Главная Обратная связь

Дисциплины:


ТЕХНОЛОГІЯ БІСЕРНОГО ПЛЕТІННЯ НА ДРОТЯНІЙ ОСНОВІ 5 страницаРозпис хусток, шаликів, сарафанів, ділових костюмів, вечірніх су­конь, репродукції картин, міні-панно, сумки невеликих розмірів, фар­тухи, скатертини різних розмірів і форми, грілка на чайник, наволочка на диванну подушку, покривало, штори тощо.

Інструменти, обладнання та пристосування

1. Ножиці. 5. Скляні трубочки.

2. Олівець. 6. Праска.

3. Ручка гелева срібна. 7. Планшет пластиковий(фанерний).

4. Пензлі круглі синтетичні. 8. П’яльця.

Матеріали

Папір, тканина (бавовняна, вовняна, шовкова, синтетична) гладко- фарбована – для арт-батика, тканина натуральна (шовкова, бавовня­на) – для холодного батика, фарби акрилові для тканин, фарби для холодного батика, контури акрилові, прозорий контур (резерв).

Література

1. Давыдов С. Батик. Техника. Приемы. Изделия: Энциклопедия. – М.: АСТ-Пресс, 2005. – 184 с.

2. Перелешина И. Батик. От основ к импровиации. –М.:Паритет, 2008. – 208 с.

3. Стоку Сузи. Батик. –М.: Ниола, 2005. – 96 с.

4. Терешина Г. Батик своими руками. –М.: АСТ-Пресс, 2009. – 8 с.

Список сайтів

1. http://ru.wikipedia.org

2. http://www.rosa.ua/

3. http://www.freetime.com.ua/

 

 

Технологія ручного ткацтва

Автор: Стручинський Любомир Андрійович

Пояснювальна записка

Варіативний модуль розроблено до навчальної програми “Техно­логії. 10-11 класи”. Програмою варіативного модуля “Ручне ткацтво (килимарство)” передбачено ознайомлення учнів з одним із най­дав­ніших видів декоративно-ужиткового мистецтва – ручне ткацтво. Для виготовлення виробів у цій техніці використовують залишки шер­стя­них ниток або спеціально купують відповідні нитки, добираючи за фак­турою, кольором тощо.

Виготовлення виробів технікою ручного ткацтва відповідно до струк­тури та змісту програми виконується через проектно-тех­но­ло­гічну діяльність. Практичним результатом роботи учнів за даним мо­дулем має бути проект.

Виготовляти запланований виріб можна з використанням ткаць­ких верстатів (вер­тикальних чи горизонтальних) або рами. Основним прин­ципом тут є творчий підхід. Учитель має заохочувати учнів до пошуку тієї інформації чи виробів, виготовлених у техніці ручного ткацт­ва, яка є найбільш цікавою особисто для них, і, на їх думку, ви­глядає оригінальною чи привабливою. На початку засвоєння модуля вчи­тель розкриває перед учнями теоретичний матеріал (Тема “Загальні відомості про технологію ручного ткацтва”), який дасть їм змогу розпо­чати пошук потрібної інформації, визначитись із напрямком, за яким вони бажають працювати. Тому не варто перевантажувати учнів зайвою інформацією. Слід пам’ятати, що все необхідне для виконання проек­ту – від теоретичних відомостей до технології виготовлення і матеріалів для роботи – учні мають віднайти та скомпонувати самостійно, і тут основним завданням учителя є формування відповідних умінь та на­вичок для виконання цієї творчої навчально-пошукової роботи.Мета і основний зміст – відродження традиційних технік; залу­чення учнів до заняття рукоділлям, формування в них ціннісних орієн­тацій та естетичної культури в процесі практичної художньо-творчої діяльності.

