.п.), використані СD, пінопласт, фанера, іграшкові меблі та різні декоративні елементи.

Література

1. Богданова С.І. Трудове навчання. Обслуговуючі види праці. 9 клас: Підручник для загальноосвітніх навчальних закладів. – К.: Літера ЛТД, 2009.

2. Етнографія Києва і Київщини. Традиції й сучасність. – К.: Наукова думка, 1986.

3. Клевенская Т.М. Цветы в интерьере: Альбом. – М.: Агропромиздат, 1990.

4. Милославлевич Р. Азбука современной квартиры; Пер. с серб.-­хорв. / Под ред. Ю.Л.Сопоцько . – М.: Стройиздат, 1980.

5. Мужчина в доме: Справочник. – Иваново: МП “Инфоком”, 1991.

6. Музичне мистецтво (Мистецтво): підруч. для 8 кл. загальноосвіт. навч. закл. / Л.М.Масол, О.В.Гайдамака, О.В.Калініченко, Н.В.Оче­ретяна; за заг. ред. Л.М.Масол. – К.: Генеза, 2008.

7. Барти Филипс. Дизайн интерьера. Большие возможности ма­лень­кого дома; Пер. с англ. М.Ч.Копецкой-Линчевской. – М.: Кла­дезь-­Букс, 2007.

8. Холмянський Л.М., Щипанов О.С. Дизайн: Проб. навч. посібник для 5-7 кл. серед. шк. – К.: Освіта, 1992.

Список сайтів

1. //chaoslend.ru/

2. //metr.tv/

3. //smremont.com/

4. //school-remont.tv/

5. //peredelka.tv/

7. //rukodelie.by/_inc/zoom_image.php?img

 

 

Технологія дизайну предметів інтер’єру

Автор: Лещук Роман Миколайович, ССЗОШ №34 м Вінниці.

Пояснювальна записка

Варіативний модуль розроблено до навчальної програми “Тех­но­логії. 10-11 класи”.

Програмою варіативного модуля “Технологія дизайну предметів інтер’єру” передбачено ознайомлення учнів з основами художнього кон­ст­руювання невеликих за розміром аксесуарів для інтер’єру. Особ­ли­вістю модуля є розробка та виготовлення нескладних виробів, які гар­моніюють з навколишнім оточенням і враховують стиль оформ­лен­ня кімнати та меблів. В той же час аксесуари повинні робити інте­р’єр кімнати неповторним, оригінальним і стильним. До аксесуарів кім­нати відносимо рамки, декоративні панно, вази, підставки, полички, су­ве­ніри.

Виготовлення виробів, відповідно до структури та змісту програми, виконується через проектно-технологічну діяльність. Практичним ре­зуль­татом роботи учнів за даним модулем має бути проект.

Для розробки творчих виробів можна використовувати будь-яку доступну і безпечну технологію та поєднувати їх. За основу слід взяти власну кімнату учня або фото кімнати. Основним принципом тут є творчий підхід.

Для виготовлення можна використовувати залишковий матеріал (обрізки, шматки, тару), сучасні (ламіновані конструкційні матеріали, компакт-диски тощо) та класичні матеріали (деревина, металеві спла­ви). Оздоблення виконується традиційними декоративними або су­часними техніками залежно від стилю та творчої задумки.

Технологія виготовлення повинна базуватися на використанні на­явної матеріально-технічної бази шкільних майстерень. За необхідності слід виготовити прості пристосування, які дозволяють виконувати ви­ріб якісніше та безпечніше.

Основним джерелом пошуку ідей та зразків слід вважати Інтернет. Можуть бути використані сучасні глянцеві журнали, буклети.

На початку засвоєння модуля вчитель розкриває перед учнями тео­ретичний матеріал з основ художнього конструювання, принципів ком­позиції, стилістики, який дасть їм змогу розпочати пошук потрібної інформації, визначитись із напрямком, за яким вони бажають пра­цю­вати. Слід пам’ятати, що деякі матеріали для виконання проекту (від зразків, технології виготовлення і матеріалів для роботи до технік деко­рування) учні мають віднайти та скомпонувати самостійно, і на цьому етапі ос­новним завданням учителя є формування відповідних умінь і навичок для виконання цієї творчої навчально-пошукової роботи.

Результатом творчої діяльності учня є дизайн-проект з портфоліо та виготовленим виробом.

