Главная Обратная связь

Дисциплины:


ТЕХНОЛОГІЯ БІСЕРНОГО ПЛЕТІННЯ НА ДРОТЯНІЙ ОСНОВІ 3 страницаВаріативний модуль розроблено до навчальної програми “Техно­логії. 10-11 класи”. Програмою варіативного модуля “Клаптикове шит­тя (печворк та квілт)” передбачено ознайомлення учнів з одним із най­давніших видів декоративно-ужиткового мистецтва – клаптиковою технікою. У світі ця техніка дуже поширена і називається “печворк” ( від англ. Patcwork - клаптикове шиття). Для виготовлення виробів у цій техніці використовують залишки тканин або спеціально купують від­повідну тканину, добираючи за фактурою, кольором тощо.

Виготовлення виробів технікою клаптикового шиття відповідно до структури та змісту програми виконується через проектно-техно­ло­гічну діяльність. Практичним результатом роботи учнів за даним мо­дулем має бути проект.

Виготовляти запланований виріб можна з використанням як ма­шинних, так і ручних робіт. Основним принципом тут є творчий підхід. Наприклад, цікавими виглядають вироби, де геометричні фігури з’єд­нані оздоблювальними швами. Учитель має заохочувати учнів до по­шуку тієї інформації чи виробів, виготовлених у техніці печворк, яка є найбільш цікавою особисто для них, і, на їх думку, виглядає ори­гіналь­но чи привабливо. На початку засвоєння модуля вчитель розкриває пе­ред учнями теоретичний матеріал (Тема “Загальні відомості про тех­но­логію клаптикового шиття”), який дасть їм змогу розпочати пошук потрібної інформації, визначитись із напрямком, за яким вони бажають працювати. Тому не варто перевантажувати учнів зайвою інформацією. Слід пам’ятати, що все необхідне для виконання проекту – від тео­ретичних відомостей до технології виготовлення і матеріалів для ро­боти учні мають віднайти та скомпонувати самостійно, а основним завданням учителя є формування відповідних умінь та навичок для виконання цієї творчої навчально-пошукової роботи.

Під час виконання робіт необхідно приділяти увагу правилам без­печної праці, організації робочого місця та санітарно-гігієнічним ви­могам.

 

Тематичний план

№ з/п Назва теми Кількість годин
Загальні відомості про технологію клаптикового шиття
Проектування та виготовлення виробу технікою клаптикового шиття
Презентація та оцінка результатів проектної діяльності
  Всього

 