Педагогічні завдання навчальної програми:

Ÿ формування знань – знайомство з правилами техніки безпеки й обладнанням для заняття килимарством;

Ÿ засвоєння умінь та навичок – навчити прийомам роботи з інст­рументами та обладнанням, основним технікам килимарства, тех­нологіям виготовлення типових виробів, технологіям розробки та виготовлення авторських виробів (за індивідуальною основою та ескізом), технологіям індивідуальної та колективної творчості;

Ÿ розвиток творчих здібностей особистості – формування пізна­вальної та творчої активності, індивідуального стилю творчої діяль­ності, розвиток фантазії, просторової уяви, ручної коорди­нації, ініціативності та відповідальності учнів;

Ÿ формування ціннісних орієнтацій особистості – системи загаль­нокультурних і національних цінностей та сукупності соціально значущих якостей творчої особистості, що характеризують її ставлення до суспільства і держави, інших людей, культури та мистецтва, праці, природи, самого себе;

Ÿ розвиток мотиваційних та самоорганізаційних здібностей осо­бистості – сприяти формуванню потреби в красі, вихованню ша­но­бливого ставлення до матеріальних і духовних цінностей; вихованню поваги до праці і людей праці, формуванню цілеспря­мованості до самовдосконалення, охайність, посидючість і ста­ранність;

Ÿ позитивної соціалізації особистості – формування почуття гід­ності (“майс­тер”), лідерства (“керівник проекту”), професійного вибору (“дизайнер”), вибору шляхів допрофесійної підготовки та самоосвіти.

Під час виконання робіт необхідно приділяти увагу правилам без­печної праці, організації робочого місця та санітарно-гігієнічним ви­могам.

 

Тематичний план

№ з/п Назва теми Кількість годин
Загальні відомості про технологію ручного ткацтва
Проектування та виготовлення виробу технікою ручного ткацтва
Презентація та оцінка результатів проектної діяльності
  Всього

 

Програма

№ з/п К-сть год. Назва теми та її зміст Державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів
Загальні відомості про технологію ручного ткацтва. Короткі історичні відомості про ви­ни­кнення та розвиток ручного ткацт­ва. Місце та роль ручного ткацтва у су­часному декоративно-ужитковому мистецтві. Техніки плетіння. Вузли. Різновиди вузлів: ткацький; подвійний або ту­рецький; полу­торний або персид­сь­кий. Іспанські та махрові вузли. Способи прокладання утка: крізь ос­нову; “уперед-назад”; полотняне пе­реплетіння; коса-прокидка; криволiнійна прокидка; скорочення та збіль­шення довжини прокидки; дра­бинка або сходинка; реле, зубчики; просте й подвійне з’єднання зі зчеп­ленням утків між нит­ками основи (по спіралі, з геометричних фігур). Матеріали для ручного ткацтва, їх властивості. Інструменти та пристосування (ра­ми для ткання, гребінчасті проби­ва­чі або вилки для прибивання на­сти­лів, бавовняні або лляні нитки для основи, кольорові нитки для ткання, ножиці, гачки, картонні смужки) для ручного ткацтва. Правила безпечної роботи та са­нітарно-гігієнічні вимоги. Організа­ція робочого місця. Ознайомлення з технологією руч­но­го ткацтва Ÿ Називає вироби, виго­тов­лені у техніці руч­ного ткацтва; їх за­сто­сування; Ÿ розрізняє техніки пле­тін­ня, вузли, способи про­кладання утка; Ÿ характеризує матеріа­ли, які використову­ють­ся для ручного ткацтва; Ÿ добирає інструменти та пристосування для ро­бо­ти; Ÿ обґрунтовує добір кон­ст­рукційних матеріалів залежно від призна­чен­ня виробу; Ÿ дотримується правил безпечної праці, санi­тар­но-гігієнічних вимог; Ÿ вміє організувати ро­бо­че місце
Проектування та виготовлення ви­робу технікою ручного ткацтва. Постановка проблеми. Визначення завдань для виконання проекту (Що хочемо зробити? Що нам по­трібно? Що для цього потрібно знайти?). Робота з інформаційними дже­ре­ла­ми. Пошук інформації, яка необ­хід­на для виконання завдань проекту. Орієнтовний напрямок пошуку: все про ручне ткацтво, килимарство, го­бе­лени; орнамент і колорит – ком­по­зи­ція, характерні мотиви орна­мен­ту, ко­льорова гама; різнома­ніт­ність технік ткацтва; використання сучасних при­йомів: аплікація, ви­шив­ка бавовня­ни­ми нитками, в’я­зан­ня елементами мак­раме. Аналіз та систематизація зіб­раної інфор­ма­ції (за технікою вико­нан­ня, за об’єк­тами виготовлення, за кольорами, геометрією тощо). Створення банку ідей на основі зіб­раної та проаналізованої інформації. Роз­роблення ескізного малюнка ви­ро­бу з урахуванням знайдених зраз­ків. Виконання кольорового ескізу. Ви­готовлення картону – графічного ви­конання проекту роботи в нату­ральну величину. Підготовка інст­ру­ментів і матеріалів для ткання. Технологічна послідовність виго­тов­лення виробу: Ÿ закріплення основи на раму; Ÿ поділ основи на парні та непарні нитки і прив’язування ремізок; Ÿ прикріплення картонного ес­кізу; Ÿ підбір ниток відповідно до ко­льорів ескізу; Ÿ фарбування пряжі; Ÿ Складає план роботи з ви­конання проекту та план проектної діяль­но­сті; Ÿ здійснює пошук інфор­ма­ції (історія, види, тех­нології, способи, ма­те­ріали, застосування) та ви­робів-аналогів; Ÿ аналізує та система­ти­зує інформацію; Ÿ розробляє ескізний ма­лю­нок виробу; Ÿ створює композицію; Ÿ добирає пряжу, інстру­менти, пристосування; Ÿ визначає спосіб та тех­ніку ткання; Ÿ обробляє краї виробу; Ÿ добирає та оздоблює ви­ріб; Ÿ контролює якість виро­бу; Ÿ організовує робоче міс­це під час виконання різних робіт; Ÿ дотримується правил безпечної праці, санi­тар­но-гігієнічних вимог; Ÿ визначає собівартість ви­робу; Ÿ розробляє рекламу
    Ÿ визначення способу та техніки ткання; Ÿ ткання виробу за ескізом; Ÿ обробка краю виробу; Ÿ остаточна обробка виробу. Контроль якості виробу. Догляд за виробом. Економічне обґрунтування виробу. Маркетингові дослідження. Роз­роблення реклами  
Презентація та оцінка проектної діяльності. Компонування портфоліо проекту. Захист проекту (за планом) Ÿ Характеризує складові портфоліо; Ÿ компонує портфоліо; Ÿ захищає проект; Ÿ здійснює оцінку виготов­леного виробу і процесу праці за загальними ес­тетичними та функціо­наль­ними показниками