Під час виконання робіт необхідно приділяти увагу правилам без­печної праці, організації робочого місця та санітарно-гігієнічним ви­могам.

Тематичний план

№ з/п Назва теми Кількість годин
Загальні відомості про художнє конструювання, принципи дизайну, стилістики
Проектування та виготовлення предметів інтер’єру
Презентація та оцінка результатів проектної діяльності
  Всього

Програма

№ з/п К-сть год. Назва теми та її зміст Державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів
Загальні відомості про художнє конструювання, принципи дизай­ну, стилістики. Короткі історичні відомості про стилі (стилі стародавніх цивіліза­цій, відродження, бароко, рококо, кла­сицизм, ампір, модерн). Сучасні стилі: хай-тек, мінімалізм, кіч (ек­лектика). Принципи дизайну: відповідність змісту, цілісність, єдність форми та змісту. Засоби художнього конструювання: пропорції, повтори, симетрія, конт­раст Основи колористики. Методи художнього констру­юван­ня: комбінаторика, біоніка, метод фо­кальних об’єктів Ÿ Називає аксесуари для кімнати та офісу; Ÿ розрізняє види історич­них та сучасних стилів; Ÿ характеризує принци­пи дизайну, засоби ху­дож­нього конструюван­ня; Ÿ обґрунтовує вибір сти­лю виробу; Ÿ дотримується правил безпечної праці, са­нi­тар­но-гігієнічних вимог; Ÿ уміє організувати ро­боче місце
Проектування та виготовлення предметів інтер’єру. Постановка проблеми. Визначення завдань для виконання проекту. Робота з інформаційними джере­ла­ми. Пошук інформації, яка необ­хід­на для виконання завдань проекту. Аналіз та систематизація зібраної інформації. Створення банку ідей. Розробка ескізного малюнка виробу з урахуванням: Ÿ знайдених зразків; Ÿ стилю та особливостей кім­на­ти; Ÿ засобів художнього конст­рую­вання; Ÿ технології виготовлення; Ÿ техніки декорування. Технологія виготовлення та деко­ру­вання виробу. Контроль якості виробу. Економічне обґрунтування виробу. Маркетингові дослідження. Розроб­лення реклами. Компонування портфоліо проекту Ÿ Cкладає план роботи з ви­конання проекту та план проектної діяль­но­сті; Ÿ здійснює пошук інфо­р­ма­ції (історія, види, тех­нології, способи, ма­те­ріа­ли, застосування, де­корування) та виро­бів-­аналогів; Ÿ аналізує та система­ти­зує інформацію; Ÿ розробляє ескізний ма­лю­нок виробу; Ÿ визначає спосіб оздоб­лен­ня; Ÿ створює композицію для оздоблення; Ÿ виготовляє шаблони та ін­ші допоміжні присто­су­вання; Ÿ добирає конструкційні матеріали, інструменти та пристосування; Ÿ визначає спосіб з’єднан­ня деталей між собою; Ÿ оздоблює виріб; Ÿ контролює якість виро­бу; Ÿ організовує робоче міс­це під час виконання різних робіт; Ÿ дотримується правил безпечної праці, санi­тар­но-гігієнічних вимог; Ÿ визначає собівартість ви­робу;
      Ÿ розробляє рекламу; Ÿ компонує портфоліо
Презентація та оцінка проектної діяльності. Захист проекту (за планом) Ÿ захищає проект; Ÿ здійснює оцінку ви­го­тов­леного виробу і про­цесу праці за загаль­ними ес­тетичними та функціо­наль­ними по­казниками

Орієнтовний перелік об’єктів проектування

Декоративна ваза, рамка для фото, рамка для композицій, підставка під компакт-диски, підставка під мобільний телефон, поличка, світиль­ник, сувенір, панно.

Інструменти, обладнання та пристосування

Інструменти, обладнання та матеріали добираються відповідно до матеріально-технічної бази, виробу та техніки декорування.

Література

1. Холмянський Л. М., Щипанов О. С. Дизайн: проб навч. посібник для 5-7-х кл. – К.: Освіта, 1992.

2. Шпара П. Е., Шпара И. П. Техническая естетика и основы худо­жественно конструирования. – К.: Высш. шк., 1989.

3. Сомов Ю. С. Композиция в технике. – М.: Машиностроение, 1987.