Програма

№ з/п К-сть год. Назва теми та її зміст Державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів
Загальні відомості про технологію клаптикового шиття. Короткі історичні відомості про ви­никнення та розвиток клапти­ко­вого шиття. Місце та роль клаптикової техніки у сучасному декоративно-ужитко­во­му мистецтві. Види клаптикового шиття (по сп­i­ралі, з геометричних фігур). Мате­ріали для клаптикового шиття, їх властивості. Інструменти та пристосування (на­персток, булавки, роликовий ніж) для клаптикового шиття. Правила безпечної роботи та с­а­нi­тарно-гігієнічні вимоги. Організація робочого місця. Ознайомлення з технологією клап­тикового шиття Ÿ Називає вироби, виго­тов­лені у техніці кла­пти­ко­вого шиття; їх за­стосу­вання; Ÿ розрізняє види клапти­ко­вого шиття; Ÿ характеризує матеріа­ли, які використо­ву­ють­ся для клаптикового шиття; Ÿ добирає інструменти та пристосування для ро­бо­ти; Ÿ обґрунтовує добір кон­ст­рукційних матеріалів залежно від призна­чен­ня виробу; Ÿ дотримується правил безпечної праці, санiтарно-гігієнічних вимог; Ÿ організовує робоче міс­це;
Проектування та виготовлення ви­робу технікою клаптикового шиття Постановка проблеми. Визначення завдань для виконання проекту (Що хочемо зробити? Що нам по­трібно? Що для цього потрібно знайти?). Робота з інформаційними дже­ре­ла­ми. Пошук інформації, яка не­об­хід­на для виконання завдань проекту. Орієнтовний напрямок пошуку: все про тканини і неткані матеріали, клаптикова геометрія, клаптикові техніки: акварель, артишок, орігамі, рег, креш, зшиваємо – розрізаємо – зшиваємо, квілт, квадрат та інші. Аналіз та систематизація зібраної інформації (за технікою виконання, за об’єктами виготовлення, за ко­льо­рами, геометрією тощо). Створення банку ідей на основі зіб­раної та проаналізованої інфор­мації. Розроблення ескізного малюнка ви­робу з урахуванням знайдених зра­зків. Створення візерунка з гео­мет­ричних фігур. Технологічна послi­дов­ність виготовлення виробу: Ÿ виготовлення шаблонів для ви­готовлення геометричних фi­гур; Ÿ добір тканини для основи; для виготовлення геометричних фігур; Ÿ добір з’єднувальних швів; Ÿ розкрій тканини; Ÿ з’єднання деталей між собою в блоки та з основою виробу; Ÿ обробка краю виробу; Ÿ остаточна обробка виробу. Контроль якості виробу. Догляд за виробом Економічне обґрунтування виробу. Маркетингові дослідження. Роз­роб­лення реклами Ÿ складає план роботи з ви­конання проекту та план проектної діяль­но­сті; Ÿ здійснює пошук ін­фор­мації (історія, види, тех­нології, способи, ма­те­ріали, застосування) та виробів-аналогів; Ÿ аналізує та система­ти­зує інформацію; Ÿ розробляє ескізний ма­люнок виробу; Ÿ створює візерунок з гео­метричних фігур; Ÿ виготовляє шаблони гео­метричних фігур; Ÿ добирає тканину, інст­ру­менти, пристосування; Ÿ визначає спосіб з’єднан­ня деталей між собою та з основою виробу; Ÿ розкроює тканину; Ÿ з’єднує деталі візерунка між собою та основою ви­робу; Ÿ обробляє краї виробу; Ÿ добирає та оздоблює ви­ріб; Ÿ виконує волого-теплову обробку виробу; Ÿ контролює якість виро­бу; Ÿ організовує робоче міс­це під час виконання різних робіт; Ÿ дотримується правил безпечної праці, санi­тар­но-гігієнічних вимог; Ÿ визначає собівартість ви­робу; Ÿ розробляє рекламу
Презентація та оцінка проектної діяльності. Компонування портфоліо проекту. Захист проекту (за планом) Ÿ характеризує складові портфоліо; Ÿ компонує портфоліо; Ÿ захищає проект; Ÿ здійснює оцінку виго­тов­леного виробу і про­цесу праці за загаль­ними ес­тетичними та функціо­нальними по­казниками

Орієнтовний перелік об’єктів проектуванняВітальні картки, репродукції картин, міні-панно, сумки невеликих розмірів, чохли чи сумочки для мобільних телефонів або окулярів, фар­тухи, скатертини різних розмірів і форми, грілка на чайник, кишеня для піжами, дитячий килимок, ковдра, наволочка на диванну подушку, по­кривало тощо.

Інструменти, обладнання та пристосування

1. Ножиці. 4. Швейна машина.

2. Голки. 5. Наперсток.

3. Лінійка. 6. Роликовий ніж (або просто ніж).

4. Олівець. 7. Булавки.

Матеріали

Картон, тканина (бавовняна, вовняна, шовкова, синтетична) гладко фарбована, з різними малюнками.

Література

1. Банакина Л. Лоскутное шитье. Техника. Приемы. Изделия. –М.: АСТ-ПРЕСС, 2000. – 208 с.: ил. – (Энциклопедия).

2. Джанна Валли Берти. Лоскутное шитье: От простого к сложному. – 2002. – 77 с.

3. Донна Кулер. Лоскутное шитье. Покрывала, подушки, мелочи для кухни. –М.: Мир Книги, 2006. – 112 с.