Орієнтовний перелік об’єктів проектування

Килимок, гобелен, серветка, декоративна подушечка, гаманець, пояс, міні-панно, сумки невеликих розмірів, чохли чи сумочки для мо­більних телефонів або окулярів, скатертини різних розмірів і форми, ліжник, наволочка на диванну подушку, покривало тощо.

Інструменти, обладнання та пристосування

1. Рами для ткання (верстат).

2. Гребінчасті пробивачі або вилки для прибивання настилів.

3. Картонні смужки.

4. Ножиці.

5. Гачки.

6. Лінійка.

7. Олівець.

Матеріали

Бавовняні або лляні нитки для основи, кольорові нитки для ткання (бавовняна, вовняна, шовкова, синтетична), картон.

Література

1. Гура А.П., Жоголь Л.Є., Ісупова А.М. Прикрась свій дім.

2. Жук Л.К. Сучасне українське ткання.

3. Вінтоняк Г. Ткацтво.

4. Гавструк Н.Ф. Курс ткацьких переплетень.

 

 

Технологія хлібопекарського та кондитерського виробництва

Автор: Раілко Л.К.

Пояснювальна записка

Варіативний модуль розроблено до навчальної програми “Техно­логії. 10-11 класи” Програмою модуля “Основи хлібопекарського і кон­дитерського виробництва” передбачено ознайомлення учнів з різними видами тіста, технологією виготовлення кондитерських виробів . Серед печених виробів з тіста найбільше українці цінували і свято шанували хліб і вважали, що “хліб – усьому голова”. Він відігравав велику роль у сімейних обрядах і календарних звичаях. Хлібом-сіллю зустрічали бажаних гостей. Хлібом на заручинах та сватанні скріплювали укла­дання договору. З хлібом підходили до новонародженої дитини, сим­волізуючи цим побажання достатку. А в народі говорили “Хліб та вода – козацька їда”, “Коли є хліба край, то і під вербою рай”, “Хліб та каша – їжа наша”, “Дурне сало без хліба” – такі приклади народної мудрості можна продовжувати безкінечно, оскільки хліб завжди належав до най­популярніших атрибутів слов’янського і зокрема українського харчу­вання. Український народ здавна славиться своєю гостинністю. Ук­раїнська кухня популярна не лише в нашій країні, але й за кордоном. Такі страви, як вареники, пампушки, пироги з маком (струделі), вергуни, коржики – хрусти стали інтернаціональними.