4. Райли Н. Элементы дизайна. Развитие дизайна и элементов стиля от Ренессанса до Постмодернизма; Пер. с англ. – М.: ООО “Магма”, 2004.

5. Виды стилей в современном интерьере.
URL= http://www.alta-d.ru/encyclopedia/design/25040

6. 2. Стиль – язык замыслов.
URL=http://artstudio.com.ua/articles/interrior-styles/article-interrior-styles.

7. Стили в дизайне.
URL= http://www.design-interiors.com.ua/design-style

8. Свій стиль.
URL=http://homestyle.su/

 

 

Технологія дизайну шкільних та офісних інтер’єрів

Автор: Ващенко, вчитель технологій, м.Київ

Пояснювальна записка

Варіативний модуль розроблено до навчальної програми “Техно­логії, 10-11 класи”. Програмою модуля передбачено ознайомлення уч­нів з одним із видів дизайну – дизайном шкільних та офісних інтер’єрів.

Зміст модуля передбачає вивчення принципів, правил і методів, що застосовуються при оформленні інтер’єрів. Системний підхід у про­ектуванні шкільних та офісних приміщень і відтворення відповідного матеріального середовища сприятиме формуванню оптимального ос­вітнього простору акмеологічного навчального закладу, адаптації ви­пускників до можливого футурошоку, тобто їх найповнішої соціальної самореалізації.

Вивчення дизайну шкільних та офісних інтер’єрів передбачається через проектно-технологічну діяльність.

Як результат роботи над змістом модуля, учні мають виконати про­ект. Проект має складатись із: 1) портфоліо, куди входять: обґрун­тування вибору теми проекту, його актуальність; завдання на про­екту­вання; огляд публікацій з об­раної теми (реферат); 2) план роботи з ви­конання проекту, план проектної діяльності, критерії оцінювання проекту, визначення необхідних знань та умінь, інформація про ево­люцію дизайну шкільних та офісних ін­тер’єрів, проекти-аналоги та їх аналіз, розробка власного проекту (опис, ескізні замальовки – клаузура; технології, що використовуватимуться під час реалізації проекту ін­тер’єру); добір матеріалів та інструментів, необхідних для реалізації проекту; економічне обґрунтування; міні-­мар­кетингові дослідження; реклама; фото макета інтер’єру, ство­ре­ного за допомогою комп’ютерної графіки;

Структура портфоліо, де викладено завдання та зміст пред­став­лених матеріалів проекту, має вигляд (рис. 1).

Під час виконання проекту важливо звертати увагу на мате­ріало­ємкість і вартість його реалізації.

 

1 – обґрунтування;

2 – завдання, критерії;

3 – планування;

4 – дослідження;

5 – інформація;

6 – банк ідей: фото, зображення, відео;

7 – статті, публікації, реферати, веб-сторінки;

8 – продукт: клаузура, планувальні рішення, технологічні доку­менти, 3D- візуалізація;

9 – презентація учнівська (презентація проблеми).

Рис. 1. Структура портфоліо проекту

Основним принципом під час розробки проекту є творчий підхід. Учитель має заохочувати учнів до пошуку тієї інформації, яка є най­більш цікавою особисто для них, і, на їх думку, дозволить оптималь­ними та оригінальними методами досягти поставленої мети. На по­чатку засвоєння модуля учитель розкриває перед учнями теоретичний матеріал (тема “Загальні відомості про дизайн шкільних та офісних інтер’єрів”), який дасть їм змогу розпочати пошук потрібної інформації, визначитись з напрямом, за яким вони бажають працювати. Тому не варто перевантажувати учнів зайвою інформацією. Слід пам’ятати, що все необхідне для виконання проекту – від теоретичних відомостей до тех­нологічних прийомів – учні повинні віднайти та скомпонувати са­мо­стійно, а основним завданням учителя є формування відповідних умов та навичок для виконання цієї творчої, навчально-пошукової ро­боти.

Захист проекту можна здійснювати за таким орієнтовним планом: чи відповідає створений проект задуму, розробленим критеріям; які орієнтовні матеріальні затрати та скільки часу необхідно для реалізації проекту; які технологічні та естетико-конструкторські новації харак­терні для даного проекту; яка орієнтовна вартість втілення проекту та її порівняння з вартістю аналогічних проектів; які труднощі виникли під час виконання творчого проекту та шлях їх подолання; порівняння реальних результатів із завданнями, які планувалися на виконання твор­чого проекту; чому отримали саме такий результат; що потрібно зро­бити для досягнення кращих результатів проектування; плани на май­бутнє.