4. Дроздов О. Пэчворк. Орнаменты и изделия. – 2004. – 61 с.

5. Шьем для дома. Коврики, по­душки, мыши на стулья и другие идеи для дома // Ж-л. “Сабрина” – 64 с.

6. Мур Х., Стоктон Т. Креативный пэчворк. – Ростов-на-Дону: Фе­никс, 2005. – 94 с.

 

 

Технологія ліплення

Автор: Бабич Ірина Іванівна, вчитель трудового навчання СЗШ № 212, м. Київ

Пояснювальна записка

Варіативний модуль розроблено до навчальної програми “Тех­но­логії 10-11 класи”. Програмою варіативного модуля “Ліплення виробів з пла­стичних матеріалів (солоного тіста)” передбачено ознайомлення учнів з одним із найдавніших видів декоративно-ужиткового мистецт­ва – тех­нікою ліплення. Ця техніка розповсюджена в багатьох країнах світу і назва modelling перекладається з англ. мови як мо­делювання, ство­рювання. Для виготовлення виробів у цій техніці ви­користовують недо­рогі продукти харчування (борошно, сіль), які легко знайти у кожному домі, а також предмети оздоблення із природних матеріалів.

Виготовлення виробів технікою ліплення із солоного тіста від­по­відно до структури та змісту програми виконується через проектно-тех­нологічну діяльність. Практичним результатом роботи учнів за даним модулем має бути проект.

Основним принципом є творчий підхід. Наприклад, цікавими ви­глядають вироби, де використовується тісто різних кольорів або поєд­нання з тістом природних матеріалів-соломки, черепашок, сухих гілок, тканини тощо. Вчитель має заохочувати учнів до пошуку тієї інфор­мації чи виробів, виготовлених у техніці ліплення із солоного тіста, яка є найбільш цікавою особисто для них, і, на їх думку, виглядає ори­гінальною чи привабливою. На початку засвоєння модуля вчитель ро­з­криває перед учнями теоретичний матеріал (Тема “Загальні відомості про ліплення із пластичних матеріалів (солоного тіста), який дасть їм змогу розпочати пошук потрібної інформації, визначитись із напрям­ком, за яким вони бажають працювати. Інформація, яку висвітлює вчи­тель, має бути лаконічною і не перевантажувати учнів. Необхідно па­м’ятати, що все необхідне для виконання проекту – від теоретичних відомостей до технології виготовлення і матеріалів для роботи учні мають віднайти та скомпонувати самостійно, і на цьому етапі, основним завданням вчителя є формування відповідних умінь та навичок для виконання творчої навчально-пошукової роботи.

Під час виконання робіт необхідно приділяти увагу правилам без­печної праці, організації робочого місця та санітарно-гігієнічним ви­могам.

Тематичний план

№ з/п Назва теми Кількість годин
Загальні відомості про технологію ліплення із пластичних матеріалів
Проектування та виготовлення виробу технікою ліплення із солоного тіста
Презентація та оцінка результатів проектної діяльності
  Всього