Виготовлення виробів хлібопекарського і кондитерського вироб­ництва передбачається через проектно-технологічну діяльність. Як ре­зультат роботи над змістом модуля, учні мають виконати проект: ви­пікання тортів, тістечок, печива.

Виготовляти під час виконання робіт необхідно приділяти увагу правилам безпечної праці, організації робочого місця та санітар­но-­гігієніч­ним вимогам.

Тематичний план

№ з/п Назва теми Кількість годин
Загальні відомості про технологію виготовлення хлібопекарських та кондитерських виробів
Проектування та виготовлення кондитерських виробів з різних видів тіста
Презентація та оцінка результатів проектної діяльності
  Всього

 

Програма

№ з/п К-сть год. Назва теми та її зміст Державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів
Загальні відомості про технологію хлібопекарського та кондитерсь­ко­го виробництва. Короткі історичні відомості про ви­никнення та розвиток хлібопе­кар­сь­кого та кондитерського виробницт­ва. Місце та роль хлібопекарського та кондитерського виробництва у су­час­ному виробництві. Основні продукти та їх властивості для приготування хлібопекарних і кондитерських виробів (борошно, молоко, яйця, цукор, какао, марга­рин, дріжджі, сода, порошок для роз­пушування тіста, ароматичні до­бавки) харчова цінність та їх якість. Обладнання та пристосування (ду­ховка, плита, різні види форм, деко, кулінарна торбинка, кулінарний шприц, міксер). Правила безпечної роботи та санiтарно-гігієнічні вимоги. Організація робочого місця Ÿ Називає вироби з тіста, види тіста, продукти, які входять до складу тіста; Ÿ визначає якість продук­тів, які входять до скла­ду тіста; Ÿ обґрунтовує добір про­дуктів, які входять до скла­ду певного виду тіс­та; Ÿ підбирає інструменти і при­стосування для ви­го­товлення виробів із тіс­та; Ÿ дотримується правил безпечної праці, санi­тар­но-гігієнічних вимог; Ÿ організовує робоче міс­це
Проектування та виготовлення кон­дитерських виробів Постановка проблеми. Визначення завдань для виконання проекту. Робота з інформаційними джере­ла­ Ÿ cкладає план роботи з ви­конання проекту та план проектної діяльності; Ÿ здійснює пошук інфор­ма­ції та виробів-ана­ло­гів;
    ми. Створення банку ідей. Аналіз та систематизація інфор­ма­ції. Види тіста. Різноманітність кондитерських ви­робів та види їх оздоблення. Ос­нов­ні види кремів. Створення композиції оздоблення виробу: торта, тістечок, печива. Види начинок та їх приготування. Види та причини дефектів тіста. Технологія приготування страв із різ­них видів тіста: прісного (варе­ни­ки, галушки, млинці, пиріжки), біс­квітного (торти, тістечка, рулети), пісочного (печиво, тістечка, піца, пи­ріжки), заварного (тістечка), ли­стового (піца, пироги, печиво). Вибір тіста. Добір продуктів для приготування обраного тіста: Ÿ добір продуктів для начинки та приготування її; Ÿ змішування та формування тіста; Ÿ підготовка духовки для ви­пi­кан­ня тіста. Визначення тем­пе­ратури; Ÿ випікання кондитерського ви­робу; Ÿ оздоблення кондитерського виробу; Ÿ контроль якості готового ви­ро­бу. Економічне обґрунтування виробу. Маркетингові дослідження. Розроб­лення реклами Ÿ аналізує та система­ти­зує інформацію; Ÿ розробляє ескізний ма­лю­нок оздоблення ви­ро­бу; Ÿ обирає види оздоблен­ня та продукти, необ­хідні для оздоблення; Ÿ виконує прийоми замi­шу­вання, збивання, фор­мування, випікан­ня, оз­доблення виробів із тіс­та; Ÿ добирає інгредієнти для виготовлення тіста, про­дукти та виготов­ляє на­чинку; Ÿ визначає готовність та якість тіста; Ÿ добирає вид крему та про­дукти для його ви­го­товлення, фрукти, цу­ка­ти, шоколад, горіхи; Ÿ виконує контроль яко­сті готової страви; Ÿ організовує робоче міс­це під час виконання різних робіт; Ÿ дотримується правил без­печної праці, санi­тар­но-гігієнічних вимог; Ÿ визначає собівартість ви­робу; Ÿ розробляє рекламу
Презентація та оцінка проектної діяльності. Компонування портфоліо проекту. Ÿ Характеризує складові портфоліо; Ÿ компонує портфоліо;
    Захист проекту (за планом) Ÿ захищає проект; Ÿ здійснює оцінку виго­тов­леного виробу і про­цесу праці