Для захисту проекту треба використати презентацію проекту, ви­конану, наприклад, в програмі Power Point.

Під час виконання проекту необхідно приділяти увагу правилам безпечної праці, організації робочого місця та санітарно-гігієнічним умо­вам.

Тематичний план

№ з/п Назва теми Кількість годин
1. Загальні відомості про дизайн шкільних та офісних приміщень
2. Проектування об’єктів шкільних та офісних інтер’єрів
3. Презентація та оцінка результатів проектної діяльності
  Всього:

Програма

№ з/п К-сть год. Назва теми та її зміст Державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів
1. Основні закономірності проекту­ван­ня та естетичного оздоблення шкільного та офісного інтер’єру Історичний розвиток інтер’єру гро­мадських будівель. Особливості архітектурних стилів. Науково-обґрунтований підхід до проектування шкільного та офіс­но­го інтер’єру. Розвиток шкільного будівництва. Основні принципи та специфічні особливості оформлення шкільного та офісного інтер’єру. Естетика шкільного інтер’єру як Ÿ Називає естетичні ха­рак­теристики власти­востей архітектурних стилів; Ÿ роз­різняє фор­ми, колір, ос­вітлення, ритм та ін­ші ком­поненти; Ÿ знає та розуміє зако­но­мірності синтезу мис­тецтв в інтер’єрі; Ÿ характеризує основні принципи, методи, спо­со­би оформлення шкіль­ного інтер’єру;
    фактор оптимізації навчально-ви­хов­ного процесу. Врахування функціонального при­зна­чення приміщень школи та офісу. Зонування шкільних та офісних приміщень. Простота форм шкільного інтер’єру як умова забезпечення дотримання безпеки навчально-виховного про­це­су та естетичної організації шкіль­них приміщень. Методико-технологічні основи ес­тетич­ного потенціалу шкільного ін­тер’єру в системі організації на­вчаль­но-пізнавальної та творчої діяльності учнів Ÿ обирає та обґрунтовує комп’ютерне забезпе­чен­ня, за допомогою якого буде виконувати проект інтер’єру; Ÿ вміє організувати ро­боче місце при ви­ко­нанні ес­кізного про­ек­ту, крес­лень і ком­п’ю­терних ма­кетів, еле­мен­тів шкіль­но­го інтер’єру
2. Проектування шкільного або офi­сного інтер’єру Постановка проблеми. Визначення “Завдання на проекту­вання”. Включає опис вимог до май­бутнього об’єкта, а також технічні та технологічні рішення, що матимуть місце в проекті. Якщо це офіс, треба обумовити клас дизайну: “люкс”, “стандарт”, “опти­мум”, “економ”. Робота з інформаційними дже­ре­ла­ми. Створення банку ідей на основі зібраної та проаналізованої інфор­мації. Передпроектні пропозиції. Проведення детальних обмірів при­міщень; зонування. Розробка ескізів приміщень – клау­зури. І. Створення ескізного проекту (кон­цептуальна частина дизайн - про­екту), який включає: 1) технічне завдання; 2) планувальні рішення: а) план обмірювань, б) план демонтажу, в) план зведення перегородок зі специфікаціями приміщень і двер­них прорізів, г) план розміщення меблів, д) план розміщення сантех­ніч­ного устаткування (при наявності відповідного проектного завдання), е) план розміщення світиль­ни­ків, ж) план розміщення розеток, ви­микачів, з) експлікація приміщень. 3) стильові та колірні рішення. ІІ. Технологічна частина дизайн-­проекту інтер’єру: Ÿ план підлог; план стель; Ÿ план розподілу світильників по вимикачах; Ÿ розгорнення стін і декора­тив­них елементів у принципових зонах; Ÿ схема водопостачання при на­явності відповідного про­ект­но­го розділу; Ÿ система вентиляції та кон­ди­цi­онування (при наявності від­повідного проектного розділу) ІІІ. 3-D візуалізація дизайн-проекту інтер’єру: тримірні, повно­кольо­ро­ві ракурси приміщень (із закла­деними меблями, аксесуарами, ос­віт­ленням та ін.) Економічне обґрунтування дизайн-­про­екту інтер’єру. Маркетингові дослідження. Розроблення реклами Ÿ Визначає детальні ви­мо­ги до об’єкта про­ек­ту­вання; Ÿ складає план роботи з ви­конання роботи та план проектної діяльно­сті; Ÿ здійснює пошук інфор­ма­ції та проектів, які розв’язують аналогічні завдання, аналізує та систематизує інформа­цію, користуючись бан­ком ідей; Ÿ представляє предпро­ект­ні пропозиції, де об­ґрунтовує компози­цій­ні та естетичні оцінки еле­ментів шкільного та офісного інтер’єру; Ÿ пропонує ескізи з об­мi­рами приміщень для пе­репланування; Ÿ виділяє окремі функ­- ­ціональні зони в офіс­них та шкільних при­міщеннях; Ÿ розробляє поетапні ес­кi­зи модернізованих при­міщень; Ÿ підсумовує все опрацьо­ване в ескізному про­екті, в який входять пла­ну­вальні (ремонт­но-будi­вель­ні), сти­льо­ві, колір­ні та деко­ру­вальні рi­шен­ня; Ÿ розробляє креслення тех­нологічної частини про­екту: плани підлоги, стін, світильників, роз­гор­нен­ня стін; схеми ко­муніка­ції; Ÿ відтворює 3-мірні ра­кур­си приміщень ін­те­р’є­ру дизайн-проекту; Ÿ враховує композиційну рівновагу, симетрію, аси­­метрію, масштаб­ність, ритм, зональні нюанси та контури; Ÿ виконує економічне об­ґрунтування, марке­тин­гові дослідження; Ÿ розробляє рекламу; Ÿ організовує своє робоче місце; Ÿ дотримується санітар­но-гігієнічних вимог; Ÿ створює презентацію (еле­ктронний варіант)
3. Презентація та оцінка проектної діяльності. Компонування портфоліо проекту. Захист проекту (за планом) Ÿ Характеризує складові портфоліо; Ÿ компонує портфоліо; Ÿ здійснює оцінку роз­роб­леного дизайн-проекту за загальними функ­ціо­нальними та естетич­ни­ми показниками