Програма

№ з/п К-сть год. Назва теми та її зміст Державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів
Загальні відомості про технологію ліп­лення виробів з пластичних ма­теріалів. Короткі історичні відомості про виникнення та розвиток ліплення із солоного тіста. Місце та роль техніки ліплення у су­часному декоративно-ужитковому ми­стецтві. Види ліплення із солоного тіста (ге­ометричні елементи, об’ємні форми, кольорові поєднання, поєднання з іншими матеріалами). Матеріали для ліплення із солоного тіста, їх властивості. Інструменти та пристосування для ліплення із солоного тіста. Правила безпечної роботи та са­нi­тар­но-гігієнічні вимоги. Організація робочого місця. Ознайомлення з тех­нологією ліплення з солоного тіста. Інгредієнти солоного тіста Ÿ Називає вироби, виго­тов­лені у техніці ліп­лен­ня із пластичних мате­ріалів; їх застосу­вання; Ÿ розрізняє види ліп­лен­ня із пластичних мате­ріа­лів; Ÿ характеризує матеріа­ли, які використо­ву­ють­ся для ліплення виробів з со­ло­ного тіста; Ÿ добирає інструменти; Ÿ обґрунтовує добір кон­ст­рукційних матеріалів залежно від призна­чен­ня виробу; Ÿ дотримується правил без­печної праці, санi­тар­но-гігієнічних ви­мог, ор­ганізації робо­чого міс­ця
Проектування та виготовлення ви­робів технікою ліплення із со­ло­но­го тіста. Постановка проблеми. Визначення завдань для виконання проекту. Робота з інформаційними джере­ла­ми. Пошук інформації, яка необ­хід­на для виконання завдань проекту. Орієнтовні напрямки пошуку: все про пластичні матеріали для ліп­лен­ня; техніки ліплення та інше. Аналіз та систематизація зібраної інфор­ма­ції (за технікою виконання, за об’єк­тами виготовлення, за кольоровою гамою, деталізацією тощо). Створення банку ідей на основі зіб­раної та проаналізованої інформації. Розроблення ескізного малюнка ви­робу з урахуванням знайдених зра­зків. Технологічна послідовність виго­тов­лення виробу: Ÿ приготування тіста; Ÿ виготовлення окремих деталей виробу; Ÿ з’єднання деталей між собою та з основою виробу; Ÿ оздоблення виробу; Ÿ висушування виробу (деталей виробу); Ÿ запікання виробу; Ÿ остаточна обробка виробу. Контроль якості виробу. Догляд за виробом. Економічне обґрунтування виробу. Маркетингові дослідження. Розроб­лення реклами Ÿ Cкладає план роботи з ви­конання проекту та план проектної діяль­но­сті; Ÿ здійснює пошук інфор­ма­ції (історія, види, тех­нології, способи, мате­ріали, застосування) та виробів-аналогів; Ÿ аналізує та система­ти­зує інформацію; Ÿ компонує реферат; Ÿ розробляє ескізний ма­лю­нок виробу; Ÿ добирає матеріали, інст­рументи, пристосуван­ня; Ÿ визначає спосіб з’єднан­ня деталей між собою та основою виробу; Ÿ виліплює деталі компо­зи­ції виробу; Ÿ добирає та оздоблює ви­ріб; Ÿ виконує висушування та запікання в духовій ша­фі; Ÿ контролює якість ви­ро­бу; Ÿ організовує робоче міс­це під час виконання різних робіт; Ÿ дотримується правил без­печної праці та са­нi­тар­но-гігієнічних вимог; Ÿ визначає собівартість ви­робу; Ÿ розробляє рекламу; Ÿ готує матеріали для порт­фоліо; Ÿ створює презентацію про­екту (електронний ва­ріант)
Презентація та оцінка проектної діяльності Компонування портфоліо проекту. Захист проекту (за планом) Ÿ характеризує складові портфоліо; Ÿ компонує портфоліо; Ÿ захищає проект; Ÿ здійснює оцінку виго­тов­леного виробу і процесу праці за загальними ес­тетичними та функціо­нальними показниками

Орієнтовний перелік об’єктів проектування

Міні-панно, картини, міні-скульптури, іграшки, ялинкові прикраси, елементи декорування для тортів та короваїв, сувеніри, прикраси, на­мисто, обереги.

Інструменти, обладнання та пристосування

1. Олівець.

2. Ніж.

3. Пензлики.

4. Духовка.

5. Кухонний інвентар (сито, качалка, деко, лопатки, каструля тощо).

6. Роликовий ніж.

Матеріали

Борошно, сіль, вода, крохмаль, клей для шпалер, фарби (гуаш, акварельні тощо), матеріали для оздоблення виробу.

Література

1. Хананова И.Н. Соленое тесто. – М.: АСТ-ПРЕСС Книга. – 104 с. – Серия: Золотая библиотека увлечений.

2. Гриценюк В.С. Людина і культура. – К.: АТ “Книга”. – 364 с.

3. Крутенко Н. Розповіді про кераміку. – Київ, 2002. – 240 с.