Орієнтовний перелік об’єктів праці

Млинці, оладки, вареники, піца, печиво, пиріг, тістечка, торт.

Інструменти, обладнання та пристосування

1. Деко, листи для випікання, дошка і качалка для розкачування тіста.

2. Різні форми для випічки тортів, формочки для печива.

3. Ложка.

4. Сковорода.

5. Електрична плита.

6. Дисковий ніж.

6. Електрична духовка.

7. Змішувач.

8. Міксер, збивалка.

9. Ножі.

10. Кулінарна торбинка або шприц.

Продукти, що входять до складу тіста

Борошно, цукор, жири, яйця, рідини, розпушувачі.

Література

1. Денисенко Л.І. Азбука домашнього господарювання. – К.: “А.С.К.”, 1999. – 230 с.

2. Талейсник М.А., Аксенова Л.М., Бернштейн Т.С. Технология муч­ных изделий. – Москва: Агропромиздат, 2002. – 145 с.

3. Українська стародавня кухня / Упорядник Т.Л.Шлаковська. – Київ: Спалах, 2001.

4. Мархель П.С., Слелов С.В. Производство пирожных и тортов. – М., 2003. – 138 с.

5. Ляховська Л. П. Енциклопедія православної обрядової кухні. – З. – П., 1993.

6. Страви української кухні / Упорядник Л.М.Патрикац. – К.: Преса України, 1993. – 103 с.

 

Технологія художньої обробки деревини випилюванням

Автор: Мороз Олексій Миколайович, учитель СШ№138 Шевченківського району, м. Київ

Пояснювальна записка

Варіативний модуль розроблено до навчальної програми “Тех­но­логії. 10-11 класи”.

Програмою варіативного модуля “Технологія художньої обробки деревини випилюванням” передбачено ознайомлення учнів з одним із видів декоративно-ужиткового мистецтва – художнім випилюванням.

Мистецтво художньої обробки деревини та матеріалів з неї при­йшло на допомогу людині для надання житлу індивідуального, ори­гінального вигляду. Вироби з дерева вносять особливий затишок у зви­чайне помешкання. Художньо оброблене дерево чудово поєднується з сучасним інтер’єром.

У світі ця техніка дуже поширена і має практичне призначення: різноманітні полиці, кухонні набори, дитячі іграшки, панно тощо.

Для виготовлення виробів у цій техніці використовують дошки м’якої породи деревини, фанеру, ДВП.

Виготовлення виробів випилюванням відповідно до структури та змісту програми виконується через проектно-технологічну діяльність. Практичним результатом роботи учнів за даним модулем має бути про­ект. Проект має складатись із 1) портфоліо, куди входить: обґрун­ту­вання вибору теми проекту, його актуальність, план роботи з виконання проекту, план проектної діяльності, вимоги до виробу чи критерії ви­робу, визначення необхідних знань та умінь, інформація про еволюцію техніки чи виробу, вироби-аналоги та їх аналіз, конструювання вла­сного виробу (опис, ескізні замальовки – клаузура; схеми; креслення ; технологія виготовлення виробу), добір матеріалів за їх властивостями; добір інструментів; економічне обґрунтування; міні-маркетингові до­слідження, реклама; фото готового виробу; 2) виготовленого виробу.