Основний перелік об’єктів праці

Будівлі середніх навчальних закладів різних типів (нові або ті, що підлягають реконструкції, в яких потрібно створення або часткове функ­ціонально-естетичне переоформлення окремих приміщень).

Офісні приміщення різного профільного призначення та від­по­від­них типів дизайну.

Обладнання

Комп’ютер і відповідне програмне забезпечення.

Література

1. Беккерман Я.И. Технология оформительских работ. Учеб. пособие для ПТУ. – М.: Высшая школа, 1991. – 127 с.

2. Воробьев Г.Г. Школа будущего начинается сегодня: Кн. для учи­теля. – М.: Просвещение, 1991. – 239 с.

3. Дубовик Л.П. Дизайнер інтер’єрів. Програма спецкурсу для учнів 10-11 класів загальноосвітніх шкіл та студентів профтехучилищ // Мистецтво та освіта – 1998. – №2. – С.44-45.

4. Дубовик Л.П. Дизайнер інтер’єрів навчально-виховних закладів // Орієнтовні тематичні плани для середніх закладів освіти. Трудове навчання. 8-11 класи. – К.: Перун, 1998. – С. 109-112.

5. Трудове навчання. – Херсон: Видавництво ХДПУ, 2002. – 108 с.

6. Дубовик Л.П. Дизайн шкільних та офісних інтер’єрів. Програма спецкурсу. – Херсон: Видавництво ХДПУ, 2007. – 22 с.

Список сайтів

1. http://fitodesign.com.ua/interior_design.html

2. http://school-design.org/kyrs.php

3. http://club.osinka.ru/topic-49310

4. http://interior.report.ru/_5FolderID_215_.html

5. http://faxx.ru/24172-sborka-12-programm-dlja-konstruirovanija.html

6. http://dom.ukrview.net/design/article/Программы для дизайна интерьера/1115.html

7. http://otvet.mail.ru/question/7046803

8. http://www.samoylenko.info/audiobook/17312-sozdaem-interer-v-ar
con-yelektronnyj-uchebnik.html

9. http://www.vizantiya.com/.ua/index.php?type=modload&name= aricles&id =33&mid=b&lang=ua#a

 

Технологія клаптикового шиття (печворк)

Автор: Боринець Надія Іванівна

Пояснювальна записка

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...