4. Антонович Є.А., Захарчук-Чугай Р.В. Декоративно-прикладне ми­стецтво. – Львів, 1992. – 270 с.

5. Шарабура О. Народне мистецтво в естетичному вихованні дітей // Нова педагогічна думка: Науково-методичний журнал. – 2004. – №2 – С. 94-98.

Список сайтів

1. www.dt.ua

2. www.ugryshku.ru

3. www.refine.org.ua

4. www.subscribe.ru

5. www.ukrnovini.host.kr

 

Технологія матчворку (конструювання із сірників)

Автор: Гроза Любов Миколаївна, вчитель трудового навчання ЗНЗ № 247, м. Київ

Пояснювальна записка

Варіативний модуль розроблено до навчальної програми “Тех­но­логії. 10-11 класи”. Програмою модуля передбачено ознайомлення уч­нів з одним із видів декоративно-ужиткового мистецтва матчворк (з англійської match – сірники, work – робота) – виробів із сірників.

Сірники – найпростіший і найдоступніший виробний матеріал, який тільки можна собі уявити. Вони відкривають широкі можливості для творчості і дозвілля. Крім того, сірники – це відмінний матеріал для складання різних головоломок, а також чудовий розвиваючий посібник для дітей, що одночасно є і навчанням, і забавою.

Перша сірникова мануфактура була зареєстрована в 1837 році в Петербурзі. Це була “Невська сірникова фабрика А.Г.Забєліна”.

У світі ця техніка не дуже поширена, але має багато прихильників, завдяки тому, що займаючись цією справою, можна набути багато цін­них навичок та розвинути або вдосконалити деякі риси свого ха­рак­теру. Крім того, конструювання моделей із сірників дає можливість проявити безкінечне терпіння, гарно розвинену просторову уяву, та­лант конструктора та творчі здібності.

Для виготовлення виробів у цій техніці потрібен недорогий та всім доступний матеріал – сірники, клей ПВА та нескладні пристосування (канцелярський ніж або лезо, наждачна шкурка).

Вивчення технології матчворку передбачається через проектно-тех­нологічну діяльність. Як результат роботи над змістом модуля, учні мають виконати проект. Проект має складатись із портфоліо, куди вхо­дить:

Ÿ обґрунтування вибору теми проекту, його актуальність;

Ÿ план роботи з виконання проекту;

Ÿ план проектної діяльності;

Ÿ вимоги до виробу чи критерії виробу;

Ÿ визначення необхідних знань та умінь;

Ÿ інформація про еволюцію техніки чи виробу;

Ÿ вироби-аналоги та їх аналіз;

Ÿ конструювання власного виробу (опис, ескізні замальовки – клау­зура; шаблони ; технологія виготовлення виробу);

Ÿ економічне обґрунтування; міні-маркетингові дослідження, рек­лама; фото готового виробу;

Під час виконання проекту важливо звертати увагу на його мате­ріалоємність і вартість. Проекти із сірників відповідають цій вимозі. Виготовляти задуманий виріб можна із будь-яких сірників.

Захист проекту можна здійснювати за таким орієнтовним планом:

Ÿ чи відповідає готовий виріб задуму, розробленим критеріям;

Ÿ які орієнтовні матеріальні затрати, скільки часу виготовлявся ви­ріб;

Ÿ що нового внесено у технологію виготовлення подібних виробів, оформлення виробу;

Ÿ яка орієнтовна вартість виробу та її порівняння з вартістю таких виробів у художніх салонах, ринках тощо;

Ÿ які труднощі виникали під час виконання творчого проекту, шля­хи їх подолання;

Ÿ порівняння реальних результатів із завданнями, які планувались з виконання творчого проекту;

Ÿ чому отримали саме такий результат;

Ÿ що потрібно зробити для того, щоб мати кращі результати роботи;

Ÿ плани на майбутнє.

Для захисту проекту можна використати і презентацію проекту, ви­конану в програмі, наприклад, Power Point.