Виготовляти запланований виріб можна з використанням як елект­рифікованих, так і ручних інструментів. Основним принципом під час виготовлення виробу є творчий підхід. Учитель має заохочувати учнів до пошуку тієї інформації чи виробів, виготовлених у техніці випи­лювання, яка є найбільш цікавою особисто для них, і, на їх думку, вигля­дає оригінальною чи привабливою.

На початку засвоєння модуля вчитель розкриває перед учнями тео­ре­тичний матеріал (Тема “Художнє випилювання лобзиком – один з видів різьби по дереву”), який дасть їм змогу розпочати пошук потріб­ної інформації, визначитись із напрямком, за яким вони бажають пра­цювати. Тому не варто перевантажувати учнів зайвою інформацією. Слід пам’ятати, що все необхідне для виконання проекту – від тео­ретичних відомостей до технології виготовлення і матеріалів для робо­ти – учні мають віднайти та скомпонувати самостійно, а основним завданням учителя є формування відповідних умінь і навичок для ви­конання цієї творчої навчально-пошукової роботи.

Захист проекту можна здійснювати за таким орієнтовним планом: чи відповідає готовий виріб задуму, розробленим критеріям; які орієн­товні матеріальні затрати, скільки часу виготовлявся виріб; що нового внесено у технологію виготовлення подібних виробів, оформлення ви­робу; яка орієнтовна вартість виробу та її порівняння з вартістю таких виробів у художніх салонах, ринках тощо; які труднощі виникали під час виконання творчого проекту, шляхи їх подолання; порівняння ре­альних результатів із завданнями, які планувались з виконання твор­чого проекту; чому отримали саме такий результат; що потрібно зро­бити для того, щоб мати кращі результати роботи; плани на майбутнє. Для захисту проекту варто використати презентацію проекту, виконану в програмі, наприклад, PowerPoint.

Під час виконання робіт необхідно приділяти увагу правилам без­печної праці, організації робочого місця та санітарно-гігієнічним ви­могам.

 

Тематичний план

№з/п Назва теми Кількість годин
Художнє випилювання лобзиком – один з видів різьблення по деревині
Проектування та виготовлення виробу технікою художнього випилювання
Презентація та оцінка результатів проектної діяльності
  Всього

 