Під час виконання робіт необхідно приділяти увагу правилам без­печної праці, організації робочого місця та санітарно-гігієнічним ви­могам.

 

Тематичний план

№ з/п Назва теми Кількість годин
Загальні відомості про технологію матчворку (конструювання із сірників)
Проектування та виготовлення виробу із сірників
Презентація та оцінка результатів проектної діяльності
  Всього

 

Програма

№ з/п К-сть год. Назва теми та її зміст Вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів
Загальні відомості про технологію матчворк Короткі історичні відомості про ви­никнення та розвиток технології мат­чворк. Місце та роль технології конст­рую­вання із сірників у сучасному де­ко­ративно-ужитковому мистецтві. Види виробів із сірників: об’ємні ви­роби із сірників; картинки із сір­ни­ків; аплікація із сірників; вироби із сірників з використанням природ­них матеріалів. Матеріали для матчворку, їх вла­сти­вості. Інструменти та пристосування для “сірникового” конструювання. Правила безпечної роботи та са­нi­тарно-гігієнічні вимоги. Організація робочого місця. Технологія конструювання із сір­ни­ків Ÿ Називає вироби, виго­тов­лені у техніці матч­ворк; їх застосування; Ÿ розрізняє види виробів із сірників; Ÿ характеризує матеріа­ли, які використо­ву­ються; Ÿ добирає інструменти та пристосування для ро­бо­ти; Ÿ обґрунтовує добір кон­ст­рукційних матеріалів залежно від призначен­ня виробу; Ÿ знає правила безпечної праці, санітарно-гігіє- ніч­ні вимоги, як ор­га­нізу­ва­ти робоче місце
Проектування та виготовлення ви­робу технікою матчворк Постановка проблеми. Визначення завдань для виконання проекту. Робота з інформаційними джере­ла­ми. Створення банку ідей. Аналіз і систематизація інфор­ма­ції. Розроблення ескізного малюнка ви­робу. Створення візерунка або мо­де­лі виробу (за вибором). Технологічна послідовність виго­тов­лення виробу: Ÿ Складає план роботи з ви­конання проекту та план проектної діяль­но­сті; Ÿ здійснює пошук інфор­ма­ції та виробів-­ана­ло­гів; Ÿ аналізує та система­ти­зує інформацію; Ÿ розробляє ескізний ма­лю­нок виробу;
    Ÿ добір матеріалу та інстру­мен­тів; Ÿ підготовка матеріалу; Ÿ виготовлення деталей; Ÿ з’єднання деталей між собою, виготовлення виробу; Ÿ остаточна обробка виробу. Контроль якості виробу. Догляд за виробом. Економічне обґрунтування виробу. Маркетингові дослідження. Розроб­лення реклами Ÿ добирає матеріал, іст­ру­мен­ти, пристосуван­ня; Ÿ готує матеріал до робо­ти; Ÿ визначає спосіб з’єд­нан­ня деталей між со­бою; Ÿ з’єднує матеріал у де­талі та деталі між со­бою; Ÿ обробляє виріб наж­дач­ною шкуркою; Ÿ контролює якість ви­ро­бу; Ÿ організовує своє ро­бо­че місце, під час ви­ко­нан­ня різних робіт; Ÿ дотримується правил безпечної праці, санi­тар­но-гігієнічних ви­мог; Ÿ виконує економічне об­ґрунтування, марке­тин­го­ві дослідження; Ÿ розробляє рекламу; Ÿ оформляє необхідні до­ку­менти для порт­фо­ліо; Ÿ створює презентацію вла­сного проекту (в елект­ронному вигляді)
Презентація та оцінка проектної діяльності. Компонування портфоліо проекту. Захист проекту (за планом) Ÿ Характеризує складові портфоліо; Ÿ компонує портфоліо; Ÿ захищає проект; Ÿ здійснює оцінку виго­тов­леного виробу і про­цесу праці за загаль­ними ес­тетичними та функціо­нальними по­казниками

Орієнтовний перелік об’єктів праці

Архітектурні моделі (будиночок, млин, бесідка, церкви), тран­спорт­ні засоби (корабель, літак ), меблі (стілець, стіл), звірі (кінь, пів­ник), аплікації та картинки із сірників.

Інструменти, пристосування та матеріали

1. Ніж канцелярський.

2. Дощечка для різання.

3. Сірники.

4. Наждачна шкурка.

5. Клей ПВА.

Література

1. Георгиев А. Чудесные поделки из спичек. –М.: Клуб семейного досуга, 2009.

2. Кабаченко С. Поделки из спичек. – Ленинградское издательство, 2009.

3. Поделки из спичек. – Изд. “Эксмо”, 2009.

Список сайтів

1. http://podelkiizspichek.narod.ru/

2. http://igrushka.kz/vip81/podspi.php

3. http://warnet.ws/news/7163

 

 

Технологія ниткової графіки

Автор: Беркут Євгенія Григорівна, вчитель трудового навчання ліцею №293 Деснянського району, вчитель-методист, м. Київ

Пояснювальна записка

Варіативний модуль розроблено до навчальної програми “Тех­но­ло­гії. 10-11 класи”. Програмою модуля передбачено ознайомлення уч­нів з одним із давніх і відомих у всьому світі видів декоративно-ужит­ко­вого мистецтва – ниткова графіка. Техніка ниткової графіки користу­ється популярністю у дизайнерів інтер’єру, гарно поєднується із малюнком , виконаним олівцем та аквареллю, а також у дизайнерів одягу.

Виготовлення виробів у техніці “ниткова графіка” не потребує знач­них матеріальних затрат. Незважаючи на те, що складові елементи нит­кової графіки досить прості, вони дають можливість створювати ви­шукані, естетично довершені та складні роботи в стилі “HandMade”, що під силу саме учням старших класів. Даним видом діяльності зараз займаються окремі митці та люди, які люблять створювати нове, ори­гінальне, вишукане.

Зміст модуля дозволяє вивчати його у класах, які не поділяються на групи хлопців і дівчат.

Вивчення ниткової графіки передбачається через проектно-техно­логічну діяльність, оскільки це дає необмежені можливості для фантазії та творчості. Як результат роботи над змістом модуля, учні мають ви­конати проект. Проект має складатись із 1) портфоліо, куди входять: обґрунтування виробу теми проекту, його актуальність, план роботи з виконання проекту, план проектної діяльності, вимоги до виробу чи критерії виробу, визначення необхідних знань та умінь, інформація про еволюцію техніки чи виробу, вироби – аналоги та їх аналіз, конст­руювання власного виробу (опис, ескізні замальовки – клаузура, шаб­лони, технологія виготовлення виробу), добір матеріалу для основи виробу та для виконання малюнка, обраного для виробу; добір приладів та інструментів; економічне обґрунтування; міні-маркетингове дослід­ження, реклама; фото готового виробу; 2) виготовленого виробу.

Захист проекту можна здійснювати за таким орієнтовним планом: чи відповідає готовий виріб задуму, розробленим критеріям, які орієн­товні матеріальні затрати, скільки часу виготовлявся виріб, що нового внесено у технологію виготовлення подібних виробів, оформлення ви­робу, яка орієнтовна вартість виробу та її порівняння з вартістю таких виробів у художніх салонах, ринках тощо; які труднощі виникали під час виконання творчого проекту, шляхи їх подолання; порівняння ре­аль­них результатів із завданнями, які планувались для виконання твор­чого проекту; чому отримали саме такий результат; що потрібно зро­бити для того, щоб мати кращі результати роботи; плани на майбутнє.

Для захисту проекту варто використати презентацію проекту, ви­конану в програмі, наприклад, PowerPoint.

Під час виконання робіт необхідно приділяти увагу дотриманню правил безпечної праці, організації робочого місця та санітарно-гігієнічним вимогам.