Програма

№ з/п К-сть год. Назва теми та її зміст Вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів
Художнє випилювання лобзиком – один з видів різьблення по дере­ви­ні. Історичні відомості про художню об­робку деревини. Місце та роль випилювання у су­час­ному декоративно-ужитковому ми­стецтві. Види випилювання (ажурне, ком­по­зиційне та ін.). Контраст. Матеріали: дошки м’якої породи де­ревини, фанера, ДВП, копію­валь­ний папір, калька, креслення різно­манітних виробів. Інструменти, пристосування та об­ладнання (лінійка, олівець, цир­куль, лобзик, надфілі, шліфу­валь­ний папір, верстак для столярних ро­біт, випилювальний столик. Правила безпечної праці та санітар­но-гігієнічні вимоги. Організація ро­бочого місця Ÿ Називає вироби, виго­тов­лені у техніці випи­лю­вання; їх застосу­ван­ня; Ÿ розрізняє види випи­лю­вання; Ÿ характеризує матеріа­ли, які використову­ють­ся для випилювання; Ÿ добирає інструменти та пристосування для ро­бо­ти; Ÿ обґрунтовує добір кон­ст­рукційних матеріалів залежно від призна­чен­ня виробу; Ÿ дотримується правил безпечної праці, санi­тар­но-гігієнічних вимог; Ÿ організовує робоче міс­це
Проектування та виготовлення ви­робу технікою художнього випи­лю­вання. Постановка проблеми. Визначення завдань для виконання проекту. Ро­бота з інформаційними джерелами. Пошук інформації, яка необхідна для виконання завдань проекту. Орієнтовні напрямки пошуку: все про деревину і матеріали з неї, ос­новні прийоми випилювання, ху­дож­ні засоби композиції пропилю­- ваних виробів, вплив оздоблення на якість виробів та інші. Аналіз і систематизація зібраної інформації (за технікою виконання, за об’єк­та­ми виготовлення, геометрією тощо). Створення банку ідей на основі зіб­раної та проаналізованої інформації. Розроблення ескізного малюнка ви­робу з урахуванням знайдених зра­зків. Технологічна послідовність ви­готовлення виробу: Ÿ добір матеріалу для виго­тов­лення; Ÿ розмітка деталей майбутнього виробу; Ÿ випилювання основи та де­та­лей виробу; Ÿ з’єднання деталей між собою в блоки та з основою виробу; Ÿ оздоблення виробу; Ÿ остаточна обробка виробу. Контроль якості виробу. Догляд за виробом. Економічне обґрунтування виробу. Маркетингові дослідження. Розроб­лення реклами. Практичні роботи: 1. Формулювання завдань проекту та розробка планів роботи з ви­конання проекту та проектної діяльності. 2. Компонування рефератів на ос­нові зібраної інформації. 3. Виконання ескізних малюнків об’єкта проектування. 4. Добір матеріалів та інструменту. 5. Складання відповідної доку­мен­тації для виготовлення запла­но­ваного виробу (опис технології ви­готовлення, технологічних карт Ÿ Складає план роботи з виконання проекту та план проектної діяль­но­сті; Ÿ здійснює пошук інфор­ма­ції (історія, види, тех­нології, способи, ма­те­ріали, застосування) та виробів-аналогів; Ÿ аналізує та система­ти­зує інформацію; Ÿ компонує реферат; Ÿ розробляє ескізний ма­лю­нок виробу; Ÿ створює технологічну послідовність виготов­лен­ня виробу; Ÿ добирає деревину, інст­ру­менти, пристосуван­ня; Ÿ визначає способи з’єд­нан­ня деталей між со­бою та з основою ви­робу; Ÿ виготовляє деталі виро­бу; Ÿ з’єднує деталі між со­бою та з основою ви­ро­бу; Ÿ оздоблює виріб; Ÿ виконує остаточну об­роб­ку виробу; Ÿ контролює якість виро­бу; Ÿ організовує робоче міс­це під час виконання різних робіт; Ÿ дотримується правил безпечної праці, санi­тар­но-гігієнічних вимог; Ÿ визначає собівартість ви­робу; Ÿ розробляє рекламу; Ÿ готує матеріали для портфоліо; Ÿ створює презентацію про­екту (електронний ва­ріант)
    на виготовлення. 6. Виготовлення запланованого ви­робу. 7. Розробка презентації в PowerPoint.  
Презентація та оцінка проектної діяльності. Компонування портфоліо проекту. Захист проекту (за планом) Ÿ Характеризує складові портфоліо; Ÿ компонує портфоліо; Ÿ захищає проект; Ÿ виготовляє де­талі ви­ро­бу; Ÿ дає оцінку виготовле­ному ви­робу і процесу праці за загальними естетич­ни­ми та функ­ціональ­ними показни­ка­ми

Орієнтовний перелік об’єктів проектування

Полички, скриньки, кухонні набори, світильники, абажури, підставки для календарів, канцелярське приладдя, органайзери, дитячі іграшки, конструктори для учнів початкової школи, панно тощо.

Інструменти та обладнання

Лінійка, олівець, циркуль, лобзик, надфілі, прилад для ви­палю­ван­ня, шліфувальний папір; верстак для столярних робіт, випилювальний столик.

Матеріали

Дошки м’якої породи деревини, фанера, ДВП, копіювальний папір, калька.

Література

1. Гушулей Й.М. Основи деревообробки: Навчальний посібник. 8 кл. – Т.: Підручники і посібники, 2000. – 88 с.

2. Костина Л.А. Выпиливание лобзиком. Выпуск 1,2. – М.: Из­датель­ство “Народное творчество”, 2004. – 40 с.

3. Мусієнко В.Д. та ін. Прилучення учнів до національної культури в процесі трудового навчання (навчально-методичний посібник), 5-11 класи. – К.: ДОД НПУ ім. М.П. Драгоманова, 1998.

4. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів “Трудове на­вчання” 5-9 класи. – К.: Шкільний світ, 2001.

 

 

ТЕХНОЛОГІЯ БІСЕРНОГО ПЛЕТІННЯ НА ДРОТЯНІЙ ОСНОВІ

Автор О. Белегай

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...