Тематичний план

№ з/п Назва теми Кількість годин
Загальні відомості про технологію ниткової графіки
Проектування та виготовлення виробів з використанням техніки ниткової графіки
Презентація та оцінка результатів проектної діяльності
  Всього

 

Програма

№ з/п К-сть год. Назва теми та її зміст Вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів
Загальні відомості про технологію ниткової графіки. Короткі історичні відомості про ви­никнення та розвиток ниткової гра­фіки. Місце та роль ниткової гра­фi­ки в сучасному декоративно-ужит­ковому мистецтві. Суть поняття “ни­т­кова графіка”. Використання нит­кової графіки для декорування різ­них матеріалів (картон, шкіра, Ÿ Називає вироби, виго­тов­лені у техніці нит­кової графіки; їх за­сто­суван­ня; Ÿ характеризує матеріа­ли, які використову­ються для роботи; Ÿ добирає матеріали та ін­струменти для роботи; Ÿ обґрунтовує добір кон­ст­рукційних матеріалів
    фетр, сукно, тканина). Поняття “HandMade” – мистецтво створення екск­лю­зивних речей своїми руками. Матеріали для ниткової графіки, їх властивості. Поєднання кольорів. Ін­струменти та пристосування, не­об­хідні для роботи. Правила без­печ­ної роботи та санітарно-гігієнічні ви­моги. Організація робочого місця. Технологія ниткової графіки. Ос­нов­ні елементи техніки, ниткова гра­фіка та їх поєднання залежно від призна­чен­ня виробу; Ÿ розрізняє способи за­пов­нення окремих еле­мен­тів малюнка; Ÿ дотримується правил безпечної праці, санi­тар­но-гігієнічних вимог; Ÿ організовує робоче міс­це
Проектування та виготовлення ви­робу з використанням техніки нит­кової графіки. Постановка проблеми. Визначення завдань для виконання проекту. Робота з інформаційними дже­ре­ла­ми. Створення банку ідей. Аналіз і си­стематизація інформації. Розроб­лен­ня ескізного малюнка виробу. Технологічна послідовність виго­тов­лення виробу: Ÿ створення ескізного малюнка задуманого виробу; Ÿ визначення місця малюнка на виробі; Ÿ добір матеріалів, інструментів, пристосувань для роботи; Ÿ виготовлення трафарету ма­люн­ка; Ÿ перенесення малюнка з до­по­могою трафарету на основу; Ÿ визначення послідовності про­шивання окремих елементів ма­люнка; Ÿ прошивання малюнка; Ÿ оформлення зворотної сто­ро­ни роботи; Ÿ Складає план роботи з ви­конання проекту та план проектної діяль­но­сті; Ÿ здійснює пошук інфор­ма­ції та виробів-ана­ло­гів; Ÿ аналізує і системати­зує інформацію; Ÿ розробляє ескізний ма­лю­нок виробу; Ÿ добирає матеріали, ін­ст­рументи та пристосуван­ня; Ÿ визначає види запов­нен­ня окремих еле­мен­тів ма­люнка; Ÿ виконує малюнок та кін­цеву обробку виробу; Ÿ контролює якість виро­бу; Ÿ організовує своє робоче місце під час вико­нан­ня різних робіт; Ÿ дотримується правил безпечної праці, санi­тар­но-гігієнічних вимог; Ÿ виконує економічне об­ґрунтування, марке­тин­гові дослідження;
    Ÿ остаточна обробка виробу. Контроль якості виробу. Способи до­гляду за виробом. Економічне обґрунтування виробу. Маркетингові дослідження. Розроблення реклами Ÿ розробляє рекламу; Ÿ оформляє необхідні до­ку­менти для портфо­ліо; Ÿ створює презентацію вла­сного проекту (в елект­рон­ному вигляді)
Презентація та оцінка проектної діяльності. Компонування портфоліо проекту. захист проекту (за планом) Ÿ Характеризує складові портфоліо; Ÿ компонує портфоліо; Ÿ захищає проект; Ÿ здійснює оцінку виго­тов­леного виробу і про­цесу праці за загаль­ними ес­тетичними та функціо­нальними по­каз­никами

Орієнтовний перелік об’єктів праці

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...